FORREST L. Hoofdagent van het Gemeentekrediet van België POPSBINaKS j TPER.gr markt.8 "Welgewaarborgde plaatsingen met hoogen interest O, Zondag aanstaande 31 October 1926 op het Ypersch Stadium Groot© Football=matchen om 10 ure Juniors C. S. Y. STADE KORTRIJK Ingang r,25 fr. om 21/2 ure IP Afdeeling C. S. YPER - THOUROUT Ingang 2 fr. 5o. Dimanche prochain 31 Octobre 1926 au Stade Yprois Grandes Matches de Football a 10 heures Juniores C. S. Y. STADE COUR! RAI Entree 1,25 fr. a 2 1/2 heures IP Division C. S. YPRES THOUROU I Entrée 2 fr. 5o. AI de leden van C. S. Y. zijn dringend ver zocht op Maandag 1 November te vergaderen in 't lokaal Hotel des Brasseurs voor 10,3o. Vertrek van daar naar de Groote Markt om den stoet te vervoegen die van daar naar het kerkhof trekt om hulde te brengen aan onze roemrijke gesneuvelden. Tous les membres du C. S. Y. sont instamment priés de se réunir Lundi prochain 1 Novembre a 1' «Hotel des Brasseurs». Nous partirons de la vers 10,3o pour rejoindre le cortège qui se formera a la Grand'Place et se rendra au cimetière pour y honorer nos glorieux morts de la guerre. Een echt voetbal weertje begunstigde de ontmoeting C. S. Moescroen. Talrijk waren de liefhebbers van den ronden bal naar het terrein opgekomen. Kapitein Deleu wint den toss en stelt zijn elftal met het gezicht naar de zon. Seffens is er te bemerken dat Deplancke A. van geen nut voor den Yperschen ploeg zal zijn en dit gedurende gansch de match. Niettegenstaande dezen tegenslag bekomen de onzen den eersten corner, die ten andere niets oplevert. Moescroen echter komt ge vaarlijk optreden maar Marqonneau is op de goede plaats. Alhoewel onze voorlijn er nu en dan van onder muist en de vijandelijke verde diging op de proef stelt, zijn het toch de zuiderlingen die zich de meerdere in het spel toonen, meerderheid die zij reeds in getal sterkte bezitten. De blauwgestreepte spelers bekomen vier hoekschoppen in korten tijd en kunnen op een dezer het eerste punt der partij aan teekenen na 18 minuten spel. C. S. geens zins ontmoedigd, trekt er goed op los en de Waalsche backs moeten meer dan eens tus- schenkomen, op fout van een hunner in de gevaarlijke zone, wordt ons penalty toege staan welke Claeys met een flegmatiek shot in goal omzet. De scoor wordt dus i-i en zal tot de rust niet meer veranderen. Bij het hernemen valt Moescroen gedurig aan maai Odent en Deleu evenals Marqon- neau verijdelen hunne pogingen. De Ypersche halfbacklijn, die vandaag nogmaals uitmunt, drijft de voorlijn gedurig vooruit maar hun eindshot mangelt aan juistheid. Vankelst heeft de gelegenheid den voorsprong te nemen doch zijn flauw schieten wordt opge vangen. Een hoekschop, door Molein goed gegeven, kan door niemand opgenomen wor den. Moeskroen stelt nu alles in 't werk om de winning-goal aan te teeltenen. Cercle's verdediging laat niets door of Maryonneau, die eenen uitstekenden match speelt, klaart menige gevaarlijke standjes op. Tot het einde wedijveren beide ploegen om te doelen, maar de ontmoeting loopt op een drawn van stapel, uitslag dat het Ypersch elftal ten andere ruimschoots verdient. Als ik zeg elftal dan is dit woord eigentlijk misplaatst en tiental zou meer overeen stemmen met de werkelijkheid. Immers, Deplancke A. was voor zijne medespelers hoegenaamd niets en had beter gedaan zich gansch te onthouden. Van den anderen kant heeft deze speler geheel zeker zijne clubliefde betoont met zich in die voorwaarden in lijn te stellen doch het ware beter geweest een anderen linkschen hoek in 't spel te zien, waarop de medematerl tenminste konden rekenen. Zeggen wij terloops dat de scheids rechter nog veel bij te leeren heeft om mat chen van dit gehalte kundig te leiden. Zondag ontvangen wij Thourout een der leiders onzer afdeeling. Als onze roode truien denzeltden moed aan den dag leggen gelijk tegen Moes croen, zullen Bekaert's mannen het onder de markt niet hebben. Spelers, een puntenver deling zou reeds alleman voldoen. Derde speciaal ondergaat zijne eeiste nederlaag te Thielt en geraakt de leiding zijner reeks kwijt, maar zal trachten bij Stade A haar verlies in te halen. Vierde was bye en zal toonen tegen Kortrijk Sport dat zij gedurende die rust niet geroest heeft. Einde lijk moeten de Juniors te Roeselare onder doen, maar Stade Kortrijk zal het moeten