Uang LA RÉGION D'YPRES Zondagrnst - Repos dominical Bijvoegsel Supplément Leiijksch Overzicht Vande Lanoitte's koffies zijn de beste. Burgerlijke Stand van Yper Kazernen en Stadswerken f ZIELMISSEN lMr 40 15 Januari 1927 7e ^nriée, N° 40 15 Janvier 1927 |,.sCljland. Dr Curtius werd aange- r het nieuw ministerie te vormen. Hij lfrnogtot geene samenstelling gekomen •voort met onderhandelen, lieer Curtius is nationalist en van alle vindt hij zware tegenkanting om de jn„ samen te stellen. Deze partij is er omdat zij het nieuw bestuur niet mag ea en gene omdat zij van de aationalis- strekkingen niet wil afweten, s gaan sommigen zoover zich af te vra- lie heer Stresemann eene dubbele rol »en of hij hoopt door toedoen der natio nen eene spoediger oplossing te bekomen 'kwestie der Rijnbezetting. ]„ens de laatste verklaringen van den griand zou er nochtans niet het minst kunnen zijn van eene ontruiming der rers. Er is wel een oogenblik spraak geweest, indien Duitschland zijn sreun verleenen tot het versterken der fran- financiën doch daar dit gebeurd is zon- geldelijke hulp van het Reich is de ter zijde geschoven, kina. De heer Eugène Chen, minister Buitenlandsche zaken der Chineesche erlijke Republiek, heeft een langen tele- !gestuurd aan de« Daily Mail Hij ver- rter namenlijk in, dat de nieuwe meesters ïankeoe enkel willen de orde handhaven Je vreemde burgsrs en hunne belangen be- ermen. Dit beoogen zij niet alleen te nkeoe, voegt hij erbij, maar in al de andere mde bezettingen die door hen genomen of kunnen ingenomen worden, j staat op tegen de Europeesche politiek China wil beschouwen als eene halve- lonie. De engelsche handelaars en bankiers, irijft hij, zijn zelf schuldig aan zekere wan- standen, daar zij, niettegenstaande de erheid die hun aargeboden wordt, hunne luren sluiten en zich vijandig gezind toonen. 'Deze verklaringen beletten niet dat men tosschen te Changhaï, tegen alle voorval, et de grootste omzichtigheid tewerk gaat. i de fransche concessie gaat men ijverig lort met versterkings werken aan te leggen en jering roor troepen gereed te maken. Rij de nerikaansche af deeling verwacht men 3oo ldatenen admiraal Williams is insgelijks op tgmet een deel der Amerikaansche vloot. Mexiko. ,De vervolging in Mexico trschtmet toenemende woede voort. Reeds scheidene pogingen werden gedaan om op- nd te snaken tegen de huidige regeering; :h telkens werd de beweging in het bloed smacht. Thans heeft men al de hooge ker- ijke overheden in 't gevang geworpen 7 tsbisschoppen en 25 bisschoppen, lexiko ligt intusschen in onverschil met de reenigde Staten van Amerika, bij zooverre s dat Amerika dreigde gewapender hand e rechten te doen gelden op de petrool- nnen waarop Mexico zijne rechten ontkent, stookt door inlandsche misnoegdheid en tenlandsch oorlogsbedreig, bevindt voor- er Calles zich in een moeilijken toestand, alië Bij Turino heeft men toevallig geheime stapelplaats van wapens ontdekt, ormd door een groep antifascisten. Een aPje dat zich bezig hield met kuiltjes te ren, vond al met eens een geweeiloop bij Ier graven kwamen te voorschijn een gracht kanon, 34 geweeren, 40 losse stuk voor naitrailleuzen, verscheidene kisten etvoorraad, handgranaten en helmen. Deze ste droegen het kenteeken der communis- s zikkel en den hamer. RIK. 