Welverdiende Onderscheidingen Zondag laatst had te Rousselare eene Wederlandsche Tentoonstelling plaats van groenten, fruiten bloemen. Onder de vele mededingers heeft de Ko ninklijke Maatschappij van Yper er den eersten prijs behaald voor de schoonste en volmaakste verzameling groenten (220 ver scheidenheden). In dezelfde tentoonstelling heeft onze stads genoot M. Marcel Lauwers, lid van voor noemde Maatschappij, den eersten prijs be komen, met gelukwenschen van de Jury, voor zijne mooie verzameling anjelieren (ceillets). De Yperlingen hebben dus nogmaals geze gepraald. Hartelijk proficiat Over ^twee jaren behaalde de Koninklijke Hof bouwmaatschappij van Yper in de ten toonstelling te Brugge een derden prijs. 1 e Rousselare bekomt zij nu den eersten. Ha,ar aanhoudend streven wordt prachtig beloond. Mocht die schoone Maatschappij op den ingeslagen weg voortgaan, om, in 1927, bij hare Wederlandsche Tentoonstelling de toe schouwers in verrukking te kunnen brengen Koninklijke Hofbouwmaatschappij 't Arrondissement Yper van Verslag der Algemeene Vergadering van Zondag 16 Oogst 1925 De voorzitter M. N. Vanwinsen opent de vergadering om i5 ure. De schrijver geeft lezing van 't verslag der vergadering van de maand Juli, dat aanvaard wordt. De voorzitter wakkert de leden aan deel te nemen aan de tentoonstelling-meeting van Vrijdag 11 September a. s., ten einde ons toe te laten een behoorlijk lot groenten naar Roe- selaere te zenden voor de tentoonstelling die er zal plaats hebben.op Zondag i3 September. Worden als nieuwe leden voorgesteld en aanvaard M. Bruneel de Montpellier, eige naar te Kemmel, als eerelid als werkende leden de Heeren Hollevoet Gaspard, Goe- maere Camiel, Masschelein Vital, Cromheecke Camiel, Verhack Valère, Bonte Charles, Deltombe Jules, Van Hee Alfons, Van Hulle Maurice, Quaghebeur Maurice. Daarna geeft M. Bostijn een klare en leer rijke voordracht over bieënteelt. Hij behan delt hun levenswijze, de manier om houten kassen te vormen en aan te werven, enz., in een woord de tijd scheen ons te kort te zijn, niettegenstaande een uurtje reegis vervlogen was. De voorzitter bedankt M. Bostijn. Daarna wordt het woord verleend aan Petrus Gekiere, die in korte woorden het nut doet uitschijnen van het besproeien der aard appelen met bordeleesche pap. Hij vertoont ons twee besproeide aardappelstruiken die nog ten volle hunne groeikracht bewaard heb ben, daar waar de ar.dere er nevens gansch droog voorkomen. Die proeven werden ge daan op de variëteiten Eesterlings (drie be sproeiingen) en de Poolsche Industrie (twee maal besproeid). De Juryleden MM. Neels Jules, Lauwers Marcel en Staelens Charles kenden de vol gende punten toe voor de aanbrengsten van de Heeren Victoor Theophiel, 3 punten voor vijf ver scheidenheden van ajuin, de boonen Phéno- mène en de Ypersche spruitselder. Nicolas Vanwinsen2 punten voor doperw ten variëteit Wel tevreden eene engelsche soort, l m. 5o hoog, van hooge waarde. Cyr. Vermeulen, 1 punt voor de koolsoort kabuskool van Brunswijck. Drie honingtaarten, geschonken door M. Bostijn, alsnog tien potjes zeem werden onder de aanwezige leden verlot. De vergadering sloot om 5 ure 3o. Het Bestuur. Zondag 20 September mf, ur«' algemeene vergadering in't lokaa 0 Brasseurs Statieplaats. DAGORDE 1) Verslag der vorige vergadering. 2) Uitslag der tentoonstelling-meeting van 11 September. tr 1 3) Voordracht over een studiereis in o land, door M. Peemans, Staatstuinbouwcon- sulent. 4) Mededeelingen. 5) Voorstel van nieuwe leden. 6) Beoordeeling der aanbrengsten. 7) Tombola. De Schrijver, De Voorzitter, H. Casier. N. Vanwinsen. Boeken en Bsambten Door het verslag der laatste zitting van den gemeenteraad, verschenen in Het Ypei sche vernemen wij dat een lid aangedion- gen heeft opdat de boekerj der stadsbiblio theek tegen vocht en vuiligheid zouden gevrij waard worden. Nu liggen die boeken te rotten in de kaze matten der kazerne op de Esplanade. Het voorstel van het achtbaar gemeente raadslid is zeer lofwaardig er dient inder daad onverwijld gezorgd om al de boeken in een geschikt lokaal over te brengen. Het gemeentebestuur zal daartoe de noo- dige schikkingen nemen en alzoo een schoon voorbeeld geven aan andere openbare be sturen. Maar wanneer zal er eens