BOUWGROND HANDELSHUIS WOONHUIZEN Ut A, I m O m WOONHUIS Baraquement en Bois Goede Houten Barak Openbare Verkooping Instel met Premie andiig 28 Dreembpr 1925 Openbare Verkooping Érg-Afspanning 't Hof van Commerce e Poelcapelle. tobslao 'bandag 4 Januari 11)26 sdag (I Januari 1929 OVERSLAG Le Lundi 28 Déeembre !»25 Instel met Premie Maandag 28 beceinbrr 1925 4 a. 16 ca. Bouwgrond Vente Publique Moteur Menning 10 HP. Vente Publique Ie Jeudi 7 Janvier 1929 Maandag II Januari 1929 Openbare Verkooping Openbare Verkooping Dinsdag 5 Januari 1929 Terrain Si Balis* Le Lundi 11 Janvier 1926 74 a. 10 c. de Terre a labour Motor J. Menning 10 HP. idie van den Notaris HAGHEBAERT te Proven. Hofstedeken te Proven, waarvan de gesteld was op :i Januari 1026, inland verkocht. r toor van den Notaris Ignace MUYLLE te Poelcapelle. van Gemeente Poelcapelle 0 z©er welgelegen perceel 0Ot 9 aren 20 ca., tegen de Nit-uw Plaats ubij Je kerk en de school, kadastraal be- eodsectie E, nummers 54'3n en 543°, heb- eiideeen gevelbreedte van ongeveer i5 m. de straat. (Onmiddellijke ingebruiktreding. om 2 uur stipt 's namiddags, :r herberg «De Oude Hert bij M. Henri leback, te POELCAPELLE. jndie van den Notaris Ignace MUYLLE te Poelcapelle. s vaneen welgelegen en hituwgebouwd z'jnde de welbekende et stallingenafhankelijkheden en 96 aren 8.i centiaren medegaande erve Bestaande in 1) Woonhuis met herberg ibbende gelijkvloi rs groote herberg, eet- iats met telefoui.inrichting, spreekplaats, oote keuken, achteikeuken, waschkeuken, inise, vertrek, konijnkoten en hennekot. Groote ingangspoort, koeistal van 7 slie- (waterpomp in de stalling), paardestal 3slieten en ibox. 2 zwijnekoten, messing Mom afgemetst, daarboven zoldeiing met sseure. Op het verdiep .vijf groote slaapkamers "Pperzolder over gansch het huis. -okaal der Sint-Sebastiaansgilde van Poel- 'pdle. Bewoond door Hilaire Vandendries- le' Onmiddellijke ingebruiktreding. Slechts ingesteld 40.000 fr. om 2 uur 's namiddags, Poelcapelle, ter gezegde herberg Het 0 van Commerce. ,!ltoren van de Notarissen DELAHAYE te Woumen en PROOT te Brugge. °m 3 uur namiddag, °UTHULST, bij Victor Vanda amine Tt» VAN TWEE (iJ® Houthulst. ^dko, Etude du Notaire Pierre DE SIMPEL a Warnêton. Mise a-Prix avec Prime a 2 heures de relevée, au cabaret Au Gapaert tenu par M. Emile Huyghe a Wytschaete, de Commune de Wytschaete Hameau du Gapaert et dépendances avec atelier* de charron et environ 8 ares 75 ca. de fonds et jardin, le long de la route d'Ypres. de 4 ares 10 ca a cóté du lot précédent, également a front de la route d'Ypres. Le tout occupé par M. Désiré Verbeke a Wytschaete, avec droit jusqu'au r avril 1926. Faculté d'accumulation. Adjudication Lundi 4 Janvier 1926, au cabaret Café de Ia Gare tenu par M. Henri Provost a Warnêton. Studie van den Notaris Pierre DE SIMPEL te Waasten. om 2 uur namiddag, ter herberg In den Gapaart bij M. Emile Huyghe te Wytschaete, van Gemeente Wytschaete Wijk De Gapaart met WagenmakeHj en 8 aren 75 ca. erf, koer en hof, palende West aan den steentveg van Yper. nevens voorgaande. Al gebruikt door Désiré Verbeke tot den I October 1926. Recht van samenvoeging. Étude du Notaire Pierre DE SIMPEL a Warnêton. dom Polidor Beauprez-De Bruyne. 