Jules LAUBEIS-FOLL B I ER ES BIEREN J. DUIORTIER Alfr. VALCKE z. BREUKEN Cornette-Sabbe&fils MACHIENRIEHEI R. Asaert-Salomé -H ELVERDINGHE fc, Centrale Brouwerij Camilie O'Hsene-Gonduwe Mte DE JOMQHE-BULTHE s Souwstotfen, Kolen, Landlioawkalk Centrale Vproïse Ajix Dernières Modes Schoone Postkaarten VIMS et LIQUEURS ite rhtis Transports Dérnénagwem, Molein-Vandevivere Voor uwe Portretten Boterstraat YPER fc—SS Luden Despeghei-Vanraej MONO POEOERSd?^^ ©o V fE L L. EE $1 Itëi Bk T S» Cyrille Lamoot-Dumoulin Ernest HOET Rijwielen Huis van vertrouwen Gesticht in I835 GROOTE KEUS VAN DE LA BRASSERIE Fabriquées dans la nouvelle installation, toujours disponibles en füts de 3o, 5o, 70 et 100 litres aux prix suivants Biète brune courante 0,40 le litre Bière forte de ménage 0,55 Bière spéciale double 0,80 Les commandes remises le matin sont exé- cutées lejour même. Tél. 211. DER YPERSCHE EIGEN FABRIKAAT altijd beschikbaar in vaten van 3o, 5o, 70 of 100 liters aan volgende prijzen Bruin bier 0,40 de liter Kloek menage bier 0,55 Speciaal dubbel bier 0,80 De bestellingen 's morgens afgegeven wor den denzelfden dag geleverd. Tel. 211. Modes et Fouroitures - Spécialité de Deui! - MA IS ON F ERRAND 41, rue Courte de Thourout YPRES MekatnBe&te© ScsI'SF'ifrBwer'kepii Beluikstraat - "STPJSifc Beluikstraat KADERS - KADERLIJSTEN Bijzonderheid voor 't wasschen van oude gravuren IVTeulbels op aanvraagt ten bureele dezer. Lombaerdstraat (bij de Kazerne) "sr T&k Kalk, Ciment, Pannen, Buizen Ciment en ceramieke Vloeren, enz. Beste Freine, Fransche en Engelsche Kolen Versche Gr oen sela Boter - Eierei Conserven ?@mpeEsfraa9v 3 YPSSl. HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN TANDPIJN, GRIPPE worden aanstonds gestild en de voornaamste geneesheeren aanbevolen 1 oO f' Dozen van 1,75 en a. Apotheek NOTREüAMV* FoJ'ec#, en te Yper bij de Apotheker^- VAN ROBAEYS en UÜl'j£K D1ST1LLERIE EMJ ROVAL AMEI 7 et 9, rue de Robiano, BRUXELLE8 ©etï B€of*©?»gleti©r§f Dixmuidesteenweg, YPER Mekanleke stukken BOUWARTIKELS Pompen en lood Landbouwmachienec LAATSTE MODSLLBir Het huis aanvaardt allerhande HERSTELLINGEN en VERANDERINGEN van mode hry\ Albert DUMONCEAU YPER De 3e Dinsdag van ieder maand, In hei KORTRIJK Alle dagen van 8 tot 6 uur Rue de la Mause, 65-67, BRUSSEL. RKING VAN VELLEN par Voiture ou Auto-tapissière A1SYQ3US de 20 a BO Auto de Luxe pour teutes cérémonies et excursions Place de la Gare YPRES Téléphone N° 5o IN DE GELAARSDE KAT YPER, Dlxmudestraa* - 44 - Rue de Dixmude, YPRE! 5, Boterstraat, 5 YPER. Groote Sharks - D I X RS 8J D E Handel in Breisajetten, Breitvaten Gemaakt Goed Merceïie. -ENKEL IN T GROOT.- wendt U tot het welgekend Huis Specialiteit voor kinderportretten, hu weiijker en groepen, alsook alle buitenwerken. Gematigde prijzen. Meest verzorgd werk Men trekt in alle weder, alsook op Zon- en Feestdagen Open alle dagen van at 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avond» Malson fondée en 1840 Téléph. Br. 11074 Spécialités de la Maison Royal Amer, Florestine Elixir, Robl apéritifOude Beste Klar Monopoles pour la Belgique Schiedam Henkes, Cognac Faure Garnler GENEZING van alle soort van BREUK ZAKKING, VERPLAATSING, INGEWANDEN UITSTORTING en alle gebrek van de lichaamsdeelen, door L.K de nieuwe GEBREVETEERDE toestellen van den GEDIPLOMEERDEN Specialist kTaIS, Breukmeester ï]'T I Belgische firma, opgericht in 1885, VIJF- MAAL GEBREVETEERD, EERED1PLO- \S/\JJ MAS, GOUDEN MEDALIES. Deze toe 1 I ilf stellen volkomen zonder RUG- of ZIJ- U It VEEREN, zonder GUMMIE of ELASTIEK, Hl Hf worden dag en nacht en voor alle werker II li zonder eenig ongemak gedragen. Weerhou den onder zachte REGELMATIGE drukklnj alle breuk, doet ze verminderen tot volledig, verdwijning, met alle WAARBORGEN pissing en allen uitleg kosteloos in de VLAAMSCHE TAAL vin 9 tot 3 uren te i Hotel des Brasseurs (Statielaan) Kokelaerstraat, N° 3. Uitlegboekjo op vraag kosteloos Maison renommêe depuis longue date, et se tennti la disposition de ses clients jour et nuit. Tous renseignements pour le déménagement pour l'éimga. Oud bekend huis stelt zich ten alle tijde, dag en nadn, ter beschikking van de kalanten. Alle inlichtingen over het verhaizen naar den vreemde. Oude Firma HOET - GR1FFROY Fantasie-, gewone- en werk- SCHOEHEH Handwerk, gewaarborgd zuiver leder. o Iseghemsche schoenen- Schoenen op maat binnen de acht dagen. Fabriek van ReBsnschsrrr.sn Zonneschermen en wandclsfokksn Vernieuwing van krukken Alle tcebehoorten Vermaking van schoenen en Regenschermen SOULIERS de fantaisie, de fatigue et de traval faits d la main, garanti tout cuir. Souliers d'lseghem.- Souliers sur mesure endéans les huit jours. Fabrique de Parapluis Parasols et Canr- o— Nouveaux Manches Tous accessoires o Réparation de Souben et Parapluies OPVOLGER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 14