nroote Feesten DfcNTISTE Corsets D.W. Caisse Commerciale de Roulers Tijdperk van 25 September tot 12 October: 5,00 's jaars mqNTMARTRE Irand Gymkhana Voorheen Gr DE LAERE G° let index-cijfer aan 517 Ring Albert's School te London Huis voor Verlofdagen HALFMAANDELIJKSCHE REKENINGEN f A- D YPER OP HET GEHÜCHT 0p Zondag 20 September 1925 om i3 uur aan Ypriana 0 tvangst ^er Koningin van Montmartre 0m 14 u- 29 °P het StatieP!ein Ontvangst der Harmonie der Philantropische Aloude Sicambers van Rousselare ArP\' van de.i Stoet naar de Cité Ligy. om r5 1/2 uur stijging van 500 Luchtballons 'Axa' P door de kinderen van Montmartre 3r0ote Duivenprijskamp uitBRETËUIL, bij Leon Vanoverberghe Om ib uur stipt iroote Velokoers - 375 fr. prijzen Concert en Wandelconcert van 20 1/2 tot 22 1/2 uur root Volksbal en algemeene verlichting Maandag 21 September in 17 uur voort allerhande volksspelen Union Motoriste Ypres Dimanche 27 Septembre 1925 Grand'Place, Ypres, a i3 h. MOTOCYCLI5TE 60O Fr. de PK IX Fr. 600 1) Jeu de quilles pour motos. 2) Course d'équilibre sur planche de l5 cm. 3) Criterium des as Vitesse 60 m. 4) Saut du tremplin avec douche. 5) Rallye Ballon. Le Président. B" Yves de Vinck. P. S. Le club décline toute responsa- ité en cas d'accident. T In Le Soir van Zaterdag 5 September ver-cheen onder den titelL'index d 5iy n merkwaardig artikel van LouisBertrand ilksvertegenwoordiger voor Brussel. Dat gezegd artikel harde waarheden bevat Hen de volgende aangehaalde beschouwin- n wel bewijzen De levensduurte neemt toe, en dan nog op n tijdstip van het jaar dat de prijzen over t algemeen het minst hoog zijn. Het is zeer denkelijk. De arme bevolking en de perso- met een bescheiden inkomen zullen te Hen hebben onder deze verhooging der 'ensduurte. Wellicht volgt daar last en onte- edenheid uit. De werklieden zullen de koop- *arde van hun loon zien verminderen en neigd zijn opslag te vragen. Van daar ge- hillen tusschen patroons en arbeiders en °gelijke werkstakingen in het verschiet... Wat schikt de regeering aan te vangen om ^rhelpen in den aangeklaagden nood In laatste ministerieele verklaringen voor het ^dement, uitgesproken eerst door M. Van L ^Vere' vervolgens door M. Poullet, von- WlJ niets aangaande de te nemen maatre et het oog op de bestrijding der eiasduurte Waarom dit stilzwijgen n ertusschen werd er nog geen enkele egel getroffen ten gunste der verbrui ds "te^en<^eel heeft't ministerie in de kaart Pee cvan de voortbrengers, bijgevolg tegen ^bruikers an dePU^ek klaagt over de hooge prijzen §roenten, de boter, de eieren, de en> het pluimgedierte en de andere in to den landsche voortbrengselen. Waarom worden deze voortbrengselen van onzen grond en van onze hofsteden zoo duur verkocht Omdat de voortbrengers er belang bij hebben ze in den vreemde tè gaan verkoopen tegen ponden, guldens en zelfs goudmarken De belangen onzer landgenooten worden geofferd aan deze van den vreemde, zelfs van onzen vijand van gisteren. Hollandsche, En- gelsche en Duitsche agenten koopen ten onzent tegen hooge prijzen op, en sturen deze voortbrengselen naar het buitenland. Wel licht aan voorkeurtarieven... Men verzekert dat konservenfabrieken uit den omtrek van Mechelen en Leuven gedu rende het seizoen slechts half werk hebben kunnen leveren, bij gebrek aan zekere groen ten. Deze groenten waren in groote hoeveel heid voorhanden, maar men voerde ze dage lijks uit naar Engeland, en over Holland naar Duitschland. Men verzekert eveneens dat Duitschers ontzaggelijke hoeveelheden bevrozen vleesch en koeibeesten in België komen opkoopen. De konservenfabrieken hebben den bevoeg den minister gevraagd, den uitvoer te willen regelen van zekere groenten die zij in hunne werkhuizen noodig hadden, met het oog op onze voeding gedurende den aanstaanden winter. Zij hebben eene weigering opgeloo- pen Met alzoo te handelen, begunstigt en be schermt de regeering de Belgische voortbren gers en de vreemde verbruikers, ten nadeele van de eigen landgenooten. Men verwondere er zich dus niet over als het index.cijfer aan het stijgen is Een ander betreurenswaardig feit. Een koninklijk besluit van n Aug. 1. 