boeten en ijdelhands naar de Leiestad terug- keeren. JINSGRAM. PRONOSTI ëKWEDST ftlü D Uitslag van Zondag 24 October 1926 Bekwamen 6 punten Decheiver Flor., Van Kelst R., Van Walleghem R., Nev D., Hoornaert M., Vandamme A Oa Vejïn Bekwamen 5 punten Coppin J., vers n R., Me Dedulle, Notebaert Leon, JanssensT Soete J., Victoor G., Hip-Hip, Del0(jq Downie G., Baratto Ch., Tavernier r^' Supporter B., Huyghebaert G., Broujj'' N., Me Baete, Pauwels Nestor, Seys Valèr Hauspie O., Indervust G., Debergh J. y dermeersch André. Verders 6: pronostiekers met 4 punten 21 3 Totaal 121 pronostiekers. Algemeene rangschikking na de matchen van Zondag 24 October 39 punten 28 punten 1. Notebaert Leon 2. Decheiver Florent 3. Hoornaert Maurice 27 punten 4. Gillebert Roger en Pauwels Nestor 26 punten 6. Hauspie O Huyghebaert, Vander Ghote P., Molein G. en Coppin J. 25 punten 11. Seys Ernest fils, Indervuyst G., Me Dupon, Tavernier Cyr. en Cherchye Ed. 24 punten 16. Gillebert Alb., Simoen Marcel, Me Dedulle, Gouwy Bapt., Notebaert André, Supporter B., Depuydt Alb., Despeghel Luc. en Deleu Albert. Het Bestuur. Voor alle Geldplaatsingen, Bankbewerkingen en Inlichtingen wendt U in volle vertrouwen bij QROOTK IMEAJEtXET. 28- jj> Telefoon 304 Telefoon 89 Verhoring van Graiidkoffers Gesticht door Koninklijk Besluit van 8 December 1860 Loopende rekeningen op zicht 3.50 p.h. Loopende rekeningen met opzegging van l5 dagen. Kasbons op naam, voor 3 maanden, vrij van belastingen Kasbons op naam, voor 6 maanden, Kasbons aan toonder, voor 1 jaar, De Kasbons voor 1 jaar worden afgeleverd in titels aan toonder van 5oo, 1000 en 5ooo fr. Zij kunnen kosteloos door de Maatschappij bewaard worden in open bewaargevingen. Al deze geldplaatsingen zijn niet onderhevig aan de veranderingen van den beurskoers AGENTSCHAPPEN Neer-Waesten Deprez, Gem.-Sekr. Noordschoote Bailleul Maur., Gem.-Sekr. Oostvleieren R. Smis, Gemeente-Sekretaris- Passcliendaele Debrock-Latrez G., Not.-kl. 4.50 - 5.00 - 6.00 - 6.2 5 - Aelbeke E. Ganseman, Gemeente-Sekretaris. Alverivghem Vandeweghe, Gem.-Sekr. Bever en Tahon J., Gemeente-Sekretaris. Bixschote R. Morlion, Gemeente-Sekretaris. Boesinghe Th. Van Eecke, Gem.-Ontv. Boitshoucke J. Scherpereel, Gem.-Sekr. Brielen J. David, Gemeente-Sekretaris. Bulscamp Butaye E., Gemeente-Sekretaris. Coxyde A. Vandamme, Gemeente-Sekr. Crombeke Decae C., Gemeente-Ontv. Dadizeele P. Hoet, Gem.-Sekr. Dickebusch J. Decaesteker, Gem.-Sekr. Elverdinghe J. Bultheel, gezw. landmeter. Gheluvelt: Beyls A., Gemeente-Sekr. Gheluwe Van Ryckeghem, Gemeente-Sekr. Herseeuw A. Rys, 72, Statiestraat. Hollebeke A. Breyne, Gem.-Sekr. Houthem(yeurne): J.Verdoolaeghe, gem.-Ont. Houthem (Yper) Six, Germ-Sekr. Isenberghe Baes H., Gem.-Sekr. Langemarck C. Muyssen, Gem.-Sekr. Ledeghem G. Delannoo, Gem.-Sekr. Leysele H. Hoevenaeghel, Gem.-Ontv. Locre L. Dousy, Gem.-Sekr. LombaertzydeUreelJ., Gemeente-Ontv. Loo Camerlynck V., Gem.-Ontv. Luingne H. Vanhoutte, 72, Plaats. Mannekensvere L. Verhelst, Gem.-Ontv. Meenen A. Degeeter, Kortrijkstraat, 2. Meessen L. Lemaire, West-Nieuwkerke. Moeres Melis, Gem.-Sekr. Moeskroen Toerkoenjestraat., 109. Tel. 179. Moorslede A. Denecker, Gem.-Sekr. Poelcapelle J. Dehaene, Gem.-Sekr. Ploegsteert L. Lemaire, West-Nieuwkerke- Pollinchove H. Anseeuw, Gemeente-Bed. Proven Forrest L., Zondag voormiddag Ramscapelle A. Duron, Gem.-Sekr. Reckern J. Meulemans, Gem.-Sekr. Reninghe Wullepit A., Gem.- Ontv. ReninghelstCamerlynck El., Gem.-Sek. Rolltghem-Cappelle A. Vandeputte, Gem Stavele Franchoo Pr., Hoofdonderwijzer. Steenkerke A. Thieren, Gem.-Sekr. Veurne Vanhove G., Stadsbediende. Vinckem Ceulenaere C., Gem.-Sek. Vlamertivghe Dehaeck J., Ontv. d. Go s Voormezeele G. Deceuninck, Gem.-Sekr. Waasten Sibille H., Eere Notaris. Watou E. Bulthez, Gemeente-Ontvanger- Wervick De Mazière G., Steenacker, i8 West-Nieuwkerke L. Lemaire, Bellestraat. Westouter Declercq A., Plaats. Westvleteren M. Vanlierde, beheerder. Woes ten Vanhoutte A., Gem.-Sek. Wulverghem Heughebaert, Gem.-Sekr. Wulveringhem Ceulenaere J., Gem.- Wytschaete Fournier J., Burgemeester. Zantvoorde E. Vandermarliere, Gem. Zillebeke Frimout H., Gem.-Sekr. Zonnebelte'. Vanwalleghem R., Gem--Se Zuydscliote H. Costenoble, Gem.-Se^r' HOTEL DES BRASSEURS

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 6