WOONHUIS 2 HOFSTEDEN ioede hofstede Hovenierlanden Eene welgelegene Herberg WOONHUIS Deux Maisons Bouwgrond Weide I*1 'Ipres chez^Madame GORNILLIf Industrie Plantaardappelen Openbare Verkooping OVERSLAG Woensdag 2!) Juli 1925 Ach Openbare Verkooping op Donderdag 30 Juli 1925 Openbare Verkooping Eene partij bouwgrond Vier Werkmanswoningen Openbare Verkooping Déclarations-Passavant Eigenaar vr. te koopen Hofsteden. Propriétaire dem. a acheter Uit ter hand te koop HUIS LACROIX Bierbrouwerij Het Sas jSiiawliiS 27 Jllli 'k'5 Maandag 27 Juli 1925 te Smt-Jooris bij Nieuwpoort jte iangemarcK en Poelcapelle &/11*Urer*e Madsen .LeSSinisa^ de dommages Gemeente VOORMEZEELE op Dhii<l(T(tag 30 Juli 1025 Stad WERVICK, Basse Flandre Eene partij beste Zaailand Poperinghe, St JansKruisstraat Le Vendredi 7 Aoüt 1925 Adjudication de te YPER, wijR HoornwerK JBenoni Vermeulen Studie van den Notaris REVNAERT te Yper. in één zitdag -om 3 uur namiddag, der het voorzitterschap van den heer Vre- h"-echter van het eerste kanton Yper en ter f'er gehoorzaal, Voetvolkskazern, Mond- straat te YPER, van Gemeente POELCAPELLE met aanhoorigheden j Ha. i5 aren 10 ca. zaailand, weide en tneersch, kadaster sectie D, Nrs 336c, 338b, 341c, 34id, 342a, 342b, 340, 338a, 33g 341a, 34ib, 342c en 342a. Gebruik Het huis met omtrent 88 aren land door Valère Lermenez-Maes mits 600 fr. ^sjaars met recht van pacht tot 3o September 4926; het overige door Denorme kinders mits 35 fr. 's ja ars. Kantoor van den Notaris DEEREN te Nieuwpoort. om 3 ure namiddag, te NIEUWPOORT, ter herberg In Ro- zendael bij den heer Florent Devolder, JDuinkerkestraat j met 37 Ha. 96 a. 60 ca. erve erdeeld in n koopen. Zie plakbrieven. Wonderlijk ingesteld, zij in massa slechts 306.000 fr. Met tusschenkomst van de Notarissen DE KEYSERte Ichteghem en BOEDTS te Eer- tëghem. itudie van den Notaris VAN EECKE te Poperinghe. om 3 uur, n het Hotel Skindies te YPER, statie töct nieuwe gebouwen pngs den steenweg van Yper naar Brugge Groot 16 Ha. 48 aren 76 ca. Y erdeeld in 7 koopen. Lebruikt tot; 1 October aanstaande door f e Vanhove-Nuytten. Ingesteld 250.000 fr. ®cbissage a neuf - Nettoyage a sec Modes 27, rue au Beurre. leF Wrs Mui seraient désireux de négo Ijhons les ®ages pour Ypresdans les con- ïUs ^es initi,iS Y,0rahles peuvent s'adresser es E. p. p. v. au bureau du Studie van den Notaris N. D' HU VETTERE Cartonstraat, 29, Yper. in één zitdag om 2 uur stipt namiddag, ter herberg Bon Accueil bij sieur Emile 1 herry te Voormezeele, dorpplaats, van Keiweg fan Voormezeele naar Wvtschaete 64 aren 81 centiaren en Bouwgronden Verdeeld in 11 koopen. Het alles gebruikt door sieur Hector Bel- paire, winkelier te Voormezeele tot 1 October 1925. Zie plakbrieven met plan. Kantoor van Meester Jules RAMAULT Notaris, te Wervick, Steenackerplaats. in éénen zitdag om 3 uur namiddag, ter herberg Café du Grand Tir bewoond door M. Alph. D'Halluin-Robaeys, Processie straat te WERVICK, van Langs den steenweg naar Meenen genoemd Au Lion Beige dienstig voor allen handel met 9 aren 53 ca. gtond en erve. Bewoond