7e Année, N° 40 - 15 Janvier 1927 ■miHiimiiiiHiiimwnmm i minim i n i iiiwmbkbbpb<wbbmbbmwmmbwbmmbbi iimimi mi i bi i' in i—i iimii Weekblad - roor bet Arrombssement Yper Vereeniging der Geteisterden. der Yperse he Clubs, enz. iet, Opstel en Aankondigingen 15, Boter straat, 15, Yper Abonnement 15 ft. 00 per jaar Buitenland 22 tr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren 25 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigera Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d Ypres Organe de ['Association des Sinistrés, des Clubs Y prois, etc. Rédaction, Administration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 15 fr. 00 par an Etranger 22 ft. On peat s'abonner dans tens les bureaux de poste Beiges 25 ct. Ie numéro Les articles non signés sont refusés paiement des dommages de guerre Dans notre n° du 25 décembre dernier, ous avons pu annoncer que les paiecnents ai avaient repris d'une fagon plus sérieuse étaient élevés en novembre, dans notre rondissement d'Ypres, a 2 848.182,28 fr. Au courant du mois de décembre ces paie- nents se sont élevés a 3.552.810,i5 fr., et 'office de liquidation entamait l'exécution des ugements et attestations de remploi datant iudébut de septembre 1925. II y a done une amélioration continue. Si retard est encore grand, du moins on regagne du terrain. II semblerait, d'après des déclarations qui Inousont été faites, que certains jugements et attestations, antérieurs a mi été 1925, sont encore en souffrance. S'il existe des cas pareils, cela doit provenir de quelque diffi- cultétoute spéciale. Nous ne pouvons assez le répéter, et nous le répétons pour la cen- tième fois Toils les intéressés qui crment avoir ise plaindre doivent s'adresser a leur Coopéra- live respective. lis y trouveront des gens com pétents et dévoués qui les aideront a sortir de leur difficulté, en correspondant pour eux eten les éclairant sur ce qu'ils ont a faire. Le Président de la Fédéralion des Sinistrés. Arth. BUTAYE. Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper Vergadering van 9 Januari 1927 BEKNOPT VERSLAG De vergadering wordt geopend te 14 u. 45. Aan het bureel de heeren Arthur Butaye, Voorzitter der Federatie Dr H. Brutsaert, Volksvertegenwoordiger en L. Geuten, Be stuurder der S.V. voor Oorlogsschade Het eiedalte Wervik. I. Overzicht van den Toestand De heer Arthur Butaye De juiste toestand ls ons onbekend sommige betalingen ge schieden door bemiddeling van het Post- uheckambt en andere door tusschenkomst der Nationale Bank. In alle geval men betaalt. nnen weinige dagen hopen wij, zooals ver fden maand, het officieel cijfer te kennen der Vergoedingen uitbetaald in December 1926. De heer Blontrock StadevVroeger werd er een zekere voorrang gegeven aan de kustrijke gezinnen. Die voorrang zou moe- *etl behouden worden. De heer Brutsaert Inderdaad. Maar die |oorrang bestaat in feite. Aan de belangheb- ^den dus hun rechten te doen gelden. .f>« heer Geuten Donderdag a.s. hebben een nieuw onderhoud te Brussel, 'k Zal niet nalaten U daarover de gewenschte bij zonderheden te verschaffen. In afwachting vestig ik de aandacht der vergadering op de vraag gesteld door den heer Van Schoor, senator voor Dendermonde, en op het ant woord van den bevoegden minister. (Zie verder in ons blad). II. De vergoedingen aan de «pioniers» De heer Blontrock :Te Staden en te West- Roosebeke, namelijk, wachten een aantal pioniers nog altijd op de hun verschul digde vergoedingen. De gesloten overeen komsten waren nochtans in regel. Moeten de ongelukkige pioniers dan blijven wachten De heer Arthur Butaye De noodige 'kre dieten berusten nochtans in 't Ministerie. De heer Benoni Vermeulen (St-Jan) 'k Ge loof dat er in de gedeeltelijk verwoeste streek nog talrijke pioniers zijn die op de uitbe taling hunner vergoedingen wachten. Maar in de volledig geteisterde streek is dit zeker wel een uitzondering. Te St-Jan, b.v., werden al de pioniers» betaald. Er