5 Barakken m Hout BouwgromkZaailand UNE M AI SON Schoone Meubels Beenhouwerij Beste Weide met beste Landen en Weiden Een half bestendig Woonhuis Hiissdag 2 November 11126 Woensdag 3 November 1926 Maandag 8 November 1926 Instel met F* re mie A reprendre LAITERIE Openbare Verknoping op Donderdag 4 November 1926 Uit ter hand te koop Schoon HANDELSHUIS 21 Ha. 20 aren 90 ca. Donderdag 4 November |g,, Openbaar Verkoopen V ent e Fublique Schoone Verkooping Gemeente HOOGLEDE»Dorpplaats I. - Gemeente OOSTNIEÜWKERKE BOU WQRON D II.Gemeente Hooglede (Sleyhaeghe) Openbare Verkooping genaamd T SNEPGAT T O E S L A G te fPER, ZoimeiheKesteenweg 25 Ha. 10 aren 81 ca. te LangemarcK en Poelcapeljg HOLLEBEKE HOLLEBEKE Uit ter hand te koopen' Goede HOFSTEDE Kantoor van den Deurwaarder ALBÉRIC V ANC AP PEL te Hooglede. Bij vertrek en uitscheiding van bedrijf o bij Oswald VAN AAL, timmerman te fioogSed© - St «Jozef» op om i 1/2 uur namiddag, van Slaapkamer bed, lavabo, kleerkas, nacht tafel 5 bedden met ressort, 3 kleerkassen, in olmen hout 5 buffetten, 2 eiken, 3 olmen 2 olmen commoden, 2 lavabos, i nachttafel,stoe len, wiegen, spiegels, korte wagen, ladders. Timmeralaam en huisgerief, schaafbanken, zagen van alle slach, io schaven onl. nieuw, plancherdrijver en allerlei voorwerpen te lang om te melden. Gewone voorwaarden. Gereed geld. Studie van den Notaris VAN ÏSSACKER te Hooglede. Om uit onverdeeldheid te scheiden. o om 4 ure zeer stipt namiddag, ter herberg Den Dubbelen Arend bij de Gezusters Saelens te Hooglede, plaats OWEÜSLAG wan s iene weSgeikabenS© nieuwgebouwd, op gansch moderne wijze ingericht, met electrische verlichting, over dekte inrijpoort, ruime keldering met vleesch- bakken op het verdiep vier plaatsen met winkel boven 4 groote slaapkamers, ruime zolder daarachter slachthuis, twee soorten water, stalling voor koeibeesten, autogarage, gepaveide koer en 8 aren 75 ca. welbeplante hoven ierhof. Aankomst met 1 Mei 1927. Ingesteld 56.000 fr. Studie van den Notaris VAN ÏSSACKER te Hooglede. om 4 uur zeer stipt namiddag, ter herberg Het Koophandelshuis bij Ch. Croes te HOOGLEDE, Sleyhaeghe Een schoon perceel Groot 21 aren 60 ca. Verdeeld in 3 gelijke koopen palende Noord de kalsijde van Sleyhaeghe op Rousselare. Gébruikt door Paul Raes tot I Oct. 1927. 85 aren schoon omtuinde vroeger land palende van Oosten den gravier bindende de kalsijde van Hooglede en deze van Rousselare. Verdeeld in 4 koopen. Zie de plakbrieven. VILLE D'YPRES Prix a débattre et pour renseignements s'adresser a M. Albert Demeulenaere a Bas- Warnêton et a M. Jules Meirt, directeur de laiterie a Ypres. Studie van den Notaris Ernest DE COCK Korte Thouroutstraat, 4, Yper. om 2 uur zeer stipt namiddag, bij de Meenenste'enweg, tusschen de hofstede van den heer Ernest Compernolle en het kas teel van M. Goupy de Beauvolers, te YPER, van GEDEKT MET PLATEN staande op den gewezen eigendom der Maat schappij Briqueterie du Progrëfs te Yper. Met verplichting de te verkoopen barakken af te breken en de materialen te doen wegha len binnen de acht dagen na den overslag. i5 p. h. voor Onkosten. Op comptant. te YPER, Hondstraat Voorwaarden en inlichtingen bij den Nota ris DE COCK te Yper. VAN ZEER SCHOONE te Gfusfel, Snaeskerke en Leffinofo©- De Notaris VAN DER DONCKT te GENT, Engelandgat, ig, zal openbaar verkoopen Gemeenten Ghistel, Snaeskerke en Leffinghe Allerschoonste Hofstede met beste landen en weiden, te Ghistel, Snaeskerke en Leffinghe, groot Gebruikt door Emile Adriaens te Ghistel tot i October 1927. Verdeeld in 10 loten (zie plakbrieven). Vt p. h. Instelpenningen te winnen. ZITDAGEN Instel: Donderdag 4 Novemberf IQ„„ Verblijfld 18 Id telkens om 3 uur 's namiddags, in het Gasthof «St-Sebastiaan» te Oostende, St-Sebastiaanstraat. Kantoor van den Notaris LAHOUSSE te Yper, Boterstraat, 45. van 82 aren 50 ca. recht voor 't kerkhof. Gebruikt door Henri Reberé tot 1 Februari 1927, en OORLOGSSCHADEVERGOEDING op Maandag 8 November 1926 om 3 uur zeer stipt, ter herberg De Bascule te YPER, Mee- nenpoort. Ingesteld 40.000 fr. Studiën der NotarisserT^^ CAMERLYNCK te Passchen, VAN HV FF EL le N,21ra(* -CCÏl.i£5i;Ë«J om 2 1/2 uur namiddag, in het Hotel du Nord bij pq H Vermeulen, Statiestraat te YPER °n°r^ eene BESTE EN ZEER WELGELEGE* GROOT staande en gelegen dicht de statie van Poelcapelle De te koop gestelde .hofstede - verdeeld in elf koopen - is gebruikt door M. Hen Vantomme, landbouwer te Poelcapelle, recht van pacht tot I October 1929, mits '5000 frank 's jaars boven delasten en verzekerirgS. premie. Samen afzonderlijk ingesteld 488.000 fr, Recht van samenvoeging. Domeinen van den Staat De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Wervik zal te HOLLEBEKE, ter herberg In den Tele foon gehouden door Emile Gryson, op Donderdag 4 November 1926, om 10 uur voormiddag, onderlast van afbraak, van: gediend hebbende tot woonst van den Heer Pastoor te Hollebeke. -Bebouwde opper vlakte 6 m. x 9 m. Buitenmuren in 1/2 steen, Komptant geld. Kosten i5 p. h. Domaines de VÉtat Le Receveur de TÉnregistrement et des Domaines a Wervicq procèdera a la le Jeudi 4 Novembre 1926, a 10 heuresdu matin, au café «Au Téléphone tenu par Emile Gryson a HOLLEBEKE, sous la charge de démolition, de du type semi - déünitive ayant servi d'habitation a M. le Curé de la dite commune. Superficie batieöm. x9®- Murs extérieurs d'une 1/2 brique. Payement au comptant. Fraisi5p.c- Studie van den Notaris Jos. DUPONf te Gheluwe. Groot omtrent 26 Ha. Vrij van gebruik met October 1927* Gelegen te CLEK CKE"' Vier schoone Werkmanswoonhui^0 te Gheluwe, langs de gravier naar Terhand- Acht Werkmanswoningen, te in de stad. Alle verdere inlichtingen te verkrijg kantore van den Notaris DU PONT voorno0 VAN HOFSTEDE HOFSTEDE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 10