HANDELSHUIS licnwgebou wde Herberg Droit de Chasse Reiten ie rs Appateil de Cinéma Patiié Woonhuis EEN MUIS Openbare Verkooping 0 Vrijdag 21 Oegxi l»25 Werkwinkel van 105 vkm. OTTBRSLAO hp Dinsdag 25 Oogst 1925 Perceel Bouwgrond te lardi 25 AobI 15)25 Location Publique ^^clarations-Passavant Openbare Verkooping Woensdag IS) Augustus 1925 Openbare Verkooping op Donderdag 20 Augusti 1925 WO O KTH UIZEIST Le Lundi 24 Aon! 1925 Vente Publique Te koopen of te pachten Dp Zaterdag 22 Augusti 1925 an STAD POPERINGHE Domeinen van den Staat Tafels, Stoelen, Sassen, BanKen, Sargiën, Bedden, Stoven, enz. Gemeente LangemarcK Gemeente Fasschendaele Gemeente Pollmchove Gemeente West-NieuwKerhe Studie van den Notaris pR BO r EYNAERT te Yper. al- in één enkelen zitdag om 3 uur stipt namiddag, het voorzitterschap van den heer Vre- °n hter van het tweede kanton Yper en ter djj!er gehoorzaal, Voetvolkskazerne, YPER, ypeüstraat, 21, tegen de Groote Markt XBBB WELGELEGEN MET ZEER KLARE en SQhoonen hof samen groot onder bebouwden grond en hof aren 1G ca. Bewoond door heer Camille Dumortier, drukker, boek- en papierhandelaar. Zichtbaar den Maandag en Woensdag van 4 tot 7 uur namiddag. Handslag met de geldtelling. Studie van den Notaris ALFRED REYNAERT te Yper. om 2 uur namiddag, in het Hotel du Sultan bewoond door ij Airné Burgho, Groote Markt te YPER, van STAD YPER Cartonstraat genaamd De Nieuwe Beurs met achtergebouw en 2 aren 24 ca. grond en I erve. Bewoond door Justin Debruyne met recht van pacht voor 3, 6 of g jaar, ingegaan den 1 Maart 1923. Ingesteld 18.000 fr. Gustave de Stuersstraai met 1 are 20 ca. grond en erve, nevens het klooster der Arme Klaren. Thans onbewoond. Ingesteld 23.000 fr. Sint Janstraat iadaster sectie F, Nr 486b, palende van Zui den de straat, van Westen M. Maur. Proot. Ingesteld 2500 fr. Etude du Notaire Alfred REYNAERT a Ypres. a 3 heures de relevée, P' «Hotel du Sultan», Grand'Place a Ypres SUr 'Q ferme nommée Grand Sas «a Boesinghe Ul)e contenance de 37 Hectares. Occu- Pe^ Michel Donck. °ur tous renseignements s'adnesser a l'étu- Öed* Notaire susnomme. au bureau de ee journal M. Van Cayzeele, Ontvanger der Domei nen, te Yper, Veurnestraat, n, zal, op om 3 uur des namiddags, ter plaats te YPER, Veurnesteenweg, 60, overgaan tot de openbare verkooping van Voor bezichtiging, wende men zich tot den heer Debbaudt, Sekretaris van den Tech- nischen Dienst aan het Koninklijk Hoog- kommissariaat te Yper. Kantoren van Meester Jules RAMAULT Notaris te Wervik en Meester Julien CASSÏERS Notaris te Poperinghe. in éénen zitdag om 3 uur namiddag, ter herberg Hotel de Ville bij M. Arnould Lecompte, te WERVIK, St Maartenplaats, van STAD WERVIK A) Steenackerplaats Ken schoon en gerïevig met 7 aren 70 ca. grond en hoving aan de Westzijde der Steenackerplaats. Thans ledig. B) Duivestraat Vier aaneenhoudende welgelegene met afhankelijkheden, voor eene gezamen lijke oppervlakte van 4 aren 40 ca. Bewoond door Jules Vanbrouck, we Ferün, wc Vandenberghe-Ferrant en H. Biuggeman. C) Processiestraat met afhankelijkheden en 2 aren 20 ca. grond en erve, staande en gelegen