Teintur er ie Stoomververij We De PLANCKE en Zoons LEPERCQ - VERSTRAETE Ernest HEET Electricité Téléphonie sans fil De Coninck-DeWeerdt Boomkweekerij "DE TOEKOMST" Pépinière L'AVENIR Georges ROELENS de Bruges van Brugge DEPOT M CORNILLIE Mekaniek© Steenzagerij Steenhouwerij YPER, Dickebusehsteenweg fhaussée de Diekebusch, YPRES Centrale Verwarming Mekaniek LENTE 1927 Bijzondere BweeK van ROZEN Culture spéciale de ROSIERS LAKDBOUWMACHIENEir Werkhuizen Edm. Stevens-Pattou Zonen Zonnebe kesf een weg, Blauw en Wit Fruitboomkweekerij Pépinière d'Arbres fruitiers handel in Breisajetten, Breiwaren GemaaKt goed H Mercerie Rue de Lille - WARNÊTON Benoni Vermeulen, St-Jan bij ^Pef Lavage neuf Nettoyage a sec Blanchissage a neuf de Chemises, Cols, Manchettes Noir fin pour Deuil en 24 heures TRAVAIL SOIGNÉ - LIVRAISON RAPIDE. Droog- en Nieuwwasscherij Nieuwwasscherij van Hemden Cols Fijn zwart voor Rouw in 24 uren VERZORGD WERK - SPOEDIGE BEDIENING ADAM IHQDES Rue au Beurre, 25 Y p R E S 25, Boterslraal Komensche steenweg i YPER i Chaussée de Comires =i Y P R E S Alwie eene belangrijke beplanting te doen heeft, wende zich tot onze kweekerijen, de grootste en best ingerichte der streek. FRUITBOOÜER IN ALLE VORM EN SOORTEN - S ieraadboomen Heesters Coniferen Haagplanten, enz., enz. Voor hoveniers en voortverkoop er s staan onze prijzen gelijk met deze van het binnenland. Kosteloos vervoer voor de omstreken. PRIJZEN OP AANVRAAG - Pour vos plantations importantes adressez vous a nos Pépinières, les plus ét endues et les mieux organisées de la region. ARBRES FRUITIERS dans toutes les variétés et de toute forme Arbres d'Ornement Arbustes Conifères Plantes pour haies, etc. Pour les jardiniers et revendeurs nos prix peuvent rivaliser avec cenx de l'intérieur. Transport gratuit pour la contrée. PRIX SUR DEMANDE VANDENPEEREBOOMPLAATS Telefoon 249 p f BRUGGESTRAAT Poperinghe Telefoon 94 Vertegenwoordigers voor Yper, Poperinghe en omstreken der Maai-, Pik-, Bindmachienen Massey-Harris Vettestrooiers Billy en Westfalia Zaaimachienen Simplex en Ru d Sack Windmolens Wau t er s en Fransche Ontroomers M él 0 11 e Aardappelmachienen Martin Moteurs Otto Deutz Dorschmachienen Claeys en Lanz EIGEN FABRICATIE Laatste uitvinding van BeetenuitroeiersAardappel machienen, Beetmolms, Chicoreisnijders, Ressooreegdenenz., enz. Alles in magazijn. WISSELSTUKKEN HERSTELLINGEN Oogstkoorden Oliën Vet Staken en Stekkerdraad - Tel. 273 Steen Marmer Zuilen Watersteenen -■■■'-a Schouwen en Grafzerken in all© stijlen in alle keus in alle prijken Verzorgd werk Concurrentie onmogelijk Spoedige bediening Altijd te bekomen afkappeling van steen kosteloos voor het weghalen. li -w -101 Hij ie Vooraleer uw plantingen te doen BEZOEKT DE KWEEKERIJEN Avant de faire vos plantations - VISITEZ LES PÉPINIÈRES Oü vous trouverez un grand choix d'ARBRES FRUITIERS, hautes basses tiges dans toutes les meilleures variétés ROSIERS Arbustes, Plantes pour haies et bois L'authenticité des variétés est garantie Creation de Pares et Jardins waar ge zult vinden een groote keus van hoog- laagstammige FRUITBOOMEN in de beste soorten R O Z E IN Sieraad-, Haag- en Boschplanten Echtheid der soorten gewaarborgd Aanleg van Tuinen en Parken Oude Firma HOEST- Es E $3 GROOTE MARKT DIXÜUDE ENKEL IN 'T GROOT.- Chauffage central Système G A V R E L Breveté Tous travaux garantis Devis gratuit sur demande Nombreuses references en Belgique et d l'étranger ©=ii=Q^^S@=ill'lr=QS£(&=ir=® Werkhuis van Constructie en Herstellingen II, Lange Thouroutstraat, 11 E YPER Soudeeren mot den Autogeen Branden van de volgende metalen Staal, Ijzer, Geut ijzer, Aluminium, Rood koper Geel koper, Brons, enz. KETEL IV1AKBR1J- Rechtstreek«.cbe Invoer sedert 1007 van veredelde Duitsche Plaataardappelen INDUSTRIE ■~3 In geen enkel land wordt de teelt der Industrie zoo verzorgd als in Duitschlan Alléén, met de veredelde Industrie uit dit land kan. men de HOOGSTE opbrengsten bekomen. Ieder jaar, in Juli-Augustus, ga ik zelf®111 er de aardappelen te velde te bezichtigen, ten einde ziektevrij en soortenrein pjantgoe kunnen koopen. Ik koop rechtstreeks bij boeren en ga zelf de levering nazien bij verzending. Ik voer alléénlijk Duitsche Industrie w- Geen enkel ander invoerder van Indus r kan zulke waarborg geven. Telefoon Yper-24. MADSEN jj OPVOLGER WARM EN KOUD WATER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 12