O w m m, s i Landbonw= HandelsM Le Revision m Amiiics Frangaises Dinsdag l» Hofsteden in Frankrijk C. S-, TT- Le plus grand succès est échu au bal du réveillon des Amitiés Frangaises. Enormé- ment de membres avec leur familie, énormé- ment d'entrain. A minuit précis, une panne opportune de lumière a permis de faire son- ner dans l'obscurité les douze coups de cloche séparant du passé la jeune année entrante. Pendant le repos, vint un charmant inter- mède, dü a la gentillesse de M. Verfaille, un comique Parisien des plus désopilant, et de M. Murphy, un Anglais fixé a Ypres qui nous a donné sur une mandoline espagnole une sérénade italienne charmante tous deux furent cordialement applaudis. Jusqu'a la fin de la fête et surtout pendant le cotillon, la même animation, toujours de bon ton, n'a cessé de règner. Ce bal des A. F. restera un des grands événements mondains de la saison, et fait honneur a cette société. Ypersche Studiekring Het bestuur heeft het genoegen de leden van den Studiekring uit te noodigen tot de voordracht over SPIRITISME die zal gehouden worden, Dinsdag e. k., 12 Januari, in Het Volkshuis St Jacobsstraat, door Prof. Dr. A. Bessemans, hoogleeraar te Gent. Het zal onnoodig zijn het belang dezer voordracht, die verduidelijkt wordt door proeven, te doen uitschijnen, daar het onder werp actueel is en de naam van Prof. Besse mans, borg staat voor de degelijkheid. Er wordt aan de niet leden herinnerd dat ze zullen toegelaten worden mits een inkom geld van 2 fr. We laten hierna de datums volgen waarop de lessen over de Geschiedenis der Neder- landsche letterkunde zullen gegeven wor den, In het Belfort Rijsselstraat, te 8 uur zeer stipt. Het bestuur besloot, op verzoek van ver schillende beschermende leden, ook deze toe te laten de lessen te volgen. Indien op een der vermelde dagen een buitengewone voordracht mocht plaats heb ben, wordt de eerstkomende les een week verschoven. Elke week trouwens, zal een bericht in Het Ypersche verschijnen. Wij laten de leden verder opmerken dat ze enkel zullen toegelaten worden op vertoon hunner lidkaart, en tot 8 1/4. uur. Rooster der Lessen I. De Middeleeuwen 1) De Ridderpoëzie door E. H. Faes op 14 Januari. 2) De Burgerlijke Kunst door J. Leuridan op 21 Januari. 3) De Wereldlijke en Geestelijke Poezie door P. Waterblee op 28 Januari. 4) De Rederijkers door R. Buckinx op n Februari. II. De GoyDEN Eeuw 1) De Renaissance (tot Vondel) door E. H. Faes op 18 Februari. 2) Vondel en het verval der iy° eeuw door J. Leuridan op 25 Februari. III. De 18 Eeuw 1) De Romantische Epigonen door P. Water blee op 4 Maart. 2) Bilderdijk- Beets-Van Lennep door R. Buckinx op ix Maart. IV. De 19 Eeuw 1) Vlaanderen (tot Gezelle) door E. H. Faes op 18 Maart. 2) Holland (tot 1880) doorj. Leuridan op 25 Maart. 3) De Nieuwe Gids tot heden door P. Waterblee op 1 April. 4) Vlaanderen (van Rodenbach af) door R. Buckinx op 8 Ap: il. Studie van den Notaris T te Meessen Bij misslag gebeurd te Brugge in het vast stellen van de returnmatchen in II' afdeedng, spelen de matchen van 10 Januari op den 17, en omgekeerd. Dus Zondag aanslaande 10 Jan. 1926 op Ypersche Stadium Augustinestraat FootóaHmaJchen om 2 ure IIe Afdeeling DARING BLANKENBERGHE - C.S.Y. Algemeene ingang 2,00 Ir. om 11,3o ure Scholieren F. C. BRUGGE C. S. YPER Algemeene ingang 1,25 fr. Par suite d'une erreur qui s'est glissée a Bruges dans l'établissement des matches return en IIe division, les matches du 10 Janvier se joueront le 17 et vice versa. De ce fait Dimanche prochain 10 Janv. 1926 au Stade Yprois Rue des Augustms Orands E¥ïafcfrïGS FootfcsiSI a 2 heures IIe Division DARING BLANKENBERGHE C.S.Y. Entrée générale 2,00 fr. a 11,3o heures Scolaires F. C. BRUGES C. S. YPRES Entrée générale 1,25 fr. Bij ©rsz:© SchoiSeren Zondag 3 Januari 11., rond acht uur, waren we't reeds op naar Kortrijk. Op dat uur zijn er nog veel kiekens die slapen doch de scho lieren zijn geen kiekens en die sliepen dus niet meer. Dat zagen de mannen van Courtrai- Sport ten andere zelf wel, toen wij na veel loopen en rumoer in prachtige form op het terrein traden we waren pas twee minuten aan den gang tegenwind en berg op, zulle! of daar zond ons Bertje er reeds eene naar binnen. Dat