HET ypersche LA RÊGION D'YPRES Zondagrnst - Repos dominical Bijvoegsel ==S Supplément - ^ekoiij ksch Overzicht Voor de Geteisterden der Overstroomlrgen Iets over wegen en straten f ZIELMISSEN gf N' 39 9 Januari 1926 6e \nnée, N& 39 9 Janvier 1926 .0 Na de gruwelijke teistering van oorlog beleeft een groot gedeelte van - een nieuwe ramp, door het water. De Rooming6"' verwekt door de overvloe- fregens, hebben tallooze slachtoffers en ^einÜjke schade veroorzaakt. *ne slachtoffers van deze nieuwe ramp heb- jg grootste ontberingen moeten door- pn vele ervan zijn omgekomen in het ^veldigend element Onmiddellijk, en door een spontaan gevoel rs" menschlievendheid, werden er inschrij ven geopend in de dagbladen om geld te zamelen en hulp te bieden aan de noodlij- Jende11- J->e k°n'n8 en die koningin hebben in e omstandigheid eens te meer hunne unschlievende gevoelens lucht gegeven de brengst der inschrijvingen ter gelegenheid hun jubileum, vermeerderd met een stor- Vvan ioo.coo fr als persoonlijke gifte,heb dij afgestaan ten voordeele der geteister- .j zoodat al dadelijk 2.000.000 fr beschik- iar waren Marokko Men meldt dat Abd El-Krim reenszins den strijd wil opgeven en zijne her balde aanvallen, ter gelegenheid van het lastig weder, zouden inderdaad laten ver loedert dat hij zinnens is een slag te wagen. Maar van andere bron komen gansch tegen- vergesteldegeruchten. Men beweert immers at een Italiaansche vliegenier zich schuil zou louden in het kamp der Rifff ten einde ieder igenbhk gereed te zijn om met Abd El-Krim kluchten. Verder nog wordt er verzt kerd dat verschei- ene dorpen, ja gansche streken Rifïïjnen zich [scheuren van Abd El-Krim en overgaan tot tFransche en Spaansche zijde. De heer Gordon Canning, die zich uitgaf s den vredesgezant der Riffi, is door de ransehe Regeering noch door geen enkele arer vertegenwoordigers ontvangen gewor- en. Hij zal onverrichter zake Parijs moeten lerlaten. China De Chineesche verwikkelingen lijven zonder einde. Een welingelicht oogge- lige verklaart dat er geen den minsten twij- el kan bestaan dat Moskou zijne tusschen- ïomst heeft doen gevoelen in de Chineesche 'Wentelingen en voornamelijk in de onlusten mShanghaï. Niet alleen zijn er afgezanten ran Rusland uitgestuurd geworden maar zelfs te aanzienlijke sommen geld zijn van Mos- l°n afgezonden om het oproer der werklieden testeunen en uit te breiden. Italië De koningin-moeder is deze week "Meden. De lijkplechtigheden zullen te teneplaats hebben Maandag a-nstaande. De overledene is cie tante van Prins Lptk on. Griekenland Evenals in Sparje heeft ®en Dictator het bewind in handen genomen. el '5 generaal Pang; los, die aan de politiek Van Griekenland eerre nieuwe richting wil ?even- RIK. Ouderdomspensioenen. e bestuurleden en aangesloten leden der w^^tschappijen Help u zeiven en 200° 1 Toekomst err alle werklieden ielH mannen a's vrouwen, worden vrien- ,2' Iriaar dringend uitgenoodigd tot de al- 2d,ene vergadering op zondag, 10 Januari |,0 0fflende, om 2 1/2 ure namiddag, in de Cor-aal van den Saumon De heer R. l«n 'n!er za' er iedereen op de hoogte stel- Sei)11 1 rec^en' voordeelen en verplich- V(,0rp Vü0r werkman en kleinen burger 1^4 'Pruden urt de wet van 10 December óaaróv *s voor iedereen een plicht zich Van te r' ln te Duiten om er al de voordeelen Mei U"len ke"ieten. Vrijen ingang. ifggt het voort. Het Bestuur. De 0^e8*©tr©©rrBinf|©n Al de dagbladen hebben breedvoerige ver slagen laten verschijnen over de ontzettende ramp die talrijke streken heeft geteisterd. De toestand was en is nog op sommige plaatsen oprecht erbarmlijk, de schade onbe rekenbaar. Een innig gevoel van medelijden beklemt alle harten. Ten voordeele der slachtoffers van de over stroomingen werd een Nationale Inschrijving geopend. Een oproep werd aan het Land gedaan. De Hooge Bescherming van den Koning, de Koningin, de Regeering en de Pers werd gevraagd en bekomen. De dagbladen vermelden de inschrijvingen waarvan het bedrag, onder toezicht van het Rood Kruis en de gemeentebesturen, onmid dellijk aan de geteisterden der overstroomin gen wordt uitgedeeld. De Koning en de Koningin, buiten eene persoonlijke gift van 100.000 frank, stortten op de Nationale Inschrijving 2 raiifioen Is*., zijnde het beloop van het fonds dat Hun zoo edelmoedig aangeboden werd ter gelegenheid van Hun Zilveren bruiloft. Alzoo schreef onze geliefde Koning »zaï de gift van allen lerugkeeven tot het Land om er in deze angstvolle uren een gevoel van opbeuring te versprei- den. De hulp daagt te alle kanten