Een zeer belangrijke vergadering z De heeren A. Buyl en P. Beaupain aan het woord De laatste maandelijksche vergadering van de Federatie der Geteisterden van het Arron dissement Yper had plaats, Zondag i3 Sep tember 1.1., om i5 ure, in het Hotel Conti nental Statieplaats te Yper. De groote bovenzaal was proppensvol. Een enkel punt aan de dagorde, maar van het hoogste belang Een nieuwe betooging der geieisterden tegen de niet uitbetaling der titels De heer advokaat Arthur Butaye, Voorzit ter der Federatie, opent de vergadering. In enkele woorden schetst hij gansch den tegenwoordigen toestand de Staat heeft al de betalingen aan de geteisterden stop gezet. De Regeering vertrapt de Wet en verloochent, al de plechtige beloften. Die wet is nochtans heel duidelijk Het recht op herstel, door de Natie, van de schade veroorzaakt door oorlogsfeiten, in België, is toe gekend aan de Belgen. Arme geteisterden Wat is er van de wet op de oorlogschade geworden Men beloofde U volledig, algeheel herstel en men gaf U papieren met het opschrift Betaalbaar binnen de vijf jaar Intres ten voorbehouden Niet verhandelbaar door het Verbond der Samenwerkende Ven nootschappen. Bittere spotternij Voor de geteisterden, voor de slachtoffers van den wreeden oorlog, is er geen geld meer, geen cent, geen rooden duit Maar voor Amerika is er wel. Voor 't goudland heeft men dollars met hoopen Arme geteisterden Door Uw eigen volk, uw eigen regeerders wordt gij verloochend. In het binnenland begrijpt men U niet. Men- schen die slechts wat koper of wol verloren hebben of ontstolen werden hebben niet het minste besef van Uw kommer en van Uw ontberingen. Over Uw doolaardsleven in den vreemde, over Uw lijden en strijden in onge zonde barakken en onderstanden, midden stinkende granaatputten en dreigend oorlogs tuig, hebben ze in de dagbladen soms wat gelezen, maar ze hebben 't sinds lang ver geten.... Zelfs in Uw eigen midden is de on verschilligheid onbegrijpelijk groot. Ik zucht en eigenliefde spannen de kroon. Deze die 't geluk hadden vroeger voldoening te beko men bekommeren zich niet het minst om hun ongelukkige broeders die thans, voor eenigen troost, een papieren vod als vergoeding krij genAl de Belgen zijn immers gelijk voor de Wet Wat zou het dan zijn indien zij het niet waren Wanneer zullen al de vroegere en tegen woordige geteisterden eens tot de overtuiging kunnen komen dat hetzelfde gevaar allen dreigt, allen zonder onderscheid Wanneer Hoe wil men inderdaad de volledige her leving onzer geteisterde streek bekomen als een aanzienlijk deel van de bevolking tot den ondergang is gedoemd De ondergang van de eenen moet noodzakelijk den ondergang van de anderen teweeg brengen. Om dien ondergang te beletten is de een dracht onontbeerlijk Een voor allen dus, en allen voor een Herhaalde toejuichingen). 't Gevaar is groot en dringend de nood. Middelen dienen onverwijld genomen om te redden wat te redden is. De Regeering moet op haar onwettige besluiten terugkomen. De laatste der geteisterden moet zoowel als de eerste, volstrekt zeker zijn de verschuldigde ver goedingen te ontvangen. Om dat te bekomen, om de Regeering tot de stipte uitvoering der Wet te dwingen heb ben wij verscheidene middelen voor de hand. Die middelen dienen ernstig overwogen en besproken. Aan U dan te beslissen. De Regeering neme haar verantwoordelijk heid. Wij, geteisterden, eischen enkel en. alleen Eerbied voor de Wet en eerbied voor het gegeven woord Luidruchtige toej.) M. Geuten, bestuurder der S. V. voor Oor logschade Het Leiedal te Wervik, breng eene roerende hulde aan de nagedac tenis van den heer Fournierburgemeester van Wytschaete, die over eenige dagen aan de liefde zijner familie en aan de genegen ei zijner ontelbare vrienden en kennissen wer ontrukt. De heer Fournier was een der onzen: al£ burgemeester en als voorzitter der S. voor Oorlogschade heeft hij aan al zijne medeburgers onschatbare diensten bewezen. Zijn dierbaar aandenken zal door iedereen in eere bewaard worden. (Algenteene blijken van instemming.) M. Arthur Butaye Ik sluit mij ten volle aan bij de woorden van den heer Geuten en stelde vergadering voor aan Mevrouw Wwe Fournier en aan hare familie,namens de Fede ratie, een brief van innig rouwbeklag te laten geworden. (Herhaalde blijken van instemming). Ik verleen het woord aan den heer Beaupain, Voorzitter van het Nationaal Verbond der Geteisterden (Levendige toejuichingen.) De heer Beaupain brengt den broedergroet der geteisteyden van het Walenland Namen, Dinant, Herve, enz. (Hërhaaldetoejuichingen) Hii bevestigt de verklaringen van den heer A rthur Butaye en verzekert dat de Regeering al het beschikbaar geld, rondde 25o millioen, heeft besteed aan de uitbetaling, te Brussel en elders in het binnenland, van vergoedingen voor verlies van wol en koperen klinken Op die manier kan de Regeering overal uit bazuinen dat de vereffening der oorlogschade