I inklijke Hofbouwmaatschappij gn het Arrondissement Yper I ,arf der Algemeene Vergadering gouden den 19 December 1926 I let lokaal Hótel Continental I j, 1/2 uur opent de Heer Herreman, ^Voorzitter, de vergadering en de heer ■tijver geeft lezing van het verslag der e vergadering dat goedgekeurd is. ■n" Heer Van der Borght, staatsvoordracht- r geeft eene nuttige, klare en leerzame ■'ter de vettwi in het algemeen en hun »L°uik. De spreker wordt met groote aan tin zijne les gevolgd door de aanwezige ■endie in overgroot getal opgekomen zijn, l°z0o verre dat de groote zaal nogmaals te ■ein viel men telde een 23o tal aanwezige ipe Heer Herreman bedankt den spreker lnaam van al de toehoorders. IWorden als nieuwe leden aanvaard I- - Coffyn Henri, voorgesteld door Har- Ie! Aug. - Van den Braambussche Pierre, voor- Leid door Petit Henri. I3, Opdebeeck Joseph, voorgesteld door L Tresy Gustave, voorgesteld door epercq Firmin. 5 Neysens Jéröme, voorgesteld door ardinael Arth. Declercq Edmond en Gruwez Isaï, jorgesteld door Lauwers Marcel. 8. - Souxdorf Camille, voorgesteld door lecaesemaker Maurice. 9 en 10. Billiet Alidore, Vandenhove mest, voorgesteld door Declercq Henri. tIi Werrebrouck Emile, voorgesteld oor Werrebrouck Albert. 12. Kimpe Albert, woorgesteld doo* iaele Julien. 13. De Exter Jules, voorgesteld door 'loor Michel. 14. Devers Emile, voorgesteld door jcheire Albéric. 15. - Colaert Robert, voorgesteld door 'andevoorde Léon. 16. Breyne Gérard, voorgesteld door lassenr Camille. De beoordeeling der aanbrengsten gekeurd loor de HH. Neels Jules, Noyelle Jules en Staelens Charles, geeft aan 1.— Leleu Cyrille t® St Jan, een punt voor zijne selderij 2. - Vermeulen Camille te St Jan, een punt voor zijn kool, porei en selderij. Daarna zijn de uitbetalingen gedaan voor le hot bezoeken, de aanbrengsten, de meeting- tentoonstelling van 26 September en den wed strijd van versierde vensters en balcons. De Heer Voorzitter laat weten dat de liplomas en medaillem in de vergadering van januari zullen uitgedeeld worden. Hij laat nog kennen aan de leden dat de lokaalhouder M. Baete Evariste, de eerste tombola voor 1927 schenkt. Zij zal bestaan uit alle slach van alaam. Een prachtige tombola geleverd door het huis Casier Hector en gedeeltelijk geschonken door den Heer Arrnand Donck, eerelid, wordt onder de aanwezige leden uitgeloot en de vergadering sluit om 17 x/2 uur* Zondag 16 Januari 1927, om 14 1/2 UuL algemeene vergadering in het lokaal 4Hótel Continental Statieplaats. DAGORDE U Lezing van 't verslag der vorige vergadering. 2. Voordracht door den heer Van der j°rght over de werk«n van het seizoen en en kweek der meloenen. 3- - Mededeelingen. 4- - Gedeeltelijke vernieuwing van het uestuur. Aanvaarding van nieuwe leden. 6. Beoordeeling der aanbrengsten. 7. Prachtige Tombola (alaam) geschon- Endoorden Heer Evariste Baete. Namens het Bestuur De Schrijver, De d.d. Voorzitter, Perd. Dethoor. Th. Herreman. Allerhande Nieuws Yper. Zaterdag middag werd de aato- camionnette van een marktkramer in de Dixmudestraat aangereden door eea ander auto, komende uit de Oude Houtmarktstraat. Alles bepaalt zich, gelukkiglijk, tot stoffelijke schade van weinig belang. Dinsdag 1.1. werd, bij het gedenkteeken der Engelschen, aan de Meenenpoort, een wielrijder omvergereden door een onvoor zichtige motocyclist. BINNENLAND. In