7e Jaar, N° 2 - 24 April 1926 7e Année, N° 2-24 Avril 1926 Verjaardag Samsnw. Vennootschap voor Qorlogschads r - Weekblad' - vo©r het Arrondissement Yper <Ser Vereeniging dep Geteisterden. der Ypersche Clubs, enz. Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres Organe de 1'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Beheer, Opstel en Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper- Abonnement 9 ft. 50 per jaar Buitenland 15 ft. Men kan.imthrijvf.n in alle Belgische postkantoren Naamleoze artikels geweigerd Rédaction, Administration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 9 fr. 50 par an Etranger 15 fr. On pent s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont refusés Zaterdag 17 April 1926 trad Het Ypersche in zijn zevende jaar. Geen enkel van zijn eerste medewerkers heeft ooit kunnen wenschen of vermoeden dat dit weekblad zoolang ging leven. Want het leeftVan langs om meer Het was en is de ziel van de verdediging der geteisterden tegen de willekeur der openbare machten. Het streed en strijdt nog onverpoosd voor de Rechten der slachtoffers van den wereld- krijg. Het predikte en predikt nog altijd de een dracht onder al de geteisterden. Het is een macht geworden, een macht die y steeds grooter en aanzienlijker wordt Wat Het Ypersche tot stand heeft ge bracht zullen zijn overtalrijke lezers wel zelf weten te verkondigen. Maar wat het nog te verkrijgen heeft is het voltrekken van het reuzenwerk dat hier werd verricht. Daarvoor zou er nog een half miljard noo- dig zijn. Welnu, die 5oo miljoen kunnen heel zeker gevonden worden zonder voor het minst den toestand van 's lands middelen in gevaar te brengen. Men vindt wel geld voor de Ver- eenigde Staten van Noord-Amerika De Regeering heeft maar te willen Indien zij het ernstig wü legt Het Yper sche de wapens neder. Aan het voltooïingswerk zal het dan zijn beste krachten kunnen besteden. Daarvoor rekent het op den steun van allen die het oprecht wel meenen met de her leving van hun geliefde streek. Mocht het nieuwe jaar dat het is ingetreden Het Ypersche leiden naar de zoolang ver beide eivdzegepraal. Dat is zijn bartewensch, de eenige reden van zijn bestaan en van zijn jarenlangen strijd Yperling. Ypsi1 eins «Se Omstreken Gewone algemeene vergadering van 18 April 1926. De heer A. Masschelein, Onder-voorzitter zit voor in afwezigheid van Bon P. de Vinck, Voorzitter, die belet is. Aan het bureel zete- j len de heeren Beheerders, Coramissarisse® en dea bestuurder R. Cordenier. De zitting wordt om 10 1/2 ure geopend. Een groot getal leden zijn aanwoz-ig. De heer Masschelein wenscht allen welkom en doet het belang uitschijnen der jaarlijksche vergadering. Hij geeft dan het woord aan den bestuurder om lezing te geven van het Verslag van den Beheerraad over het dienstjaar 1925 Mijne Heeren Krachtens art. 55 onzer standregelen heb ben wij den plicht en de eer U verslag te geven over de werkzaamheden onzer Samen werkende Vennootschap voor Oorlogsschade Yper en Omstreken gedurende het verle den dienstjaar 1925 en terzelfdertijd den bilan, gesloten op 3i December 1925, met U te onderzoeken en vervolgens aan uwe goedkeu ring te onderwerpen. Verleden jaar weeen wij U op de talrijke beperkingen, door het Staatsbestuur in voege gebracht in zake der betalingen van oorlog- schade, en ook op den krachtdadigen strijd, die tegen die beperkingen geleverd werd, waardoor men er in gelukte enkel eenige der schreeuwendste beperkingen te kunnen doen intrekken. Gedurende het jaar 1925 is de toestand veel verergerd. Bij gebrek aan de noodige geldmiddelen worden uitbetalingen verdaagd en in tal van gevallen door het afleveren