Corsets D.W. Kamer der Volksvertegenwoordigers Dokter D. PEENE Arische Wetgevende Kamers Behandeling van 't Plantzaad door Senatoren en Volksvertegenwoordigers m£t de antwoorden van de bevoegde Ministers. p] geknOP1 Versla2 {uittreksels) dering van Woensdag 23 December igs5 1 van het Ministerie van Landbouw voor het dienstjaar 1926 algctneene bespreking wordt voortgezet, heer Depontieu (in 't Vlaamsch). - Ik Rillen de aandacht van den minister van ,uoUw trekken op den droevigen toestand teisterden der frontstreek, die na den ^stilstand zijn teruggekeerd om zich daar '^erom te vestigen. Zij vonden er niets dan *e akémeene verwoesting. Benevens het ^■tellen van den huiselijken haard, was hun werk dus te beginnen hun land te ver waarvoor zij door den Staat zouden lan pl eerst® croed worden. Daarom moesten zij een ^trakt sluiten met het ministerie van land- °n i^ts wat werd gedaan, in de vaste over- bouw, vv jng dat ten vroegste alles zou geregeld eweest zijn. Edoch voor zeer velen is reeds 'eer dan vier jaren een vonnis uitgesproken (e,veest en nog al tij 1 is het bedrag der von- pissen niet uitbetaald geworden. Dientenge- (0]g6 verkeeren een zeker aantal kleine jienschen in moeilijke omstandigheden en «twijfelen of ze wel ooit hun zuur geleverden irbeid zal vergoed worden. Ik hoop, heer minister, dat gij zult gelieven iwebeste aandacht te wijden aan die zaak en lat de mogelijkheid zal gevonden worden om „die geteisterden zeer spoedig voldoening laten geworden waarvoor zij Ued allen !eer dankbaar zullen wezen. De heer Mullie. Ik dring aan opdat aan lewenschen der leden van de commissie zou roldaan worden voor hetgeen de buurtwegen jetreft. Ik vraag ook aan den minister dat hij het retsontwerp zou neerleggen betreffende het mderhoud der bevaarbare waters. Het huidig itelsel laat veel te wenschen over. In de Wes ersche vlakten volgen de overstroomingen ilkander op en moet er gehandeld worden. Een ware kruistocht zou moeten ondernomen rorden om het draineeren der gronden herin te richten. Dit geldt voornamelijk voor de verwoeste 'ewesten. Dringende maatregelen moeten ge nomen worden. Ministerie van Financiën. Vraag{in 't Vlaamsch) van den heer Debunne De drie leeningen van één miljard iederdoor leFederatie der samenwerkende maatschap- jijen van voorschotten, oorlogsschade, onder fecherming en waarborg van den Staat ge- kan, zijn in het algemeen door weinig begoe- iepersonen onderschreven geworden. Deze warden zijn gestadig aan het dalen, in zoover kt deze van 1921, waarvoor 200 frank betaald "Md, nog slechts 124 frank gekwoteerd zijn kze van 1922, waarvoor 25o frank betaald "erd, nog slechts 157 frank, en deze van 1923, "aarvoor 5oo frank betaald werd, nog slechts ko frank gekwoteerd zijn. Kan de heer minister van financiën mij niet !ef>gen of er iets kan gedaan worden van re geringswege om de spaarcenten van deze "einig begoede personen te beschermen Antwoord De vraag gesteld door het acht er lid hernieuwt de klachten, welke de da- S van den koers der obligatiën der openbare ld en der titels uitgegeven door het Ver- nd der samenwerkende vennootschappen °°dogsschade teweeggebracht heeft. le Sedruktheid is te wijten aan eene in- ®ping van de markt der waarden met vast °men *n 't algemeen, lit 6n ma^ Nukkig de vaste hoop koesteren I een ernstige omkeering op dien kant eer- ^aats Kebben, dank zij de maatregelen ende tot de opbeuring van onzen frnan- cieelen toestand en de waardevestiging van onze munt, welke de regeering even onder worpen heeft aan de beraadslagingen der Wetgevende Kamers. Ministerie van Economische Zaken. Vraag van den heer Car lier Weldra zullen de diensten der staatskom- missariaten, ambt voor oorlogsschade, hun werkzaamheden zien sluiten. Zou de minister mij willen mededeelen in welke orde aan tijde lijke beambten ontslag zal worden gegeven Zal een volstrekt voorrecht tot het langst aanblijven toegestaan worden aan de invali den, strijders, ontvoerden of zal er rekening worden gehouden met het getal dienstjaren Kunnen de niet-invaliden, niet-strijders, niet-ontvoerden, in dienst genomen zonder bekendmaking of wedstrijd, aanspraak maken op een zulk recht wegens hun dienstjaren Antwoord Het afdanken van de tijdelijke bedienden in de buitendiensten voor oorlogs schade zal in de hierna aangeduide volgorde geschieden i® Eerst de niet-strijders 2° Daarna de oud strijders 3° En ten slotte de oorlogsinvaliden. Voor de beide eerste reeksen wordt er reke ning gehouden met de dienstjaren, d. w. z. dat de bedienden die het minst lang in dienst zijn eerst worden afgedankt. Voor de oorlogsinvaliden is het de invali diteitsgraad die in aanmerking komt, d. w. z. dat zij die het minst letsel bekwamen, eerst worden afgedankt. Daarbij moet nog worden gevoegd dat de burgerlijke oorlogsinvaliden vóór de krijgsinvaliden zullen afgedankt worden. Ministerie van Landbouw. Vraag van de heeren Mullie en Limage De voortbrengst