zaailand WOONHUIS H UIz 'B. 08 a. 70 ca. Bouwgrond Jttis met Stalling Renteniershuizen 2 Koeien en 3 Zwijns 2 Aaneenhoudende Woonhuizen Schoon Handelshuis Een Woonhuis Werkmanswoningen Herberg - Boerderij Openbare Verkooping Donderdag 1 October 1925 Openbare Verkooping Maandag 28 September l!)25 Ramscappelle-bij -Nieuwpoort Openbare Veiling Meubels, Menagiegoederen LANDBOUWTUIG VELDVRUCHTEN Openbare Verkooping Uit ter hand te verkoopen Instel met Premie Op Woensdag 7 October 1925 Vend.itie van Toog, Buffet en verder Herberg- Op Donderdag ln October 1925 Openbare Verkooping O V E Ft S E A G Dinsdag 29 September 1925 STAD WERVIK, Duivestraat BSlif I41a Ml N Op Maandag 28 September 1925 Bekalfde Koei, Jaarling en Os L il HOT Op Woensdag 30 September 1925 gerief, Meubelen en Huisraad 35 a. Beeten, 35 a. Aardappelen Maandag 12 October 1925 van Meester Jules RAMAULT £ant°°r Notaris te Wervik. Motaris Jules RAMAULT, resideeren- lle Wervik. zal, met tusschenkomst van 16 anibtgenoot Notaris VV. DEVOS te fline\ 0Denbaarlijk verkoopen in één zitdag VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1925, °P 3 uur namiddag, ter herberg Den 00 up.voond door heer Emile Warlop te ^VtK, Basse Flandre j Drie nieuwgebouwde afhankelijkheden, staande en gelegen te .yeirvifc, lan£s den Leegen weg van Wer- j|. naar Meenen, voor eene gezamentlijke Oppervlakte volgens gedane meting van i3 a. Erf ca. (Verdeeld in 3 koopen).' geWOond zonder recht van pacht door Lond Van Acker, Polidor Verstraete Jsidore Descamps. en Eene beste partij gelegen te Wervik, langs den Leegen weg van Wervik naar Meenen, voor eene opper vlakkige grootte volgens gedane meting van jaaren 27 ca. (Verdeeld in 3 koopen). Gebruikt zonder recht van pacht door de [voo^gaanden. Alle inlichtingen ten kantore van voornoemde Notarissen. Studie van den Notaris RAMAULT te Wervick. om 3 uur namiddag, restaminet Hótel de Ville Sint Maer- iensplaats te WERVICK van een schoon en gerievig zeer welgelegen in de Vlamingstraat te Wervick met uitgang in Sint Franciscusstraat. Ge- >ru;kt door Mad. Dumez-Grymonprez tot 3o October 1925. Studie van den Notaris RAMAULT te Wervik. om 2 Vi uur stipt namiddag, pr gehoorzaal van het Vredegerecht te Wervik Vier aaneenhoudende met 21 aren 84 ca. grond en land. ebruikt door de wed. Lefebvre-Isaac,wed. erujck, Theophiel Lefebvre en Rodolphe ecorte. Verdeeld in 4 koopen. Bakker straat je en Stw. naar Gheluwe ia gSp!let ®a'i'iersWa.atje en den steenweg heluwe.— Gebruikt door Vandeknocke- ri„„aert' ^es Vervisch, Leger, Serville-Meu- I,SSeea de weduwe Pillaert ^Steenweg naar Gheluwe ^etiel0' °re ca' §rond en land, r64i van''MU^mers 5Ó4f' 564f?' 564d, 5Ö4h en nrckhof v er- Gebruikt door Gaston Kantoor van den Notaris DEE REN te Nieuwpoort. om 1 ure stipt namiddag, ter hofstede der kinders BAESELEN, ge naamd Het klein Noord Hof te van I. bakkersgerief, bedding, kuip en kernalaam, fournois en afroomer Meyns II. ■als 3 bekachtelde merriepaarden, 1 merrie- kachtel, 5 bekalfde inlandsche melkkoeien, 1 bekalfde jaarlingvaarze, 2 jaarlingossen, I jaarlingstier, 20 schapen, g kalvers waarvan 4 vaarzen en 5 stiers. III. als pikmachien en binder, maaimachien, hooischudder en rakel, houten ploeg, 2 ijzeren ploegen Butsac zware ijzeren egge, 2 houten