i jaar N° 38 - ln Januari 1927 7e Armee, N° 38 - lr Janvier 1927 1 9 2 7 '1 9 2 7 De Ypersche Weverij Handel- en Nijverheidskamer 9 - Weekblad - - roor het Arrondissement Yper Qgf&m éor Vei-eeniging der Geteisterden. der Ypersche Clubs, enz. L Opstel en Aankondigingen IS, Boterstraat, 15, Yper Abonnement 15 fr. 00 per jaar Buitenland 22 ir. Men kan inschrijven in alle Belgtsche postkantoren 25 ct. het nummer Naamioozt artikels geweigerd Journal hebdomadaire de ('Arrondissement d'Ypres Organe de ['Association des Sinistrés, des Clubs "Yprois, etc. Réaaction, Administration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 15 fr. 00 par an Etranger 22 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges 25 ct. Ie numéro Les articles non signés sont refuses Aan zijn lieve lezeressen en geachte lezers wenscht HET YPERSCHE een gelukkig en voorspoedig jaar en de beste gezondheid. Aan iedereen en vooral aan de Yperlingen vrede, heil en welvaart A ses charmantes lectrices et fidèles lecftiurs LA REGION D'YPRES adresse ses meilleurs voeux de bonne et heureuse année. Elle leur souhaite aussi une excellente santé. Paix, bonheur et prospérité a tous et particulière ment aux Yprois. 'eèer&üe der Geteisterden van het Arrondissement Yper De aanstaande maandelijksche verga- ering van de Afgevaardigden der Bonden sal plaats hebben den Zondag 9 Januari 1927, om 14 1/2 uur zeer stipt, in het Hótel Continental Statieplaats, YPER. DAGORDE 1. Overzicht van den toestand. 2. De vergoedingen aan de pioniers 3. De kwestie der onderstanden De Gemeenteoverheden worden zeer drin- ;end verzocht de vergadering bij te wonen. Al de Coöperatieven worden verzocht afge- 'aardigden naar deze vergadering te zenden. Al de geteisterden hebben vrijen ingang. De Voorzitter, Artii. BUTAYE, Adv., Yper. édéraiion des Smistr's de I'Arrondisseimnt d'Ypres Ypersche BCSeïsnmJveri-ï©ïd Vorige Artikels Nr van 3o October Confiserie'des Flandres. Nr van 6 November De Werkhuizen JH Blom C° (Meubelfabriek). Nr van t3 November De Diamantfabriek Blom Vannes te. Nr van 2J November Van den Acker. N'' Van f December Keizer van iS December La prochaine reunion mensuelle des ^élégués des clubs de sinistrés aura lieu le linianche 9 janvier 1927, a 14 1/2 heu- es trés précises, a 1' Hotel Continental 'bce de la Gare, YPRES. ORDRE DU JOUR T- Examen de la situation. 2Les indemn tés aux pionniers. •L La question des abris. Les Autorités communales sont tout parti culièrement invitées a assister a la reunion. Youtes les Coopératives sont invitées a y envoyer des délégués. "Lous les sinistrés sont admis. Le Président Arth. BUTAYE, Av., Ypres De Diaman'Jabriek De werkhuizen De N NJ' La Manufacture de Rotins, MM. Colaert Vancappel. van 25 December De IJztrguterijen A. Valcke. Dezer dagen bezochten wij de instellingen van de Ypersche Weverij De gebouwen bevatten de eigenlijke weve rij, de magazijnen en bureelen en het woon huis van den bewaker. Slechts de helft van den beschikbaren grond is tegenwoordig door deze gebouwen bezet. De weefzaal, opgemaakt volgens de ver- eischten der moderne textielnijverheid, is ge schikt om 6o tot 70 getouwen en het daarbij noodige materieel te bergen. Deze zaal heeft een oppervlakte van g3o m2 en is overvloedig verlicht en verlucht. Alles blijft voorzien om desnoods, met weinig kosten, aan de gebouwen de ge wenschte uitbreiding te geven. De magazijnen, ruim genoeg om te beant woorden aan de tegenwoordige en toekomen de noodwendigheden, zijn wat hooger opge bouwd dan de weefzaal. Van uit de aanpalen de bureelen kan men geheel de fabriek in oogenschouw nemen. De grondstof onbe werkte katoenen en garens, worden in groote kelders geborgen, onder de magazijnen en bureelen gelegen. Op den binnenkoer is er plaats voorzien om nog andere gebouwen op te trekken en, desgeva'lend, een ververij. Er is daar ook nog een gebouw waarin de electriciteit op hooge spanning werd aange legd die de noodige drijfkracht en verlichting bezorgt. Maar keeren wij tot de weefzaal terug. Zij is in volle bedrijvigheid. Hier, werken gewone getouwen die lijn waad en matrasgoed vervaardigen. Daar, maken jacquard - getouwen alle slach van gebloemd matrasgoed en sieraad weefsels met uiterst mooie teekeningen en kleuren. Men herinnert zich nog in sommige winkels onzer stad het prachtig weefsel bewonderd te hebben waarin de wapens van Yper prijkten. De thans vervaardigde stoffen zijn nog rijker, nog sierlijker en zullen aan de aloude kunstfaam onzer stad heel wat luister bijzetten. Deze sieraadweefsels zün •meest voor het buitenland bestemd Alhoewel de vraag voor het binnenland steeds grooter en belangrijker wordt. En dat is een verheugend teeken. De ontwerpers der Ypersche Weverij de pioniers onzer tex ielnijverheid, heb ben voor altijd en voor goed de oude, dwaze legende uit den weg geruimd die verkondigde dat de nijverheid in onze stad niet leefbaar is Daarvoor verdienen zij den dank van al wie het met Yper oprecht wel meent. Nu de eerste poging is gelukt moet de Ypersche Weverij vooruit. Dat zal zij, zonder twijfel. VAIN YPER Algemeene Vergadering van Zaterdag 4 December 1926 Tegenwoordig de Heercn H. Vermeulen (voorzitter), S-ys Ernest, Glissoux, B.agein, Tahon, Vandevoorde (schatbewaarder),Tous- saert (srcretaris) en overvloedig vele leden, waaronder een aantal nieuwe. De secretaris leest de verslagen der voor gaande vergaderingen die geene opmerkingen veroorzaken. De heer Voorzitter wenscht welkom aan de nieuwe leden. Hij legt het doel uit der maatschappij, dat eerst geweest is Yper herop te bouwen en te geven al wat het voor den oorlog bezat. Nu is die taak verminderd, wij moeten van nu af voor bij zonderste doel hebben al wat den handel en de nijverheid hier kan bevoordeeligen. M. Glissoux komt voor den dag met eeue lange lijst nieuwe jeden ten getale van 83. Met de 160 bestaande leden, vormt de maat schappij eene macht, die veel kan doen voor stad, voor handel en nijverheid. Op verzoek der aanwezigen geeft de secre taris lezing der lijst nieuwe leden. Vervolgens wordt door den secretaris lezing ii hit-innn HET REGION PERSCHE D'Y PR ES

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 1