Hofstede en Boomen lep HOFSTEDE HOFSTEDE ACH T HOI ZEN Mi O m hovenierhof Omtrent 6 ia. goede Zaailanden Dommages de guerre (,ke Toeslag' van eeiite OOSTNÏEÜWKERKE loenste 17 Febroari 111241 Openbare Verkooping Uit ter hand te koop Apenbare Verkooping Op Dinsdag 26 Januari 1828 Instel met Premie Vente Eublique et Terrain a Batir Le Jvtidi 28 Jaavier S926 Woensdag 24 Februari 1 112(1 Openbare Verkooping WO O NE UI ZEN B O UW GROND Op Vrijdag 22 Jamiarf 1926 "Veilte Eublique Vent e Eublique mandag 11 Januari 1926 lefflsenteE Hooglede en Staden Wassende te Beveren-aan-Yzer Gemeenten Hooglede en Staden Uit ter hand te koop gelegen te Openbare Verpachting a Messmes, ree d'Armentières Le même Mardi 26 Janvier 1926 Notaris VAN ISSACKER te Hooglede. l»1^ om 3 uur namiddag, Het Gemeentehuis te Oostnieuw- e(herbefg gen nieuwgebouwd woonhuis ''chuur, stalling en 47 aren 05 ca. land, voor- ide de Slijperstraat. Aankomst met den ''e' Gebracht op 30.200 fr. gen nieuwgebouwd woonhuis schuur, stal ing en 42 aren 28 ca. land, voor rende de Slijperstraat. Aankomst met den Gebracht op 24.100 fr. 'ieslag' 0 - Een nieuwgebouwd woortlluSs 1 schuur, stalling en 36 aren 20 ca. land, voor- {jende zelfde straat. Aankomst met den Gebracht op 21.100 fr. van den Notaris VAN ISS ACKER Studie te Hooglede. om 2 lA uur namiddag, ld het aankomen van den tram uit Rousselare, (gehoorzaal van het Vredegerecht te Hooglede Persia «aiie^bs&sfe NÏEUW GEBOUWD 17 Ha. 22 aren medegaande zaailanden weiden, voorhoofdende deels de gravier van looglede naar Staden en deels de kalsijde van 't Itooiveldkruis naar Staden. Verdeeld in koopen. Gebruikt door den heer Victor Van Isacker- anloo mits 3800 fr. boven de lasten en de brand- erzekeringspremie. Wie van den Notaris VAN ISSACKER te Hooglede. I.-4 Ha. 51 aren 60 ca. Zaailand en ïeide te Hooglede, groote Noordstraat. jankomst met i October 1926. II. - Stad Rousselare. Eenen schoo ien BOUWGROND, gelegen ten Noordkan- k der Leenstraat, hebbende eene front- |eedte van i5 meters 80 cm. en eene totale jppervlakte van 451 vkm. Verdeeld in twee lelijke koopen, met recht op de geheelheid *es gewenscht. Onmiddellijke aankomst. Voor alle inlichtingen zich wenden ter stri fe van bovengenoemden Notaris. P® van den Notaris Albéric LAUWERS Cartonstraat, 15, Yper. laamSag 10 Februari 19;2«8 om 1 uur stipt namiddag, Oostvleterenter afspanning St-Sebastiaan van 42 Koopen allerschoonste lij de Stavelbrug, op de hofstede gebruikt 'heer Cyrille Vaalerberghe. ^makkelijk vervoer. *otl ^°0tnen moeten op voorhand bezichtigd fin. Gewone voorwaarden. Comptant geld. Kantoor van den Notaiis VA N E E C K E te Poperinghe. om 3 uur nanoen, te NOORDSCHOTE, in het Gemeentehuis, bij Gaston Merlevede te NoorsS Langs den steenweg naar Lizern, groot 3 Ha. 83 aren 60 ca. Gebruikt door heer Jules Debacker-Deconinck, zonder geschreven pacht. Études des Notaires MASUREEL a Couckelaere et D E V O S a Wervicq. ensemble i3 ares 96 ca. a Hmatrem, rue de la Gare. Le tout occupé par Albert Doolaeghe. a 3 heures précises, au prétoire de la Justice de Paix a Wervicq. Studie van den Notaris VAN