ZAAILAND 12 Werkmansbuizen HANDELSHUIS Landbouw- en HandelsL BREUKEN HDB Het Recht tot de Schadevergoeding het COI Op Maandag 5 October 15)25 Openbare Verkooping Uit ter hand te koop 4 Werkmanshuizen Te Huren Schoon Woonhuis Op Dinsdag October 1925 Openbare Verkooping 4 aren ÏO ca. Erve Uit ter hand te koop Valere HOF instel Op Madndag 5 October 1925 9 5 a. 6 5 ca. Bouwgrond H. 1-13-83 ca. Zaailand H. 1-78-90 ca. Zaailand 60 a30 ca. Zaailand Te koopen of te pachten Definitieve Toewijzing op Vrijdag 9 October 1925 Hofsteden in pra MONO POEDERS Kantoor van den Notaris VAN EECKE te Poperinghe. om 2 uur nanoen, ter herberg In den Ondank te Elverdinghe, Wiphoek, bij Vw We Metsu- Lacour eener schoone pairtij Groot 73 aren 10 centiaren te Oostvleteren, nabij den Tempelaereraoien langs den kezelweg genaamd Burgweg Gebruikt door de medeverkoopster Vw wc Mets.u-Lacour tot i October 192(3. Kantoor van den Notaris VAN EECKE te Poperinghe. te Elverdinghs», langs de Steenstraat, met elk omtrent 2 a. 84 ca. bebouwde grond en hof. Bewoond door E. Deramaut, C. Waterbloem, J. Marico en A. Herreman. met schoonen bemuurden hof te Boesinghe- dorpplaats. Bewoond tot 1 October aan staande door M. Fideel Samyn. Studie van den Notaris Victor PIETERS te Reninghe. om 2 uur namiddag, te RENINGHE, ter herberg De Nieuwe Smis bij d'heer Petrus Feys-Luyssaert in één zitting, van Gemeente Reninghe I. op de puinen van een woonhuis met wagen makerij en verdere gerieven, bekend bij kad. wijk D, nummers 256b en 256c. II. De hoeveelheid van gelegen te Vper Vlamertinghesteenweg Wijk de Ster. De sleutels berusten bij M. Ach. Coutrez, Hondstraat te Yper. Voor inlichtingen zich wenden tot den Notaris PIETERS te Reninghe Menuiseirie Mécanicgue PABRIQUE DE MEUBLES RUE ÖES AVEUGLES - YPRES Tous travaux a fagon pour revendeurs a prix modérés. Studie van den Notaris de B A E te Zonnebeke. Overslag Op Maandag 12 October 1925 telkens om 2 uur namiddag, ter herberg ti e meentehuis bij den heer Oscar Bkki. te Zantvoorde bij Yper, van te Zantvoorde, dorp, langs den keiweg naai Komen, sectie A, nummer 6g5e. Verdeeld in 4 koopen. Gebruikt door h. Leon Taillieu Ghesquiere. te Zantvoorde, Kraenenburg, sectie A, Nrs 402 en 403. Verdeeld in 2 koopen. Gebruikt door h. Adolphe Desmaret. te Zantvoorde, Basseville, langs den weg van Zonnebeke naar Komen, sectie A, num mers 461478 en 479.—Verdeeld in 3 koopen. Gebruikt doorh. Jules Lammerant. te Zantvoorde, Basseville, langs den weg van Zonnebeke naar Komen, sectie A, num mers 225 en 226. Eene koop. Gebruikt door heer Jules Lammerant. Alles gebruikt zonder geschreven pacht tot 1 October 1926. 1/2 p. h. Ivstelpenning. Recht van samen voeging. Men zie de plakbrieven. Alle nadere inlichtingen te bekomen bij voornoemden Notaris deBaets te Zonnebeke. Schoon gerievig HANDELSHUIS, ten dienste van beenhouwerij, gelegen tot Yper, Surmont de Volsberghestraat. Onmiddel lijke ingenottreding Alle inlichtingen te bekomen ter studie van' den Notaris BOUCQUEY te Poperinghe. Studie van den Notaris ALFRED REYNAERT te Yper. om 3 uur stipt namiddag, onder het voorzitterschap van den heer Vre derechter van het