was wel 't eenige wat wij toen wenschten. Denk eens, na twee minuten reeds doelen Had het zoo voort kunnen gaan, alle twee minuten eentje, we zouden zoo met een dertigtal goals naar Yper terug gekomen zijn dat was voldoende voor ons. Doch Kortrijk wilde van de wind gebruik maken en wist dan ook, op een worsteling vóór de goal, Wardje te doen... hum ja, ze deden hem visschen Doch, een tiental minuten later dacht Bertje zeker aan 't geen hij beloofd had, want hij wist zoo met eens een prachtshotje binnen te kegelen. Toen kwam de rust met 2-1 ten onzen voordeele. Gedurende den tweeden time, waren onze jongens gedurig tegen Kortrijk's doel... doch veel schoone centers werden verloren ge shot 't was echt spijtig. En toen opeens kwamen Kortrijk's half-back en center for ward een klein ventje, van 1,90 m. naar voren gerend, naar Wardje toe... en Wardje moest weer v... (plongeeren De score bleef toen onveranderd tot het eind. W'halden elk één puntje... doch twee is beter dan een. Nu xot daar. We staan toch de tweede met de Cercle van Brugge. Zondag toekomende, om 11,3o uur, zal het weer stuiven niettegenstaande h. t slijk Or.ze goede vrienden de Clubmannen van Brugge komen ons een bezoekje brengen. D'as heel vriendelijk van hen Laten "wij zorgen voor een zak piluletji s voor die jon gens hé Den Trio Pos. Pronostiekwedstrijd lle Afdeeling 102 deelnemers 72 punten Polo 71 punten Paret Georges, Strubbe Rachel. 70 punten Gillioen Julien, Odent Gaston. 69 punten Indevuyst Georges, Petit Gnislain. 68 punten Coulembier H. Van der Ghote Pjerre. 67 punten Baratto Leopold, Van der Ghote Jean. 66 punten Baete Walther, Dumortier Jos. De 1 lancke Georges. Desramault A., Du pon H De Roo, Mn,e Deplancke A. Van der Ghote Leon. 1Jet Komiteii. ten overstaan van den Her y Van het - gesteld op Vrederectlter om 1 uur stipt, in de verW Vredegerecht te MEt'SSRw 00*gn, van Koop één. - Nieuwgebouwd u in de Neerstraat, met 6 aren j0 hof. Gebruikt door M H»Rro,dei" 32 fr. te maande tot 3i Slechts ingesteld Koop twee. - Nieuwgebouwd op 't Oude Kerkhof, met 1 are 18 en hof. Ongebruikt. Ca' Slechts ingesteld mel ,90 Kool, drie - NieuwgmoA aanhoudende aan voorgaande, met 1 ca. grond en hof. - Ongebruikt. lS Slechts ingesteld niet 2000 Koop vier.- Perceel bouwgrondeny in de Neerstraat, sectie A, Nrs uScem groot 2 aren 65 ca., met recht op vergok voor oorlogschade voor een huis en aft kelijkheden. Ongebruikt. 3t Er werd toegestaan bij vonnis van< bank van Yper 21.063 fr. Ingesteld de grond met 825(, De schadevergoeding met 7000ii Koop vijf. Perceel bouwgrond en hoi in de Neerstraat, sectie A, Nrs 124a en 122I groot 4 aren 6 ca., met recht'op itergoêditij voor oorlogschade voor een huis en afha« kelijkheden. Ongebruikt. Er werd toegestaan bij vonnis van de recht bank van Yper 21.315 fr. Ingesteld de grond met I600lr, De schadevergoeding met 70ÖO Recht van samenvoeging. - Eigendom van M. Alphonse Desramaux'; FRANSCH BELGISCH M. DE PESTEL Vertegenwoordiger R. VANDENBUSSCHE, Landmeter Elverdinghestraat, 13, Yper SOM ME Grashoeve, 270 gemeten,* dan 2/3 gras, 3 paarden, 10 koeien, 20 veer zen, 4 zwijns, pluimgedierte, volledig land bouwalaam, enz. Overname i35.000 lr. te be twisten. SOMME - 41 Ha7 paarden, 1 veers, pluimgedierte, volledig landbouw- alaam, afroomer, enz. 15 Ha. tarwegezas. enz. Overname i3o.ooo frank te betwisten, comptant te bespreken. ORNE - 53 Ha. 3 paarden - 20 koe beesten, 6 zwijns, al 'talaam, i5 Ha. gezaa de vruchten, enz. Overname i55.ooofr. Ook een HOEVE van 25o Ha. te verpo ten aan een talriik gezin- Verdeis nog 10 in de Somme van 7c, 53, 44> hoeven in de Aisne, Eure, Orne. Marne, Oise, enz. Voor nadere inlichtingen over e andere wende men zich zonder verplichting i., vertrouwen hij K. Vaodenl» zworen landmeter, Elveiding eS Yper, ook sprekelijk (tenzij h'J °P Frankrijk), 2e en 4e Maandag van 1 A in 't gasthof De Post» te hoi udef 1 - Vrede» te DeZ^aan en 3e Maandag in De Vre den 2e en 4e Woensdag i'1 bij VVed- Thourout den Pen 3e D0n 1 'J Ailliet, Markt, 10, Thielt; den 1 r.n{rj,een in 't Vlaamsch Huis» te V'rije"f 't 2en 4e Zaterdag in Markt, Brugge, telkens van 9 Brugs tot r: uur- -0 Of. MO

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 16