Olmen Soüoigh Olmen Boomen HOFSTEDEKEN WOONHUIZEN ^erkweerdige Venditie fmisdag IS Januari Ü26 lm Merkweerdip Koopslag Nieuwgebouwd Woonhuis A vendre liaison de campagne Perceel Bosch De Oorlogschade van een Huis Uatndag li Januari 1926 Openbare Verkooping Maandag 18 Januari 1926 ■as Op Dinsdag 12 Januari 11)26 Openbare Verkooping Openbare Verkooping Woonhuis met aanhoorigheden Uit ter hand te koopen Maandag SI Januari 1926 Openbare Verkooping Maandag 18 Januari 1926 Openbare Verkooping Openbare Verkooping op Maandag 18 Januari 1926 Te koop uit ter hand Te Huren Schoon Woonhuis s» staanda ie Reninghe IP BEVEREN aan den Yzer Gemeente ZonnebeKe Dinsdag 12 Januari 1926 Bouwgronden en Zaailanden Zjitdagren partij Liaraci Gemeente WÏISCHAETE idievan den Notaris POLLET te Eessen. 40 Koopen schoone en zware lrn60 tot 2m05 omtrek boomgaard der hofstede gebruikt door '"ed Theophile STICKER; langs den steen- "1 van de plaats naar de Pypegaele. Gemak van vervoer. Men gelieve de boomen vóór de venditie te 0 nazienAffichen te bekomen bij den flotori-ï- pe venditie zal genouden worden te 0RCKEM, ter herberg De Tramstatie Debreuck om i y, uur zeer stipt namiddag. Met gereed geld. Studie van den Notaris Victor PIETERS te Reninghe. om I uur stipt namiddag, te Oostvleteren Elsendamme, ter herberg bewoond door M. C. Desagher-Stekulorum vars 6€o©pen wassende te tp de hofstede gebruikt door heer Jéróme 'ANHOUTTE, langs den steenweg van de [ruisstraat naar Ghyverinchove. De boomen moeten op voorhand bezichtigd melen. Met gereed geld en i5 p. h. voor kosten. Met tusschenkomst van Meester Paul BUTAYE, Notaris te Antwerpen. Studie van den Notaris DE GRAVE te Ghyverinchove. om i uur namiddag, ter herberg St-Eloi te BEVEREN a/Y 231 KOOPEN SCÏHOONE jl-nen, Populieren, Wilgen, Abeehn, Karren Klemmers, Eiken eu Notelaar, bassende ter hofsteden Omer Dewulf en «brugge en op verscheidene andee landen Veri"choveBever en, Leyselc, Hoogstaede, ergke, Polhvchove en Reninghe. l Alsook 13 BOOMEN op land te Leysele edzak), gebru ikt door Aug. Dehaene en N»d als vo!«t f'-iEik 3- 5- 6 - 7- i in55 im3o im35 lm5o im4o IU140 im4o K. 8 x Olm im40 9 x HT140 10 i imöo 11 1 Eik im40 12 1 imio 13 1 im20 laroü°^ geveld op land Cam. te Hoogsiaede. V°°I':ian(^ te bezichtigen. L, a te bekomen ter studie van den 3r,s °E GRAVE. Studie van den Notaris Alfred REYNAERT te Yper. om 3 uur namiddag, ter herberg 't Hemelshof bewoond door de we Baelen, Ypersteenweg, te Zonnebeke, van ten dienste van OaiSiic©ri| met a, aren 23 ca. 65 ma. onder bebouwde grond en erve, kadaster st ctie C, deel van Nr 6od, langs den steenweg naar Yper. Bewoond en gebruikt door Ernest Gouwy, bakker. Slechts ingesteld 11.500 fr. Studie van den Notaris Alfred &EYNAÉRT te Yper. om 10 uur voormiddag, ten sterfhuize van Melanie DENYS, bij M. Bekaert, Pennestraat, 23, te YPER en Mobilaire voorwerpen zooals Engelsch bed met ressort, twee wol len matrassen, sargiën, cuisinière in émail, eiken kleerkas, zetel, buffet, tafel, stoelen, stoors, gordijnen, tellooren,keukengerief, enz. Gouden ketting met monter, oorringen, gouden en diamanten ringen. Gewone voorwaarden. Komptant. Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendaele. BIJ STERFGEVAL van cea goed en welgelegen groot 1 Ha. 95 aren 65 ca. Langs den Steenweg naar Westroosebeke W B I D samen groot 2 Ha. 63 aren 27 centiaren Langs de Süjperstraat (verdeeld in koopen) te OOST'NIEUWKiRKË. Gebruik Al de te koopgestelde goederen zijn verpacht aan de kinders Huyghe te Oost-Nieuw kerke tot 1 October 1929, mits 1240 fr, 's jaars. Recht van samenvoeging. v» p. h. Instel- premie. InstelMAAND lü 18 JANUARI OverslagId. 1 FEBRUARI telkens te 3 uur namiddag, ter herberg De Vrede bewoond door den heer Henri Vercaigne te Oost-Nieuwkerke, dorpplaats. Schoon nieuwgebouwd WOONHUIS te Komen (langs de kalsijde van Wérvick naar Komen), dienstig voor winkel, handel, enz. Onmiddellijke ingenottreding. Voor alle inlichtingen zich te wenden tot den Notaris DEVOS te Wervick. avec i Ha. de jardin, située a proximité de WERVICQ. S'adresser au Notaire Devos a Wervlcq. Kantoren van de Notarissen DE TAVEFNIER te Langemarck en LANNOY te Komen. om 2 uur en half namiddag, in éénen zitdag, te WEST ROOSEBEKE, Katte- straat, in de herberg Drieweg daarbij gelegen, grondgebied Passchendaele, sectie D, Nr 82, groot 16 aren 20 ca., met al zijn hout en oorlogschade. Kantoor van den Notaris DE TAVERNIER te Langemarck. om 3 uur namiddag, tot YPER, in 't Vredegerecht van 22 aren 50 ca. gelegen te Poelcapetle, sectie D, Nr 285c, bij de hofstede van M. Jerome Carette. - Gebruikt door René Dochy. met gerieven, gestaan hebbende te PoelcapeUe sectie D, Nr 119, langs de Bruggestraat. —Sterf huis van M. M. Leo en Louise Maesen. Oorlogschade vastgesteld bij eindvonnis. Studie van den Notaris THEVELIN te Meessen. gesteld in één zitdag om 2 uur namiddag, bij Mad. weduwe August Desmyter te YVyt- schaete, van Twee aaaeenhoudeode gelegen langs de Terreboschdreve met stalling en 26 aren 84 ca. grond en hof, sectie B, deel van nummer io8m. 't Grootste vrij van gebruik. 't Kleinste gebruikt door den verkooper M. Theodore Bauwen. Vrij 3 maanden na de be taling. Er zal pacht betaald zijn aan 20 fr. te maande voor deze drie maanden. Bede voorzien te zijn van trouwboekje of uittreksel uit geboorteakt. Kantoor van den Notaris VAN EECKE te Poperinghe. I. Te Yaortnezeele, op het gehucht Sint-Elooi a) 26 aren 30 ca. Bouwgrond, achter het huis van M. Cyrille Deconinpk b) 1 Ha. 17 aren onvereffend Zaailand, voortijds gebruikt met de herberg 't Damberd. II. - Het recht tot de oorlogsvergoe ding voor vernieling der gebouwen eener hofstede te Boesinghe Voor den oorlog gebruikt door vrouw weduwe Ch. Vanhecke. met 5 aren io ca. erf te Boesinghe-dorp- plaats. Laatst bewoond door M. Fideel Samyn. VAX 2-1 VAK SCHOONE EN EEN VAN EEN VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 11