WOONHUIS BARAKKEN HOFSTEDEKEN HOFSTEDE WO O N HUIS Visr Woonhuize -van Hofsted< HUREN Openbare Verkooping Dinsdag 1 September 1925 Openbare Verkooping Land en Weide Woensdag 2 September 1925 Openbare Verkooping W er kmans woonst Openbare Verkooping Partij ZAAILAND Partij ZA.A.II Op Dinsdag 1 September 1925 Dinsdag I Seplembep m Instel met Preniie Een Woonhui; H. 1-53-49 c. Zaailg Dinsdag 8 September 19: Openbare VerkoopiE Uit ter hand te koop Openbare Verkoopi^ Groote Zwijnenkwe°'; J te STADEN, WijK Ka""1 Donderdag 3 September Ncordwatering vaiv Veurme T OESL Gemeente STADEN, Berg Gemeente Becelaere Gemeente Passchendaele GEMEENTE POELCAp^ 4 DriewielKarren 2 Engelsche wagens, 2 Kami De Regie der Noord watering van Veurne heeft de eer de eigenaars die 3o Hectaren grond in gezegde Watering bezitten tot eene gewone Algemeene Vergadering bijeen te roepén welke zal plaats hebben in het Stad huis van VEURNE, op Dinsdag ln Sep tember 1925, om xó i/c uur 's morgeus. DE REGIE. Studie van den .Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe. van een voornaam TE Y P E R Buiten-wandeling van 't Minneplein Rechtover het Engelse}; kerkhof met 925 v. m grond en bof, zeer geschikt voor familiepensioen, hebbende 3 citteiiens, in den ondergrond en gelijkvloer op het V en 2e verdiep 3 eetzalen, 3 keukens, 3 koolkel- ders, 3 provisiekelders, 20 zalen en kamers, 3 logias, 3 balcons.j gemakken, daarboven 2 groote zolders. Handslag met de geldtelling. Voor 't nazien der gebouwen zich te wen den bij M. Pros. D'hondt, zelfde straat. Instel Maandag 31 Oogst 1 1905 Overslag Maandag 7 September telkens om 3 ure stipt namiddag, in de Café des Trois-Suisses te YPER, Grbote Markt. 1/2 Instelpremie. Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe. om 2 uren stipt namiddag, ter brijkerie van M. Bruneel, bij a'herberg StAntonius te VLAMERTINGHE, Po- peringhesteenweg van schoone gerievige 18 kruiwagens, 25 houten en ijzeren bedden, matrassen, sargien, banken, tafels, lange leer, vlakepersen, groote hoeveelheid houten en ijzeren planken, 60 kepers 8 m. lang, presma- chien, stoven, ijzeren staken,engelsche. water pompen, enz., enz. MET GEREED GELD. Studie van den Notaris LAHOUSSE t'Yper. t» van de puinen van een &n 5 Ha. 45 a. OS ca. alsmede de óorlogsschadevergoeding aan gebouwen en landen te We$lvleteren Compernollehoek - Kraeiestraat. Voor oorlog gebruikt door Auguste Singier. om'3 uren, ter, herberg Hof des Konings Boeschepe- straat, 25, te POPERINGHE'. Onmiddellijke ingenottreding. Slechts ingesteld 48.100 Sr. Studie van den Notaris MASUREEL te Staden. vax J Eene nieuwgebouwde beste Groot 7 Ha. 23 aren 37 ca. Verdeeld in io koopen. Gebruikt door heer Alois Desimpel. Aanslag met de geld telling. II. Eene schoone met 20 aren 56 ca. zaailand. Gebruikt door Leon Debacker tot i >cto ber 1926. Vt p. h. Instelpremie. Recht van samenvoeging. Instel Maandag 31 Augustus 1925, te STADEN, ter herberg 1 ivoli bij M. Jules Astaes Toeslag Maandag 14 September 1925, ten gasthove Den IJzerenweg bij M. Edmond Debrabandere, telkens om 2 uur stipt namiddag. Alle inlichtingen bij genoemden Notaris MASUREEL. Studie van den Notaris MASUREEL te Staden. van a) Eer» nieuv^gebouwd met schuur en vele stallingen en i5 aren 10 ca. medegaande erf te STADEN, Ondank. Ongebruikt. Aanslag met de geldtelling. b) Eene schoone groot 21 aren 33 ca., gelegen West van voor gaande. Ongebruikt. c) Eene vierkante gelegen Noord van voorgaande, groot 21 a. Ongebruikt. Siechts ingesteld de drie koopen, op 20.200 fr. Stellige Toeslag s om 3 uur stipt, te SPADEN, ten gasthove Den Gouden Hoorn bij Heer René Vandenbussche, ten overstaan van de heeren Vrederechter en Grefher van 't kanton Hooglede. Alle inlichtingen bij voornoemden N-otaris MASUREEL. Eene gerievige welgelegen herberg, midden de plaats, recht voor de kerk, met 7 aren 5o ca. hof en mogelijkheid 1 Ha. 3o aren land dichtbij te pachten. o Eene gerievige herberg, gelegen dicht bij de plaats, langs groote baan, met ongeveer 20 aren grond en hof. Eene gerievige welgelegen herberg met poorten stal, midden de markt,'nevens de kerk, met 10 aren grond ongeveer en moge- hjkheid omtrent 40 aren weide te gebruiken. Om verdere inlichtingen zich wenden tot den Notaris Emile Thevelin te Meessen. Kantoor van den N otaris te Poelcapelle. om 3 uur namiddag te POELCAPELLE. in Den Isidore Verstraete ert,)l van V" met erve en land, langs den stee Yper naar Brugge, kadastraal bekt? E, Nrs 536e, 536d, 536c en 536b gezamentlijke grootte van 19 V°°' Verdeeld in 4 koopen. aren j 3 met erve en land, langs de BiU sectie D, Nrs 125a en 126a, groot4^ langs den uitweg naar de hofstede ben door M. Aimé Vereist, kadastraal b, sectie E, deel van Nrs 538 en 535a, Verdeeld in 8 koopen. Met reel samenvoeging. Zie plan en piekbrm Alle inlichtingen bij voornoemden N, MUYLLE. Studie van den Notaris Ignace MIJ] te Poelcapelle. om 2 V, u. 's namiddags zeer stipt, te PceEcapeïCe, in de herberg Statie bij M. Prosper Soetaert 8 zwinkels, ketens, 3 paardharnassurii 2 zware wielen met asse, 4 lichte wi 8 gareelen, enz. Studie van den Notaris Ignace MUY te Poelcapelle. Een allerbest gelegen WOONHU in de omstreken van YPER, groot7a 70 dienstig voor allen handel, winkel, met gr inrijpoort, garage, en zeer wel geschut' smid en stovenmaker. Voorwaarden en inlichtingen ter gemelde studie. P Studie van den Notaris te Rousselare. Groot 10 Ha. 92 aren 30 ca, in éénen blok Nieuwgebouwd en bijzonder ingedd1' I Vrij van gebruik met 1" October Uvl^| Verhoogd tot 1 Derde zitdag voor Overslag om 2 uur namiddag) te ROUSSELARE, in hetgastbo» Groote Markt. J£ VAN EEXE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 10