Werkmanswoningen WOONHUIZEN Schoonen Eigendom WOONHUIS IMMEUBLES Maisons Ouvrières WOONHUIS WOONHUIS 1ERBERG HERBERG openbare Verkooping InstelDonderdag 20 Oogst 1025 Openbare Verkooping Bouwgronden Overslag Donderdag 27 Oogst 1925 Openbare Verkooping InstelWoensdag 2 Sept. 11)25 InstelMaandag 24 Oogst 1925 \T ent e JPublique Iise-a-Prix JEUDi 27 AOUT 1925 nstelDinsdag 18 Oogst 1925 gaston DEEEYE Openbare Verkooping InstelMaandag 7 Sept 1925 Uit ter hand te koopen en Bouwgronden ^gheluwe, plaats Gemeente Zantvoorde-bij-Yper te LENDELED E, Statiestraat in De Panne (Zeeiaan) te YPER, DicKebuschstw., 21 Lundi 24 Aout 1325 Commune de PLOEGSTEERT PLOEGSTEERT, au Sizet. Gemeente MOORSLEDE het proontje den Notaris Jos. DUPONT Studie van den 3 te Gheluwe. van dertien panemolenhoek en bij de Vier Hoeken. ^VERSLAG: Maandag 17 Oogst 1925, ter herberg Ste-Barbara bij Alphonse pessein, Becelaerestraat te Gheluwe, oW 6 uur 's avonds. Zie plan en afftchen. Alle inlichtingen bij voornoemden Notaris büPONT te Gheluwe. Studiën van Meesters DUPONT te Gheluwe en V1AENE te Aerseele. Toeslag Donderdag 3 September iQ25 L, mm ten Gemeentehuize te Zantvoorde Koop één. Zaailand, groot 93 arên B5 centiaren, sectie B, deel nummers r33 en rkg, palende met een hoekje aan de Cruys- (eekestraat. Koop twee. Zaailand, groot g3 a. 35 centiaren, sectie B, deel nummers i33 en [34^ naast voorgaande. I Samen in pacht bij M. Henri Birlouet lldaar tot 1 Oktoker 1926 mits 280 fr. 's jaars •boven de lasten. J Koop drie. Zaailand, groot 92 a go centiaren, sectie B, nummer 57, langs de üruyseekestraat. II In gebruik bij M. Amand Birlouet aldaar ot 1 October 1926 mits 120 fr. 's jaars boven de lasten. 1/2 p. h. Instelpremie. Studie van den Notaris Jules VERVISCH te Moorslede. Studiën van de Notarissen Edmond MAERTENS te Kortrijk en Jules VERVISCH te Moorslede. en 1 Ha. 14 aren 42 ca. (in loten verdeeld) genaamd "LA BELLE VUE" met 61 aren 20 ca. Land te C A C H T E .VI, plaats. Met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816. om 4 uur stipt namiddag, ter herberg Remi Gheysen, te Lendelede, Plaats. Studiën der Notarissen SYOEN te Loo en VERVISCH te Moorslede. Een woonhuis met beenhouwerij, ver ders remise, stalling en slachthuis, eene fri- goriüque in stelling (laatste stelsel), staande op 209 vkm. erf. Bewoond en gebruikt door G. Delporte, zonder pacht voorwaarden. om 3 uur stipt, in de Café de la Bourse Groote Markt, VEURNE. Kantoor van den Notaris Ernest DE COCK te Yper, Korte Thouroutstraat, 4. Overslag -. Maandag 7 September IQ25 telkens om 3 uur zeer stipt namiddag, in het Hotel des Brasseurs», Statieplaats te Yper, bij den heer Evariste Baete, van Een nieuwgebouwd met i are 65 ca. grond. In gebruik tot i December 1926 mits 960 fr. 's jaars, boven alle lasten, betaalbaar alle 3 maanden en op voorhand. 