PO R R EST L. i* o 2* ïstfï. x rar es- u e Hoofdagent van het Gemeentekrediet van België o« sl 1r. Welge waarborgde plaatsingen met hoogen interest Ypersche SportKronieK ekwedÏ vrouwen, een zeventigjarige weduwe en haar veertigjarige dochter, vermoord en daarna verbrand. De moordenaars hebben na hun misdaad 90.000 frank gestolen. Te Maubeuge (Frankrijk) doolde een dronken vrouw 's avonds in haar hemd op straat. Zij bezweek van de koude. Te Jeumontwerd een spoorwegbediende onder een marmeren beeld doodgepletterd. De ongelukkige moest 's anderendaags in 't huwelijk treden. Te Toulouse (Frankrijk) is een bank gesprongen. Het tekort bedraagt 38 millioen. De bestuurder is gevlucht. Een medeplichtige werd ingerekend. Te Cosenza (Calabre-Italië) ontstond er brand in een kinema. Er zijn l5 gekwetsten waarvan drie zeer erg. Te Peci (Zuid-Serbie) vrerden 22 maga zijnen, een apotheek en de kazerne der rijks wacht door een brand volledig vernield. De schade bedraagt verscheidene millioen dinars. Te Dusseldorf (Duitschland) heeft een wanhopige moeder haar vijf kinderen gedood en zich daarna gezelfmoord. Te Guidel bij Lorient (Frankrijk) heeft een landbouwer zijn 3o jarigen schoonzoon vermoord. Bij Marion (Illinois-Ver. St. v. N. A.) ontstond een verwoed gevecht tusschen alkoolsmokkelaars. Vier personen werden ge dood en verscheidene andere gekwetst. Op het eiland Luqon (Thilippijnsche eilanden) werd een gedeelte der Tondo-streek door een geweldigen brand vernield. Een 1000 tal woningen werden de prooi der vlammen. 5ooo personen zijn dakloos. De schade be draagt 750.000 dollars. In een meubelwinkel te Toulon (Frank rijk) is een blinde verongelukt en een grijsaard levend verbrand. Te Hoendek (Turkije) werden twee huizen door aardbeving vernield. Op ver scheidene plaatsen der streek spoot er water uit den grond. Te Ottowa, in Canada, is een woning afgebrand. Men ontdekte de verkoolde lijken van een moeder en haar drie kinderen. In 1926 hebben te Weenen (Oostenrijk) 2391 personen gepoogd zich te zelfmoorden. 800 daarvan zijn aan de gevolgen hunner ver wondingen overleden. 60 der wanhopigen zijn mannen. Zondag aanstaande! 16 Januari 192 7 op het Ypersch Stadium Groot© Football=matchen om 2 ure namiddag Tweede Afdeeling C. S. Y. T H I E L T Ingang 2 fr. 5o. om 11 uur voormiddag llle Afd. C.S.Y. STADE KORTRIJK A om 9 u. 3o voormiddag Vierde Afdeeling C. S. Y. MARCKE Ingang 1 fr. 25. Dimaache prochain 16 Janvier 1927 au Stade Yprois Grands Matches de Football a 2 heures de relevée Deuxième Division C. S. Y. THIELT Entrée 2 fr. 5o. a 11 heures du matin IIP Div. C.S.Y.