TUINDAG 1 li No 16 - 31 Juli 1926 7e Année, N° 16 - 31 Juillet 1926 I Audience Ministérielle Weekblad voor het Arrondissement Yper dor Vereeniging der Geteisterden. dor Ypersche Clubs, enz. Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d Ypres Organe de 1'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Qostel en Aankondigingen 15. Boterstraat, 15, Yper Abonnement 9 fr. 50 per jaar Buitenland 15 fr. Men kan inschrijven In alle Belgische postkantoren Rédaction, Administration et Publicitè 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 9 fr. 50 par an Etranger 15 fr. le Ministre Baels recevra la délé- ration des sinistrés Mercredi prochain 4 |out, a 11 heures. Les délégués ont été invités a se réunir 10 h. 45, rue de la Loi, a Bruxelles. De Herziening der Vergoedingen wegens Oorlogsschade Onder dien titel verscheen in De IVerk- 00 van Zondag 25 Juli 1926 een artikel tan den Heer Volksvertegenwoordiger Edgard lissiaen waarin het wetsvoorstel wordt be preken, op het bureel der Kamer neerge en strekkende tot herziening der vergoe- lingen welke toegekend werden voor oorlogs- ichade. De Heer Missiaen schrijft onder meer het rolgende In de Federatie van geteisterden van het ^arrondissement Yper heeft men het indienen »van dit wetsontwerp besproken Het staat aan velen der heeren die daar "soms komen niet aan- «Webegrijpen zulks en dringen daar niet nerder op aan I «We houden er echter aan er op te'wijzen, •dat diegenen die eerlijk geweest zijn, van de "herziening niet het minste te vreezen heb- "ben. Deze die slechts bekwamen wat door "de wet bepaald was zullen eerlijk behouden wat ze ontvingen IMaar we vinden dat de Federatie groot "ongelijk heeft dit wetsvoorstel niet te steunen "Zij die reeds zooveel woorden, tijd en "geld gebruikt hebben om alle geteisterden te doen uitbetalen, weten dat de geldnood "der regeering voor een deel voortkomt uit "dete groote uitbetalingen van vroeger Ze weten dat men zonder geld niet kan beta- "'en, ze weten eveneens dat het oogenblik uiterst ongunstig is om nog zwaardere lasten aan regeering op te leggen "We begrijpen dan niet waarom de Fede- fatie met algemeenheid zonder den tekst van ontwerp te kennen, zonder de middelen 6kennen die naar het doel moeten leiden, u°-ner inlichtingen ingewonnen te hebben i) 1-'|, zen "die het wetsontwerp opmieken en »tU ver(de(dlgen, ditzelfde in een hetl ver- e d.aglicht stellen en afkeuren ons betreft, wij hebben steeds de *devn^en Van a^e eerüjke geteisterden ver- „i maar vooruit van deze die het meest agenswaardig waren ^e(deratie zich nu aanstellen als de emAf j ter ^er aftroggelaars die voor een getp j' schuld dragen dat de eerlijke -- lSl<ïr(den nu zoo moeilijk hun recht kun- 'Jgendat is hare zaak s geweten is gerust, want we dienden oen krij <(0n f steeds 11 heid de rechtvaardigheid en de eerlijk- T daar de heer Missiaen. er biet wetsontwerp Van Walleghem, waarvan hierboven spraak, schreef Het Ypersche van 10 Juli 1.1. Wij deelen de meening niet van den heer Van Walleghem. Dit organisme van toezicht zal meer kosten dan het zal opbrengen. Zijn instelling zal eenvoudig voor gevolg hebben ten koste der belastingschuldigen een- gansch leger ambtenaren te behouden die er zullen voor zorgen zoolang mogelijk in dienst te blijven, van hun neus te maken om te toonen dat zij tot iets dienen en de geteisterden lastig te vallen. Deze laatsti n «zijn het al genoeg. Na deze van 5oo.ooo zullen deze komen van 200.000, dan deze van 5o.ooo en dan de andere. Dat talrijke, vetbetaalde tijdelijke ambtenaren eraan houden voort het geld der begrooting te trekken, dat is natuurlijk van hun standpunt weg. Van het standpunt der belastingschuldigen (het eenige waarmede er rekening dient ge- houden), hoe eerder ervan verlost, hoe beter. Aan bovenstaande verklaring hebben wij geen woord te veranderen en over die voor- loopige diensten zouden wij met senator Volckaert kunnen zeggen Men zou daar eens met den ruwen borstel moeten aan het schoonmaken gaarr»-^n