ldebetooging Arthur Butaye Jaar JST° 37 - 26 December 1925 6'" Année. N° 37 - 26 Décembre 1925 li - - Weekblad - i voor bet Arrondissement Yper <*er Veree niging dep Ge teisterden, dear Ypersche Clubs, enz. 0, Opstel en Aankondigingen 15, Boter straat, 15, Yper Abonnement 9 fr. 50 per jaar - Buitenland 15 tr. Men Iran Inschrijven in alle Belgische postkantoren Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres Organe de 1'Association des Siriistrés, des Clubs Yprois, etc. Naamlooxt artikels wwetgerd )ndag laatst, 20 December 1925, hebben teisterden eene grootsche hulde gebracht liun geliefden Voorzitter, M. Arthur l'AYE. ettegenstaande het buitengewoon slecht er was de ruime feestzaal van 't Oud proppensvol. Al de gemeenten van (Arrondissement hadden er eene afvaardi- gezonden en talrijke overheden waren ezig. Harmonie Ypriana gevolgd door eesicomiteit, was M. Arthur BUTAYE mizegaan halen en, wanneer de gevierde zitter de zaal binnentrad, stond gansch ergadering als één man recht en juichte held van het feest buitengewoon luid en geestdriftig toe. nopende de heer Hector Vermeulen de g. Hij verwelkomde de zoo tab ijk opge- m menigte en schetste in korte woorden teekenis van dit feest de geteisterden en het als een plicht aanzien aan hunnen •zitter de hulde hunner erkentelijkheid tuigen voor de ontelbare en onschatbare sten die hij aan hunne zaak bewezen Toejuichingen irvolgens verleende M. Vermeulen het rdaan M. Armand Lommez, advokaat en incieraadslid te Yper. Redevoering van M. LOMMEZ Heer Butaye, Achtbare Vergadering, swanneer de commissie van dit feest mij S hier het woord te voeren, om in naam ^teisterden mijn confrater Heer Butaye Ien oprechtsten en rechtzinnigsten dank e sturen voor hetgeen hij gedaan heeft, tab ik seffens ranvaa-d,zonder aarzeling, at ik maar al te goed weet wat He-er 'ye voer ons a 1 lenvoorden heropbouw, den hei opbloei der gansche streek be- erkstellicrd heeft, en ook, ik mag het wel en> omdat i"k persoonlijk hem uiterst veel verschuldigd ben. at b'j gedaan heeft is onzeggelijk altiid 'er'<d stond hij ten dienste van de geteis- en' 'jtaijd was hij bereid dienst te bewij- a hjd was hij gereed om in de gelederen i'Hngen ter verdediging der heiligste rech- van onze geteisterde bevolking, altijd op tS °m eene eerlijke toepassing van de °P de oorlogscha.de te bekomen. Niets ij en niets ontziet hij, dag en nacht is Wer^' bezorgd met den toestand s.re^terdeib bezorgd om den heropbloei 'i ebommert zich alleen om het lot der ïng nzer verwoeste streek, alle eigen- C. Ul^ hij op zij en hij gaat zelfs zoo RédactionAdministration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 9 tr. 50 par an Etranger 15 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont refusés eiSene zak en achteruit te stellen. Na zijn terugkeer uit het bannelingsoord, zien wij hem eerst te Popei inghe, waar hij in samenwerking met enkele vrienden de clubs voor de geteisterden aan het stichten is, waar het weekblad het Ypersche het daglicht zag. Hij was dan reeds de baanbreker, de vooruitlooper. Yper moest herbouwd worden, daar waar het vroeger stond, Yper moest uit zijn puinen heroprijzen, heropbloeien, en is Yper gewor den wat het nu is, dan is het zeker grooten deele te danken aan den hardnekkigen strijd die geleverd geweest is, strijd waar wij in de eerste rangen der strijders Heer Butaye ont moeten. In 1921 keerde hij naar Yper terug, en van dan af heb ik zijne werking van dicht bij kunnen volgen. Één doel had hij, de herleving der verwoeste streek. En hoe dikwijls heb ik kunnen bestatigen dat, niettegenstaande hij onder de jongste niet meer kan gerekend wor den, hij bijna heele nachten doorbracht gebo gen over zijnen schrijftafel om het werk, dat hij vrijwillig op zich genomen had, te kunnen volbrengen. Niets ontzag hij en telkenmale er diende gestreden te worden telkenmale stond hij bereid tot het uiterste te gaan. Herinnert gij u nog Mevrouwen, Mijne Ileeren, die machtige betooging welke verle den jaar hier te Yper plaats greep en dichter bij ons de krachtige werking op touw gezet