'ivgev van den 7 tot dm i3 Januari 7927 ■uoorten Vanbesien Agnès, p07 Hector, Driezottenstraat, 6. Vanbesien Agnès, Rijsselsteenweg, 27. Driezottenstraat, 6. Sinnaeve Cyrille, ,Weujken Parein Josephus, werkman en Garreyn Elisa, vr°uw, beiden te Yper. Preudhomme Raoul, onder- tr bij het groot legerpark te Poetcapelle en Grimonprez la' 2-b-, te Yper. 'erlijdens Dehem Leo,75 j., z.b.,wed. Joye Philomena, els'raat, 125.Vermeersch Isidoor, 77 j., metser, wed. yn Jube. Meenensteenweg, 221Mahieu Leonia, 72 j., |°udster, wed. Coffyn Charles, Bellewaerdestraat, 3. sekhemJoseph, 27 j. Priester-Ieeraar, St-Jaeobskerkhof. !en8'er Mariette, 1 m. 21 d., Dickebuschsteenweg, 175. Cercle Yprois de Bruxelles Pernièrement, le Cercle Yprois, fondé en I086 a Bruxelles, fêtait ses 40 ans d'existence. Un banquet choisi réunit au restaurant «Jérusalem une centaine de membres et d'invités. La fête commenqa par l'exécution de l'in- oubliable Tuindaglied j Le Président, M. Emile Blomme, profita d'un moment bien propice pour dire en peu de mots, mais bien choisis, quelle joie et quels doux souvenirs du passé pendant ces 40 longues années le Cercle Yprois mit dans le cceur des siens par ses fêtes, ses excur sions et ses reunions, et appuya sur le dévoue- ment dont firent toujours preuve les membres du comité en particulier et les membres du cercle en général en vue d'obtenir la prospé- rité de plus en plus grande de la Société. M. Jules Plyson, vice-président pritensuite la parole et fit un hommage touchant au sou venir des principaux disparus qui furent autant de piliers du Cercle pendant ces lon gues années sociales. Un petit souvenir utile fut ensuite offert a M. Arthur Cardinael, le seul membre sur- vivant, qui, fondateur en 1886, resta fidèle- ment attaché au Cercle et qui peut encore servir d'exemple aux personnes d'age comme a la jeunesse. Ce fut, en un mot et suivant la coutume, une fête bien réussie, intime et gaie, que les Yprois de Bruxelles n'oublieront jamais Ypersche Kring Brussel Laatst vierde de Ypersche Kring, in 1886 te Brussel gesticht, zijn 40 jarig bestaan. In het spijshuis Jerusalem had een puik feestmaal een honderdtal leden en uitgenoo- digden vereenigd. Het feest werd geopend met de uitvoering van het onvergetelijk Tuindaglied. De Voorzitter M. Emiel Blomme nam een goed gepast oogenblik te baat om in korte en wel gekozene woorden te zeggen, welk genot en zoete herinneringen uit het verleden de Ypersche Kring in zijne feesten, uitstapjes en vereenigingen gedurende die 40 lange jaren in 't hart der zijnen geplaatst had en wees op de dienstwilligheid die bijzonderlijk door de le den van 't bestuur en door die van den kring in 't algemeen, gedurig aan den dag gelegd werd om den groei en den bloei der maat schappij te bewerken. M. Jules Plyson, ondervoorzitter, nam ver volgens het woord en bracht een aandoen lijke hulde aan de nagedachtenis der voor naamste verdwenen leden die zooveel steun pilaren waren van den kring gedurende die lange maatschappelijke jaren. Een kleine nuttige gedachtenis werd ten slotte aan M'. Arthur Cardinael aangeboden, het enkel overlevend lid, dat in 1886 bij de stichters, onafgebroken den kring getrouw bleef en nog tot voorbeeld dienen mag aan oud en jong. 