Zaai- Weiland ZAAI- WEILAND IMF WOONHUIZEN JOU MOBILIER BACH EN Perceel bebouwde Grond WOONHUIS WO O N HU IS BOUWGROND ea LOCATING met Zaailanden geiden en Bosch Openbare Verkooping Ven te JPublique ïe Jeiadi 4 lYovembre 1926 Schoone Venditiën VERKOOPXNG van Openbare Verkooping Woensdag 10 November 1926 Openbare Verkooping Donderdag 18 November 1926 Maandag 85 iYovemher 1926 Openbare Verkooping Schoon en welg. Huis 15 Ha. 83 aren 44 ca. Dekkleederen Zeilen, Paardedekens Vrijdag 12 November 1926 Déclarations-Passavanf der Notarissen N. D'HUVETTERE 510(116 cartonstraat, 29, te Yper p butaye, Charlottalei, 37, Antwerpen I (0- telZaterdag 6 November 1926 0 ersleg Zaterdag 20 November daarva s0m 2 uur stipt namiddag, te YPER, Café du Sultan Groote Markt, van ge geënte ZsïBeSseke nieuwgebouwde samen groot Verdeeld in 8 loten Langs de Groenestraat en Craenburgstraat. Gebruikt door sieur Hend. Deronne, land bouwer te Zillebeke met recht tot i October iq3o en mits den jaarlijkschen pachtprijs van 1750 fr. Gem@@nte Zonnsbeke 73 aren 77 centiaren adaster sectie B, deel van Nr 70a, verdeeld in 2 koopen. 1 Ha. 87 aren 75 ca. kadaster sectie B, deel van Nrs 171I1 en 172 enNr 173, verdeeld in 3 koopen. Deze vijf laatste koopen, hebbende uitweg op den weg van Zonnebeke naar Moorslede, zijn gebruikt door sieur Jules Cruydt, land bouwer te Zonnebeke, mits 400 fr. 'sjaars, met recht tot x October 1932. Zie plakbrieven met plan. Kantoren van de Notarissen VAN DER MEERSCH, Rijssel straat en D'HUVETTERE, Cartonstraat, t" Yper. en Bouwgrond TE YPER. De Notaris Van der Meersch te Yper, Hijsselstraat, met tusschenkomst van Meester ü'Huvettere, Notaris te Yper, en onder het voorzitterschap van den heer Vrederechter van het eerste kanton Yper, zal openbaarlijk verkoopen in een enkele zitdag STAD YPER Een Woonhuis met 44 ca. bebouwde grond en koerken, staande en gelegen te Yper, aan den Westkant der Blauwe Leliestraat, €tl er bekend bij kadaster sectie F, Nrs 146 etlI47- Gebruikt door M. P. Craets mits 4° fr. te maande. Een Woonhuis en 27 ca. bebouwde grond "n koer, staande en gelegen te Yper, aan den oordkant der Almoezenierstraat, er bekend 11 kadaster sectie A, Nr 5 log. Onbewoond. Erie aaneenhoudende Woonhuizen, aan en Zuidkant der Moskoustraat te Yper, ka pster sectie H, Nrs 5yje en 576a, groot te a™en 1 are 5o ca. Thans onbewoond. en Perceel Bouwgrond, aan de Zuidzijde er Earadijsstraat, groot 5o ca., kadaster ctle I, Nr 435a. "verslag Maandag 8 Nov. 1926 ter 0rn 3 uur stipt namiddag, te Yp °°rzaal van het Vredegerecht, Kazern, Étude de l'Huissier Achille GOIGNE a Wervicq. Ville de Connïnes Par autorité de Justice c d'un Auto Camionnette Un beau veau etplusieurs autres objets trop long a énumérer a ©©SLIMES* S G8i@nr«irss a i 1/2 h. précises de l'après midi, au domicile de M. Camiile Van Doolaeghe, boucher et marchand de bestiaux, au dit Comines, 5 Chemins. Conditions ordinaires et strictement au comptant. Kantoor van den Deurwaarder GOIGNIE te Wervick. van onlangs nieuwe alles in zeer goeden staat. Stad WERVICK op Vrijdag 5 November naast, om g 1/2 uur voormiddag, te Wervick, op den koer der herberg De Witte Leeuw» bij M. Deforche. II. Gemeente STABEN op Zondag 7 November naast, om 9 uur voormiddag, te Staden, Café St-Jean ge houden door den heer Van Coillie. III. Stad POPERINGHE op Vrijdag 12 November naast, om 10 uur voormiddag, te Poperinghe, Café La Messagerie Groote Markt, gehouden door M. Huyghe. IV. Stad YPER op Zaterdag 13 November naast, om gv» uur voormiddag, te Yper, Épée Royale Groote Markt. Gewone voorwaarden. Comptant. Studie van den Notaris BOUCQUEY te Poperinghe. Commissie van den Openbaren Onderstand van Yper. om 3 uur namiddag, in het Bureel der Commissie, Rijsselstraat,38, tot YPER Gemeente St-Jan groot volgens kadaster sectie B, Nr 2Ö2m/2, n/2, 0/2, p/2, q/2 en v/2, 18 aren 70 ca., palende Noord den steenweg van Yper naar Brugge, Oost den steenweg naar de Potyze. In pachte gehouden door M. Ernile Poot, mits 125 fr. bij jare tot i October 1928. Op den instel van 15.808 fr. au bureau de ce journal Studie van den Notaris THEVELIN te Meessen. van vijf loten TE WYTSCHAETE. Lot i. Groot 7 aren 70 centiaren. Lot 2. 7 36 Lot 3. 7 38 Lot 4. 7 Lot 5. Thans ongebruikt, gelegen dicht bij plaats. Recht van samenvoeging. Benige Zitdag om i 1/2 uur, bij M. Gerard Vande Lanoitte, op de plaats te WYTSCHAETE. (Zie plakbrieven). Bede voorzien te zijn van trouwboekje of uittreksel uit geboorteakt. Studie van den Notaris THEVELIN te Meessen. gesteld in 2 zittingen op voor* den Insta! en op Donderdag 25 November 1926, voor den overslag, telkens om 2 uur namid dag, in de herberg bewoond door M. Cyrille Moerkerke, te KEMMEL, van Gemeente KEMMEL Een schoon, gerievig, nieuwgebouwd met schuur, stallingen, grond en hof, gelegen langs den gravier naar Locre, groot 8 aren 38 ca. Vrij van gebruik. Vruchten en fruitboo- men niet me de verkocht. Eigendom der kinders René Joseph. Instelpremie o,5o Bede voorzien te zijn van trouwboekje of uittreksel uit geboorteakt. Studie van den Notaris Paul DEGRYSE te Becelaere. in ééne zitting om 3 uur zeer stipt namiddag, in de verhoor- zaal van het Vredegerecht te YPER, Voet- volkskazern van een schoon nieuwgebouwd met afhankelijkheden en land te BECELAERE, Molenhoek bekend ter kadaster sectie A, Nrs 3g3b en 3g3c, samen groot 31 aren. ONGEBRUIKT. Ten overstaan van den heer Vrederechter van het le kanton Yper. te koopen, Lombaardstraat. Zich wenden bij Mad. wed. DECLERCQ, Bukkerstraat, Yper, of bij Notaris VANDE LANOITTE, Vlamertinghe. hofstede VAN O 20 14 82

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 11