eggen, x ijzeren drieletegge en 2 twee- scharren, 2 wagens waarvan een met breed en een met smal beslag, 2 karren waarvan een met breed en een met smal beslag, 2 windmo lens, strooisnijdmachien,beetraapmolen, .slijp steen, voiture met harnassuring, 2 ladders, bascule, reep en kruiwagen. IV als 2 tja. 5o aren paardeboonen, i5 aren aardappels, 1 Ha. 3o aren suikerbeeten, 65 aren klavers tweede snêe en 12000 kilos ge- dorschen strooi, verders nog allerlei pluim gedierte en verdere roerende voorwerpen te lang om te melden. Op gewone voorwaarden en met gereed geld. Kantoor van Deurwaarder HANNEBOUW te Poperinghe. Door uitscheiding van bedrijf. -o ten i uur zeer stipt, ter hofstede bewoond door h. Remi Buysse te Y P E R, Zonnebeke steenweg (Verloren Hoek) E JRL D merriepeerd van 3o m., merriepeerd van 9 j., merrieponney van 12 j., ruinpeerd van 18 m., merriepeerd van 18 maanden. 5 breede en smalle wagens, 2 karren, aalkar- teel, pikmachien Ruthenia maaimachien met pikstelsel Meba ressortscharre, hooi- rakel, beetraapmolen, eegden, dubbel drie- scharre, ploeg, jumelle, windmolen, zwinkels, harnasseuring voor 4 peerden, klein alaam, enz., enz. Voiture (tilbury) op caoutchoucwielen. Hoeveelheid Strooi. 85 k. m. Brandhout. Comptante betaling en gewone voorwaarden. Kantoor van den Notaris Ernest DE COCK te .Yper, Korte Thouroutstraat, N° 4. Drie schoone nieuwgebouwde te YPER, Lange Thouroutstraat rechtover de Cartonstraat. Voorwaarden ten kantore van den Notaris Ernest DE COCK te Yper. Kantoor van den Notaris VAN EECKE te Poperinghe. om 2 uur nanoen, in de te verkoopen herberg De Linde te ELVERDINGHE DE LINDE met i hecta. 06 aren 40 ca. bebouwden grond, hof, weide en zaailand te Elv®l*clingfrie, langs den steenweg naar Poperinghe. Bewoond en gebruikt door den verkooper M. Emiel Deconynck-Plancqueel. Ingenottreding met den dag der betaling. Kantoor van den Notaris VAN EECKE te Poperinghe. om 3 uur nanoen, ter herberg-boerderij DE LINDE te Elverdinghe, 7000 kilos Haverstroo, 3ooo kilos Roggestroo en het Pluimgedierte. Kantoor van den Notaris VAN EECKE te Poperinghe. om 3 uur nanoen, te BOESINGHE, in de te verkoopen her berg DE ZON in één zitdag, van waarvan een ten dienste van herberg genaamd De Zon met 4 aren 65 ca. bebouwden grond en erf te Boesinghe, dorpplaats, langs den steenweg naar Elverdinghe. Beide huizen bewoond door den verkooper Charles- Louis Planckaert Grimonprez. Ingenottreding met den dag der betaling. Studie van den Notaris D'HUVEfTTERE te Yper, Cartonstraat, 29. tefi overstaan van den heer Vrederechter van het eerste kanton Yper, den om 3 uur stipt namiddag, ter gehoorzaal van voornoemden heer Vrederechter in de Kazerne te YPER, Mondstraat, van Gemeente QHeluvelt Steenweg naar Meenen met magazijn, dienstig voor MAALDERIJ of alle handel of nijverheid, met grond, koer en hof, groot 804 vkm. 25 vkd. Eertijds gebruikt door M. Edmond Six- Bonduel, mulder te Gheluyelt, en thans be woond zonder schriftelijk pachtrecht door Juffer Leonie Keingiaert de Gheluvelt, grond eigenares te Gheluvelt. ten dienste van HERBERG genaamd De Maalderij met aanhoorigheden, koer en hof groot 573 vkm. 85 vkd.Thansvongebruikt. Beide goederen maken een eigendom uit. 2. VAN VAN DER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 11