de koolmijn van Mambourg bij Char leroi-Broucheterre ontstond een geweldige ontploffing. Een 54 jarige werkman werd ge dood, een ander zeer erg gekwetst. De schade bedraagt 1/2 millioen frank. Te Brussel heeft een tolbeambte voor 270.000 frank vervalschingen gepleegd. Te Frameries werd een 38 jarige mijn werker onder een instorting gedood. Te Idderghem bij Denderleeuw werd een hofstede gedeeltelijk door brand vernield. De schade bedraagt 3o.ooo frank. Te Mechelen/a/Maasis een 5 jarig knaap je bij het spelen op straat doodgevallen. Te Rivière viel een 68 jarige man in de Maas. De ongelukkige werd uit het water gered maar bezweek toch van de koude. Te Brussel is een sigarenfabriek gedeel telijk door brand vernield. Gansch de voor raad tabak werd de prooi der vlammen. De honderdjarige van Ensival (Verviers) is Vrijdag yn dezer overleden. Te La Plante (Namen) werd een öojarige man doodgepletterd onder een auto. In het Koninklijk park van Villers a/d Lesse werd een eik geveld van 10.000 frank. Te Bree (Limburg) viel een Hollander in de vaart. Zijn lijk werd opgevischt. Te Stekene (Waas) werden twee ouder lingen door gas verstikt. Zij bezweken korts nadien. Uit de vaart van Terneuzen, te Wondel- ghem, werd het lijk van een onderwijzer van Roeselare opgevischt. Te Heverlé (Leuven) heefteen 19 jarige man zich opgehangen omdat hij soldaat moest worden. De wanhopige was gehuwd en va der van een kind. Te Herstal werd een 44 jarige ploegbaas door electriciteit doodgebliksemd. Uit de Maas werden twee lijken opge vischt te Engis dat van een man van Hoei en te Luik dat van een wachtmeester der Rijkswacht. Te Luik heeft een 24 jarige ingenieur- scheikundige zich een kogel door de hersens gejaagd. Te Obourg werd uit het water der Haine het lijk van een 16 jarig fabriekmeisje opge vischt. Men weet niet of er een ongeluk of zelfmoord in 't spel is. Te Quiévrain werd een stoker eener fransche locomotief door een voorbijgaanden trein het hoofd afgereden. In de Ste Gertrudakerk, te Etterbeek, is de E.H. onderpastor Richard Van Leeuw schielijk overleden. Te Durbuy werd een man door zijn eigen rijtuig vermorzeld. De dood was oogenblik- kelijk. Te Esschen (Antwerpen) heeft een tol beambte een man vermoord. De dader werd ingerekend. Te A twerpen botste een kamion op een tram. De geleider van den kamion werd doodelijk gekwetst. In dezelfde stad werd een 76 jarige vrouw door een auto gedood. Een engelsch zeeman onderging hetzelfde treurig lot. Mevrouw Marie - Catherine Furnelle- Alsembach, de honderdjarige van Bassenge, is overleden aan de griep. Te Brussel werd een 70 jarige man ver morzeld door een auto. Een ander werd zeer erg gekwetst. q-e Eigene (Brussel) ontdekte men het lijkje van een pasgeboren kind van het man nelijk geslacht. q-e Réhon bij Aarlen heeft een vrouw haar dronken man met hamerslagen afge maakt. Te Ukkel (Brussel) werd een voerman verpletterd tusschen zijn wagen en een auto. Te Herve (Luik) werd een mijnwerker, vader van 7 kinderen, vreeselijk gewond door een wagon. BUITENLAND. Bij Sydney (Australië) werd een jongetje van i5jaarbijhet baden dooreen haai gedood. Gedurende het jaar 1926 hebben 279-357 Italianen hun vaderland verlaten. Naar Frank rijk alléén vertrokken er ongeveer l3o.ooo. Te Olentz bij Praag heeft een zieke werkman zijn vrouw en zijn twee kinderen doodgeschoten