iemand denken aan al het personeel dat thans in voornoemde kazematten werkzaam is en jaar uit, jaar in, aan al de guurheden dier vochtige en onge zonde krochten blootgesteld is. Dat personeel heeft, naar onze bescheiden meening, minstens zooveel recht tegen vocht en vuiligheid gevrijwaard te worden als de boeken der stadsbibliotheek. In sommige bureelen loopt het water langs de muren en vloeit tot onder de voeten van de ambtenaars en beambten die daar moeten werken. Die menschen hoopten sedert lang verbete ring te zien komen. Maar helaas De Winter staat weer voor de deur met zijn nasleep van verkoudheden en rhumatism. En met spijt wordt er vastgesteld dat er niets, volstrekt niets wordt gedaan om de gezondheid van het talrijk personeel te beschermen. Wij hopen dat er zonder uitstel bij de be voegde overheid— ministerie en gezondheids commissie stappen zullen aangewend wor den om aan dien onmenschelijken toestand een spoedig einde te doen stellen. 't Is meer dan tijd Kostelooze Mariaschool (rijselstraat) Uitslag van Het Examen Derde Graad. Tien leerlingen boden zich aan, allen gelukten eri onderscheidden zich door het groot getal punten die zij be kwamen. Maximum 335 p. - Minimum 201 p. 1. Hondeghem Martha 314 p. 2. Degroote Yvonne 3x0 p. 3. Vanlerberghe Marguerite 304 p. 4. Deschuytter Yvonne 302 p. i 5. Vanbecelaere Yvonne 302 p. 6. Deboever Julia 299 p. 7. Debreuck Madeleine 289 p. i 8. Neels Elza 289 p. 9- Degraeve Agnes 280 p. 10. Louage Celine 28o p. Vijf leerlingen bekwamen dus de 9 to, vier de 8,5/ici en een de 8/10 der punten. Die vlijtige leerlingen verkregen daarbij nog eene bijzondere melding voor de Fransche taal. Aan de lezers te oordeelen over denuitslag. Eere aan de leerlingen en aan de verdienst- volle zusters Lamotten. De tooneelkringen ren en De Vlaamsche Ste zijn in de algemeene vergad leden der beide krirgen op met eenparige stemmen Vers "'Wi enkelen kring onder de benami^ en zestigjarige VLAAMSCHE sN Deze is derwijze tot eene schappij heringericht, die hare niachti? Vr%, faam hoog zal w<. ten op te hoU(je De vertooningen zullen V00p hebben in de nette zaal van Statieplaats,waar eene g0e(je verzekerd is. Ver*i De liefhebbers van echte tco van zedelijke, roerende en r! tooneelen kunnen zich wenden t zitter Cordenier René, Temp°lsJ als zij begeeren zich te laten ins eereleden voor de vier vertoonin winterseizoen. ,nschriJVtl Namens De Vlaamck$J De Voorzitter R.-D. CORDENlEg Notre Syndicat d'Initiatne Peut-on demander si la Commissio| Syndicat d Iniuative et la plupart membres actifs sont rentrés de vacance quels enseignements en vue des inté^ notre Ville, ils rapportent de ces délices Une prochaine reunion ne poürraj nous conter ces choses-la Un Initiateur Syndicalist! PASSCHEKDAELï Op Maandag 28 September,om! namiddag groote peerdenloopstrijdt de renbaan der heeren Jules Pattyn enS Vanlerberghe, onder toezicht van het Vlaamsch beheer. 2SOO tr. prijzen Voorbereidende en aanvullendepri tot de academische graden 2' ZITTIJD 1925 - INSCHRIJVING®) De inschrijvingslijsten voor den tie zittijd 1925 der bij art. 10 en 12 derwef 10 April 1890 3 Juli 1891, voorzienes bereidende proeven en der bij art. 53 vai Kop. Besl. van i3 Juni 1922 voorzienei vullende proeven, zullen tot en met 21 September e. k. open blijven in vinciaal Bestuur, bureel 12, te Brugge,® tot 12 ure, de zondagen uitgezonderd Na laatstgenoemde dagteekening, zulle- lijsten onwederroepelijk gesloten worden- Hoptentoonstelling te Poperin! I. Onder de hooge bescherming van terie van Landbouw richt het Hopve,a eene groote gewestelijke hoptentoon. in te Poperinghe, in het lokaal der Vat Kerkhofstraat, 5, te beginnen op Vïfl September om te sluiten den Z°E September. Al de tentoongestelde b< len op den zolder der hopplanters g® den, door de aangestelde staalneflie1^ Verbond, zoodat zij geheel en al0 stemmen met'de beschikbare hoeveelheid der cultuur zelf. V°°ral zal de hopcommissie deze hop k®u plaatselijke prijskampen den Zon a tember, te Crombeke, Proven, a en Watou. Brouwers en hande a^ daar een beste gelegenheid vin grooten vooruitgang onzer h°P p( te nemen en de puike hop, welk® kooplieden hier gretig opkoop®"' deeren. m I «H '§«1 v1(

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 4