't Was in een woord en, zooals naar ge woonte, een welgelukt, gezellig en vroolijk feest dat de Yperlingen van Brussel nooit zul len vergeten Men is volop bezig aan het herstel der straten op het Zaalhof en het St-Pieters- kwariier. alsook aan de waterleiding. Zeer goede zaak. Mochten er aldaar nog veel werkmanswoningen opgericht worden met de schadevergoeding der gehouwen der verdwenen Rijschool welke nu aan de Stad overgezet zijn. Ook legt men het water aan, in onze Voet volkkazerne zou er mogelijks een nieuw garnizoen verwacht zijn Er is werk op den winkel voor onzen nieuwen Gemeenteraad om dit te kunnen bekomen, tot groot voordeel der stad en in het belang der soldaatjes onzer Ypersche gewesten die nu zoo ver van hunnen familiekring, ondanks de wet, het Vaderland gaan dienen- Wanneer krijgen wij voldoening Werkrechtersraad Yper In den loop van het jaar 1926 wierden er 56 werkgeschillen op rol gebracht daarvan werden er 8 klachten ingetrokken, 4 geschil len wierden onder de partijen vereffend voor de zitting. Wij bekwamen 17 verzoeningen en 3o geschillen werden voor den raad gebracht. Op de 3o gevallen naar den raad verzonden bekwam deze nog 2 verzoeningen, 3 zaken wierdep bij verstek uitgeschrapt, in 6 gevallen verklaarde de raad zich onbevoegd, 9 vonnis sen werden geveld bij verstek en 10 te gronde afgewezen. Sterfgeval in St-Vinceritscollege Donderdag laatst had in St-jacobskerk de plechtige en zielroerende begraving plaats van den E. Heer Joseph Van Iseghem, leeraaf aan St-Vincentscollege te Yper. De jonge professor, slechts 27 jaar oud, was de zoon van den Heer Statieoverste van Wervick. De lijkrede werd uitgesproken door den Eerw. Heer Principaal in tegenwoordigheid eener groote schaar priesters, studenten, vrienden en kennissen uit Yper en Wervick. Wij bieden zijnen achtbaren vaderen familie onze rechtzinnige rouwbetuiging. Rouwbeklag Verleden week is overleden te Schaarbeek, in zijn 83ejaar, de Heer Eugeen LAMBIN, vóór den oorlog drukker uitgever te Yper, Dixmudestraat. De afgestorvene was een goed gekende figuur uit het Yper van vóór den oorlog. Ge durende meer dan vijftig jaren had hij zijn be roep uitgeoefend, opvolgende aan zijn vader, en had steeds bewezen een der bekwaamste van zijn vak te zijn. Ook was het drukwerk van het huis Lambin hoogst geacht en ge kend en wie later de menigvuldige uitgaven, die hier in den loop van de voorgaande eeuw verschenen, zal doorbladeren zal steeds den naam Lambin ontmoeten. Van die oudgekende en befaamde Ypersche naam, gelijk van zoovele andere, moet er ge zegd dat het den echten Ypexling leed doet hem hier niet meer te hooren. Het Ypersche biedt, aan de familie Lambin, zijne echte deelneming in den rouw die haar komt te treffen. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 16 Januari, om 7 V» uur, in St-Jacobskerk, tot lafenis der zielen van Henri HoSlack en dochter Alice. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezangen worden op Zondag 16 Januari, om 8 uur, in St-Maartenskerk, tot zielelafenis van Romanie Vandevoorde Echtgenoote van Heer Maurice Blootaeher. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 23 Januari, om 9 uur, in de Kerk der Eerw. Paters O. C., Mond- straat, tot zielelafenis van Sylvia Loonis Echtgenoote van Heer Auguste GRUWEZ. Van wege 't Broederschap van 't H. Scapulier. De Apotheek van La Pharmacie de Mr KOüTEKSER Meenenstraat o— Rue de Menin is ALLEEN OPEN op Zondag 16 Jan. reste seule ou verte le Dimanche '6 Jan. Hngstraat. Ml www—a— h—BnMagBgmwHaBaBftl—i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 9