aan de Westzijde der Processiestraat. Laatst bewoond door Pierre Vercoutere- Demuysere. Alle inlichtingen zijn ie bekomen ten kantore van voormelde Notarissen. Étude de l'Huissier Georges TAB ON a Ypres, rue Capron, 11. Studie van den Notaris THEVELIN te Meessen. a i heure trés précise Je relevée, en la sal-e du Cinéma, appartenant a M. Alphonse VIAENE, Grand'Place a YPRES avec accessoires et outils divers, grand lustre, 47 fauteuils de it places chacun, comptoir et buffet, tables et chaises. Qaantité de verres a bi ére et liqueurs. Au comptant Schooti gerievig HANDELSHUIS, ten dienste van beenhouwerij, gelegen tot Yper, Surmont de Volsberghestraat. Onmiddel lijke ingenottreding Alle inlichtingen te bekomen ter studie van den Notaris BOUCQUEY te Poperinghe. om 2 uur namiddag, in de herberg De Meenenpoort te YPER, juist buiten de vesting, van Lot 1. - HOFSTEDE met gebouwen, weide en zaailand, sectie C, Ni s 1045b, 1043c, 1042e -(deel) io52a, io53, 1054e, io55d, groot 2 Ha. 77 aren 82 ca. Ingesteld 36.3oo fr. Lol 11. Zaailand, sectie C, Nrs io3o ën 586a, groot 1 Ha. 00 aren 70 ca. Ingesteld góoo fr. Deze twee loten gebruikt door Petrus Claeys tot 1 October 1929, mits 55o fr. boven de lasten. Lot III. Zaailand, sectie C, Nr 546, groot 56 aren 90 ca. Ingesteld 4000 fr. Gebruikt door Camille Pouillie tot 1 Octo ber ig32, mits 125 fr. 's jaars bo /en de lasten. De massa van I, II en III Ingesteld 53.400 fr. Lot IV. Zaailand, sectie A, Nr 405 en 407, groot 1 Ha. 07 a.40 ca. Ingesteld 6000 fr. Gebruikt door Jules Lerminez mits i5o fr. 's jaars boven de lasten voor 3 6-9 jaar, vanaf 1 October 1922. De massa van I, II, III en IV Ingesteld 72.300 fr. Nrs io55d, 1054e, io52a en io53 van lot I en lot II, komen waarschijnlijk vrij van pacht met 1 October iq25. Loten V en VI. - Zaailand, sectie A, Nr 721, groot 2 Ha. 56 aren. Koop V Ingesteld gooo fr. VI gooo fr. Lot VIIZaailand, sectie A, Nr 712, groot 78 aren 80 ca. Ingesteld 7000 fr. Loten VIII en IX. Zaailand, sectie A, Nr 713, groot 1 Ha. g5 aren 20 ca. Koop VIII Ingesteld Sooo fr. - IX - Sooofr. Lot X.— Meersch, sectie A, Nr 720, groot 56 aren 10 ca. Ingesteld 3ooo fr. Loten V tot en met X gebruikt door Jules Vandecandelaere tot 1 October iq3o mits 700 fr. 's j>aars boven de lasten. De massa van V tot en met X Ingesteld 64.100 fr. Lot XI. Zaailand, sectie A, Nr 486, groot 71 aren 20 ca. Ingesteld 10.400fr. Lot XII. Weide, sectie A, Nr 474a en 475a, groot I Ida. 20 aren 90 ca. Ingesteld 10.400 fr. Lol XIII. Weide, sectie A, Nr 472, groot 66 aren 80 ca. Ingesteld Sooofr. Lot XIV. Zaailandsectie A, Nr 470, groot 57 aren. Ingesteld Sooo fr. LotenXI toten mctXIV gebruikt floor Cam. Vermote tot 1 October 1929, mits 5oo fr. 's jaars boven de lasten. De massa var XI,'XII, XI I en XIV Ingesteld 50.000 fr. Lot XV. Weide, sectie A, Nr 227, groot 1 Ha. 94 aren. Gebruikt door Arthur Descamps tot 1 Oct. ig3o, mits 25o fr. 's jaars boven de lasten. Ingesteld 8100 fr. Recht v.'ih samenvoeging. Bede voorzien te zijn vat.'trouwboekje of uittreksel uit geboorteakt. P'l'N

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 11