6e Année, N° 41 - 23 Janvier 1926 Bericht aan de HH. Burgemeesters raar, N° 41 - 23 Januari 1926 ^vis k MM. les Bourgmestres IETS OVER WEGEN BIN STRATEN IN 'T FRONT Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d Ypres Organe de l'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. De toestand der handelaars en nijveraars blijft onveranderd, niettegenstaande de stellige beloften van den heer Eersten Minister Poullet. Wat meer is, de betalingen gaan zoo traag, dat nog vele lange jaren zullen verloopen, alvorens alle geteis- terden zullen betaald worden. De titels, gevolg op de vonnis sen, komen zelfs niet af. De HH. Burgemeesters en Schepenen van gansch het arron dissement worden zeer dringend uitgenoodigd op de vergade ring van Zaterdag a. s., 30 Januari, om 11 uur in het gewoon lokaal Hotel Continental te Yper, ten einde maat regelen te nemen tot een gezamentlijk ontslag. Het Komiteit van de Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper. In 't nummer van 29 November 1924 lieten wij letterlijk 't volgende verhaal verschijnen over Een bezoek aan de RoejsselarestiraSe Dezer dagen bracht ik het beloofd bezoek aan de Rousselarestrate, gevolg aan de klacht van Een van daar>. De Rousselarestrate in kwestie is het deel gaande van 't Wieltje tot aan 's Graventafel. Zij leidt rechtstreeks van Yper naar Rousselare, van daar haar naam. Voor den oorlog was zij grootendeels bestee- nigd. Het deel van 't Wieltje tot aan St Jans kruisstraat is gelegen op 't grongebied van Yper en gelegd in goede kasseien. Nochtans bestaan daar diepe putten, zoowel dat de aanlandende landbouwers genoodzaakt wa ren deze aan te vullen om voorbij te kunnen. Wanneer doet de stad de noodige herstel lingen Van de St Janskruisstrate tot omtrent de Fortuine is de strate op 't grondgebied van Langemarck, dan, eenige honderden me ters op Zonnebeke en dan nog eens op Lan gemarck, tot aan den voet van 's Graventafel waar de gravier van Passchendaele begint. Schandalige stra'e... armzalige bewoners, is de indruk die u bevangt reeds bij den eer sten blik. Neen, wie niet ter plaatse is geweest kan zich niet inbeelden wat warboel, wat moeras, wat doemnis Men moest de pen van Darde bezitten om een juiste beschrijving weder te geven. Sinds den wapenstilstand-werd daar niets gedaan, maar in 't geheel niets: niet de minste kuil werd aangevuld.geen enkel gracht werd er gedolven op de gansche lengte, noch door de eene gemeente, noch door de andere. Gedurende den oorlog werd het deel over de St Janskruisstrate'in groote balken gelegd 't was de planken roete Sinds kwa men nu en dan onbekenden de beste balken weghalen. De slechtste wel voorzien van groote nagels blijven over en versperren sinds zes jaar deze belangrijke baan en dit zoowel in den Zomer als in den Winter. 1 Weekblad root het Arrondissement Yper Org**** dor Vereeniging der Geteisterden. der Yperache Clubs, enz. Contrairement aux promesses faites par Monsieur le Premier Poullet, la situation des commergants et industriels re inchangée. En outre, les paiements sont effectués avec lenteur telle, qu'il faudra de nombreuses années avant que ncesdes sinistrés ne soientapurées. On nedélivre plus les titres en exécution des jugements rendus. MM. les Bourgmestres et Échevins des communes de l'arron- t voudront done bien se réunir au local habituel Hotel Continental k Ypres, le sameii 30 courant, kil aux fins de prendre leur décision en vue d'une démis- collective. Le ComLé de la Fédération des Sinistrés de 1'Arrondissement d'Ypres. Was de Planken roete Sinds kwamen ru en dan onbekenden de beste balken weg- P- De slechtste - wel voorzien van groote nagels, - blijven over en versperren sinds dan zeven jaren, deze belangrijke baan, en dit zoowel in den Zomer a.s n den IV inter De oudstena vier lange jaren in de modder aan den Yzer geleden en gestreden te hebben, leiden voorts een ellendig bestaan in die moerassen. (Camille VANDEVYVER groot oorlogsverminkte van den Yzer met zijn nederig gespan aan 't worstelen in die zee van water en modder der Rousselarestrate). LA REGION D'VPRES HET PERSCHE Photo DANIEL Meenenstraat, Yper Photo DANIEL, Meenenstraat, Yper

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 1