—STADE COURTRAI A a 9 h. 3o du matin Quatrième Division C. S. Y. MARCKE Entrée 1 fr. 25. Stade Kortrijk heeft ons dus nogmaals gesla gen, maar de uitslag 3-o mag voor onze rood- witten als bevredigend beschouwd worden Ten eerst», omdat die cijfers de ware spelver- houding niet weêrgeven en een 3-1 of zelfs 3-2 beter de eigenlijke weerspiegeling zou daar- stellen. Want, ofschoon onze voorlijn niet al te werkdadig optrad en menige doelkansen verkeek, toch heeft ons elftal meer dan eens de Leiezonen ingedrukt, bij zoover dat de stadis- ten, bij oogenblikken, zich met defensief spel moesten tevreden stellen. Ten tweede, omdat clubs, die beter geklasseerd staan dan C.S., daar meerdere kloppingen opgeloopen heb ben. Daarbij moest Cercle er niet op bogen de would be ten huize te gaan vloeren, alhoewel men in voetbal nooit zeker is van den einduitslag. Maar wat erger is voor onze klasseering, 't is dat Thielt wederom onver wachts punten oogst en ons derwijze opnieuw voorafgaat. Daarom, mannen, moeten wij Zondag, kost wat kost, de zege behalen om onze vorige plaats wederom in te nemen. Iedereen die de match van Derde speciaal gezien heeft, zal zeker niet durven loochenen dat Thielt ruimschoots de punten verdiende, vooreerst omdat de samenstelling van ons elftal droevig gesteld was en vervolgens omdat de Thieltenaars heel wat kundiger spel te zien gaven dan de onzen. En wat zal het dan zijn tegen Stade Kortrijk A zoo de rood-witte ploeg niet gewijzigd wordt Zooals voorzien zendt Harelbeke ons vierde ijdelhands huis waarts alhoewel de scoor 3 o niet te overdre ven is. Zondag ontvangt die ploeg Marcke en 'k voorzie een harden strijd, te meer daar laatstgenoemde alles zal in 't werk stellen om de punten te veroveren ten einde wederom de eerste plaats hunner afdeeling te kunnen bekleeden. Te Kortrijk kunnen de Juniors het tot een gelijk spel brengen en eindigen zoo hunne ontmoetinge* met eene eervolle derde plaats in de klasseering. Eindelijk een welgemeend proficiat aan onze cadetten die voor een eerste match prachtig S. K. Roeselare met 4 2 overwinnen en binnen veertien dagen hetzelfde lot aan Kortrijk - Sport zullen voorbereiden. JINSGRAM. PRONOST! Hotel Continental T*U, Uitslag van Zondag 9 Januari 9 punten Ed. Cherchey. 1 8 punten: De Schiever Fl. r Ghesquière. 0pPlnjos. 7 punten Poels - Pauwels N A. Gillioen Vermote G. ~v7 ae't sche M. Van Damme - Molein n Drie' Carron Versailles Durieux - n Charles - Bontemps F. - Tayenier C Dulle Verders 38 pronostiekers met ft yr' 36 M - puntea 2S 4 4 3 Totaal 124 pronostiekers. Algemeene rangschikking na de matchen van Zondag 2 Jan 86 punten Notebaert Leon. 80 punten Deschiever Florent. 78 punten Hoornaert Maurice! 76 punten Coulumbier Osc. Blom^i Alb. - Tavenier Cyr. 10°tacker 75 punten Delodder Ch. - Indervuvst r Mme De Plancke. }StG- 74 punten Hauspie O. De Plancke A 73 punten Ghesquière Em. Ollevier 1 Coppin Jos. Vermeersch M. 72 punten Hollebeke Ch. - Molein G Van Damme Cam. Gillioen Tul.-NoteW* A. - Huyghebaert Od. 71 punten Van den Driesche M. Van Damme Em. M11" Surantyn Molein o' Het Bestuur. Voor alle Geldplaatsingen, B ankbewerking en en Inlichtingen wendt U in volle vertrouwen bij GROOTE JNffiiVRSSkY,,. 