1R00TE PAARDENKOERSEN ejn&r jjq 24 - 25 September 1926 7e Année, N° 24-25 Septembre 1926 Stad YPER - Hippodroom Yper-Hoekje (700 m.) Morgen Zondag 26 September 1626, om 2 n. 36 zeer stipt BERICHT AVIS ©ïiJikaF1 in 2 500 Fr. - PRIJZEN - Fr. 25GO - Weekblad - roor het Arrondissement Yper Qmgg— A°r Vereeniging der Geteisterden. der Ypersche Club», enz. Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres Organe de I'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. 0, Opstel en Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper Abonnement 9 for. 50 per jaar Buitenland 15 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Naamlooze artikels geweigerd Rédaction, Administration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 9 fr. 50 par an Etranger 15 fr. On peul s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont refuses onder Toezicht van het West - Vlaamsch Beheer net medehulp van het Stadsbestuur en opgeluisterd door de Harmonie YPRIANA OP HET PLEIN VAN M. CAMILLE LAGROU Gezien het aanhoudend opslagen van et papier, inkt, enz., zien wij ons, tot ns spijt, verplicht den prijs van het blad op25 cm. te brengen, vanaf aanstaande nummer van 2 October. [.'augmentation constante des matières premières nous oblige, a regret, de por- erle prix du journal a 25 cm. a partir du prochain numéro du 2 octobre. Een Verzoekschrift Onze lezers zullen in ons nummer van 2S IOogst l.l, kennis genomen hebben van de memorie wdebijzonderste vragen der geteisterd en samen- ■en die aan de heer en Baels en Houtart werd •wgemaaktals gevolg op de onderhandelingen de afgevaardigden der ge-teisterden acht $tn tevoren te Brussel hadden met deze twee Ministers. Oe Voorzitter van de Federalie, de heer Advo Mi Arthur Butaye, heeft Woensdag r5 Septem- er l-l. door tusschenkomst van een der hooge intbter.aars van het Ministerie, volgend antwoord viitigehvan wege den heer Houtart, met de "'Mrukkelijke verzekering dat deze laatste al zal doen wat in zijne macht is om de uitbetaling der achterstallj In schilt ge vergoedingen nog te verbeteren. Brussel, den 14 September 1926. Heer en Afgevaardigden gevolge Uw schrijven waarbij gij de ver- tijde: vragen herinnert die vertoond werden li ter ns ons laatste onderhoud, heb ik de eer kennis te brengen dat ik reken, binnen doe '11 ^ansc^ de maat van het mogelijke, vol- uitoef ]te kunnen geven aan de wenschen !en die het namens de geteisterden der gewes- kebben. Hi, meest door den oorlog geleden ronder geef ik de opsomming, punt per punt, in de volgorde van Uw brief, van de nieuwe^ schikkingen die ik, ten titel van proef, genomen heb. Niettegenstaande's ktutis fmancieele lasten die al de vooruitzichten overtroffen hebben en die de Regeering in deze laatste tijden hebben belet de uitbetaling in baar geld te doen van al de oorlogsschadevergoedingen onder worpen aan weerbelegging, verleend bij overeenkomst of door de rechtbanken, heb ik besloten maandelijks eene som van ongeveer 5 millioen te nemen op de gewone ontvangsten van den Staat om de beschikbaarheden te volledigen tegenwoordig door de Spaarkas besteed aan den terugkoop der titels voor oorlogsschade. Overeenkomstig den wensch, door U uitge drukt, zal die bijkomende storting vooruit en vooral bestemd worden aan al deze die volle dig geteisterd werden, alsook aan deze die door de laatste overstroomingen bijzonder geleden hebben. Indien er een voorrang voor zekere volledig geteisterden moet gehouden worden zal ik volgaarne de verrechtvaardigde voorstellen volgen die mij te dien opzichte door Uwe federaties of door de plaatselijke Cooperatie- vtn zuilen gedaan worden. Wat de handelaars en nijveraars betreft, onderzoek ik de mogelijkheid een voorschot in baar geld te verleenen aan de volledig ge teisterden die tot heden toe geen enkel voor- s:hot of slechts een ontoereikend voorschot ontvingen. De merkelijke besparingen die werden ver wezenlijkt door het samentrekken der dien sten, alsook deze die voor een zeer nabije toekomst voorzien zijn, werden reeds bere kend bij het schatten der begrootingscredieten voor 1926. Zij zullen het ook zijn voor het jaar 1927, ten einde de credieten op een stipt minimum te brengen. Er kan dus geen spraak zijn die besparingen te voegen bij de maande- lijksche stortingen in baar geld, te doen door het Ministerie van Geldwezen. Nieuwe aanbevelingen zullen gezonden worden naar de diensten der oorlogsschade om, zooveel mogelijk door overeenkomst, al de onbesliste vragen te eindigen, derwijze in korten tijd al de rechtbanken te kunnen af schaffen. Het blijkt nochtans niet gewenscht nu nog de bevoegdheden der Staatscommis- sarissen te vergrooten met de grens van 5o.ooo fr. te verhoogen die bepaald werd voor de minnelijke vereffing der geschillen. Wat het uitbetalen der intresten betreft is het niet meer mogelijk de gebeurlijkheid in te zien onmiddellijk in baar geld te betalen, bij voorrang, de geteisterden die zouden ver zaken aan de niet ontvangen loopende intres ten, aangezien dat, sedert vele maanden, al de overeenkomsten van min dan 5.000 frank ge sloten werden, intresten inbegrepen, en dat er zou moeten overgegaan worden tot een herziening van al deze zaakbundels. Ten einde de geschriften te vereenvoudigen zal ik nochtans de kwestie van het vereffenen der intresten aan een nieuw onderzoek onder werpen. Deze vereenvoudiging zal toelaten, zooals gij het aanduidt, het personeel merkelijk te verminderen, maar elke maatregel die op dat gebied zou genomen worden en die van aard zou zijn verworven rechten te verminderen, zou voorafgaandelijk de goedkeuring der Wetgevende Macht moeten krijgen. Gij zijt ten slotte van gevoelen dat de bud- getaire lasten zouden verminderen indien de betalingsbevelen, zooals vroeger, zouden uit gaan van het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen. Dienaangaande moet ik U doen opmerken dat al de leeningen van dit Verbond heden uitgeput zijn en dat dus, om hem toe te laten de uitbetaling der vergoedin gen te doen, het de Schatkist zou zijn die hem de noodige voorschotten zou moeten verlee nen. Anderzijds, indien de betalingen gebeur den door tusschenkomst van de Coöperatie ven, zouden deze, zooals vroeger, moeten toe gelaten worden eene ai houding te doen van 1 om de bestuurkosten dezer inrichtingen te dekken Dit terugkt eren tot de oude ge bruiken zou bijgevolg niet in het voordeel der geteisterden zijn. Ik hoop, Mijne Heeren, dat deze verschii- lige hervormingen U algeheele voldoening zullen geven en ik mag U verzekeren dat jk ten volle bewust ben van den belangwekken- den toestand der geteisterden, bijzonderlijk in de bezette gebieden, en dat ik in hun voordeel al de maatregelen zal nemen die vereenigbaar zijn met den hnancieelen toestand van het land. Aanvaardt, Mijne Heeren, de verzekering mijner onderscheidene achting. De Minister van Financiën (get.) HOUTART. Aan de Heeren Afgevaardigden van de Federatie der Geteisterden. Er zullen vele maanden noodig zijnmet 5 HET PERSCHE LA REGION D'YPRES PW/

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 1