Dokter D. PEENE gtèr© de la Defense INational© MILITAIRE aj bERT, Roi des Beiges, Atous, présen's et a venir, Salut. ja loi du 22 juin 1873 qui met le caser- t ^es troupes a la charge de l'Etat "Tttendu qu'en raison d'une modification la repartition des casernements et dépots 'fl'armée, les immeubles suivants a)perrain section I d'une contenance de 33 52 ca. ayant servi d'assiette a la caserne N° j6 diteVieille Caserne de cavalerie située jfoite de l'ancienne tour bastionnée 15) L'ancien manége couvert et l'ancien nP?e a ciel ouvert, section I, N° 533e, rjnanegc dune contenance totale de 20 a. 5o ca., (ter rain et décombres) c) Les terrains et décombres des écuries bloes 1-2 3 et dépendances, section I, N° 558c partie d'une contenance de 93 a. 24 ca., qUi conformément aux prescriptions de (article ier, littera B, de la dite loi, avaient été mis par la ville d' Ypres, a la disposition du Département de la Defense Nationale pourêtre utilisés pour les besoins de l'armée, cessent d'être nécessaires a ces besoins. Sur la proposTion de Notre Ministre de la Defense Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons Article 1". Les immeubles prémention- nés cessent d'être a l'usage de la troupe. Art. 2. Notre Ministre de la Défense Nationale est chargé de Texécution du présent .arrêté, qui sera porté a la connaissance de la ville d'Ypres pour avis et inséré au Moniteur Beige. Donné a Bruxelles, le 9 octobre 1926 ALBERT. Par le Roi Le Ministre de la Défense Nationale, Ch, de Brooueville. Ministerie van Landsverdediging MILIT&iR DOMEIN ALBERT, Koning der Belgen, Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. Gezien de wet van 22 Juni 1873, waarbij de kazerneering van de troepen ten laste van den Staat wordt gelegd Aangezien, om reden eener wijziging in de verdeeling van de legerkazernementen en 'depots, volgende onroerende goederen a) Terrein, sectie I, oppervlakte 33 a. 64 ca., waarop kazerne N° 16, gezegd Oude cavaleriekazerne rechts van den ouden ge- Mstionneerden toren, gestaan heeft b) De oude overdekte rijbaan en de oude °pen rijbaan, sectie I, Nr 533e, totale opper vlakte 20 a. 5o ca. (ter ein en puin) c) Terreinen en puin van de paardenstallen Mokken 1-2-3 en bijgebouwen, sectie I, Nr M>8c, een stuk van g3 a. 24 ca. oppervlakte, die, overeenkomstig de voorschrilten van artikel 1, letter B, van bedoelde wet, door de stad Yper ter beschikking gesteld waren van pt Departement van Landsverdediging, voor Oerbehoeften, daartoe niet meer noodig ■zijn Op voorstel van Onzen Minister van Landsverdediging, Wij hebben besloten en Wij besluiten Artikel 1. Voormelde onroerende goede- ren worden door den troep niet meer in gebruik genomen. Art. 2. Onze Minister van Landsverde ling is belast met de uitvoering van onder is besluit, dat, voor advies, ter kennis stad Yper zal gebracht worden, en ngelascht in den Moniteur. egeven te Brussel, den 9 October 1926. ALBERT. Van 's Konings wege e Minister van Landsverdediging, Ch. DE BrOQUEVILLE. Ministerie van Financiën Beheer der Registratie en Domeinen WEELOETAKS (Vervolg) IX. Muziek. 1) Mecanieke piano's, pianola's, phonogra- fen, gramophonen en, in 't algemeen, alle mecanieke muziekinstrumenten, hunne toebe- hoorten en losse stukken ip t. h. 2) Orgels, piano's en harmoniums waarvan de prijs de 6,000 frank overschrijdt 10 t. h. Worden vrijgesteld de orgels en harmo niums gekocht voor het uitoefenen van den godsdienst. X. Optiek 1) Voorwerpen van brillemakerij ingezet in zilver, goud, platina, schildpadschaal, ivoor, welk ook den prijs ervan weze de afzonder lijke monturen in dezelfde grondstoffen 10 t. h. 2) Zakkijkers, handbrillen, monocles, bril len, knijpbrillen en hunne afzonderlijke mon turen, niet begrepen in het vorig nummer en waarvan de prijs 5o fr. overschrijdt 10 t. h. 3) Dubbelkijkers 10 t. h. XI. Goud- en zilverwerk, juweel- en kleinoodiënwerk. Echte of onechte kleinoodiën en juweelen echte en nagemaakte parelen echte en nage maakte edelgesteenten goud- en zilverwerk het herstellen en alle contract van werkaan- neming betreffende deze voorwerpen 10 t. h. Worden verstaan onder de bewoording goud- en zilverwerk, alle voorwerpen die tot de goud- en zilversmederij behooren, on geacht of ze uit goud, zilver of platina ver vaardigd zijn, ofwel uit eene legeering behel zende een dezer metalen of zelfs bijaldien zij enkel met een dezer laatsten belegd zijn ofwel verzilverd, verguld of geplatineerd zijn. Worden niet beschouwd als goud- of zilver werk, alhoewel verguld of verzilverd, de voorwerpen in ijzer, gietijzer, zink of lood. Worden vrijgesteld van de taxe, de tafel artikels in verzilverd wit metaal aangekocht door hotel- en spijshuishoudsters voor de behoeften hunner inrichting. Zijn onder de huidige rubriek niet begre pen, de gordels, halssnoeren en armbanden in glaswerk, porselein, celluloid, houten pare len, git, amber, staal, galalith en ivorine. XII. Schilderijenbeeldhouwwerk en medalies. 