Een Woon HOFSTEDEKEN ES Ha. 1-30-60 Zaaiiani 7 WOONHUIZEN HERBERGGERIëF GENCOH Zaailanden Weiden Venditie te Staden - Veld 4 WAQENS 2 Ba. 63 a. ZAAILAND Schoon Renteniershuis Instel met Premie Donderdag 2 September HI26 Instel met Premie op Woensdag 25 Oogst 1926 1 Ha. AARDAPPELS en 1/2 Ha. BEETEN Maandag 28 Oogst 1020 Openbare Verkooping Op Dinsdag 24 Oogst 1920 Instel met Premie Donderdag 2 September 1820 Openbare Verkooping op Woensdag 25 Aogustj j^fi Woensdag ln September föfy Openbare Verkooping Op Donderdag 26 Oogst SÖ Woensdag f5 September lW» VENDITIE van: Openbare Verkooping es. Instel Dinsdag 31 Oogst 1926 Ogiïiegütë Becelaere, Nsordelnde Op Vrijdag 27 Oogst 1926 overslag Instel met Premie te Westïïieuw&erhe (BroucRen) staands en gelepn te LANGES3M 0¥EBiIiJe@ Menagiegoederen Alaam Stad KORTRIJK. Noordstraat, 13 SCHOONEa Kantoor van den Notaris Paul DEGRYSE te Becelaere. S. IVlaanciag 123 Oogst 1Q26 Overslag: Maandag 6 September daarna telkens om 3 uur stipt namiddag, ter herberg Het Huis van Commerce bij Em. Duthoy te BECELAERE, van met aanhoorigheden en land, groot te samen 12 aren 70 ca., staande en gelegente BiCELABRB, Oost de kalsijde van Becelaere naar Zonnebeke. Boomprijs 200 fr. In gebruik tot i October a. s. door de ver koopster Vw Louise Pyssonnier onvergeld. ter herberg De Weegbrug bij Silvère Verhaeghe OverslagDinsdag 14 Sept. 1926 ter herberg 't Peerd bij de gebroeders Vandelannoote, telkens om 2 uur namiddag, te BECELAERE, van Prachtige kioeknieuwgebouvvde Gezegd HET KLOKHOF met medegaande MEERSCH BOSCH Samen groot 27 Ha. 61 aren 39 ca. Verdeeld in 11 koopen. Gebruikt door d'heer Adiel Vanlerberghe- Van Bruaene tot 1 October 1927. Y% p. h. Instelpremie. Recht van samen voeging. Studie van de Notarissen GHEKIERE te Meenen en DEGRYSE te Becelaere. om 3 uur nanoen, te MEENEN, Statieplaats, ter Hotel de la Bourse Gemeente Becelaere Bij den steenweg vaar Kruis-Eecke achter de herberg De Kortekeer EEN NIEUWGE BOUWEN me! 1 Ha. SS ar»era onder bebouwden grond, land en streepken meersch. ONGEBRUIKT. Ingebruiktreding met de geldtelling. Studiën der Notarissen PATTIJN te Beveren en V I A E N E te Aerseele. om 2 uur nanoen, van wassende op de landen der hoeve van Mevr. Wed. Joannes LEPOUTRE. Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe. om twee uur stipt namiddag, ten huize van M. Henri BRUNEEL, voer man te biJ de statie 5 Camions op ressort 5 Karren BreackNieuwe Tilbury op caoutchouc Kruiwagens, 20 ijzeren bedden met matras sen, ijzeren en houten planken, ketens, ge zaagd hout, brandhout, veust- en dakpannen, dalles d'usine goten, zwarte cimentplinten, 3o middelkepers, geit, blauwe konijnen, pluimgedierte, 2 velos, menagegerief, enz. Gewone voorwaardenmet gereed geld. Kantoor van den Notaris IDE te Kortrijk. dienstig tot alle nijverheid bijzondere ingang twee groote poorten uit gevende op twee straten, op 3o m. der Leie groote kelders, ruime magazijnen, centrale verwarming en grooten hof, hit alles in eene der bijzonderste straten van Koitrijk. Opper vlakte 1760 vkm. Artesiaansche put 107 m. diep met eene kracht van 4 k. m. water per uur. O E R S L A G om 4 uur namiddag, in het HOTEL ROYAL te KORTRIJK, Statieplaats. Kantoor van den Notaris VAN EECKE, te Poperinghe. om 2 uur nanoen, ter herberg gehouden door M. Charles-Louis Soenen, te St-JAN, dorpplaats, te Langsmarck dicht bij den kezelweg van Pilckem naar Bixschote. Gebruikt door Felix Bruynsteen-Dedecker tot I October 1930. Kantoor van den Notaris VA N EECKE te Poperinghe. om 2 uur nanoen, te BOESiNGHg ter hofstede gebruikt door M. Alois Rosselle langs de Poeselstraat, van Ongeveer 66 aren Aardappelen Ongeveer 1 Ha. 10 aren Koeibeeten Brandhout, Ontroomer Mélotte 2 Kassen, Uurwerk 80 Leghennen en 2 Ganzen. Met gereed geld. Studiën van de Notarissen T E R flj n te Brugge en LAUWER S te v e *Per, j Om uit gemeenzaamheid te treden om 2 uur namiddag, ter afspanning De Gouden Sleutelu straat te BRUGGE, van "allc' STAD BRUGGg MET HOF EN serre Zuidkant der Oudezakstraat, Ar gj Vrij gebruik met i September 1926. Ingesteld 66.000 fr Nazicht Maandag, Woensdag en Vrijd van 2 tot 4 uur namiddag, mits schriftelijke toelating van den Notaris TER MOTE, Kantoor van. den Notaris L S.LBWER5 Cartonstraat, 15, Yper. om 2 uur nanoen, in het Hotel de France te YPER, Stafo plaats Gebruikt door Achille Chirouter, zonder geschreven pacht. Kantoor van den Notaris DE TA VERNIER te Langemarck. 8. Door vertrek naar Frankrijk o waaronder 3 Handelshuizen met stagie en 26 aren 73 ca. medegaande grond en hof Plaats, begin der kassijde naar Poelcapelle. Zes woonhuizen onbewoond. Een handels huis is verpacht aan M. Adhémar Soenen, tot 1 December naast, mits 1200 fr. 's jaars, boven de lasten. SLECHTS INGESTELD 12.000 fr. - .10.000 fr. - 10.000 - 5000fr. 5000 fr. - 7900 fr. en 5500 fr. om 3 uur stipt namiddag, te Langemarck, Plaats, ter herberg Vlaanderen bij M. Isidore Depuydt. Nadere inlichtingen te bekomen bij v0°r noemden Notaris. U. om één uur en half stipt namiddag, te POELCAPELLE, wijk Kwelle,te" verzoeke van M. Jules DEWILDE Op gewone voorwaarden en met gereed l van VAN VAN VAN VAN VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 10