van rietsuiker heeft sedert den oorlog een groote uitbreiding genomen, terwijl deze van beetensuiker moeilijk haar stand van vóór den oorlog herneemt. De strijd tusschen het suikerriet en de beet wortel wordt scherp. De in België zoo belang rijke beetwortelteelt wordt daardoor zeer bedreigd. Meenen de ministers van landbouw en van nijverheid en nationale voorzorg niet dat een nationale commissie zou moeten tot stand komen die voor opdracht zou hebben een B«lgische politiek van suikervoortbrengst te onderzoeken. Dergelijk streven belangt den landbouw, de suikernijverheid, de arbeidende klasse en de algemeene economie van het land ten zeerste aan. Antwoord De crisis, waardooronze suiker nijverheid thans is aangetast, en die haren weerslag heeft op de beetwortelkweekers, is aan de aandacht der regeering niet ontsnapt. Zooals ik de eer had tijdens de interpellatie van den heer volksvertegenwoordiger Hubin in de Kamer te verklaren, is de regeering van oordeel dat de werkzaamheden eener kom missie voor suikervoortbrengst belangwekken de gegevens zouden kunnen aan de hand doen om het vraagstuk, dat ons bezig houdt, op te lossen. Ik hoop dat er spoedig zal kunnen worden ingegaan op het voorstel der achtbare leden. Ministerie van SpoorwegenZeewezenPosterijen Telegrafen, Telefonen en Luchtvaart. Vraag van den heer Genard Zou de minister mij het bedrag willen doen kennen der ontvangsten wegens vervoer van reisduiven naar Frankrijk gedurende de twee laatste jaren Antwoord De ontvangsten voor het Bel gisch vervoer van reisduiven naar Frankrijk, gedaan bij het vertrek in de statiën van het net bedragen de volgende sommen a) Gedurende het jaar 1924 1,797,683 fr. 80 c.; b) gedurende het jaar 1925 1,721,961 fr. g5 c.; te zamen 3 millioen 519,646 fr. 75 c. de beste de sterkste de voordeeligste De heer Declercq heeft eene vraag om in terpellatie gericht tot den heer minister van Economische Zaken betreffende de moeilijk heden, vooral ondervonden door de geringe geteisterden, om vonnis te bekomen bij de rechtbanken voor oorlogsschade. De geteisterden van den Oorlog Wij lezen in Het Nieuw Rousselare van 3 Januari 1926 Tot nu toe heeft de diplomatie van den eersten minister kunnen verhinderen dat de burgemeesters der geteisterde gewesten hun dreigement, ontslag in massa te nemen, niet uitgevoerd hebben. Daar de geteisterden niets zien komen als zuster Anna op haar toren, zullen hun burgemeesters wel hun bedreiging in daden moeten omzetten. Er wordt gemeld dat die gemeenfcemagistraten een ultimatum aan burggraaf Poullet en graaf van Liede- kerke zullen gaan overhandigen. De geteis terden verlangen iets anders dan wijwater. Statielaan, Q Y P E R Specialiteit voor SVaoneS- en YandzSektten Gebitten en Misgroeide Tanden. TUINBOUWKRONIEK Beste vrienden lezers van binnen en buiten stad, die eenen hof bewerkt, gij weet en hebt ondervonden welke schade de mulotjes of aardemuizen aan het plantzaad en bijzonder lijk aan de erwten jaarlijks kunnen doen. De mulot, geleid door zijne fijne reuk, vindt gemakkelijk de erwten, ontgraaft ze, eet er eenige ter plaats, en draagt het grootste gedeelte mede naar een zijner schuilplaatsen, want hij bezit er menigvuldige. Het zijn vooral de zaaiïngen van het voor jaar die het meest aangecast zijn door die knaagdieren, daar zij, binst den langen Win ter, zich hebben moeten voeden met groenten en wortels van boomen. Men verstaat dus gemakkelijk dat zij dan met gulzigheid hunne schade inhalen en den. oorlog voeren tegen onze goede en meelach tige erwten. Om die roofzucht tegen te gaan en aan die lieve mulotjes te beletten dat zij alles wegdra gen, is het beste middel de reuk der erwten te vervangen door eene reuk waarvan zij afkeerig zijn. Daarvoor zijn tVvee zelfstandigheden aan te raden, die het voordeel hebben hunnen geur aan het plantzaad over te zetten, zelfs na het geschoten is en boven staat. Deze zelfstandigheden zijn de kamfer en de naphtaline in poeder of in bollen. Deze laat ste, volgens mij, is nog de beste en men kan ze zich gemakkelijk aanschaffen, 't zij bij den apotheker of drogist. Men steekt de erfwten in kloeke papieren zakken waarin men 3 of 4 koffielepels kamfer of naphtaline gestort heeft, wel te verstaan indien zij in poeder zijn zijn, zij in brokken, twee naphtaline bollen of een stuk kamper ter grootte van een duivenei zijn voldoende. In twee of drie weken is het plantzaad geheel en gansch van de reuk doordrongen waarvoor de mulotjes niet de minste liefheb berij maar liever een afkeer hebben. Beproeft dit eens, beste lezers en vrienden, en ik ben overtuigd dat gij met dit middel tot goeden uitslag zult geraken. Zelfs heb ik de zekere overtuiging dat men met de graangewassen tot het zelfde resultaat kan komen en men ze niet alleenlijk van de knaagdieren bevrijdt, maar zelfs van kraai en. en al ander gevogelte. HORTICO. UMUU üij O

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 5