1. vermeer dert met 20 fr. per ioo kg. de bijgevoegde invoertaks op de suiker. Dit voedingsartikel wordt dus belast met o,6o fr. de kilo. t. t. z. meer dan den prijs van dit produkt vóór den oorlog M. Franck stelde dienaangaande een vraag aan den Minister van Financies. Deze ver klaarde dat de regeering tot dien maatregel was overgegaan om de mededinging te verhinderen welke de vreemde suiker voorkomende van landen welke premies Ver- leenen of den dumping beschermen op onze markten teweeg brengt. Men laat uit het land landbouwvoortbreng- selen vertrekken welke wij zelf broodnoodig hebben. Daarvan maken de voortbrengers natuurlijk gebruik om de goede kleine Belgen hoogere prijzen te doen betalen. Maar als de vreemdelingen ons suiker kunnen leveren, goedkooper dan onze eigen fabrieken, dan laat de Minister van Financies'zulks niet toe Mooie politiek onder de Hooge Bescherming van Zijne Majesteit Koning Albert Preparatory and High Class Secondary School Languages, Commercial, Secretarial, Accountancy, Banking Stock exchange, Insurance, Shipping offices training. 121, Loughborough Park S. IV. Q, London. LA DEMOCRATIE La démocratie est une forme gouvernemen- tale saine etpacifique, une forme de progrès social et politique et un élément de prospé- rité pour le pays. La démocratie n'est pas un régime de gaspillage elle n'est même pas né- cessairement un régime de dépenses excessi- ves, pas plus que la démocratie n'est un régi me ni d'affaiblissement de l'autorité ni de nivellement social. La démocratie sainement comprise est un régime oü toutes les bonnes volontés d'une nation, respectueuse de leurs libertés réciproques, s'unissent dans un effort commun pour servir un même pays, pour réaliser ensemble la plus grande prospérité possible et pour partager les richesses con- quises comme il convient, non pas entre des loups, mais entre des hommes qui s'aiment, entre frères d'un même pays. La démocratie doit être constructive. Elle doit se préoccuper, dans l'intérêt du pays, de faire sortir des classes les moins avantagées au point de vue matériel, par une diffusion large des bienfaits de l'enseignement et par une protection généreuse des mieux doués, toutes les richesses intellectuelles qui, trop souvent, restent ensevelies dans le sein des classes populaires. Les belles intelligences, les généreuses volontés de notre jeunesse po pulaire constituent un capital caché; c'est unor pur, qui servira peut-être demain a reconsti- tuer notre santé financière. Faisons sortir ces valeurs de leur facheux abandon. Eaisons éga- lement que, dans ce pays, ily aitlè tnoins pos sible de souffrances injustifiées et de jouissan- ces provocantes. Unis dans le travail, il faut que nous le soyons également dans un grand sentiment fraternel, pour abandonner quelque chose de notre superflu et mêmë du produit de notre travail quotidien, pour assister nos frères moins favorisés et pour augmenter, par une bonne législation sociale, leur part dans le bien-être commun. Voila ce que veut la dé mocratie, et son ambition n'a rien de révolu- tionnaire. La démocratie veutlapaixintérieure, elle veut l'harmonie de tous les travailleurs honnêtes et elle est respectueuse de la légalité et de l'autorité. La démocratie, plus que toute autre forme de gouvernement, a besoin d'une autorité respectée. La démocratie, enfin, a besoin de sécurité, car, sans sécu'rité extérieu re, il ne serait point possible, dans un pays qui doit viv're essentiellement de ses efforts quotidiens, d'assurer cette stabilité économi- que, sans laquelle la restauration de notre prospérité nationale est impossible. Extrait d'un discours de M. le député F. Van Cauwelaert). M VANDENDRIESSCHE de la Faculté de Médecine de Lille et de l'École Dentaire de Bruxelles 57, Rue de Dixmude, 57 a YPRES. CONSULTATIONS tous les jours de 8 h. a 12 h. et de 2 h. k 6 h. Le Dimanche de 9 h. a 12 heures. de beste de sterkste de voordeeligste Aangesloten bij de BANQtJE DE BR(J)(ELLE5 (Kapitaal 200.000.000 - Reserven 55.050.000) Rekeningen 6 maanden 5,25 p. h. 1 jaar 5,SO p. h.. nveru c i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 5