1/2 p. h. voor Instelpremie. Etude du Notaire Pierre DE SIMPEL a Warnêton. MI se - a- Prix Adjudication Lundi 31 Aoüt 1925 chaque fois a 3 heures précises, chez M. Jules Hof, cabaretier a Ploegsteert- Bizet, des suivants Hameau du Bizet Route de Ploegsteert a A rmentières Maison avec i are 25 ca. de fonds et cour, occupée par M. Désiré Van Eeckhoute. Cabaret Retour de France avec i are 75 ca. de fonds et cour, occupé par Mad. V' Gustave Duribreux. Gravter de la Chapelle Rompue Huit maisons ouvrières avec respective- ment 40 ca., 45 ca.40 ca., 45 ca., 40 ca., 45 ca., 40 ca. et 45 ca. de fonds occupées par MM. Louis Kiel, Ad. Beco, Aug. Delanghe, Vve Arthur Maréchal, Florimond Andries, Louis Charles et Henri Hullaert, la septième libre d'occupation. Maison avec 1 are 90 ca. de fonds et jar- din occupée par M. Arthur Delmez. Maison avec 2 ares de fonds et jardin, libre d'occupation. Toutès les maisons occupées le sont sans droit de bail, sauf le cabaret qui est loué a M. Van Elslande, brasseur a Comines, avec droit de bail jusqu'au 1 Octobre 1926. 7» p. c. Prime de Mise-a-Prix. Étude du Notaire Pierre DE SIMPEL a Warnêton. de s i x. avec chacune 1 are 82 ca. de fonds, cour et jardin, partie des numéros 437a, 438 et 439 de la section F du cadastre, le long de la route d'Armentières a Toutes ces maisons, nouvellement construi- tes, sont libres d'occupation. Droit d'accumulation. Adjudication Jeudi 3 Septernbre s chaque fois a 3 heures de relevée, au cabaret Au Maréchal tenu par Mad. Vve Bouchery, a Ploegsteert-Bizet. p. c. Prime de Mise-a-Prix. Overslag Dinsdag 1 September 1925 telkens om 3 ure namiddag, Iter herberg De Bloeme Statiestraat, te MOORSLEDE, van teenweg naar St-Pieter, t'einden de Breulstraat iet gerieven en i5 aren 8o ca. medegaande ;rond en erve, cad. sectie C, deelen van Nrs 4h 66q, 66r, 66c/2, 66d/2. "et gerieven en n aren 20 ca. medegaande rond en erve, cad. sectie C, deelen van Nrs 6q. 6br, öbc/2 en 66d/2. is Beide vrij van gebruik. Wijk Vier Kaven lef gerieven en 23 aren 80 ca. medegaande i cad. sectie A, Nr 1066b, 1066c, langs de ver^er§straat. Vrij met 1 October a. s. I/2 0 Instelpenning. fafonneur Cimentier Carreleur Ép nnerie- Blanchisseur Ch Sati9ns en tous genres aussée de Fumes YPRES 'üfé O de Nieuwe Steenen Brugge Studie van den Notaris VERVISCH te Moorslede. te ffóoorslede met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816 van Koop één. Een schoon nieuwgebouwd woonhuis met stagie en aanhoudende poort, verdere gerieven en tuin, 260 vkm. onder erf, gelegen bij de markt, geschikt voor alle neringen. Koop twee. Een woonhuis met ge rief en tuin, dienende voor herberg, met 275 vkm. erf, in de Dadizeelstraat. Koop drie. - 520 vkm. Bouwgrond, in de statiestraat, met de rechten aan vergoe ding wegens oorlogschade op eene twee woonst in puin die stond op dezen grond, waarvan een eindvonnis verleend is den 8 Juli 1925. Al vrij van gebruik. om 3 uur stipt, ter herberg De Wagemakerij bij Charles Cruydt, te MOORSLEDE. 535 vkm. Bouwgrond, wel geschikt voor moeshof, te YPEM, Kruis straat, palende aan De Gryse en aan De Geyter. Vrij van pacht. Voorwaarden ten kantore van den Notaris Ernest DE COCK, Korte Thouroutstraat, 4. Spiïl 4 fcij Yper, van r— VAN VIER SCHOONE EN EENE VAN EENEN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 13