en zich daarna gezelfmoord. Een geweldige storm woedde nabij de Siciliaansche kust. Een aantal schepen ver keerden in nood. Op het eiland Gouverneur in de voorhaven van New-York, werden drie houten kazernen en de werkplaats van het krijgsge vang door een geweldigen brand vernield. De schade bedraagt 20.000 dollars. Te Aulnay (Eure-Frankrijk) werd een doove werkman door een trein verrast en vreeselijk vermorzeld. Te Tunis is door het geweld van den storm een huis ingestort. Twee inboorlingen werden doodgepletterd. Twee Japansche schepen botsten op elkander nabij Shimonoseki. Een deel der be manning verdween in de golven. Te Charenton (Frankrijk) werd uit de Marne het lijk van een onbekenden man opgevischt. Men vermoedt een misdaad. Te Czenstichow (Polen) hebben boeren een dief gevangen en levend verbrand. Het Noorsch visschersdorp Finkong- jellen, in de Tarafjord, werd volledig door brand vernield. Te Donzère (Dróme-Frankrijk) botste een motosidecar tegen een boom. Twee per sonen werden op den slag gedood. Een derde werd vreeselijk gewond. Te Argelès/s/mer (Pyrénées Orientales- Frankrijk) heeft een 5o jarige rijke eigenaar zich laten onthoofden door een trein. Te Voinauds (Gironde-FYankrijk) werden twee oorlegsweduwen, moeder en dochter, op haar slaapkamer verstikt door de uitwase mingen van een kachel. De dochter is reeds overleden men hoopt de moeder te redden. De stad Rouen (Frankrijk) werd in de duisternis gedompeld door een rat die in de electriciteitsfabriek een kortsluiting heeft verwekt. De Duitsche kinema ster Greta Lundt heeft zich gezelfmoord in den sneltreiu Weenen-Berlijn. In de koolmijn Novo-Sibirsk (Lithauen) werden 22 werklieden door een instorting gedood. Tusschen Sireuil en les Chatelliers (Cha- rente-Frankrijk) werd een man door een snel trein vermorzeld. In het godshuis van Orange (Frankrijk) sprong een 60 jarige schoenmaker uit een venster van het 2e verdiep. De dood was oogenblikkelijk. In de metro-statie van den Trocadéro te Parijs werd een duitsche granaat ontdekt. Een onderzoek wordt ingesteld. Over den Caucasus heeft een schrikkelijk onweder gewoed. Meer dan 200 personen werden gedood. Twee Turksche schepen zijn gezonken op de kusten van den Krim in de nabijheid van Sebastopol. 25 passagiers verdwenen in de golven. Een sneltrein, rijdende van Irkoutsk naar Moskow, is ontspoord in de statie van Arsaki, op g5 kilometers van Moskow. Er zijn 16 dooden en 26 gekwetsten, waarvan 19 zeer erg. Te Atenborn (Luxemburg) heeft een 29 jarige man zijn vader doodgeschoten om zijn moeder te beschermen. Te Bordeaux werd een 4 jarig meisje doodgepletterd door een zwaren steen die, door den dooi, van de kroonlijst eener school losgeraakt was. Te Gaspe bij Québec (Canada) werden verscheidene stapelhuizen de prooi der vlam men. De schade bedraagt 25q.ooo dollars. Te Long-Branch (New-Jersey) is het zomerpaleis van wijlen president Wilson afge brand. De schade wordt geschat op i.25o.ooo dollars. Een ander brand vernielde te Boston een geschiedkundig hotel en twee aanpalende cottages Te Montréal (Canada) werd een kinema in asch gelegd. Er zijn 96 dooden en 76 ge kwetsten waarvan 5o zeer erg. Het grootste aantal slachtoffers bestaat uit kinderen en uit jonge lieden van i5 tot 20 jaar. Te Engins (Isère-Frankrijk) werden twee

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 5