28 Telefoon 89 Telefoon 304 Verhuring van tSrandkoiiers Gesticht door Koninklijk Besluit van 8 December 1860 Loopende rekeningen op zicht Loopende rekeningen met opzegging van i5 dagen. Kasbons op naam, voor 3 maanden, vrij van belastingen Kasbons op naam, voor 6 maanden, Kasbons aan toonder, voor 1 jaar, 3.50 p.h. 4.50 - 5.00 - 6.00 - 6.25 - De Kasbons voor 1 jaar worden afgeleverd in titels aan toonder van5oo, 1000 en 5ooo fr- Zij kunnen kosteloos door de Maatschappij bewaard worden in open bewaargevingen. Al deze geldplaatsingen zijn niet onderhevig aan de veranderingen van den beurskoers AGENTSCHAPPEN Aelbeke E. Ganseman, Gemeente-Sekretaris. Alveringhem Vandeweghe, Gem.-Sekr. Beveren Tahon J., Gemeente-Sekretaris. Bixschote R. Morlion, Gemeente-Sekretaris. Boesinghe Th. Van Eecke, Gem.-Ontv. Boitshoucke J. Scherpereel, Gem.-Sekr. Brielen J. David, Gemeente-Sekretaris. Bulscamp Butaye E., Gemeente-Sekretaris. Coxyde A. Vandamme, Gemeente-Sekr. Crombeke Decae C., Gemeente-Ontv. Dadizeele P. Hoet, Gem.-Sekr. Dickebusch J. Decaesteker, Gem.-Sokr. Elverdinghe J. Bultheel, gezw. landmeter. GheluveltBeyls A., Gemeente-Sekr. Gheluwe Van Ryckeghem, Gemeente-Sekr. Herseeuw A. Rys, 72, Statiestraat. Hollebeke A. Breyne, Gem.-Sekr. Houthemyeurne): J.Verdoolaeghe, gem.-Ont. Houthem (Yper) Six, Gem.-Sekr. Penberghe Baes H., Gem.-Sekr. Langemarck C. Muyssen, Gem.-Sekr. Ledeghem G. Delannoo, Gem.-Sekr. Leysele H. Hoevenaeghel, Gem.-Ontv. Locre L. Dousy, Gem.-Sekr. Lombaertzyde UreelJ., Gemeente-Ontv. Loo Camerlynck V., Gem.-Ontv. Luwgne H. Vanhoutte, 72, Plaats. Mannekensver e L. Verhelst, Gem.-Ontv. Meenen A. Degeeter, Kortrijkstraat, 2. Meessen L. Lemaire, West-Nieuwkerke. Moeres: Melis, Gem.-Sekr. Moeskroen Toerkoenjestraat., 109. Tel. 179 Moorslede A. Denecker, Gem -Sekr. Neer-Waesten J. Deprez, Gem.-Sekr. Noordschoote Bailleul Maur., Gem.-Sekr. Oostvleteren R. Smis, Gemeente-Sekretaris. Passchendaele Debrock-Latrez G., Not.-kl. Poelcapelle J. Dehaene, Gem.-Sekr. Ploegsteert L. Lemaire, West-Nieuwkerke- Polhnchove H. Auseeuw, Gemeente-Bed. Proven Forrest L.p Zon lag voormiddag Painscapelle A Duron, Gem.-Sekr. Reckem J. Meulemans, Gem.-Sekr. R en in g he Wulk p t A., Gem.- Ontv. Reninghelst: Camerlynck Fl., Gem.-Sek. Rolleghem-CafpelU A. Vandeputte, Gem.-S- Stavele Francnoo Pr., Hoofdonderwijzer. Steenkerke A. Thieren, Gem.-Sekr. Ven me Vanhove G., Stadsbediende. Vinckem Ceulenaere C., Gem.-Sek. Vlamertinghe Dehaeck J., Ontv. d. Godsfc- Voormezeele G. Deceuninck, Gem.-Sekr. W aast en Sibille H., Eere Notaris. Watou E. Bulthez, Gemeente-Ontvangen Wervick De Mazière G., Steenacker, 18 West-Nieuwkerke L. Lemaire, Bellestraat. Westouter Declercq A., Plaats. Westvleteren M. Vanlierde, beheerder. Woes ten Vanhoutte A., Gem.-Sek. Wulverghem Heughebaert, Gem.-Sekr. Wulveringhem Ceulenaere J., Gem.-O0^' Wytschaete Fournier J., Burgemeester. Zantvoorde E. Vandermarliere, Gem. Zülebeke Frimout H., Gem.-Sekr. Zonvebeke'. Vanwalleghem R., Gem.-Sek- Zuydschote H. Costenoble, Gem.-Sekr'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 6