van Belgische Schuldbrieven aan 5 vervangen, Schuldbrieven, die eene waarde vertegen woordigen verre beneden hunne naamwaarde, en die nu niet in geld omgezet, noch tegen geld verhandeld kunnen worden. De hande laars en nijveraars gelukken er niet in, zelfs voor schade aan herbeleg onderworpen, in baar geld betaald te geraken. Dat zulks zeer nadeelig is voor vele geteis terden, weet Gij allen zoowel als wij en dat de herstelling onzer verwoeste streek er door lijdt hoeft geen betoog. Daartegen wordt ge stadig en onverdroten gestreden, maar tot nu toe mag men nog op geen voldoenden uitslag wijzen. Daarom is het hoogst noodig en volstrekt onontbeerlijk dat al de geteisterden eensge zind, hand in hand medewerken in dien strijd en hen, die zoo moedig en zoo volhardend op de bres staan, blijven steunen door al de mid delen, waarover men maar beschikken kan. Het Verbond der Samenwerkende Vennoot schappen, het geld der leeningen uitgeput zijnde, doet geene betalingen meer. Het is het Ministerie van Geldwezen, die ze bewerk stelligen moet en daar de middelen niet voor handen zijn, moeten de geteisterden maar ge duldig wachten. Onze werkzaamheden bestaan alleen nog in het sluiten van overeenkomsten, die niet zeer talrijk zijn. Het kost veel tijd en moeite om de verblijfplaatsen der geteisterden op te zoeken en om de bundels volledig samenge steld te krijgen. Binst het jaar 1925 hebben wij 117 overeenkomsten onderzocht en geslo ten. De maamtitels mogen wij niet meer ter uitwisseling indienen. De Agent der Schatkist is daarmede gelast. Wij zijn overigens niet meer verwittigd van de betalingen als er ge daan worden. Wij brengen hier volgaarne hulde aan den heer Staatskommissaris, die aan onze Ven nootschap gehecht is. Hij oefent er zijn ambt uit met eene ware genegenheid en eenen geest van rechtvaardigheid, die allen lof ver dienen. De Beheerraad is en blijft bereid om ieders belangen te verdedigen, het algemeen welzijn te bevorderen en ieder geteisterde met raad en daad bij te staan, ten einde eenieder eene rechtmatige vergoeding bekome zonder even wel 's lands belangen te benadeelen. Gewe tensvol wijdt de Beheerraad daaraan al zijne krachten. Op 3i December 1925 sluit de bilan als volgt ACTIEF I. Onroerend gemaakt Bureel-meubelen 840,07 II. Verwezenlijkbaar 1) Portefeuille 10 aandeelen Verbond ongekweten i.000,00 60 loten, leening 1921 12.040,00 80 loten, leening 1922 19.800,00 i3o loten, leening 1923 6i.og2,5o 73/5oo Inlandsche met premiën 5 o 32.174,00 Schatkistbons 45.000,00 171.106,50 2) Samenwerkers, ongekweten 164 i3o,oo III. Beschikbaar 1) Kas 681,20 2) Postchecks 5oo6,75 5.687,95 341.764,52 PASSIEF I. Jegens haarzelf 1) Kapitaal 204.300,00 2) Afkortingen 840,07 3) Wettelijk voorbehoud 6.732,98 211.873,o5 II. Jegens derden 10 aandeelen, Verbond 1.000,00 III. Over te dragen als overschot van voorraad voor al gemeene onkosten 128.891,47 341.764,52 Hoewel onze inkomsten zeer verminderen is de toestand onzer vennootschap' nog zeer schoon en wij vragen U den bilan goed te keuren. Daardoor zult Gij ons bewijzen dat onze werkzaamheden door U op prijs gesteld worden en ons aanmoedigen om voortdurend de belangen der geteisterden te blijven ver dedigen.. Gij zult wel willen de heeren Beheerders en Kommissarissen, die allen geijverd hebben ten uwen voordeele, ontlasting geven als be wijs van vertrouwen, dat gij in hun werk stelt. Het mandaat van twee Beheerders, de heeren Bon P. de Vinck en L. Van Alleynnes is voltrokken. Alle twee aanvaarden de ver nieuwing er van en zij zijn herkiesbaar. Wij rasanaar-mrs«sr-rga HET ERSCHE LA REGION D'VPRES

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 1