Caisse Commerciale de Roulers Tijdperk van 10 tot 25 November6,05 's jaars BERICHT Voorheen G. DE LAERE C° HALFMAANDELIJKSCHE REKENINGEN f ,dio bet root. krankzinnigengesticht. De schade Gelukkig konden de arme zinne- tjjds gered en in veiligheid gebracht de verloopen maand September je totale fiscale inkomsten van den ^de ontzaglijke som van meer dan 53o gn half- In IQ25 werd er gemiddeld i"1:°en?24. miljoen ontvangen. „eveer Heverlee bij Leuven werd een melk- zvvaar gekwetst door een auto. ef'^e gecloo Oost-Vlaanderen) werd een fabriekmeisje met het haar in het werk gevat van een machien en de jhuid afgerukt. De geneesheeren heb- fvveinig hoop op redding. pe Sleydinge (Oost-Vlaanderen) werd on verrast "door den trein en het hoofd treden. Te Burght (Oost-Vlaanderen) is het lijk gespoeld van een onbekend manspersoon. Te Oyghem (West-Vlaanderen) is een ■Jasmagazijn afgebrand. De schade is zeer toot. Te Nieuwpoort werd een 6o-jarige man evattusschen een gespan en een tram en zoo •eeselijk verpletterd dat hij op den slag ood bleef. Te Nieuwpoort-Baden werd het lijk .„gespoeld van een matroos die sedert een jeertiental dagen vermist werd. -Te Nieuwpoort had een botsing plaats usschen een tram en een autokamion. Drie tizigers werden erg gekwetst. Een hunner is Kweken. - Te Ophoven (Limburg) trok een eenjarig naapje een ketel kokende soep omver en ?erd zoo erg verbrand dat het aan de gevol- >enzijner wonden overleed. - Te Hoei (Luik) werd een 5-jarig jongetje rerrast door een auto en zeer erg gekwetst. Ilea vreest voor het leven van het jeug tig [slachtoffer. - Te Anderlues (Henegouw) werd een landbouwer gevat tusschen zijn gespan en een Irani. De man heeft erge kwetsuren opgeloo- pen aan het hoofd. - Te Fontaine l'Evèque (Henegouw) werd len autokamion aangebotst door een tram. De rutogeleider werd in zorgwekkenden toestand iaar het gasthuis overgebracht. - Te Dampremy (Henegouw) werd een aan met den rechterarm in een machien gevat, let gekwetste lichaamsdeel moest afgezet rorden. Te Chatelineau (Henegouw) is een mijn- 'erker verongelukt. De dood was oogen- 'ikkelijk. Te Montignies-sur Sambre (Henegouw) 1 een electriekwerker verpletterd. De man 'erd de borst ingedrukt en bezweek korts adien. Ie Jumet-Haubois (Henegouw) is een 4-)arige mijnwerkersgast verstikt onder een °°p afgezakte aarde. 7 Ie Pont-a-Celles (Henegouw) is een Larige man in een aanval van heete koorts "het venster van het eerste verdiep gespron- en' De ongelukkige was op den slag dood. Be koning heeft zich Zondag naar Luik e§even om aanwezig te zijn bij de onthulling an het gedenkteeken aan de helden die op kerkhof van Robermont te ruste gebracht 'erden. is dan naar de Chartreuse geweest het cht uaonument te groeten, aldaar opge- aan de burgers die in de vestinggrachten e^illeerd werden. 3(je Mussel werd een leurster omverge- door een auto. De arme vrouw werd ^!!st aan het hoofd en aan de beenen. en d 6 ^russe^ werd een werkman aangere den0^ een tax>- De man heeft erge kwet- i ek°men. De onvoorzichtige geleider h^t Van^oor gereden zonder zich om zijn 0 er te bekommeren. Ie Brussel werd een jonge man omverge worpen door een tram en zoo erg gekwetst dat men hem naar het gasthuis moest over brengen. Te Brussel werd een 7°'jange man omvergereden door een wielrijder. De ouder ling bekwam erge verwondingen. Ie Brussel werden een man en een vrouw verrast door een auto. Beiden werden opgenomen met erge kwetsuren. Hier ook is de verantwoordelijke chauffeur er schielijk van onder getrokken. Te Hever (Brabant) werd een knaapje overreden door een auto. De arme jongen werd in deerniswekkenden toestand opge nomen. Te Rumpst (Antwerpen) zijn twee autos op elkander gebotst. Twee menschen werden zwaar gekwetst. Te Schrieck en te Duffel (Antwerpen) ontstonden vechtpartijen waarbij twee men schen gevaarlijk werden gekwetst. Te Komen werd proces-verbaal opge maakt tegen een i3-jarig meisje dat een nik kelen armbanduurwerk en een gouden borst speld gestolen had. In de suikerfabriek te Veurne is een ketel ontploft. Een der werklieden werd levend verbrand. Te St - Lambrechts - Woluwe is een arbeider verongelukt. Twee andere werklie den werden gekwetst. Te Dison (Luik) is een fabriek afge brand. De schade wordt