door Alphönse Degrou. gelegen langs den steenweg van Wervick naar Meenen, voor eene gezamenlijke grootte van 29 aren 02 ca. (Verdeeld in zes koopen). met afhankelijkheden en 73 aren 23 ca. grond en erve. (Verdeeld in 4 koopen). Gebruikt door Alphonse Cockuyt, weduwe Defever en Achille Verbeke. gelegen nevens voorgaande, voor eene opper vlakkige grootte van 3i aren 57 ca. Alle inlichting-en zijn te bekomen ten kantore van Meester RAMACLT voornoemd. Studie van den Notaris CA.SSIERS te Poperinghe. Vrijdag 31 Juli 1925 om 3 uur zeer stipt namiddag, te Poperinghe, in de St Janskruisstraat, ter estaminet A la petite Cantine gehouden door Vrouw wed. Charles Dewickere-Delva van een nieuwgebouwd met afhangelijkheden en 2 aren 10 ca. be bouwde grond en hof, staande te gekadastreerd sectie F, Nr 375a, voorzien van gaz- en electriek instelling. Onvergeld bewoond door den verkooper M. Franqois Vanwelden tot x December a. s. Te bezichtigen alle werkdagen van 3 tot 6 uur namiddag. au bureau de ce journal Étude du Notaire LAHOUSSE a Ypres. a 3 heures, au prétoire de la Justice de Paix a Messines et 43 ares 56 ca. de fonds, labour et terrain a batir a Houthem - lex - Yppes, chaussée d'Hollebeke (en 3 lots). Occupées par MM.Désiré Btlpaire et Jules Lepercq, ensemble a 5oo fr. l'an, échéant le I Octobre. S'adresser Notaire LAHOUSSE, Ypres. Studie van den Notaris André VAN DER MEERSCH te Yper. 3 Ka. 25 aren 'erdeeld in koopen ten gerieve van eeniedei. Ongebruikt. Voor verdere inlichtingen zich venden ter studie van den Notaris André VANDER MEERSCH te Yper, Oude Hom- marktstraat. Sedert 1907 Invotr uit DUITSCHLAND van zuioere, verbeterde Handel in zaai- en plantgoed is eene zaak van vertrouwen. Ieder jaar begin Augustus, ga ik zelf de aardappelen op de velden nazien en ben tegen woordig bij het verzenden. Bestellingen voor herfst- of lentelevering worden in ontvangst genomen. De prijs zal bekend grmxal t worden vóór het verzenden. De bestelling is slechts bindend wanneer de prijs door de bestellers aangenomen wordt. Sint Jan-biJ-Vper. 41, Lausannestraat, St-GILLIS-Brussel. Maakt U dus niet meer bezorgd l HET HUIS VRAAGT VERTEGENWOORDIGERS. Heropening der oud gekende Silvère Leroy - Sys 3 BOESINGHE ^*3 Bier aan 40, 60 en 80 cm. de liter, in vaten of flesschen, thuis gevóérd. vax VAX EEXE KLEERGOED bekomen op krediet, js wel Den prijs van comptant bekomen, js beter Maar- een huis vinden hetwelk al le omzichtigheid en goede trouw aanbiedt, is volmaakt. Het huis al deze voordeelen vereenigende is het Alle slag van stoffen voor mannen en vrouwen. Engelsche en inlandsche geweefsels, serge, laken, ratijn, wollen fluweel, pluis, astrakan, enz. Ook lijnwaad, dekens, enz. Alwie de kwestie der stoffen bekommert, in dit seizoen van groote uitgaven, kan dus onmiddellijk de stof zijner keus en van goede hoedanigheid bekomen mits betaling van eene kleine afkorting bij de ontvangst der koopwaar. Schrijft ons in vertrouwen en een reiziger zal U komen bezoeken en onze stalen laten zien.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 13