hET YPERSCHE LA RÉOION D'YPRES Bijvoegsel Supplément ^Ijjelijksch Overzicht Dokter D. PEENE Un Jubilé Parlementaire Te Dixmude BurgeriijKe Stand van Yper argang, Nr 23 - 19 September 1925 6e *Vnnée, N° 23 19 Septembre 1925 Marokko offensief dat den 10 dezer inzette, In acht Frankrijk 100 tot i5o.ooo man op de ezeld van overvloedig oorlogsma- I -jrtiUerie, tanks en vliegtuigen. De aan- ^'vooruitgang hebben de Fransche troe- jUrlijn verg vièrd gedaan op een front van 60 km. In meer v< aanden ge Om 1 nnen •eld gewonnen dan hetgene zij drie eieden verlaten hadden, de belangrijkheid dezer bewegingen te ■chatten, moet men weten dat het rlogSveld zeer moeilijk en verraderlijk is sen die moeilijk te overschreiden zijn, klo- en gangen die best geschikt zijn om ver- ad te verbergen, groote planterijen van „jjeboomen, olijven en laurieren. Ihans hebben de Fransche legers do sterkte jBibane, die zij reeds den 10 enden u tember omsingeld hadden, tot de overgave dwongen. )m tot eene voldoende oplossing en bedui- nde overwinning te komen, hebben de Ie rs slechts 6 weken tijd meer. Na dien tijd jrdtde weergesteltenis ongeschikt voor ver re krijgsverrichtingen en Abd-El-Krim zou ■er zes maanden tijd hebben om zich te ver- rken, nieuwe schikkingen te nemen en ■uwe legers aan tc werven. Egypte. De prins Seffidin, die uit een krankzinni- ngesticht vluchtte in Engeland, heeft zich Frankrijk kunnen sehuil hóuden totdat alle odige voorzorgen genomen waren om zijne icht voort te zetten naar Konstantinopel. e Engelsche politie die hem opzocht werd kundige wijze bedrogen, door een dubbel- ngervan den prins, en den 9 dezer verliet tins Seffidin Parijs 'om weldra in Turkije m te landen waar hij de noodige bescher- èg zal vinden. Amerika. Het Witboek der Amerikaansche Schatkist :elt ons mede tot hoeveel de schulden der idere landen beloopen tegenover de Ver- nigde Staten.^ Amerika vindt een te goed in 12 milliard 87.658.265 dollaars. Vijf schuldhebbende landen hebben eene rereenkomst met Amerika gesloten Enge- nd, Polen, Lithuanië, Finland en België. Frankrijk en Italië zijn thans in onderhan- ding om ock eene overeenkomst te treffen. Oorlogsverwikkelingen. Er schijnt eene algemeene oorlogsbeweging 1 touw gezet te zijn om Frankrijk te ver- ichten zijne legers naar alle kanten van den rdbol te verzenden. Eerst kwamen de mpeiiijkhedenin Marokko, rvolgens ontstond er een opstand in Syrië e veel bekommernissen berokkend aan de iansche Regeering. Nu spreekt men van n opstand der inboorlingen in Indisch dina. Zou de hand van Duitschland daar mis- ■hien in gemengd zijn om voordeelige om- awligheden te verwekken tot eene bloedige eerwraak De groote vliegreizen. e vliegeniers Thierry en Costes hadden - reis aangevangen van Parijs raar Konstan- n°pel en Indië. Door een onvoorzien voor- ls hun vliegtuig in het Zwarte Woud neer hallen bij Friburgin Brisgau. Thierry heeft Ce ^°°d bij gevonden op 32 jarigen ouder- Costes-overleeft het ongeluk. aaM an^er v^eStuig dat van San Francisco e'e ^awaïsche eilanden reisde is in zee j etl'. ^egen dagen bleven de stoutmoe- ,re'z'^ers °P de zee drijven zonder de 'Unste hum ij do 6 0n^m°oten. Eindelijk wierden o°i een onderzeëer, volkomen uitgeput, P6e»«>en e„ eered, RIK Dimanche prochain, ont lieu a Ostende, de grandes fêtes patriotiques a l'occasion du jubilé parlementaire de M. BUYL. La bédération des sinistrés, qui ne fait aucune distinction politique, doit une grande reconnaissance au député Buyl pour les ser vices qu'il leur a rendus et leur rend sans cesse. EHe offre done a M. Buyl, a l'occasion de son jubilé parlementaire, ses plus vives féli- citations. Pour nos Invalides d'Vpres Les Dames patronesses des Asiles des Sol- dats Invalides Beiges reqoivent le meilleur ac- cueil parmi la population Yproise, qui assis- tera done presque toute entière a la fête du 26 septembre prochain. Elle commencera a 20 h. trés précises. Les personnes qui le désirent pourrontre- tenir leurs places au Vieil Ypres les Jeudi 24 et Vendredi 25 Septembre de 11 1/2 a 12 1/2 heures, moyennant une taxe de location de 5o centimes pour les places a 8 fr. et de 25 centimes pour les places a 5 fr. Les sommes provenant de cette location de même que le produit net de la soirée artistique nous tenons ale répéter,serontremisesintégra- lement a Monsieur le Trésorier de la Fédéra- tion des Invalides Beiges (Section d'Ypres). Le Comité tient a coeur de remercier le pu blic Yprois d'avoir répondu si généreusement a son appel. II