BOUWGROND Barapement en Bols Soeie Houten Barak H O F S T E DE Een Hofstedeke Openbare Verkoop! Joli MOBILim Merriepeerf WOONHUIS Openbare Verknoping Maandag II Januari HL 6 Vente L uhlique Moteur Menning 10 HP. Maandag 11 Januari 1926 Openbare Verkooping INSTEL: Maandag 11 Januari 1026 Ha. 7-55-60 ca. Weide 44 aren 70 ca. Land Ha. 1-17-10 ca. Land 75 aren 70 ca. Land Dinsdag VI Jaüiiiiri 1926 Een Woonhuis Op Hftandag I j Januari u». 0j! nsdag S3 Janaai-i Vente Volontaire k Lnndi U Janvier 11)21) Op Maandag ItT iaaoari 10 Openbare Verkooping Gemeente Poelcapelle Le Lundi 11 Janvier 1926 Machines Ouiils tels que QtimcaiUeries poitr Bailments. Motor J. Menning 10 HP. Gemeente Alveringhem Gemeente Sulscamp Gemeente Vinchem Stad Yeurr.e, SporHymtraat 0:VEHBI,Aa Déclarations-P^sjvaf1 Kantoor van den Notaris Ignace MUYLLE te Poelcapelle. Een zeer welgelegen perceel groot 9 aren 20 ca,, tegen de Nituw Plaats en bij de kerk en de school, kadastraal be kend sectie E, nummers 543n en 54J0, heb bende een gevelbreedte van ongeveer i5 m. op de straat. Onmiddellijke ingebruiktreding. Slechts ingesteld 2C00 fr. om 2 uur stipt 's namiddags, ter herberg «De Oude Hert bij M. Henri Deback, te POELCAPELLE. Étude du Notaire Pierre DE SIMPEL a Warnêton. a Q hew res du matin, en l'atelier de feu Léon GRYSON-BRAON a Ploegsteert-Bizet d'un grand a usage d'atelier, en bon état. Toupie et 40 Iers divers, Dégauchisseuse avec fers, mèches et accessoires, Scie a rubans avec 4 scies, Alïuteuse ct 2 Meules émeri, établi de mécanicien et petit étau, le tout marque Darnkaért couiroics, charrette a bras et divers outils de menuiserie. ESSvsrs BOI S préparés en pitchpin, noyer, orme et canada, plancher, chevrons, bois d'échafaudage, sapin du Nord, moulures pour cimaises, etc. 12 p. c. de Frais. Au comptant. Réunion après la vente chez M. Charles Logie-Bryon, au Bizet. Studie van den Notaris Pierre DE SIMPEL te Waasten. om 9 uur voormiddag, in den werkwinkel van wijlen heer Leon GRYSON te PLOEGSTEERT (Bizet) dienstig als Werkwinkel. Toupie en 40 ijzers, schaafmachien met ijzers, boren en toebehoorten, lintzaag met 4 zagen, slijpmachien met 2 steenen, bank met schroef, alles merk «Danckaert», riemen en tal alaam voor schrijnwerkerij. Hout in pitchpin, notelaar, olm en canada, 200 m. keellijsten, plancher, baddens, spar- hout, enz. Tal ijzerwerk voor schrijnwerkers. 12 p. h. voor kosten. Comptant. «f j SIM PEL A SRE Studie van Meester Notaris te De Panne. Overslag Maandag a5 Januari 1926 telkens om 2 uur stipt namiddag, te ruiim, in het Hotel de Commerce Klaverstraat, van Koop en 12. 3 en 4 met wei- en zaailanden, samen groot 8 lla 5.2 aren 72 ca. - In gebruike van M. Alois Slosse, tot 1 October 1927. Koop en 5 en 6 In gebruike van d'heer C. Goddcris, tot I October 1929. Koop 7 Gebruikt door M. Mai cel Proot. Koop en S, 9 en 10 In gebruike door M. E. Bonte en anderen, zonder pachtreeht. Koop 11 Gebruikt door M.Faure, zonder pachtreeht. Koop 12 Een schoon en gerieflijk met ruime beneden- en bovenplaatsen, groot onder bebouwde grond en hof, 287 vm. 07 vdm Laatst bewoond door Mevrouw wed. Van Hee-Faure seffens aanslag. 