VAN OPBOD Schoon Heerenhuis Schoonen Eigendom OME De aanpalende VETTE WEIDE IJ ZE 78 Koopen POPULIEREN Mise a Prix avec Prime de a Ploegsteert d'un seul tenant, enntenanl 26 Ha. 07 ares. la YPER, Oickebuschsteenweg. Openbare Venditie °P Htmderdag I) December 1926 I. Op Maandag 22 November 1923 instel met Premie wan s -STAD VPHR Rijsselpoort Groot 4 Ha. 08 aren 40 ca. II. Et le même jour LUND1 22 NOVEMBRE 1926 FAILLITE Bericht aan de Jagers Pour Extrait «Oude Werkhuizen Verfaillie In den Peerdenkop (Prairies Inondées d'Ypres, Porte de Lille) Groot 25 Ha. 46 aren 90 ca. dénommée van den Notaris WYFFE p^°°l te Rousselare. LS verzoek van den heer Charles Bauss, °kaat» wonende te Antwerpen, curator der IF,„n de bank Crédit Fonder d'Anvers J a twerpen, werd bij proces verbaal van 'te ^are verkooping opgemaakt door het u van den Notaris WYFFELS, te Rousse- in date 26 October 1926, toegewezen aan e'wr Adolf Ockier, handelaar wonende I Kortrijk, mits de principale som van frs. 1230.500, volgende goed Rousselare Stad Ooststraat, 52 Lt afhankelijkheden, gerieven, koer en groo- penhof, groot 11 aren 58 ca. Onvergeld gebruikt door de Bark Credit foncür d'A nvers, tot 3i December 1926. Ingevolge artikel 565 der wet van den i5 April l85l op de faillieten en bankbreuken, leeft ieder persoon gedurende een termijn jan i5 dagen volgende de date van den toe- het recht een opbod te doen van mins tens 1/1.0 van de principale koopprijs. Dit gebod moet gedaan worden bij exploot ïan deurwaarder, aan den heer Curator, den tooperen den Notaris Wyffels. Alle inlichtingen te bekomen, ten kantoore -van voornoemden notaris Wyffels. Studie van den Notaris te Rousselare. E E De Notaris A M E Y E, zal openbaarlijk verkoopen Stad Rousselare Aïdoyesteenweg zijnd® de herberg met ruime magazijnen, werkplaatsen, peerd en koeistallen, groote uitgangpoort, weide en «hoone bouwgrond alles kunnende dienen voor peerdenslachterij, veehandel of allen aderen handel en nijverheid samen groot 32 aren 48 ca., sectie A, Nrs io78f, ro78h enexNrs I078g en 10786 Verdeeld in 3 koopen zie de plakbrieven. Vrij van gebruik met den 1 Januari 1927. ft P- h. Instelpenning. Recht van samen voeging. ZlTDAÜEiN s Instel Dinsdag 16 November toeslagld. 30 ld. telkens om 2 uur namiddag, 'n de te verkoopen herberg In den Peerden- denkop te Rousselare, Ardojmsteenweg. Kant' oor van den Notaris SYOEN te Loo. te LOO, in het Stadhuis om één uur nanoen, van SSende langs de steenwegen van Reninghe 6nde Rabbelaere. Gewone voorwaarden. Kantoor van den Notaris LAUWERS t'Yper, Cartonstraat, 15. om 2 y2 uur stipt nanoen, in hetHotel du Nord Statiestraat t'YPER DE ALOieEKElOE Verdeeld in loten, zie plakbrieven met plan. Onmiddellijke ingenottreding. Gebruikt door Richard Andries met recht tot 1 October 1930. NOTA Cyrille Struyve zal de koopen aanwijzen. a la même heure, 2 heures 30 de relevée, en leditHotel du Nord a YPRES, rue de la Gare SS 99 Occupée par Clovis Fourez jusqu'au 1 Octobre 1930. Uit oorzaak van vertrek o Openbare Vrijwillige VerKooping van ©OQO BCüos ROND EN VIERKANT Fers en barres et Fers carrés om één uur zeer stipt, zal de Deurwaarder Georges TAHON, n, Capronstraat te Yper, openbaarlijk te koop stellen op de werkplaats gebruikt door beer DOLPHYN, gelegen te Yper, Dickebusch- steenweg, dicht bij de Brouwerij Centrale 75oo kilos ronde en vierkante ijzeren baren. 6oo kilos ankers, haken en deurletsen. Deel ijzeren platen van 2, 3 en 4 mm. en andere platen deel stalen baren. 4 ijzeren kortewagens, ijzeren deur, ijzeren kassijnen en grillen. Alles zoo goed als nieuw en kunnende dienen voor alle ambachtslieden. l5o liters esprit de sel. Schoone bascule, draagvermogen 75o kilos. Side-car, merk ACE Comptant. Gewone voorwaarden. Jachtrecht aanstonds te pachten, voor den duur van pen jaar, 47 Ma. land en bosch, gelegen op de Gemeente Staden. Voor de voorwaarden zich wenden ter stu die van den heer Deurwaarder ALBÉRIC VANCAPPEL, te Hooglede. Par jugement rendu le 27 Octobre 1926, le Tribunal de Première Instance d'Ypres, sié- geant consulairement, a déclaré le sieur DEGROOTE Michel, industriel, donsicilié et demeurant a WERVICQ, en état de faillite; déterminé l'époque a laquelle il a cessé ses paiements au ir Septembre igaó nommé juge commissaire de la faillite M. Joseph Matton; désigné comme curateur MejEAN Van der Ghote, avocat-avoué, a Ypres, rue de Stuers, 1 ordonné aux créanciers.du failli de faire au Greffe du dit tribunal, la déclara- tion de leurs créances avant le 16 Novembre 1926 fixé au Mercredi, ir Décembre 1926, a trois heures de relevée, en l'auditoire de ce tribunal, Caserne d'Infanterie, a Ypres, pour procéder k la vérification des créances et au Mercredi i5 Décembre 1926, a 10 heures du matin, pour les débats sur les contestations a naitre de cette vérification. Le Curateur, J. Van der Ghote Naamlooze Maatschappij te Yper, De Heeren Aandeelhouders zijn uitgenoo- digd tot de buitengewone algenteen e vergadering die zal plaats hebben op Zondag 14 Novem ber aanstaande, om 14,30 uur, in de buree- len der Maatschappij, Dickebuschsteenweg, te Yper. DAGORDE 1) Wijzigingen aan de Standregels. 2) Verhooging van het kapitaal van 400.000 tot 5oo.ooo frank. 3) Verkiezing van den Beheerraad. 4) Verschillende. De Beheerraad. I t illlC*- <r Liftso

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 13