op. En 't moet, want zooveel onheilen dienen verzacht, zooveel ellende gelenigd Geteisterden van den oorlog, steunt onmiddellijk de geteisterden der over stroomin gen. Op Zondag, 17 Januari e. k., wordt in Het Volkshuis Sl Jacobsstraat, te 7 uur 's avonds, een groot LIEFDADIGKEIDSFEEST ten voordeele der geteisterden door den watersnood, ingericht. Programma verschijnt in Het Ypersche van Zaterdag, 16 Januari. In de Libre Belgique van 4 December iq 25, verscheen het ver Hag van de zitting der Provinciale Raad van Brabant van Woensdag 2 December, waaruit wij 't volgende letterlijk overdrukken Examinant le budget, M. Coelst s'étonne de l'écart énorme qu'il y a entre les dépenses obligatoires qui sont de 600,000 francs moin- dres que les dépenses facultatives. Quant aux taxes provinciales, elles sont toutes indirectes. Pour ceux qui ne possèdent ni vélo. ni chien, les taxes provinciales sont nulles. Nous avons 40 millions qui nous viennent de l'Etat et 6 millions de taxes provinciales. Je trouvecela immoral. Le gouvernement a attribué une quote part a chaque province sans s'occuper de ses besoins cette quote part est injuste, paree que, chez nous, elle est exagérée. Or, je n'oublie pas que eet argent sort de la poche des contribuables. C'est paree que nous avons trop d'argent que nous dépensons trop. S'il est exact que chaque contribuable ne paie que i fr. g5 de taxes provinciales, c'est une vérita- ble imposture de lui faire croire qu'il ne paie que cela. Tout, l'argent que nous dépensons sort quand rnêrae de sa poche. L'orateur constate que les recettes de l'Etat dépasseront de 5oo a 600 millions les prévisions. Quelle part nous reviendra la-des sus Certainement dix a douze millions. Aliens nous -dépenser eet argent au lieu ce créer une réserve pour les grands travaux Ou bien ne conviendrait il pas d'opérer un dégrèvement, car prendre l'argent au contri buable, sans aucun besoin, est une véritable spoliation. Voila pourquoi nous avons proposé de supprimer la taxe sur les vélos. Remarquez que, l'an dernier, pour arriver a dépenser ses revenus, la province a dü effectuer de nouvel- les dépenses aux routes. Men meent te droomen bij 't lezen dezer verklaring. In Brabant, die rijke provincie door den oorlog niet beproefd betalen de menschtn geen provincietaksen. Daarbij ontvangt men er zoovele gelden dat men geen middel vindt ze te verspillen. Men moet rondzoeken waar men nog wat geldverkwistingen kan doen aan de wegen die reeds zeer goed zijn. Hier in ons omwoelde West Vlaanderen bevinden zich meest al de wegen nog in een erbarmclijken staat. In onze armzalige front- streek moeten de geteisterden vele, zeer vele betalen, en niets verwachten. Indien het waar is dat de provinciebanen in voldoenden staat liggen is het even waar dat de gemeente- en staatsbanen afschuwelijk zijn en den onder gang der streek medeslepen. Voor de rijke provinciën vele en groote toelagen voor de armste, de meest omwoel de, is er geen geld te verkrijgen, maar vele te betalen. IDit zal de staatsbazen niet beletten statig te verklaren Al de Belgen zijn gelijk voor de wet Arme frontwroeters, Belgen van 3e klasse, één vaderlandschen wenk a. u. b. gebaart dat te gelooven Yper ling. De Apotheek van La Pharmacie de Mr WECKESSER Dixmudestraat o— Rue de Dixmude is ALLEEN OPEN op Zondag 10 Jan. reste seule ouverte le Dimanche 10 Jan. Vrienden en kennissen worden beleefd uit genoodigd de ZIELMIS te willen bijwonen, gezongen Zondag 19 Januari, om 7 y» uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Edmond OEVÖS en overleden Dochter i-H©©» Van wegens familiën Devos en Dewanckel. Vrienden en kennissen worden beleefd uit genoodigd de ZIELMIS te willen bijwonen, gezongen Zondag 10 Januari om 8 V» uur, in Sir.t Niklaaskerk, tot zielelafenis van DanteS a KSfeRlNCKX. Vrienden en kennissen word ;n beleefd uit genoodigd tot de ZIELMIS die zal gezongen wordt n op Zondag 17 Januari, om 71/2 uur, in Sint-Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer JuE©S LlEfsOY. Vrienden en kennissen worden beleefd uit genoodigd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op Zondag 17 Januari, om 8% uur, in Sint Jacobskerk, tot lafenis der zielen van Heer en Vrouw Léon Coffyn - LucleVandamme. Vrienden en kennissen worden beleefd uit genoodigd tot de ZIELMIS die zal gelezen worden op Zondag 17 Januari} om n u., in Sint Maarter,skeik, tot zielelafenis van H< er M0U!»ËC© DESA6HER Echtgenoot van Julia VAN CAP PEL, gewezen Onderwijzer.-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 9