103 Eiken Olmen HOFSTEDE WOONHUIS H. 13-10-70 Bosschen Ha, 3-34-30 c, Zaailand Welde, Land Bosch Weide, Land& Bosch Renteniershuizen Maison de Gommen 1 Ra. 37 a. 60 ca. Zaailand Op Dinsdag 2 November 1026 Openbare Verknoping Openbare Verkooping Donderdag 18 November 1926 Openbare Verkooping Openbare Verkooping instelDinsdag 16 Novemb.1926 Openbare Verkooping Uil Ier feaod te verkoopen Lc Jendi 1 Novembre u*. Openbare Verkooping Dinsdag 9 November Uit der hand te koop Gemeente DIGKEBUSGH, St Mi# Verkoop uit ter hand 1 Ha. 65 a. 30 ca. Zaailand W©i- Zaailand Gedraineerde Zaailanden Weide Meersch Kantoor van den Notaris Alfons VANHEE te Zjnnebeke. 8. om i 1/2 uur stipt 's namiddags, ter herberg Sint Sebastiaenshof bewoond door M. Remi Riem te OOSTVLETEREN staande te Alveringhem Sint-Riquiers op de hofsteden gebruikt door M. Henri Butaye en M. Henri V er hill e, te Alveringhem (Nieuwe Herberg). De boomen moeten op voorhand bezichtigd worden. Plakbrieven zijn te bekomen bij den wer kenden Notaris. SI. Alveringhem Sint-Riquiers Groot 4 Ha. 26 aren 37 ca. te Alveringhem, verpacht aan M. Henri Ver- hille, te Alveringhem,tot 3o September 1929. Ingesteld 100.000 fr. te Alveringhem, verdeeld in 3 koopen, ver pacht aan M. Marcel Senesael, te St-Riquiers, tot 3o September 1929. Samen ingesteld 27.800 fr. te Alveringhem, verdeeld in 3 koopen, ver pacht aan M. Henri Verhille voornoemd tot 3o September 1929. Samen ingesteld 35.000 fr. 3 Ha. 73 aren 64 ca. te Sint-Riquiers, verdeeld in 4 koopen, ver pacht aan M. Henri Verhille voornoemd tot 3o September 1929. Samen ingesteld 88 500 fr. Sint- jan (Yper) Groot 8 Ha. 31 aren 69 ca. verpacht aan M. Achille Deserranno, te Sint- Jan, zonder geschreven pacht. Ingesteld 134 100 fr. TOEWIJZING Dp Dlüsdiig 9 November 1926 om I 1/2 uur 's namiddags, in het Hotel du Sultan Groote Markt te Yper. 111. om 2 uur stipt 's namiddags, ter herberg bewoond door M'. Camille Mas- scheleyn, te ZONNEBEKE in één zitting, van Gemeente ZonnebeRe, Statiestraat Een schoon gerieflijk nieuwgebouwd met verdiep, breede inrijpoort en afhankelijk heden, op 2iaren 05 ca. grond en erve. Dienstig voor HANDELSHUIS. Ingenottreding en vrij gebruik met i De cember 1926. BV. Gemeente Alveringhem Groot 14 Ha. 32 aren 84 ca. verdeeld in twee koopen, verpacht aan M. Henri Butaye, te Alveringhem, tot 3o Septem ber 1929. Gemeente Westvleteren Verdeeld in 10 koopen. verdeeld in 3 koopen, verpacht aan M. Leon Versaevel, te Westvleteren, tot 3o Sept. 1929. Toeslag Dinsdag 3o November daarna telkens om i 1/2 uur 's namiddags, in het Hotel Continental Statieplaats te Yper. Zie de plakbrieven met de plans en aanwij zing der koopen. V. Uit ter hand te Reopen 1) HOFSTEDE, groot 25 hectaren 54 aren 85 ca. te Houthulstvrij met 1 Oct. 1927. 2) Nieuwgebouwde Werkmanswoonst, met ongeveer 8 aren land, te Zonnebeke, onmiddellijk gebruik. Studie van den Notaris Hector M i SU REEL te Staden. Gemeente Fasschendaele, Engelsreid Ha* 2=50=71 ca. beste verdeeld in vijf koopen Gebruikt door Gustave Huyghe zonder recht van pacht. 18. Gemeente WestroosebeKe, Contemld verdeeld in zes koopen. Gebruikt door Charles-Louis Huyghe zon der recht van pacht. Toeslag Woensdag 10 November 1926 ter herberg Den Yzer bij M. Bruno Saelen, om 3 ure namiddag,'te STADEN, Marktplaats. Zich wenden voor alle inlichtingen bij genoem den Notaris MASUREEL. Kantoor van den Notaris Ernest DE COCK te Yper, Korte Thouroutstraat, 4. Drie schoone nieuwgebouwde te YPER, Lange Thouroutstraat rechtover de Cartonstraat. Voorwaarden ten kantore van den Notaris Ernest DE COCK te Yper. Almanakken voor 1927 Manneke uit de Mane Kriehelaire en Dulle Griete zijn verschenen en te koop ten bureele dezer, Boterstraat, i5. Etude du Notaire LANNOY 1 a 16 heures précises, au cabaret A la Fleur des Ch te nu par Laton, atïlps oom..«as - G d'une bonne avec prés de 450 m. c. de fonds et te au dit lieu le long du Pavé de Com'rra'" Wervicq, pouvant servir {5our garage'l chand de lin, bestiaux, engrais ou autre commerce. 0l" Susceptible d'etre divisé en lots. Libre d'occupation. Seulement mise-a-prix 19.000 fr S'adresser au dit Notaire LANNOY Studie van den Notaris ALFRED REYNAERT te Yper van eene goede nieuwgebouwde met 17 Ha. 04 aren 40 ca. staande en gelegen te Fasschendaele Poelcapelle tusschen twee nieuwe besteenigde buurtweg op 20 minuten van Poelcapelle dorpplaats. De Notaris ALFRED REYNAERT ti Yper, zal op hierna gestelden zildag, over gaan tot de openbare verkooping van hier» beschreven onroerend goed Gemeenten Passchendaele en Poelcapelle Eene nieuwgebouwde HOFSTEDE met 17 Ha. 04 aren 4Ö ca. zaailand, weide en meersch, staande en gelegen tel schendaele en Poelcapelle. Bewoond en gebruikt door Alois Vanwiider- meersch. Verdeeld in lotenzie plakbrieven metftlai Hl om 2 Vt uur namiddag, in het Hótel du Nord bij Honoré Vermeu len, Statiestraat, te YPER. Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Popermgbe Een nieuwgebouwde HOFSTED® 3 Ha. 61 aren 29 ca. bebouwden gron 1 weide en zaailand, Gebruikt door M. A. Homey. Studie van den Notaris DE VOS te \Vervick van verschillige woonhuizen op Wervick en Komen, van bont»' te grondverdeeld in loten, Wervick en van een schoon hef1 huis gel. in 't omliggende van We Voor alle inlichtingen zich te tten voornoemden Notaris. VAN VAN VAN HOFSTEDE VAN Ha. 3=27=61 ca. I ST ED{

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 12