om de volledige betaling der oorlogschade vergoeding te bekomen in spécien. Nutteloos u eraan te herinneren, en u te zeggen dat hij aan het hoofd stond der delega ties die telkenmale naar hetMinisterie trokken, nutteloos u te zeggen dat het dank is aan zijne hardnekkige tusschenkomst dat de betalingen, misschien nog gebrekkig, maar dat de beta lingen in geld, toch hernomen werden. Iedere keer hij iets voor de geteisterden kan bekomen dan is bij voldaan en verheugd omdat hij a n ziine medeburgers eenen dienst heeft kunnen bewijzen. Hij voelt in zich eene zelftevredenheid, die op zijn eigen wezen uitstraalt, maar hij wacht zich wel te vertel len wat hij gedaan heeft, wat mot ite het hem gekost' heeft, alles is hem gelijk als hij maar verkrijgt wat zijn menschlievend harte ver langt. Weldoen, dat was en dat is zijn leus, wel doen en vooruit en om al het overige is hij weinig bekommerd. Wat scheelt hem eer, roem en rijkdom Goed doen dat alleen beoogt hij. Steeds is hij opgeruimd, nooit neerslachtig, omdat hij weet dat iemand,'met sterken wil bezield, alles kan, alles vermag. Hij wilde de herleving, hij wilde den heropbloei der streek, en als wanneer anderen, den moed niet had den naar Yper terug te keeren, al swanneer anderen moedeloos, hem voorspelden dat Yper dood zou blijven, en hij geen uitslag zou bekomen, dan stak hij medelijdend de schouders op, en verweet hun hunne lafhertig- heid. Het waren enkel en alleen, die achter blijvers, die hem zoo aanspraken maar wij die het leven in de verwoeste streek medege leefd hebben, hebben beter dan wie ook kun nen bestatigen dat als een volk wil, het leven zal, dat als een volk werkt het niet zal vergaan. En dat heeft Heer Butaye jaren lang aan de geteisterden voorgehouden en de geteister den, op zijn woord ingaande, wilden werken, wilden leven, wilden hunne streek doen her opbloeien, en zij zijn er toe gekomen hun doel grootendeels te bereiken, dank hunne kranige werking,dankhun aanhoudend streven onder het wijze beleid van hunnen voorzitter, Heer Butaye Hulde dus aan hem, hulde en dank aan dien verdienstelijken man, die geen eer noch be roemdheid zocht, maar die geëerd en gepre zen wordt om en door al hetgeen hij doet ten voordeeleder streek, ten voordeele der geteis terden. Zooals ik straks zegde, alswanneer de beta lingen voor de oorlogschadevergoeding her nomen werden, dan is zulks te danken aan de tusschenkomst van Heer Butaye en zijn ijverige helpers. Hetis zeker dat, hadden wij hem niet gehad, mogelijks de uitbetalingen nooit zouden her nomen geweest zijn. Nooit was de toestand akeliger voor de ge teisterden dan voor korten tijd, alswanneer op een Ministerieel bevel alle betalingen stop gezet werden. Deze schikking moest als nood lottig gevolg hebben, den ondergang der be woners der verwoeste streek, die zouden ver plicht geweest zijn zich opnieuw te herstellen, het herbeleg te bewijzen, alswanneer zij ten dien einde geen geld zouden krijgen van den Staatde aannemers die op de streek werken, zagen voor zich den afgrond open, de eige naars voor wien zij werkten zouden niet meer betaald worden, en diensvolgens zouden zij ook voor hun werk geen geld kunnen ontvan gen. En het is in dien moeilijken toestand dat heer BUTAYE, naar wien allen opzagen, het aangedurfd heeft den strijd ten voordeele der geteisterden nogmaals aan te pakken. Hij ver- teiiigde rondomzich al degemeenteoverhe ;c:i van gansch het arrondissement, die de beslis sing namen hun ontslag te nemen, zoo er in den toestand geen veranderring kwam hij vroeg en bekwam een Ministerieel verhoor en aan het hoofd eener delegatie der geteisterd-m toog hij naar Brussel, waar hij, na herhaald aandringen, na herhaalde voetstappen, be kwam dat de betalingen opnituw in geld zou den geschieden. Als dat nieuws inkwam, een zucht van ver lichting steeg op uit het hart der bewoners der verwoeste streek, en bet was hun alsof een groote last van hunne schouders viel. En de geteisterden ten volle beseffende wat IÉ HET (PERSCHE LA REGION D'YPRES Zlin

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 1