remercie également les hum bles qui, ne pouvant se permettre une place a la fête, ont tenu cependant a verser leur obole pour nos chers Invalides. Grootsche Plechtigheden Het lieve stadje Dixmude was Zondag i3 September in feest ter gelegenheid der inhul diging van het nieuw stadhuis. Deze plechtig heid ging vergezeld van de onthulling eener gedenkplaat op de plaats waar de eerste electriciteitskabien werd opgebouwd en van het inheien van den eersten grondpaal waar binnen kort de Doodentoren zal worden opgericht. Nog een andere plechtigheid moest dien dag plaats grijpen, namelijk de officieele ont vangst van het English Committee for the City of Dixmude dat eene mooie gift heeft gedaan van kunsttafereelen ter versiering van het nieuw Stadhuis. Door onvoorziene omstandigheden moest die ontvangst uitgesteld worden Krankzinnige Donderdag om 2 ure stond een persoon voor de deur van het postbureel der Rijssel- straat te wachten. Zoodra de deur open ge daan werd sprong de man binnen en begon een bediende met geweld achteruit te duwen. Aanstonds kwamen eenige brievendragers geloopen om hunnen werkgezel ter hulp te komen maar de onbekende liep tot aan de winketten en sloeg, met zijn vuist, de ruiten stukken. De politie aanstonds verwittigd had geene moeite om te bestatigen dat zij hier met een krankzinnige te doen had. Een geneesheer kwam ter plaats en korts nadien wieid de ongelukkige in een gesticht geplaatst. 't Is zekere Calebert Emile, van Rousselare. Statielaan, 9 Y P E R Specialiteit voor IVIoncS- en Tanidzïeklen Gebitten en Misgroeide Tanden. Eglise St Pierre Le dimanche 20 Septepabre, a l'occasion de la fête de N. D. des VII Douleurs, la chorale renommée St Grégoire des P.P. Barnabistes de Mouscron, dirigée par M. O. Cracco, exé- cutera a 10 h. la messe a 6 voix et a 2 choeurs de E. Wambach, célèbre musicien flamand. Les amateurs de musique religieuse vien- dront volontiers écouter l'exécution de cette belle messe. St Pieterskerk Zondag 20 September, ter gelegenheid van de plechtigheid van O. L. V. der VII Wee- nen, het beroemde Choraal St Gregorius der Paters Barnabieten te Moeskroen, be stuurd door O. Craco, zal om 10 uur de plechtige mis komen uitvoeren van E. Wam bach, de groote Vlaamsche muzikant. De liefhebbers van schoon kerk-muziek zullen deze groote gelegenheid niet laten voorbijgaan. Le Pont sur la Lys a Warnêton Le jö octobre prochain aura lieu l'adjudi- cation des travaux de reconstruction du pont sur la Lys mitoyenne a Warnêton. Nos sincères remerciments a M. Laboulle, Ministre des Travaux Publics. Société La Concorde d Ypres Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que cette société vient de se re- constituer. Le local sera réouvert le 1 Octobre pro chain a ses membres, dans la grande salie du premier étage de 1'Hotel Excelsior. II y aura billard, jeux, périodiques et illustrations diverses, et consommations. Encore une de nos grandeS sociétés d'avant- guerre qui revit A M. le Directeur des Telephones a Gand De trés nombreux abonnés nous prient de vous demander de vouloir bien rappeler au Service du Téléphone a Ypres qu'il a été créé pour favoriser les transactions commer- ciales, et non pour les entraver en ne donnant pas les communications demandées. Les Abonnés. d'Ypres. Kaarten In de herberg Charles Declercq, Stuers- straat waren vier lustige bieders aan 'c kaar ten. Charles Van Acker, Valère Kraemers, Gerard Vollebout en Gust. Verleure, deze laatste speelde een pandour met S klavers. BEDANKBNG Heer Ca mi lie Versteele en kinder s Heer en Vrouw Abel Verdruye-Verstraete en kinders, danken vrienden en kennissen voor de talrijke bewijzen van genegenheid hun be toond bij het afsterven van hunne teergeliefde vrouw, moeder en grootmoeder Vrouw Sidonie LADEZOU weduwe in eerste huwelijk van heer Ch. Verdruye Verklaringen van den 11 tot den 17 Sept. IQ25 Geboorten Leuridan Goedele, Rijsselstraat, 57 Devol- der Jeannette, Pennestraat. Moncarey Henri, Groote Markt, 21. Geerts Robert, Paddepoelstraat. Bossaert Roger, Neerstad. Verbeke Marie-José, Alph. Vandespeere- boomplaats. Gadeyne Charles, 3ukkerstraat, 4. Sterfgevallen Bouillet Leonie, 68 jherbergierster, echtg. Berghman René, Dickebuschstw. Plckel Denise, 2 m. 14 d., Rijsselstraat, 121. Vanhoucke Gudule, 91 j., kloosterlinge, G. de Stuersstraat, 32. Vandermeersch Emile, 69 j., stadswerkman, echtg. Dnielle Eugenie, Penne straat, 10. Vieren Joanna, 75j.,ong., Meenenstw., 71.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 9