Gemeenteraad van Yper Jaar, N° 43-5 Februari 1927 7e Année, N° 43 - 5 Février 1927 - - Weekblad - 5 Voor Êet Arrondissement Yper Orgaffi» der Voreeniging dep Geteïsterden. «Ier Y perse he piubs, enz. Beheer, Opstel en Aankondigingen 15, Boterstraat15, Yper Abonnement 15 fr. 00 per jaar Buitenland 22 xz. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren 25 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigerd Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres Organe de 1'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Rédaction, Administration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 15 fr. 00 par an Etranger 22 fr. On pent s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges 25 ct. Ie numéro Les articles non signés sont refusés federatie der .Geteisterde» mi het Arrondissement Yper De aanstaande maandelijksche verga» dering van de Afgevaardigden der Bonden zal olaats hebben den Zondag 13 Februari 1927 om 14 1/2 uur zeer stipt, in het Hotel Continental Statieplaats, YPER. DAGORDE 1. De toestand. 2. De vergoedingen aan handelaars en nijveraars. 3. De lijnstellingen te Wervick, te Komen, ens. en de vergoedingen voor onteigeningen. 4. De onderstanden 5. De vergoedingen aan de pioniers De Gemeenteoverheden worden zeer drin gend verzocht de vergadering bij te wonen. Al de Coöperatieven worden verzocht afge vaardigden naar deze vergadering te zenden. Al de geteisterden hebben vrijen ingang. De Voorzitter, Arth. BUTAYE,Adv., Yper. Fédération das Sinistrés de 1'Arrondissement d'Ypres La prochaine réunion mensuelle des Délégués des clubs de sinistrés aura lieu le dimanche 13 février 1927, a 14 1/2 heu- res trés précises, a 1' Hotel Continental Place de la Gare, YPRES. ORDRE DU JOUR 1. La situation. 2. Les indemnités aux commerpants et industriels. 3. Les alignements a W ervicqd Comines, etc., et les indemnités pour expropriations. 4. Les abris. 5. Les indemn'tés aux pionniers. Les Autorités communales sont tout parti- Gulièrement invitées a assister a la réunion. Toutes les Coopératives sont invitées a y envoyer des délégués. Tous les sinistrés sont admis. Le Président, Arth. BUTAYE, Av., Ypres Ouderdomspensioenen De heer Ontvanger der belastingen van YPer, ie kantoor, zal Woensdag en Bonder- dag, g en 10 Februari a. s., zetelen in het Stadhuis van Yper, telkens van 2 tot' 4 uur namiddag, voor de uitbetaling der ouderdoms pensioenen. Het Landiïouwherstel in de Verwoeste Gewesten De landbouwdiensten voor de herstelling der verwoeste gronden in de voormalige front streek zijn bijna op het einde van hunne taak. Volgens de ingediende dossiers voor scha devergoeding werd er vastgesteld dat er eene totale som van 2i5 millioen moest uitbetaald worden Tot hiertoe zijn daarvan betaald ig5 mil lioen frank. Er blijven dus 20 millioen uit te betalen. De belanghebbenden, die nog op hunne vergoeding wachten, zullen voldoening beko men naar gelang de dossiers zullen onderzocht worden. Al de vergoedingen van 3oo fr. en minder zullen onmiddellijk uitbetaald worden. De landbouwers, die hunne vergoeding willen aanvaarden in obligaties aan drager der open bare schuld 5 t. h zullen ook onmiddellijk voldoening bekomen. Zitting van Maandag 31 Januari 1927 De zitting wordt geopend korts na 3 uur. De nieuwsgierigen waren nogmaals talrijk op gekomen en de politieagent Dekeyser had alle moeite om de ongeduldige toehoorders te beletten allen te gelijk de vergaderzaal binnen te stormen. Zijn tegenwoordig MM. Colaert, burge meester-voorzitter Sobry, Declercq en Lema- hieu, sshepenen D'Huvettere, VanNieuwen- hove