HOFST WOONHUIS WOONHUIS LAND WEIDE WOONHUIS Meubles de Bureau Maison de Maïtre WOONHUIS 2 Werkmanshuizen HOFSTEDE Gemeente Passchendaele Openbare Verkooping Donderdag 24 Maart 19-7 Uit ter hand te koop Openbare Verkooping Donderdag 24 Maart 1927 Op Maandag 28 Maart 1927 Openbare Verkooping TE KOOP Vente IPublique Vente JPuhlique Séance Jeuds SS Macs 1927 TE KOOP Gemeente Zonnsb§k@9 loorsletiislraal Uit ter hand te koop Vlaamsche Leesboeken Studie ran de» Notaris AMERLYNCK te Passchendaele. 9. DOOR STERFGEVAL o oeslag: Donderdag 17 Maart 1927 ter herberg Het Handbogenhof bij heer Henri Deceuninck, te 2 uur namiddag, te PASSCHENDAELE, Molenstraat, van NIEUWGEBOUWDE GOEDE foot 11 Ha. 93 s»r«ra 2© ca. Verdeeld in 11 koopen. Afzonderlijk ingesteldsamen 257.800 fr. Gebruikt door M. Jerome Deleye mits 23oo per jaar boven de lasten en de verzeke- igspremie, met recht van pacht tot eersten ïtober ig32. Een schoon en geiievig MET HOF <ers Boiawgpondep men groot 25 aren 95 ca., verdeeld in ioopen. Afzonderlijk ingesteld, samen 29.600 fr. Gebruikt door M. Gerard Vercaigne, met Cht van pacht tot 1 October ig32, tegen den ijs van 600 fr. per jaar, boven de lasten en verzekeringspremie. (Zie de plakbrieven met plan). BI. van gerievig en welgelegen met aanhoorighedrn, inrijpoort of en land, samen groot 24 aren 81 ca. PASSCHENDAELE, Ypgrstr&at Laatst bewoond door M. H. Vandamme. Handslag met de geliielling. Ingesteld 29.000 fr. TOESXtA© 'a te 2 y» uur namiddag, r herberg Het Prinsenhof bij M. Jules anneste, te PASSCHENDAELE. 199. istel Maandag 28 Maart 1927 Toeslag Maandag li April daarna Ikens te 2 1/2 uur namiddag, ter herberg be- ®o»d door M. Joseph D'Hooge-Degryse te OORSLEDE, bij de statie, van Een nieuwgebouwd en welgelegen iet aanhoorigheden en medegaande zaailand, imen groot 39 aren 45 ca. Vroeger bewoond door M. Florirn. Raes. hans vrij en ongebruikt. Handslag met de eldtelling. - o,5o p. h. Instelpremie. - Sleutel te bekomen ten kantoore van ge- 'oeinden Notaris. HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN, TANDPIJN, GRIPPE 'orden aanstonds gestild en altijd genezen door de lm*** ^.^,»-«o-r%«0nschadelijkv001 «ÖNO PÖEOtBSde maag en dooi voornaamste geneesheeren aanbevolen. Doaen van l,7« ©n 3,00 fr. Apotheek NOTREDAME, Poperinghe en te Yper bij de Apothekers SNOECK VAIV ROBAEYS en HOUTEKIER. Studie van den Notaris LAHOUSSE t'Yper afzonderlijk of gezamentlijk MET HOVING te MEENEN, dicht de statie Stw. naar Gheluwe, Nrs 145 en 147 der straat. Bewoond door Auguste Biebuck en Alois Laconte. MINISTERIE VAN FINANCIEN o Beheer der Registratie en Domeinen Kamicoi* ^le®ssen te BRANOUTRE De Ontvanger der Domeinen te Meessen, zal openbaar verkoopen aan de meest bieden den Gemeente Dranoutre Lot I. Eene Weide, gelegen tegen den weg van Belle naar Nieuwkerke, gekadas treerd «ectie B, nr 446b, groot 31 a. 60 ca. Lot II. Een perceeltje Tuin, waarop vroeger een huis, gelegen nevens voorgaande, gekadastreerd sectie B, nummer 45oc, groot 5 aren 15 ca. Lot III. Een perceel Bouwland, gele gen dicht bij da vorige loten, gekend op 't kadaster sect. B, nr 482a, groot 69 a. 20 ca. Vrij en onbelast. Kosten 16.5o per honderd. Goedkeuring voorbehouden. Betaling 20 dagen na de goedkeuring. te 2 ure namiddag, ter herberg Au Soleil gehouden door Sieur Richard Dondeyne-Delamane ia 't Dorp te DRANOUTRE. Inlichtingen en voorwaarden ten kantoore der Registratie en Domeinen te Meessen. De koopers behoeven zich ie voorzien van hun trouwboekje of een extrakt hunner ge boorteakte. Zeer goede nieuwgebouwde te OostduynKerfee, BroaneBdijk van 1& Ha. S3 aren 60 ca. Ingenottreding met I October ig28. Inlichtingen bij Notaris BUT AYE, 37, Charlottalei, AN1 WERPEN. Demandez 15, rue au Beurre, 15, le ORTÈ PLUME RESERVOIR Ten bureeie dezer Groote keus van Kantoer van den Notaris VAN EECKE te Poperinghe. te 2 uur nanoen, ter herberg Au Faisan Doré bij M. Camiel Vanspranghe-Lietaert, Veurnestraat, te PO PERINGHE laatst gediend hebbende tot winkel met afhankelijkheden en 3 aren g8 centiaren bebouwden grond en hof te POPERINGHE, Meessenstraat. Laatst bewoond door M. Louis, gezeid, Henri Lietaert-Werbrouck. Thans ledig. Om in genot te komen met den dag der betaling. i*) Huis met stalling en uitgangs poort aan den hoek der Kaai- en Slachthuis straat, Nr 23. 2®) De herberg Het Geelhuis met 14 a. i3 ca. erve, steenweg naar Dickebusch. 3") De herberg De Wupzaal te Zonne- beke. Inlichtingen bij den Notaris VAN EECKE te Poperinghe of Nr 47, Boterstraat te Yper. Etude du Notaire DEVOS a Wervicq, Rue de la Madeleine, II. dependant de la Faillite dn Crédit Foncier d'Anvers a Wervicq (Place da SteenacKer) Consistant en tables, armoires, chaises, presse lettres, poêle foyer Surdiac, lustre et lampes a gaz, pèse-lettres, portefeuille en cuir, etc. SLursdSi lars 19257 a 3 heures de relevée. M. d'une belle et spacieuse avecbeau jardin et contestant 5 a. 76 ca. a WERVICQ - SteenacKer dependant de la Faillite de la Société Anonyme Crédit Foncier d'Anvers Divisée en 2 lots. Entrée en jouissance le jour du paiement. a 2 1/2 heures de relevée au prétoire et a l'intervention de M. le Juge de Paix de WERVICQ. Droit d'accumulation. Conformément a l'article 565 de la loi du 18 avril l85i toute personne aura le droit de surenchérir endéans les quinze jours suivant l'adjudication des immeubles et ce dans les formes prescrites par la loi. Par le Ministère dn Notaire Devos d Wervicq. Groot en welgemaakt HUIS, zeer ge rieflijk, drie ingangen, midden de stad. Zich wenden bij M. Maurice WOUTS, Sur- montstraat, I/S. VAN VAN EEN DE BWi

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 13