0oP 1 g3oo Jr., koop 2 9100 fr. a 9 heures du matin, en l'atelier de feu Léon GRYSON-BRYON a Ploegs teert-Bizet d'un grand a usage d'atelier, en bon état. Machines Outils tels que Toupie et 40 fers divers, Dégauchisseuse avec fers, mèehes 'et accessoires, Scie a rubans avec 4 scies, Ahuteuse et 2 Meules émeri, établi de mécanicien et petit étau, le tout marque Danckaert courroies, charrette a bras et divers outils de menuiserie. Divers OOI S préparés en pitchpin, noyer, orme et canada, plancher, chevrons, bois d'échafaudage, sapin du Nord, moulures pour cimaises, etc. Quincailleries pour Batiments. 12 p. c. de Frais. Au comptant. Réunion après la vente chez M. Charles Logie-Bryon, au Bizet. Étude du Notaire Pierre DE SIMPEL a Warnêton. en une séance a 2 heures de relevée, a l'Hótel des Alliés tenu par M. Désiré Desbucquoit a Warnêton, de Ville de Warnêlon, Hameau du Touquet cad. section F, numéro 83g, tenant de l'Ouest au Chemin des Renards. Occupée par M. Alphonse Loridan. Studie van den Notaris Pierre DE SIMPEL te Waasten. om 9 uur voormiddag, in den werkwinkel van wijlen heer Leon GRYSON te PLOEGSTEERT (Bizet) dienstig als Werkwinkel. Toupie en 40 ijzers, schaafmachien met ijzers, boren en toebehoorten, lintzaag met 4 zagen, slijpmachien met 2 steenen, bank met schroef, alles merk «Danckaert», riemen en tal alaam voor schrijnwerkerij. Hout in pitchpin, notelaar, olm en canada, 200 m. keellijsten, plancher, baddens, spar- hout, enz. Tal ijzerwerk voor schrijnwerkers. 12 p. h. voor kosten. Comptant. Studie van den Notaris THEVELIN te Meessen. ten overstaan van den Heer Vrederechter, gesteld op om i uur stipt, in de verhoorzaal van het Vredegerecht te MEESSEN, van Gsmeerste iSeessen Koop één. Nieuwgebouwd woonhuis, in de Neerstraat, met 6 aren 10 ca. grond en hof. Gebruikt door M. Henri Odent mits 32 fr. té maande tot 3r December 1929. Koop twee.- .Nieuwgebouwd woonhuis, op 't Oude Kerkhof, met 1 are 18 ca. grond en hof. Ongebruikt. Koop drie. Nieuwgebouwd woonhuis, aanhoudende.aan voorgaande, met I are 18 ca. grond cn hof, Ongebruikt. Koop vier. Perceel bouwgrond en hof, in de Neerstraat, sectie A, Nrs 125c en 125b, groot 2 aren 65 ca., met recht op vergoeding voor oorlogschade voor een huis en afhan kelijkheden. Ongebruikt. Er werd toegestaan, bij vonnis van de recht bank van Yper 21.063 fr. Koop vijf.. Perceel bouwgrond en hof, in de Neerstraat, sectie A, Nrs 124a en 122a, groot 4 aren 6-ca., met recht op vergoeding voor oorlogschade voor een huis en afhan kelijkheden. Ongebruikt. Er werd toegestaan bij vonnis van de recht bank van Yper 21.313 fr. Recht van samenvoeging. ■Eigendom van M. Alphonse Desramaux. Bede voorzien te zijn Van trouwboekje of uittreksel uit geboorteakt. jtU' VAN EENE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 13