1/2 p. h. Instelpremie te winnen. Studiën van de Notarissen VARHEE te Zonnebeke en de BAETS te Swevezetle. om 2 V» uur stipt namiddag, ter herberg Casino bij Camiel Decock, Roeselaeie- steenweg te ZONNEBEKE van Koop één met stallingen en medegaande land en weide te JKlos'jrtcs&sekss, Westhoek, groot 1 Ha. 16 aren 98 centiaren. Gebruikt zonder geschreven pacht door Camiel Callewaert, mits 5oo fr. 's jaars. Slechts ingesteld 15.000 fr. Koop twee met 12 aren land te ZüOS'inGbt*lcii9, Westhoek, langs de Elleboogstraat. Gebruikt zonder geschreven pacht door Oscar Masschelein mits 160 fr. 's jaars. Koop drie WQOfolË-SUlS te Z!onn@&@fc@, nevens voorgaande met 12 aren land. Gebruikt zonder geschre ven pacht door Ch.-L. Dewilde mits 160 fr. 's jaars. Deze twee koopen te samen slechts ingesteld 5500 fr. Voor alle andere inlichtingen men zie de plakbrieven en men wende zich ter studie van voornoemde Notarissen. Kantoor van den 'DeurWa.r, Arthur VANCApp r Uit oorzaak Van fe,. ten verzoeke van heer AHvri kurator der faling van steu- H Hollain, winkelier, Boterstraat straat, 109, te YPER en ^tjssel. en volgende dagen telkens om 9 uur voormiddagenom namiddag, van 1 12uur A) Boterstraat: Conserven in a ;u ,a clooz >Okli 1Zena, C0J. °zen, flesschen, merk Le S, fituren, cacao, chocolade en tal ande "1 keiwaren. - Omtrent 200 flesschen' en witten wijn. 0(1 Onlangs nieuw winkelstelsel 3 t rayons, balans met gewichten, vitrienl koper met glas, stoof, enz. eD B) Rijsselstraat, 109Granen en artik voor duivenliefhebbers, toogen, rayons trienen, balans met gewichten, koffu^"' koffiebrander, bascule, enz. om 2 uur namiddag. Minneplein, Villa Louise van Meubel; voorwerpen, zooals Bureau américain,twee buffets, eiken zetel met koperen garnituur spiegels, tafels, stoelen, twee slaapkamers! bed, keukengerief, enz. Gewone voorwaarden. - Comptant ge, Étude de 1'Huissier A chili e GOIGN5 a Wervicq. VIILE £3 ES CO MI NES POUR CAUSE DE DEPART d'un A 2 heures précises de l'après-midi, au domicile de M. ROBERT BRIX1S, comptable a COMINES, rue de la Gare, tels que: Un beau lit en chêne avec ressorts, arrnoiiel glacé, lavabo, table de nuit, belle table a coulisses en chêne, table en chêne, 2 vélos en trés 1 (homme et dame), cuisinière neuve en émail, t buffet-étagère en c'nê-ie (glacés biseau ées), ture d'enfant, poêle salon, pcêle colonne, bu étagère en pitchpin, table de cuisine, machine a lessiver, grand canapé, quantité de chaises et plu- sieurs autres objets trop long a énumérer. Conditions ordinaires et strictement au comptant. Qu'on se le dise! Studie van den Deurwaarder Georges TAHON, te Yper, n, Capronstr. om i uur namiddag, BIJ UITSCHEIDING ten huize van heer Arthur VandevdnG voerman te Yper, Dixmudesteenweg Watermolen), van een sterk Blokwagen, draagvermogen 7°°^' 2 platformes, draagvermogen 2 camions, draagvermogen oo kilos, waarvan een. met patentas ^ejs - wielkarren harnassen en z^er(jeB, ketingen harnassuringenvoor4^^- au bureau de ce j*-5 i-GMttt.Ktsm&SKlVtl«CgSTftSS m&f&SSStPÏSt ^^tS^nVB!9I^ÊKK«X VAN VAN EENE 1M'V Tir

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 10