spoedig vooruitgaat. Een groot aantal onbeduidende schaden wordt aldus uit den weg geruimd, een nog grooter aantal Brusselaars zijn tevreden en steken de loftrompet voor de ven u'tige Ministers Ondertusschen krijgen de ware geteisterden geen cent. Deze welke nog moeten afgewezen worden staan niet op denzelfden voet met hunne medeburgers die vroeger afgewezen werden. Ze zien vooreerst de vergoeding, door hen aangevraagd, erg verminderen, daar langs alle kanten gekerfd wordt, meest zon der reden. Dat stelsel van twee maten en twee gewich ten is effenaf schandalig. Maar er is meer, en erger er wordt eene nieuwe inquisitie ingevoerd.... M. Geuten Ten bewijze daarvan geef ik U lezing van een vragenlijst opgesteld in 't voor uitzicht van de toepassing der nieuwe maat regelen door de Regeering genomen in zake de uitbetalingen der oorlogschadevergoedin gen. Het wordt inderdaad eene nieuwe inquisi tie, zooals men verder zal zien.... Daar verschijnt opeens de heer volksver tegenwoordiger Adolphe Buyl. Zijne in-trede wordt door eene ovatie be-, groet. De heer Buyl Ik was te Dixmude bij de plechtige inwijding van het nieuw stadhuis en bij het leggen van den eersten steen van den Doodentoren aan den Doodengang. Ik vernam er het voorwerp Uwer vergade ring en ik kwam onmiddellijk naar Yper om aan al de geteisterden mijne warmste sympa thie te betuigen 'k ben immers ook volks vertegenwoordiger van West-Vlaanderen, om U eenige inlichtingen te verstrekken over den nieuwen staat van zaken en, eindelijk, om Uwe klachten en grieven te aanhooren. Voor dat alléén kwam ik, en voor niets anders. T oejuichingen De heer Buyl geeft vervolgens lezing i°) van een schrijven waaruit duidelijk blijkt dat het Verbond der Samenwerkende Ven nootschappen voor oorlogschade zoolang mogelijk moet blijven bestaan om de geteister den te steunen en voor te lichten 2°) van de nieuwe Schikkingen door de Regeering genomen in zake de uitbetaling der oorlogschadevergoedingen Regel Al de vergoedingen voor Sch deren worden betaald bij miq i a: brieven aan toonder, 5 oVaH; Schuld. 0, Te dien einde ontvangt de het Ministerie van Economjs^'%!i5 mandaat op vertoon van hetzij1 hem door den Agent der Schatkist tittls worden. Deze schuldbrieven word taald binnen de 3o jaar, door - trekkingen vanaf 1935. Nochtans kunnen de geteisterde- in een moeilijken toestand bev het bedrag hunner schuldbrieven61""^01 ten ontvangen te verleenen door de Al0^1 Spaar- en Lijfrentkas en kunnend pen tot 80 u/„ van het bedrag der tin Deze voorschotten kunnen maar to worden op de schuldbrieven afgeleverd vanaf den 1 Septe Voor de titels op naam af; 1 September 1925 is het te verk schot onderhevig aan de goedk£^| het Ministerie van Economische Zaken De voorschotten mogen enkel worden gestaan in zake onroerende goederen private of landbouwschade aanbelangen uitsluiting van nijverheids- 0f handel schade en voor zooveel ds verge onderworpen zijn aan herbeleg. De vragen om voorschot zijn maar ontd kelijk na het gunstig advies vandenAga der Schatkist, die te dien einde den Ok 1' vanger der belastingen raadpleegtoveil bedrijfs- en andere inkomsten, gedurendü twee vorige jaren, van den geteisterdeetl] de personen ten zijnen laste De aanvrager, toegelaten een voorschot ontvangen, begeeft zich naar de Nat: Bank, legt er zijn titels neer als waarhol teekent een akte van leening op w borg in dubbel, die kosteloos geregistrf wordt. De leening, die niet meer mag bedraj dan 80 °/0 van het nominaal kapitaal schuldbrieven als waarborg afgeleverd,! geen breuken bevatten van tientallen frail De neergelegde titels moeten voorziene van de niet vervallen koepons. De leening wordt aangegaan voor eentij stip eindigende den ln Januari dievoj op den datum van het teekenen van het si trakt. De hernieuwingen gebeuren uitsluiten voor één jaar. Het bedrag van den intrest is 6 18 's jaars. De intrest van de leening alsook deJ G van den zegel der twee dubbels van hetI ri trakt (fr. i,5o) zijn door den ontleener' taald, op het oogenblik van het aangaan leening. De intresten van vernieuwing m0| worden bij middel van de opbrengst der gsj inning van de vervallen koepons dertio waarborg gegeven. De ontleener heeft het recht, vóór valdag, geheel of gedeeltelijk terug te trekken die hij in pand gegeven'Jf mits terugbetaling, in het eerste het geleende kapitaal, en, in ^et geval, van eene som te bepalen door meene Spaar- en Lijfrentkas. In 't een en 't ander geval wordt er ontleener rekening gehouden vatl vervallen intrest der terugbetaalde so I De teruggave der intresten wordt op het tijdstip dat nog te loopen trok van 2 dagen. Nochtans moet een minimum ^aD g A intrest altijd verworven blijven -<an kas. Bij het geheel terugbetalen moet de ontleener het dubbel van teruggeven dat hem afgeleverd der1 bet k' verd- VOORSCHOTTEN aatl tOM VRAGEN OM VOORSCHOT is, ®'|i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 2