GEDENKTEEKEN 7e Jaar, N° 9 - 12 Juni 1926 7e Année, N° 9 - 12 Juin 1926 - Weekblad - ▼oor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres Fédératioa des Sinistrés de 1'Arrondissement d'Ypres Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper Heldenhulde Op Zondag 27 Juni 1926 Gesneuvelde Ypersche Helden Or&mmm der Vereeniging der Geteisterden. der Ypersche Clubs, enz. Organs de t'Association des Sinistrés, des CJub3 Yprois, etc. Beheer, Opstel en Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper Abonnement 9 fr. 50 per jaar Buitenland 15 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Naamloosre artikels geweigerd RédactionAdministration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 9 fr. 50 par an Etranger 15 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Ces articles non signês sent refusés La prochaine reunion mensuelle des Délégués des clubs de sinistrés aura lieu le dimanche 13 juin 1926, a 14 1/2 heures trés précises, a 1' «Hotel Continental», Place de k Gare, YPRES. ORDRE DU JOUR Examen de la situation. Prochaine visite Ministérielle. Les Autorités communales sont tout parti- culièrement invitées a assister a la réunion. Tous les sinistrés sont admis. De aanstaande maandelijksche verga dering van de Afgevaardigden der Bonden zal plaats hebben den Zondag 13 Juni 1926, om 14 1/2 u. zeer stipt, in het Hotel Conti nental», Statieplaats, YPER. DAGORDE Onderzoek van den toestand. Aanstaande Ministerieel bezoek. De Gemeenteoverheden worden zeer diin- gend verzocht de vergadering bij te wonen. Al de geteisterden hebben vrijen ingang. Ons Vaderland Bij d'aloude Luiksche stede, waar ons heldenlegers streden, waar ons dappren in den slag redden Belgie's eer en vlag, Daar is ons .Vaderland, dit heilig pand, ons dierbaar Belgenland. Ook in Namen's schoone streken, waar voor de overmacht bezweken, moedig vielen voor hun land, Waal en Vlaming, hand in hand. Bij 't verwoeste Dendermonde, t vuur gebraakt uit zooveel monden, t kogelreegnen uit 't geweer velde vriend en vijand^ neer. Aan de vruchtbre IJzerboorden, die van weelde en blijheid gloorden, waar ons helden dag aan dag scheuren 's dwinglands macht tot rag. Heerlijk schijnt de zegezonne, juicht in volle lentewonne Heil en vrede in Belgenland, vrij gevochten door uw hand Daar weze ons vaderland dit heerlijk pand, ons vrije Belgenland. i°-8-iqi5 jos. HEYLEN. Evenals Jozef van Arimathea, Nicodemus, en zekere vrouwen er aan hielden hunnen eerbied, hunne genegenheid en hunne dank baarheid te bewijzen aan den gekruisigden Zaligmaker, met zijn lijk in versch lijnwaad te omwinden, het te balsemen met mirre, aloë en kostelijke specerijen en het te begra ven in een nieuw steenen graf, zoo behooren wij er aan te houden de Yperlingen, gesneu veld, verminkt of verminderd in lichaams krachten door den vierjarigen oorlog, dien zij doorstonden, onzen eerbied, onze genegen heid en onze dankbaarheid te bewijzen, met hun een gedenkteeken op te richten dat ten eeuwigen dage hun vromen moed en offer van hun bloed herinneren zai. Het was een akelige Ten. schrikwekkende dag, de dag waarop het machtig Duitschland het kleine Belgie den oorlog verklaarde, en de Koning alle strijdbare mannen tot kracht- dadigen weerstand opriep de jonge en jong getrouwde mannen van Belgie moesten in der haast beslissen of zij werk en winst, goed en bloed, lijf en leven, zouden opofferen aan