tweede kanton Yper en ter zijner gehoorzaal, Voetvolkskazerne, YPER, van STAD POPERINGHE Yperstraat, 21, tegen de Groote Markt ZEER WELGELEGEN Beneden winkel, spreekkamer, eetplaats, verandah, keuken, achterkeuken en koer vervolgens zeer klare werkwinkel van 105 vkm. en groeten hof; op het eerste verdiep zeven slaapkamers, daarboven twee ruime zolders gewelfde kelder, regenwaterput, steenput en 3 pompen; samen groot onder bebouwden grond en hof aren ÏO ca., kadaster sektie F, Nr 1226b palende Oost een oude waterweg, langswaar vrijen uitweg. Bewoond door heer Camille Dumortier, drukker, boek- en papierhandelaar. Schadevergoeding 235g Fr. 76 af te trekken der koopsom en een titel van 325o fr.. tweede snede, nog door den Staat verschuldigd! Slechts gebracht op 65.000 fr. Zichtbaar den Maandag, DinsdagenWoens- dag van 1 tot 2 ui r namiddag. Handslag met de geldtelling. Fransch - Be!glsch M DE 1% Hoeve (Eure), goed gelegen ,n blok, 2 paarden, 4 koeien a v Hq.:. gedierte, zeer volledig materiaal staat. Al de vruchten van dees naar beliefte aan vast te stellen nr^I: overname 105.000 fr. (te betwis^S Hoeve 'Seine et Oise), 48 Ha 14 koeien, 4 vaarzen, 2-stiers. vjf,r riaal. Prijs van overname I25.o00f Hoeve (Somme), 53 Ha. land. Goede gebouwen. Vrij met J Te koop tegen 220.000 fr, °V Voor nadere inlichtingen over dez van andere, kleine en groots 01 J=iuu[-e, wende zich in vertrouwen bij R. Vandenbu gezworen landmeter, ElverdinahJï^ 13, Yper - Ook sprekelijk den Maandag in De Vrede te Dixmd 9 tot 12 uur den 2" en 4" Maandag i„ <t hof de Post te Kortrijkvan i0 T/J 14 1/2 u. den 2" en 4" Woensdag Zwaan te Thouroutden 1" en 3» p0 dag, Markt, xo, te Thielt pden 1» en y dag te Poperinghe, in 't Vlaamsch hui! en den 2" en 4" Zaterdag in 'tBrugsd Vrije te Brugge, telkenmale van 9top ingewandenuitstortin'g Albert DUMONCEAII KORTRIJK Rue de la Meuse, 65-67, BRUSSB HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN TANDPIJN, GRIPPE worden aanstonds gestild en altijd genezen doo Onschadelijk' de voornaamste geneesheeren aanbevolen. Dozen van 1.78 en 3,00 fr Apotheek NOTREDAME, PopemH en Apotheek SNOECK, GrooteUirüV'P1 vraagt in vertrouw® CORSET De beste De voordeel'?1 bekend bij kad. wijk D, Nrs 256b en 256b palende West de Molenstraat. Voordezen het gebruik uitmakende van M. Henri Charlet, wagenmaker. Handslag met de geldtelling. I BEVATTENDE GENEZING van alle soort van BE ZAKKING, VERPLAATSING, en alle gebrek van de lichaamsdeelai de nieuwe GEBREVETEERDE tos van den GEDIPLOMEERDEN Spui Breukmeester Belgische firma, opgericht in I88S, MAAL GEBREVETEERD, EERED1 MAS, GOUDEN MEDAL1ES. Dez stellen volkomen zonder RUG- VEEREN, zonder GUMMIE of ELAS worden dag en nacht en voor allen zonder eenig ongemak gedragen. Ws den onder zachte REGELMATIGEdii alle breuk, doet ze verminderen tot vet verdwijning, met alle WAARBORG pissing en allen uitleg kosteloos ln de VLAAMSCHETI vin 9 tot 3 uren te De 3C Dinsdag van ieder maandd Hotel des Brasseurs (Stalieia) Alle dagen van8tot6w Kokelaerstraat, N" 3. Uitlegboekje op vraag kosteloos BRUXEXt-ES BfflBlSS®88'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 12