HOFSTEDEKE Bouwgrond Weide WOONHUIS Zondagrnst - Repos do* Gaz= en Electriektoestel De Breuk verdwij WOONHUIS Opeibare Vrijwillige Verkooping Schoone Meubels i Op Maandag 28 September 1925 OVERSLAG van Gemeente MEESSEN Openbare Verkooping Donderdag 1 October 1925 Donderdag 15 October 1925 Uit ter hand te koop Openbare Verkooping Woensdag 14 October 1925 Bouwgrond en Zaailand Partij ZAAIJLAJVD PERCEEL ZAAILAND Dinsdag 2!) September 1925 11 Openbare Verkoopi Gemeente Wytschaete Gemeente West-Roosebeke te YPER, wijk Hoornwerk Gemeente WYTSCHAETE en Mobilaire Voorwerpen TE YPER I 1 Op Donderdag 1 Octeber 1925 Studie van den Notaris TH E V E L I N te Meessen. om één uur namiddag, in de herberg «Au Sultan» te MEESSEN KOOP ÉÉN. Perceel vroeger be bouwde grond, in de Gentstraat, groot 1 a. 80 ca sectie A, Nr 216b. Ongebruikt. Ingesteld mits 1800 fr. KOOP TWEE. - Recht op vergoeding voor oorlog schade voor huis, schuur en stalling, gestaan hebbende op Nr 261b, sectie A te Meessen, Gentstraat. Geschat waarde 1914 6400 fr. Ingesteld mits jooo fr. KOOP DRIE. Perceel hof, groot 18 aren 40 ca., sectie A, Nr 91m. Gebruikt zonder recht van pacht door Emile Deduyt- schaever. Met het recht op vergoeding voor oorlog- schade voor eene tabakstelling geschat waarde igi4 170 fr. Ingesteld mits 2200 jr. Eigendom der familie Deduytschaever. Bede voorzien te zijn van trouwboekje of uittreksel uit geboorteakt. Studie van den Notaris THEVELIN te Meessen. gesteld in twee zittingen voor den INSTEL op bij Mevr. Wed. August DESMYTER, te Wytschaete, en voor den OVERSLAG op in de herberg AU DUC DE BRABANT bij M. Emile Adam te Wytschaete, telkens om één uur namiddag. Koop één Nieuwgebouwd weiden en zaailanden, langs de Oude Holle- bekestraat, groot 3 Ha. 27 aren 90 ca. Koop twee Perceel Zaailand, groot n aren, sectie B, nummer 3ig. Koop drie Perceel Zaailand, groot 5 aren 6o ca., sectie B, nummer 333. Deze drie koopen gebruikt zonder recht van pacht door Vrouw Weduwe August Cornille-Coopman, mits 52o fr. 's jaars boven de lasten. Koop vier Perceel vroeger bebouwde grond en zaailand, groot 3i aren 32 centia. sectie A, nummers 3n, 3i2, 3i3 en 314. Koop vijfRecht op oorlogsschadever goeding voor huis en afhankelijkheden ge staan hebbende op den grond sectie A, num mer 312, geschat 3ooo fr. Koop vier is gebruikt zonder recht van pacht door M. Amand Vanmaele, mits 80 fr. 's jaars'boven de lasten. Vereffend door den gebruiker. Eigendom der familie Eeckhout. Recht van samenvoeging. Instelpremie ten honderd. Bede voorzien te zijn van trouwboekje of uittreksel uit geboorteakt. Studie van den Notaris VAN DER MEERSCH te Yper, Rijselstraat 3 Ha. 35 aren verdeeld in koopen ten gerieve van eeniedei Ongebruikt. Voor verdere inlichtingen zich wenden ter studie van den Notaris André VANDER MEERSCH te Yper, Rijselstraat. Studie van den Notaris THEVELIN te Meessen. gesteld in twee zittingen, op voor den Instel en op Woensdag 28 October voor den Overslag telkens om 2 uur namiddag, in de herberg Au Grand Bac bij M. Alidor Comyn te Wytschaete, plaats, van Koop één. Gerievig nieuwgebouwd in de Kemmelstraat, aanhoudende aan het huis van M. en Jw Decat, met twee kamers boven de poort van M. Decat en i are 68 ca. grond en hof. Niet gebruikt. Koop twee.Een gerievig nieuwgebouwd in de Kemmelstraat, aanhoudende Oostwaarts aan het voorgaande met i are 95 ca. grond en hof. Gebruikt zonder recht van pacht door M. Harry Godden, mits 35 fr. te maande, las ten en assurantie aan den eigenaar. Koopen drie tot en met negen langs de Oude Poperinghestraat, groot samen 72 aren 90 ca. en elk van 10 aren tot l3 aren. Koop tien gelegen langs de Oude Poperinghestraat, sectie E, Nr 677a, groot 69 aren 5 ca. Koopen 3 tot en met 10 zijn gebruikt door Alidor Comyn voor 3, 6 of 9 jaren sedert 1 Oct. 1923 mits 3ii fr. boven de lasten. Koop elf gelegen* dicht de plaats, sectie E, Nr 666k, groot 29 aren 70 car Vrij van gebruik. Recht van samenvoeging. 