werden de amb tenaren van deze diensten voor hun leven aangesteld (Senaatzitting van 22-7-1926). Ziehier nu de zienswijze van de Federatie der Geteisterden. (Verslag der zitting van 11 Juli 1926 Het Ypersche van 17-7-1926 De vergadering bespreekt vervolgens de te nemen houding betreffende verschillige kwesties, namelijk het ondersteld voorstel tot herziening der vonnissen in zake oorlogs schade. Meest al de afgevaardigden nemen deel aan de gedachten wisseling die daaruit volgt. Allen verkondigen dat die herziening vol strekt niemand verontrust in ons arrondisse ment waar de uitgesproken vonnissen en beslissingen nooit toegelaten hebben de ge leden schade te vergoeden. De misbruiken zijn te zoeken in die arrondissementen waar machtige naamlooze vennootschappen zich tientallen millioenen naar het hoofd hebben laten slingeren waarmede zij niets weten te doen maar die vennootschappen hebben in de Kamers en in de Ministeries te grooten invloed opdat de toezichters der herziening het zouden aandurven hen verantwoordelijk te maken. De toezichters zullen bij ons hier geen misbruiken ontdekken maar ondertus- schen zullen wij door hen, op alle wijzen, onderzocht, toegezien, bedreigd en lastig gevallen worden. Ff et eenparig advies der vergadering is dat die herziening veel meer zal kosten dan zij zal opbrengen en dat zij alleenlijk werd verzonnen om in posten, zoo vet be taald als onnuttig, een aantal voorloopige ambtenaars te behouden die de vereffening der oorlogsschade aan het privaat leven moet terugschenken. De vergadering duidt vervolgens een aan tal voorbeelden aan van werkelijke bespa ringen die'kunnen gedaan worden, maar het zijn juist die besparingen welke de ministe- rieele bureelen niet wenschen te doen. Aan dit verslag is cok geen woord te ver anderen. Wat nu de geldnood der regeering aangaat is het ontegensprekelijk dat 'hij voor een over groot deel voortkomt uit de door niets te ver rechtvaardigen overname der zeven milliard en half marken. Er is geen kwestie van die overname te herzien en van een wetsvoorstel in dien zin hebben wij nooit iets gehoord. Dat ware nochtans de rechte middel om 's lands financiën te herstellen Maar ter zake Zorals volksvertegenwoordiger Missiaen hebben wij steeds de belangen van alle eer lijke geteisterden verdedigd en niet het minst van deze die het meest beklagenswaardig zijn. Men raadplege slechts de verschillige jaar gangen van Het Ypersche De Federatie heeft zich nooit aangesteld en zal zich nooit aanstellen als de verdedig ster van aftroggelaars tot welke partij zij ook mogen behooren. Haar verleden staat borg voor de toekomst. Ook haar geweten is gerust, want, evenals volksvertegenwoordiger Missiaen, diende zij steeds de rechtvaardigheid en de eerlijkheid. Het Ypersche Naschrift In Frankrijk wordt tegenwoor dig overgegaan tot de herziening van sommige vergoedingen wegens oorlogsschade en de bureaucratie is oorzaak dat er, van die zoogezegde herziening bitter weinig in de Staatskas terecht komt. Het is heel leerrijk over die ingewikkelde kwestie Le Sivistré te lezen, een zeer dege lijk weekblad zonder politieke of wijsgee- rige strekking dat wij volgaarne ter be schikking houden van den heer Edgard Missiaen. H. Y. Stad Yper Ville d'Ypres s a g FEESTWIJZER Zaterdag 31 Juli Om 18 uur Klokkengeluid Om 20.3o uur Concert op de Groote Markt door de Harmonie Ypriana PROGRAMMA 1. Air d'Ypres. 2. Marche Militaire Schubert 3. Richard IIIOuverture Gilson 4. Danses Congolaises Langlois 5. Gavotte Monsignore Gilson 6. Pot-pourri populaire Renaud Zondag 1 Oogst Processie van O. L.V. van Thuyne De processie die om 10 ure St. Maartens kerk zal verlaten, zal uit de volgende groepen samen gesteld zijn 1) H. Gerardus Majella. 2) H. Barbara. 3) Deugden van Maria. 4) H. Theresia 1 i 7ij i- I 'i. ypERSCHE EGiON D'YPRES Naamlooze artikels geweigerd On pent s'abonner dans tous les bureaux de posts Beiges Les articles non signés sent refusés Ovi

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 1