Glorie, VandammeVanderghote, Capoen, Laton, Missiaen, Bonnet en Leuri- dan, raadsleden Versailles, secretaris. Afwezig M. Bossaert. M. Vandamme verzoekt den heer Voorzit ter om het woord vooraleer de zitting te beginnen, doch M. Colaert raadt hem aan te wachten tot na het eerste punt der dagorde. j processen-verbaal der zittingen van zg December igzó en 5 Januari igzp. De heer Secretaris geeft er lezing van. Af. Sobry. Ik aanzie het als een plicht van eerbiedige genegenheid M. Colaert, ter gelegenheid van zijn benoeming als burge meester der Stad Yper, proficiat te wenschen en onze beste gelukwenschen aan te bieden. Mogelijks zijn er burgers die denken M. de Burgemeester komt van jaren, en die zich afvragen of zijne krachten nog bestand zijn om dergelijke taak te vervullen. Zoo het waar is dat onverbiddelijke krankheden ons met de jaren overvallen, hebt Gij niet, Heer Burgemeester, rondom U een schaar van vijftien mannen die U zullen ter zijde staan en met U helpen werken tot den groei en den bloei van onze geliefde stad Volgaarne zul len wij de inzichten van 's lands overheid die U benoemde eerbiedigen en volgen. Want Z. M. de Koning wist genoeg dat Gij die hier sedert den 23 October 1887 als raadslid zetelt, sedert den 24 Maart 1891 schepene benoemd en sedert den 17 Februari 1900 als Burgemeester van Yper uitgeroepen werd, ontelbare diensten bewezen hebt en niemand anders, niemand beters dan Gij deze plaats verdiende. Af. Colaert. Ik had liever gehad dat M. Sobry mij zou verwittigd hebben over die schoone woorden, die hij mij komt toe te spreken en die mij aangenaam verrast hebben. Hartelijk dank dus M. Sobry en ook aan den gemeenteraad die, 'k verhoop het wel, uwe gevoelens deelt. Sedert 3o jaar heb ik reeds dikwijls ondervonden hoe moeilijk het is de stad te besturen en te zorgen dat er geen fei len zouden gebeuren. Ik ben geneigd de stad voorts Le besturen gelijk zij het werd sedert 1879. Hartelijk dank en nogmaals geef ik U d« verzekering gansch mijn plicht te volbren gen gedurende de enkele jaren die mij nog overblijven. Af. Vandamme. Ik wil enkel vragen dat art. 72 van de gemeentewet aan het publiek zou herinnerd worden, waarbij het zich dient te onthouden van toejuichingen, teekens, enz., hetgeen zich heeft voorgedaan tijdens de laatste zitting. Hierop worden de twee gelezen proces sen-verbaal met algemeene stemmen goed gekeurd. M. Missiaen. - Zooeven vernam ik uit het proces-verbaal der zitting van 29 Decem ber dat de begrooting der stad voor 1927 goedgekeurd werd. Ware het niet mogelijk aan al de nieuw gekozen gemeenteraadsleden een exemplaar dier begrooting te overhan digen MColaert. Ik zie er geen bezwaar in en zal trachten u voldoening tc geven. Af. Vanderghote. Aangezien wij aan de moties zijn, zou ik willen een motie van dank zegging uitbrengen aan den dienst van open bare werken voor het schoon en deugdelijk werk van beplanting verricht aan de Statie plaats. Het is een verfraaiïngswerk en ten tweede een beschuttingswerk. Ik denk in naam van gansch de bevolking mijne voldoe ning te mogen uitdrukken aan den Heer Schepene van Openbare Werken. Af. Colaert. Er zal akte genomen wor den van uwe verklaring en ik feliciteer M. Declercq voor den bekomen uitslag. MD'Huvettere. Ik vind de vraag van M. Missiaen billijk, en 'k hoop dat hij zal medehelpen om ook te bewerkstelligen wat ik reeds van over 10 jaar gevraagd heb, namelijk opdat in de maat van de mogelijk heid ons een exemplaar overhandigd worde van de bestaande gemeentereglementen, het geen ons toelaten iixoet deze te leeren ucn-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 1