1) Medalies oorspronkelijk beeldhouw werk schilderijen, aquarellen, pastellen, teekeningen met de hand 10 t. h. 2) Etsen, punteerwerk en andere soort gelijke kunstinwerkingen verkregen door het uitsnijden van metaalplaten, zelfs in verschei dene kleuren, bijaldien deze gewrochten de volgende voorwaarden vervullen a) Eigenhandig door den kunstenaar onder teekend en genummerd zijn b) Op knippapier nagedrukt zijn (op niet afgesneden bladen), het vel en de indieping der plaat vertoonen 10 t. h. Opmerking gemeen aan de twee nummers van de huidige rubriek. De rechtstreeks door den kunstenaar ver kochte gewrochten worden uitgezonderd. XIII. - Photographie en pliotographische toestellen. l) Photographische toestellen, hunne losse stukken en toebehoorten, ter uitzondering der platen, papieren en filmen 10 t. h. De door de gevestigde photografen aange kochte toestellen van vaklieden en hunne toebehoorten, alsmede de toestellen tot ge zichtsopname aangeworven door de kinema- ondernemingen worden vrijgesteld als vor mende in handen van hunnen aankooper het onafscheidbaar werktuig tot uitvoeren zijns beroeps. 2) Photographische portretten waarvan de prijs 5 frank het stuk overschrijdt 10 t. h. XIV. Motorrijtuigenbooten en schuitjes. Automobielen dienende tot personenver voer, motorrijwielen, lustbooten en -schuitjes, jachten hunne losse stukken, garnituren en toebehoorten het herstellen en alle contract van werkaanneming betrekkelijk deze voor werpen. io t. h. Worden van de taxe vrijgesteld de aan- koopen door de groote oorlogsverminkten van automobielen bestemd tot hun persoon lijk vervoer. Worden van de taxe vrijgesteld als vor mende voor alwie ze aanwerft het onaf scheidbaar werktuig tot het uitvoeren zijns bedrijfs, de autobussen, autocars en andere voertuigen dienende tot gemeenschappelijk personenvervoer, de door eenen vervoeraan- nemer aangekochte plaats- of huürautomo- bielen,alsmede de door hospitalen en clinieken uitsluitelijk tot ziekenvervoer aangewende automobielwagens hunne losse stukken of toebehoorten. XV. Kunstnamen. Kunstramen 10 t. h. Tafel B. Weeldetaxe gegeven bij het voortbrengen of bij den invoer I. Voeding. 1) Producten der beschuiterij, ter uitslui ting van beschuiten waaraan noch eieren, noch suiker, noch natuurlijke of kunstmatige boter, noch vruchten toegevoegd zijn io t. h, 2) Cacao in poeder chocolade in blokken of reepen wegende minstens 200 gram per eenheid. Wordt vrijgesteld de in blokken van ten minste 5 kilo gegoten chocolade en ver kocht voor het vervaardigen van pralines, enz. 6 t. h. 3) Chocolade anders geconditioneerd dan degene beoogd onder 2° (reepen van min dan 200 gram per eenheid, pastilles, pralines, bonbons en andere, fantasieartikels, enz.) 10 t. h. 4) Kaviaar en kaviaarsu.rrogaten 10 t. h. 5) Ingemaakt wild of pluimgedierte 10 t. h. 6) Cremes, galantines, pastei, en brij van lever, in doozen, teilen, korsten of andere dergelijke verpakkingen 10 t. h. 7) Vruchten, schillen van vruchten, moes- planten en andere planten of deelen van planten, met suiker gekonfijt, in drogen of gekristalliseerden staat geheele of verdeelde vruchten, bewaard met azijn, gesuikerd of niet 10 t. h. 8) Suikerlekkergoed zooals gombollen, fon dants, doopsuiker, caramellen, gerst- of appelsuiker; marsepein, nougat en dergelijke; .gearomatiseerde drop, vermengd met suiker of andere zelfstandigheden, dropdeeg, borst- deegen en borstgom, zooals jujubedeegen, witte dropdeegen, enz. 10 t. h. 9) Versche of ingelegde truffels (geheele, stukken of schillen) 10 t. h. II. Breiwerk. 1) Allerlei vervaardigde voorwerpen van breiwerk uit loutere zijde, natuurlijke of kunstmatige, of vermengd met zijde 6 t. h. 2) Weefsels van breiwerk uit loutere zijde, natuurlijke of kunstmatige, of vermengd met zijde 6 t. h. De heffing der taxe van 6 t. h. op den prijs der weefsels van breiwerk ingevoerd uit den vreemde of verkocht door een Belgischen fabrikant sluit de opvorderbaarheid uit van eene nieuwe taXe van, 6 t. h. op den verkoop der met deze weefsels vervaardigde artikels. ('t Vervolgt.) Statiestraat, 18 YPER. Specialiteit voor m Gebitten en Misgroeide Tanden. Overschrijdt de prijs van een voorwerp de 10,000 frank, 6 t. h. op het gedeelte boven de 10,000 frank ti'- IA Mond- en landziekten

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 5