moet een andere reden zijn. De heer Boereboom, Hoofdop ziener der Land bouwdiensten, verzekerde mij dat al wie in regel was zijn vergoedingen ontving. De heer Blontrock Ik kan U stellig verzeke ren dat ik pioniers ken die volledig in regel waren en volstrekt niets ontvingen. De heer Geuten Zou de heer Benoni Ver meulen, als afgevaardigde der Federatie, over die kwestie geen onderhoud kunnen aanvragen met den heer J. De Boeckx, be stuurder van den dienst voor motorbebou wing Die heer heeft steeds zijn uiterste best gedaan om ons, waar het kon, voldoening te schenken. De heer B. Vermeulen Zeker, 'k Zal dus over die zaak met den heer De Boeckx onder handelen en in de aanstaande vergadering daarover verslag geven. (Algemeene instem ming.) Ijj De kwestie der onderstanden De heer Geuten Die kwestie is U, afge vaardigden, overbekend. Maar het is soms noodig ze aan niet bevoegde personen voor oogen te leggen. Bi] den wapenstilstand waren er, in onze geteisterde streek, honderden en nog honder den onderstanden en blockhausen in gewapend beton. Eenige eigenaars werden rechtstreeks ver goed voor het wegruimen van abris Andere onderstanden werden vernield door bemiddeling van zekere staatsdiensten, 't Was een kostelijk werk. 't Schijnt dat de Belgische Staat nu een ander stelsel heeft aangewend. Het wegrui men der onderstanden werd in aanbesteding gegeven en het is een Fransch aannemer die met dit werk werd gelast. Zijn overeenkomst met den Staat willen wij niet beknibbelen voor zoover nochtans zijn verplichtingen stipt worden nageleefd. Maar 't is toch noodig eens na te gaan of de Belgische Staat het recht heeft zonder vergoeding te werken op andermans grond en of de Regeering de wettelijkheid niet te buiten gaa.t met proces - verbaal te doen opmaken ten laste van een eigenaar die het initiatief neemt zelf die onderstanden af te breken zonder aan iemand, zelfs niet aan den Staat, daarvoor de minste vergoeding te eischen. Die kwestie verdient opgehelderd te wor den. Zekeren morgend ziet men op zijn land vreemde werklieden komen die zonder den minsten uitleg de onderstanden doen sprin gen, zonder zelfs rekening te houden noch met den oogst, noch met het gevaar voor de belendende gebouwen. Zoodra het ijzer uit de onderstanden is gehaald wordt de afbraak stop gezél en de arbeiders gaan wat verder hun werk verrichten. De onderstanden die weinig of geen ijzer bevatten worden natuur lijk verwaarloosd. De onderstanden die vroeger 5 tot 6 vier kante meter besloegen beslaan er, na de afbraak, minstens vier maal meer door het overgroot aantal steenbrokken die er rond- verspreid liggen. Hoeveel hectaren grond werden aldus aan den landbouw ontnomen en hoe groot is het verlies dat wij daardoor sinds jaren onder gaan Onberekenbaar Die toestand moet eindigen, onverwijld (A Isenieene bijtreding). De heer Brutsaert t'akkoord. Maar wat bepaalt het lastenboek der aanneming De heer Arthur Butaye Dat lastenboek hebben wij aandachtig gelezen. Het bevat bepalingen die volstrekt tegenstrijdig zijn. In alle geval zijn al die onderstanden eigendom van den Staat, dit: ingevolge een wet van November 1919. Niemand mag ze dus af breken. De heer Geuten De aannemer moet de steenblokken maar doen wegruimen nadat hij den laatsten abri der gemeente heeft doen springen Hij laat dus op ieder gemeente een abri en de toer is gespeeld Deheer B. V er meuten Al de onderstanden zouden moeten weggeruimd zijn binnen de zes maand. De hee- Arthur Butaye En al het puin vijftien dagen na het springen van de onder standen. Deze staande op min dan 3oo meters der banen blijven onaangeroerd. De steenblokken blijven overal liggen, belemmeren de landen en veroorzaken groote schade. Zou de heer Volksvertegenwoordiger Brut saert over die belangrijke kwestie den bevoeg den minister niet eens willen ondervragen en hem verzoeken aan den aannemer bevel PERSCHE LA REGION D'YPRES

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 1