geraamd op meer dan i millioen frank. Te Broechem werd een man het hoofd vermorzeld onder een tram. Te Borgerhout werden een knaapje en zijn grootvader door gas verstikt Te Temsche heeft een knaap eene vrouw bij vergissing doodgeschoten. Een groot getal personen hebben zich Zondag laatst naaar het oud Yzerfront bege ven met het doelden verjaardag te herdenken van den slag van Tervaete. Te Brussel werd een vrouw omgewor pen door een automobiel. Het slachtoffer werd nogal erg gekwetst. Te Brussel werd een man gegrepen door een tractor en gekwetst aan het hoofd en aan de beenen. Te Brussel ontstond er botsing tusschen een tractor en een automobiel. De chauffeur van deze laatste werd gekwetst aan het gelaat. Te Brussel heeft een Oostenrijker ge poogd zich te zelfmoorden. Te St Jans-Molenbeek (Brussel) botsten een auto en een gespan op elkander. De voer man werd erg gekwetst. Te St-Gillis en te Elsene (Brussel) wer den twee wielrijders gekwetst. Op li November a. s. zal jufvrouw Sophie-Pelagie Bossaert, geboortig van Yper, haar honderdste jaar voleindigd hebben. Die heuglijke gebeurtenis zal op grootsche wijze te Deynze gevierd worden. Te Hasselt werd een werkman door electriciteit doodgebliksemd. Te Vaux-en-Borset (Luik) is een vrouw zoo ongelukkig van de trappen gevallen dat zij op den slag dood bleef. BUITENLAND. Een brand, waarvan de oorzaak nog niet gekend is, brak uit in eene gaanderij der Vel- senmijn, te Grande-Rosselle, in het Saarge- bied, nabij de Fransche grens. Gelukkig kon den de ploegen werklieden de mijn tijdig verlaten. Daar de brand steeds uitbreiding neemt, ondanks al de pogingen der mijnwer kers, vreest men dat de gaanderijen geheel onder water zullen moeten gezet worden. Indien zulks onvermijdelijk wordt, dan zullen 4.000 werklieden totverletgedwongen worden. Te Aysbarth (York Engeland) werden op een buitengoed drie menschen, vader, - moeder en zoon laffelijk vermoord. De politie heeft een ieverig onderzoek ingesteld Te Londen (Engeland) heeft een hevige brand het groote warenhuis van de Hounds- ditch Warehouse Company geheel in asch gelegd. De schade wordt geschat op 600.000 pond sterling. Over het Nauw van Kales, op enkele kilometers der Fransche kust, heeft een lucht vaartongeluk plaats gehad, waarbij twaalf personen den dood voor oogen hebben gezien en maar juist op het uiterste oogenblik werden gered door twee visscherssloepen die van verre het vliegtuig in zee hadden zien vallen. Een buitengewoon geweldig onweder heeft het eiland Cuba fel geteisterd. De schade is niet berekenbaar. Volgens de laatste be richten zijn er rond de 700 dooden en 6.5co personen zijn dakloos. Tien steden of dorpen werden vernield en een aantal schepen zijn gezonken. De genaamde Tatencloux, schildersgast te Douai (Fransch-Noorden), is vader gewor den van een negentiende kind. Het achttiende werd verleden jaar geboren en M. Doumergue, president der Republiek, is er peter van. Te Douai (Fransch Noorden) werd een vrouw ter dood veroordeeld omdat zij haar man vergiftigd had. De helleveeg zal te Duin- kerke terecht gesteld worden. Arrondissement Yper o - Parket van den Prokureur des Konings De Prokureur des Konings bij de Recht bank van ifl Aanleg van Yper heeft de eer ter kennis van het publiek te dragen dat de ge naamde SOUTAER Gérard, aardewerker, geboren te Moorslede, den 8 Maart 1903, zich zeggende van Fransche nationaliteit, zoon van Jacobus en van Goddeeris Marie Louise, wonende te Yper, Meenensteenweg, 200, vóór hem, den i5 October igzó, eene verklaring van keus tot de Belgische nationaliteit gedaan heeft. De Prokureur dés Konings doet, overeen komstig met artikel 10 d r wet van i5 Mei 1922, een onderzoek over de geschiktheid van den voorgenoemden verklaarder. De personen die opmerkingen, inlichtingen of tegenwerpingen uit te drukken hebben we gens de gemelde vaderlandskeus mogen ze doen gelden door tusschenkomst van den heer Politiekommissaris van Yper, tot den 10 No vember 1926. Yper, dew 26 October IQ26. De Prokureur des Konings, Rodolphe De Pooriere. Aangesloten bij de BANQUE DE BR(J}(ELLE5 (Kapitaal 200.00G.000 - Reservefonds 94.440.000) Rekeningen 6 maanden 5,75 p. h. 1 j* ar 6,00 p. h. ieif

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 3