het behoud van 't onafhankelijk Vaderland, vaar wel zouden zeggen aan hunne ouders, broe ders en zusters, aan hunne vrouwen en ver loofden, aan hunne weerlooze kinderen mis schien en zouden gaan strijden en lijden, God weet voor hoe lang, als David tegen Goliath, of als Leonidas en zijne 3oo Spartiaten tegen het ontzaglijk leger van den machtigen koning der Persen. Zij verlieten werk en geldwinning, zij zeiden vaarwel aan wat zij vurig beminden, zij trok ken onverschrokken ten strijde, endeden voor Volk en Vaderland het offer van hun goed en hun bloed. Hunne edelmoedigheid en heldhaftigheid moeten plechtiglijk erkend en verheerlijkt worden door deStad Yper en alle Yperlingen, en dat zullen zij door het inhuldigen van een heerlijk gedenkteeken en door de vereerende tegenwoordigheid van hoogweer digheidbe- kleeders van 't Land en van 's Lands bondge- nooten en van alle Ypersche maatschappijen en medeburgers. De stad, die, gelijk de oud-strijders, vier jaar het mikpunt was van den vijand, die me nige ingezetenen moest zien doodschieten, die alle hare gebouwen moest zien plat leggen, en haar duizendjarig schilderachtig uitzicht moest zien veranderen in een verwoeste wil dernis, verstaat het leed en het lijden waaraan hare plichtvervul'ende zonen vier jaar lang blootgesteld wierden, zij treurt, gelijk Rachel, om het verlies van hare kinderen, zij heeft medelijden met de ouders die hunne kinderen, met de zusters die hunne broeders, met de vrouwen die hunne mannen, en met alle bloedverwanten die hunne naastbestaanden zagen sneuvelen of sterven, zij looft en dankt ahvie, Eer en Plicht getrouw, zijn offer bracht aan 't Vaderland, en zij wenscht dat alle overlevenden vol eerbied, liefde en dankbaar heid alle gesneuvelden en verminkten besteke met een heerlijk feest en eeuwig herdenkings- teeken. De feestwijzer werd vastgesteld als volgt door Burgemeester en Schepenen STAD YPER PLECHTIGS ONTHULLING ill de tegenwoordigheid van Belgische, Britsche en Fransche Hooge Overheden en opgeluisterd door het Muziekkorps van het 4 Linieregiment PROGRAMMA: Te io,3o uur Plechtige Hoogmis in St- Pieterskerk. Vaderlandsch Sermoen. Te ii,3o uur Concert op de Groote Markt door de Koninklijke Muziekmaatschap pij De Philharmonic van Poperinghe, 80 uitvoerders, onder het bestuur van M. Eugène Van Eblande, Officier d'Académie. Te 14 uur STOET. Vertrek Statieplaats Statiestraat, Tem pelstraat, Boterstraat, Neermarkt,Rijselstraat, A. Merghelynckstraat, Hondstraat, Groote Markt, Dixmudestraat, Surmont de Volsber- ghestraat BoesinghestraatVandenpeere- boomplaats. Te i5 u. Plechtigheid der Onthulling. Aanspraken. Uitvoering der Kantate (Ge mengd koor, 400 uitvoerders) begeleid door de Harmonie Ypriana woorden van M. H. Sobry, Schepen muziek van M.A. Van EgrooOfficier d'Académie, Bestuurder der Stedelijke Muziekschool. Te 16 uur Concert op de Groote Markt door het Muziekkorps van het 4.c Linieregiment. onder het bestuur van Luitenant Hendrickx. Te 18 uur Concert op de Groote Markt door de Groote Koninklijke Harmonie van Wervick, onder het bestuur van MVervaecke. Te 22 uur Prachtig Vuurwerk op de Statieplaats afgeschoten door M. Hebben van Langemarck. Verlichting van het Gedenkteeken. De inwoners worden beleefd verzocht hunne huizen te bevlaggen. Bijzondere trams aangeiraagd. H ET VPERSChE i- LA D'YPRES VAN HET DER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 1