Sonne FERME HOFSTEDEKEN Maison de Commerce 8 Houten Barakken BüiEElSEUBELS Maison de Commerce attenante Mise-ü-Prix: MEROREDI23 MIRS1927 PHOSPHRTOS GflUVERir le Mardi Ti Mars I §27 Mise - a - JPrix Openbare Verkooping Vente JPuhlique Les Motos SAROLÉA Wei- 8c Zaailanden Woensdag 23 Maart 1127 Openbare Verkooping Maandag 28 Maart i§27 Openbare Verkooping Uit ter hand te koop Sint - Antonius gesticht BROEIMACHIENEN Gustaf Vanhoet-Vanderhaegen Hernou VAN HOUGKE ituée a ZANTVOORDE (Ypres) Instel Donderdag 24 Maart 1927 me® stellino te Wylschaete, dicht bi] Mcessen. f e Loer©. Broeimachienen Hri Knockaert Rondelez j'Usine a Plomb VANDEVELDE, a Courtrai [tude du Notaire LANNOY a Comines. a 16 heures précises, café A TÉtoile chez Henri Masquelin COMINES, rue de Ten Brielen avec prime d'un demi pour cent d'une dont les batiments sont tout neuf ec environ 10 Hectares en fonds batis patures, prés et terras a labour n loin de la-Place, le long du nouveau gra- r de cette place vers la Chapelle d'Epine occupée par Henri Six-Decroix, nouveau cataire, en place des enfants Delbecque, et ns bail, a 2,5o fr. l'hectare outre toutes les arges et assurance, le tout divisé en 12 :s en grande partie agglomérés. Voir les affiches avec plan annonqant que .djudication aura lieu le Mardi 5 Avril 927, a 1'Hotel du Due de Brabant a OMINES. Ministère du dit Notaire LANNOY a Comines. tudie van den Notaris THEVEL.IN te Meessen. gesteld in twee zittingen oor den INSTEL op WcsSTïSsJag 2»3 IVI^art 19^7 ïn voor den OVERSLAG op Woens dag <S telkens om 2 uur namiddag, in de herberg Au Jardi- nier bij hr H. Wicke te Kemmel, van Gemeente Kemme) Een nieuwgebouwd met gebouwen, weide en zaailand, samen groot 3 Ha. 19 aren 95 ca. gelegen langs den steenweg van Kemmel naar Vytschaete. Verdeeld in 5 koopen. Gebruikt door Cyrille Van Eeckhoutte tot October 1929, pachtprijs te maken voor de i laatste jaren. mstelpremie V» Recht van samenvoeging. Bede voorzien te zijn van trouwboekje of littreksel uit geboorteakt. ïtude de Maitre Charles IDE, Notaire a Courtrai, rue de Lille, 20. d'une grande et belle et d'une autre sis e s «a COURTR&I rue Longue des Pierres, N3i et Place Joseph Van Daele. Droit et faculté d'accumulation. Vi p. c. de Prime de mise-a prix. Séances Adjudication Mercredi 6 Avnl suivant chaque fois a 3 h. (4 h. précises), en 1'Hotel öu Nord, Place de la Gare a COURTRAI. donnent la plus grande satisfaction. Agence: Garage Devos Dewanckel, ElV Studiën van de Notarissen N. D'HUVETTERE, Cartonstr., 29, te Yper en A. HOCKE, Rijsselstr., 41, te Kortrijk. Overslag Donderdag 7 April daarna telkens om 3 ure stipt namiddag te YPER, in de Café du Sultan bij den heer Aimé Burgho, Groote Markt, van Gemeente Boesinghe Poeselstraat Eena nieuwgebouwde samen groot 8 Ha. 48 aren 15 centia. Verdeeld in 5 koopen* Gebruikt door sieur Charles Dumarey, landbouwer te Boesinghe tot 1 October 1931. 1/2 p. h. Instelpremie Zie plakbrieven met plan. Titels en voorwaarden ter studie van den Notaris D'HUVETTERE, Cartonstraat, 29, Yper. Beheer der Registratie Domeinen De Ontvanger der Registratie en Domeinen, te Yper, zal overgaan op om 3 uur namiddag, ter plaats, aan den over weg van den Staatsspoorweg, langs den steen weg naar Dickebusch, te YPER, tot de Model Nyssens Huts, onder last van afbraak. Gereed geld. - Kosten i5 p. h. Voor alle inlichtingen wende men zich ten kantore der Domeinen, Rijselstraat, j5, Yper. Beheer der Domeinen M. Van Cayzeele, Ontvanger der Domei nen, te Yper, telefoon Nr 3o5, zal, op om 14 uur, in de barakken van het Konink lijk Hoogkommissariaat te YPER, Openbaren Hof, overgaan tot de tafels, banken, stoelen, stoven pompen, waschsteen, baktvagens 1000 brij ken, enz. Gewone voorwaarden. Schoon gerievig nieuwgebouwd en afhankelijkheden en 10 a. grond en hof Zich wenden tot den Notaris THEVELIN te Meessen. HEROPBOUW Op Vrijdag 8 April 1927, om 3 uur na middag, zal de Commissie van Openbaren Onderstand der Stad Yper, overgaan tot de AANBESTEDING voor den heropbouw van het Sint-Antonius gesticht te Locre. Van heden af zijn de plannen, bestekken en lastencohier te raadplegen op het Bureel van den Openbaren Onderstand, Rijselstraat, 38, alwaar zij ook te verkrijgen zijn mits g5 fr. De inschrijvingen moeten bij middel van aangeteekenden brief order dubbel omslag gezonden worden uiterlijk den Woensdag 6 April 1927. Het buitenste omslag moet het volgende adres dragen Mijnheer de Voorzitter van den Openbaren Onderstand», en de woorden: Aanbieding voor de onderneming van open bare werken Het binnenste omslag draagt voor opschrift: Aanbieding voor de onderneming van Sint- Antoniusgesticht te Locre Voorafgaande borgtocht te storten in han den van den Ontvanger van het Bestuur 25.000 fr. Het bewijs van storting der voorafgaande borgtocht moei bij het aanbod gevoegd worden Gebruikt speciale petrol brandende zonder reuk noch rook, gewaarborgd de beste. Schrijft naar MM. Albert Vanhaele, ZONNEBEKE of Lucien Cr age, KEMMEL ZVEVLZELL Eleveusen en alle bijhoorigheden voor Kiekenkweekers Voordeeligste uitslagen Kerkstraat, 2 Swevezeele Voor prijzen en inlichtingen zich wenden tot M. Omer DE GRANDE, Gheluwe. -poT het verkloeken uwer Hoenders en om hunnen legtijd te bespoedigen, alsook uwe Verkens en Kalvers vet te mesten en te bevrijden tegen de pootplaag GEBRUIKT HET VOEDER Speciale prijzen voor voortverkoopers Te verkrijgen in kleine hoeveelheid Vraagt kostelooze stalen aan Meenenpoort YPER Tel. 139 Burger- Militaire Kostumen MEESTER-KLEERMAKER -41, Hondstraat, 41 YPER - Verzorgd werk. Spoedige bediening. De meilleure qualité que le zinc ou la tóle émaillée. Plus légere et moins chère que la fonte émaillée. Hygiénique et Économique. I elles sont les caractéristiques de notre baignoire. Demandez-Ia a voire plombier ou 'a bASOnOSRE S8LEX f VAN VAN VAN Fabriek van gebreveteerde GuSTAf VaNWOÏ ttasiM

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 15