ISSACEER te Hooglede. om 2 l/2 uur namiddag, met het aankomen van den tram uit Rousselare, ter gehoorzaal van 't Vredegerecht te Hooglede 3. Eene nieuwgebouwde met IS tl©€i asr©ra medegaande zaailand en weiden, gehucht Sley- haeghe, verdeeld in koopen. Gebruikt door heer Alfons Comptdaer, land bouwer te Hooglede, mits 2200 fr. boven de las ten en de verzekeringspremie. IÏÏ. Drie sehootie met afhankelijkheden en 4 aren 36 ca. hove nierhof te Hooglede, plaats, Oost der Rousse- larestraat, verdeeld in 3 koopen. Gebruikt door M. Odiel Bruneel mits 400 fr. door M René Devos mits 500 fr. en door de me- deverkoopers kinders Désiré Vancoillie. III, Eenen schoonen te Hooglede, plaats, groot 16 aren 80 ca. Gebruikt door de kinders Vermeulen te Hoog lede mits 50 fr. ÏV. 30 aren 33 ca. te Hooglede, plaats, Beverenstraat. Kantoor van den Notaris WVPFELS te Rousselare. Bzstuur van den Openbaren Onderstand B <J O P 3 O O om 3 uur namiddag, zal er overgegaan worden in de zittingszaal van het Bestuur, Belle Godshuis, Rijssel- straat, Nr. 38, door het ambt van Mr A. VAN DER MEERSCH, Notaris te Yper, tot de openbare verpachting, bij opbod, der volgen de huizen i° Een Handelshuis, gelegen in de Rijssel- straat, Nummer 40, vroeger bewoond door Jufvrouw Baey. 20 Een Handelshuis, staande aan den Zuidkant van bet voorgaande, Rijsselstraat, Nummer 42, vroeger bewoond door den heer Veearts Pauwels. 3° Een Handelshuis, gelegen in de Cassel- straat, Nummer 3, vroeger bewoond door den heer Vanderbeke. 40 Een Handelshuis, gelegen in de zelfde straat, Nummer 5, vroeger bewoond door wijlen Jacques Pinck. 5° Een Handelshuis, gelegen aan den hoek der Cassel- en Boomgaardstraten, vroeger bewoond door heer Jules Bulthez. 6° Een Handelshuis, gelegen in de Boom gaardstraat, Nummer 8, vroeger gebruikt door wijlen Adolf Dewaele. 70 Een Handelshuis, gelegen in de Boom gaardstraat, Nummer 6, vroeger bewoond door heer Gillis-Louwyck. 8° Een Huis, gelegen in de Sint Jacobs- straat, nevens den ingang van het Beluik De Keerskorf Deze verpachting geschiedt voor 3, 6 of g jaren in te gaan den i5 Februari igeó. Voor alle inlichtingen zich te wenden naar het Secretariaat van het Bestuur, alwaar het cohier van lasten berust ter inzage der lief hebbers, alsook de sleutels. Etude du Notaire Pierre DE SIMPEL a Warnêton. Mardl Jaswler» a 3 heures de relevée, au prétoire de la Justice de Pais a MESSINES en une séance, de ET TERRAINS LOT UN Fonds d'une maison a deux demeu- res détruite, de 6 ares 50 ca., cad. section A, numéros 73c, 74b, 74c. LOT DEUX Droits aux indemnités de repara tion et de remploi de la maison a deux demeures ayant existé sur le lot précédent et évaluées base 1914 a 8100 fr. LOT TROIS Droits aux indemnités de repa ration et de remploi relatifs a une maison ouvrière, cad. section A, numéro 160a. a 2 heures de relevée, également au prétoire de la Justice de Paix a MESSINES d'unf. et dépendances avec 190 m. c. de fonds, cour et terrain, située au Chemin de la Planche «k FS©©sgS3t@@r,l-Bis*eS. Libre d'occupation. :'0 VAN EENER D UNE VAN VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 13