1/2 Instelpremie. Bede voorzien te zijn van trouwboekje of uittreksel uit geboorteakt. Kantoor van den Deurwaarder Emiel VERDIEERSCH, St Jacobstraat, 32 Yper (Telefoon 231 BIJ OORZAAK VAN VERTREK. o van De Deurwaarder Emiel VERMEERSCH, St Jacobstraat, 32, te Yper, zal op om 1 uur stipt 's namiddags, bij MRobert GIESQUIÈRE, Bruggesteenweg, 70, te Yper, overgaan tot de openbare ver kooping van allerhande schoone huismeubelen en huisgerief, bestaande uit i Slaapkamer, bevattende bed met ressort, lavabo met marmer blad en spiegel, nacht tafel met marmer blad en kleerkas ;''i zeer schoone onlangs nieuwe eetplaats in eiken bestaande uit 1 coulissetafel, 6 stoelen, 2 buf' letten en 1 spiegel in style Louis XV, 1 salon tapijt, verschillende carpetten, 1 bed in olmen met ressortbak, régulateur, tafel servies in porcelem, koffie servies in idem, keukentafel, 4 stoelen, onlangs nieuwe Leuvensche keu kenstoof .posturen, 1 mansvelo, varia keuken- gerief, bibelots, enz., enz. Op cQmptant en gewone voorwaarden. Zichtbaar ten dage der verkooping. MARKTEN middelprijzen-to*!?^ Tarwe de 100 kllogr. Froment les 100 kilos Rogge id. Selgle id. Haver id. Avoirie ld. Aardappelen, 100 kil Pommes de Terre Boter de kilogram Beurre le kilo Eieren de 25 CEufs les 25 Hoppe de 50 kilogr. Houblons les 50 kilos ■o >- E 45 20,50 2 112 5 y Op Zondag 20 Sept. is de Ado- M. VAN ROBAEYS, Bot OPEN. van ALLEEN «rsfrd Kantoor van den Deurwaarder G. Ttfjj te Yper, Capronstraat. om 1 uur stipt namiddag, in de magazijnen van HH. TOUFFAFi en GAEREM YNCK, Maloulaan, teyp met toestemming van het College van B-r meester en Schepenen van Yper, in date September 1925, van groote hoeveelheid en toebehoorten Badtoestellen Pompen - Looden Buizen, enz. Gereed geld. Gewone vooiNvaardt BETALING NA GENEZING Het is noodig dat gij deze komtzieni uitsluiteliik hier gekomen is voor-U. Het! datgijgebruik maakt van zijne komst ink om zijne onfeilbare methode toe te passa moet uw bezoek niet uitstellen, en niets ten tot l een ongeluk is overkomen. Ui het oogenblik om U toe te naderen tc groote praktijker, die M. GLASEEiJ rtEROEMDE SPECIALIST van PAS Gij zult U seffens voor eene onvergelra beroepsbekwaamheid bevinden, en vai af zult gij begrijpen welke diensten tel kwaam is U te bezorgen, welke U de genefl verzekert. MetM GLASERgeene ontgoJ ling, geene teleurstelling, en ook geenetel slagen. De ongemakken door de breulj oorzaakt verdwijnen oogenblikkelijk, niefj nen 10 jaar, maar op staanden voet.Gijl genezen zijn zooals zoovele anderen. lesj de Hoogste Onderscheidingen voor dienj bewezen aan het menschdom, we*»! toegekendhetgene de ontegensprekelijwJ S*De ONFEILBARE METHODEvj GLASER is erkend als de overtreff#j al deze tot nu toe uitgevonden, en j is in staat die zich aan te schaften, J®,| weegt geene beurzen. Ook raden wij? j mannen, vrouwen en kinderen aan, f aan breuken, ongemakken en afza den onderbuik, een bezoek te brengt I GLASER. I Wacht niet tot het te laat 's'.V^fJ goede raad, en vergeet niet dat nil ^1 men is om uwe genezing te breng GRATIS ontvangen en U raad ge* YPER, 3 October, Hotel Skindies KORTRIJK, 5 October, Hotel du ROUSSELARE, 6 October, Hote u Tora'tlffl POPERINGHE,9October, Ho» en in zijn kabinet 19 ^roe ^f" (rue de la Fraternité), 19» te (Noordstatie). Damen, probeert D- 9°rijaf' turen, de beste sedert dei tig j verkocht. 4 OJ S" CM 00 00 00 20 00 l-M O» - V u V) M" 00 3 3 O. O (2 vj k 0) -Q a S sj e <0 N 102 00 94 101 00 93 105 1 00 35 42,50 00 '9,50 '0,50 00 21,25 21 00 00 00 5? 11» jitij

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 14