Dokter D. PEENE jjgt eerder toe aan den Openbaren On land de werkloozen te ondersteunen, bij ■beeld door het inrichten van kostelooze ■tijden. De Stad komt gedurig in schulden ■oet al wat zij kan om niet een van haar 24 |,werklieden te moeten afdanken, 't Is |n hare macht. Bonnet. Ons doel beoogt enkel de ■elijkheid te onderzoeken om verlenging |erleenen aan het crisisfonds, dat reeds |eel heeft betaald zonder tusschenkomst |stad. Het aandeel der stad bedraagt |its l5 °lo, en daar wij het slechts ten hoog- voor 3 maanden vragen zal dit niet zeer Hg belooperi. Alles laat ons toe te hopen |die erge nijverheidscrisis niet lang zal |n en de werkloosheid zal verminderen. I andere, daar het iedereen niet mogelijk Ie wetten te kennen, houd ik eraan U te Hvittigen dat, zoo ze nu geweigerd wordt, lien enkele dagen de gevraagde verlenging Ir toch zal zijn. If. Sobry vraagt dan het ter stemming leg I van zijn voorstel voor het ontslaan van Ibetalender2 franken. De anueie werk- len, die meer beiast zijn, worden niet B)it wordt eenparig goedgekeurd. I) M. Vandammt. Onlangs heb ik den Ir Scliepene van Openbare Werken ont- let op den Poperinghesteenweg en hij moet Itatigd hebben, zooals ik, dat die baan van I den ijzerweg tot aan het krankzinnigen- iticht in een onr.oemeltiken modderpoel schapen is. 't Is weinig verbloemend voor je stad, en 'k vraag of het niet mogelijk re daar de steeneri en modder weg te rui- n en een gaanpad te maken, tl. D'Huvettere. Dit is een staatsbaan. Ml. Lemahieu. Dit belet niet dat het hepenencollege hiervoor zou stappen aan- nden bij het Bestuur van Bruggen en We- n. Ik denk ook, nu er schaarschheid is aan :rk, dat de Stad er toch voor iets zou moe- 1 inkomen voor het maken van voorlanden, oals dit gedaan werd langs den Meenen- senweg. M. Colaert. Wrj zullen dit voorstellen in Schepenencollege. 6) M. D'Huvettere. Toen ik over 5o jaar Yper aankwam heb ik t'einden de Dixmude- raat een driehoekig perceel grond gezien it vaag lag. Thans ligt dit perceel nog eeds in zijn zelfden toestand en is een sta siplaats voor alle vuilnissen. Alleen is er nu 9 den uitersten heek een soort praalgebouw ►gericht dat, naar men mij heeft beweerd, ït paleis der duisternissen is. Ware er geen iddel om daar nut uit te trekken of moet dit ïo ten eeuwige dage blijven liggen Er kan en daar 125 boomen geplant worden, die ïinden de 3o jaar zouden verkoopbaar zijn. 'it ware een verfraaiïngswerk en ook zeer ittig voor de openbare gezondheid. Daar ju ook kunnen een speelplaats ingericht ©rden voor de kinderen van het gehucht, len zal mij mogelijks doen opmerken dat de rond ons niet toebehoort, maai wij hebben »eh tijdelijk het gebruik en genot ervan. Vóór den oorlog hadden we ook in de statie ;n afdak. Daar ook zijn verbeteringen te oen, en 'k weet uit goede bron dat, moest et Schepenencollege er zich willen mede ezig houden, wij in 't kort zouden voldoening ekomen. M. Colaert. 't Is kwart vóór negen uur. M. D'Huuettere. Hadden wij de zitting egonnen om 5 uur, dan zou het maar 8 uur ijn nu. Ik vraag ook dat er een commissie ou benoemd worden die zich zou bezig hou- en met de kunstvoorwerpen van het museum lerghelynck. M. Colaert. Mais nous avons une com- lission. M. D'Huvettere. Je désire qu'une com- lission locale soit nommée. On pourrait ré- ïrver cette question pour le huis clos. 7) M. Vandamme. Menschen die een oorliefde hebben voor het visschen klagen at de bootjes te dicht varen bij de boorden, raar het visschen toegelaten is. Bij het aan reken der duisternissen gebeuren er ook din- en op die bootjes die kwetsend zijn voor de penbare zeden. Ik vraag dat er een waak- aam oog zou uitgeoefend worden. M. Glorie. Ik en M. Vandamme kunnen at eens te samen onderzoeken, wie weet oi et ons nog niet zal doen verjongen M. Vandamme. Velé soorten visch wer en ook ten gevolge van den oorlog uitge lid, kan er daarvoor geen schadevergoeding erkregen worden M. Colaert. Wij kennen het antwoord- van buiten, dat wij er zelf maar moeten voor zorgen. M. Vandamme. - Men moet niet vergeten dat dit eene aanlokking ware voor tal van vreemdelingen, en vele werklieden vinden er hun genoegen in den Zomer hunne vrije uren met deze liefhebberij door te brengen. Gij moet geen visch zijn, M. de Burgemeester, 'k en zou U niet vangen. M. Glorie. Zijt gerust, M. Colaert zou een paling zijn en hij zou u altijd ontsnappen. M. Van Nieuwenheve. Le Conseiller a raison. XIII. Consolidatieleening. Heffing van opcentiemen De leening door de stad aangegaan bij het Gemeentekrediet om het electrisch net te kunnen plaatsen is terug eischbaar den 3o September ig3o. Op dit oogenblik zullen wij verplicht zijn in eens I millioen 400.000 fr. terug te betalen, waartoe wij niet zullen in staat zijn. Thans stemt het Gemeentekrediet er in toe heel die leening te veranderen in een andere aflosbaar in 20 jaar te beginnen met in Januari 1927. Er is haast bij, daar andere steden ons kunnen voorloopen en die consoli datieleening slechts toegestaan wordt tot beloop van een zekere som. Doch hiervoor zijn de inkomsten der stad ontoereikend en ik stel voor de opcentiemen van 5o tot op 60 te verhoogen. M. Van Nieuwenhove. Pouvons-nous pas aussi bien renouveler ce prêt en ig3o Le röle du Crédit Communal n'est il pas de prêter aux communes.? M. Sobry. Le fera-t-il et dans quelles conditions M. Van Nieuwenhove. Ce million doit nous être payé en 35 annuités par la com pagnie électnque pour son réseau. M. Missiaen. Ik ben t' akkoord om de consolidatieleening toe te staan. M. Sobry. De jaarlijksche aflossing dier leening is betaalbaar per kwartaal, en om hiertoe de middelen te hebben moeten wij de opcentiemen vermeerderen. Avec l'annuité que la Compagnie nous paye, nous payons rien que nos intéréts et n'amor- tissons rien du tout. Stemmen ja MM. Sobry, Lemahieu, Van damme, Vanderghote, Capoen, Laton, Mis siaen, Bonnet, Bossaert, Leuridan en Colaert; neen M. Van Nieuwenhove onthouden zich MM. D'Huvettere en Glorie. Hierop verklaart de Heer voorzitter de zitting geheven en het publiek verlaat haastig de zaal, doch M. Missiaen beweert dat er niet is gestemd geweest over de heffing der opcentiemen. Ik ben, zegt hij, niet t' akkoord over de middelen. Ik vraag de afschaffing dier opcen tiemen, te meer daar er nu juist zoo weinig werk is en die taks in geen enkel stad meer bestaat. M. Sobry. Wij vragen enkel de opcen tiemen van 5o totopóo te brengen, anders ont neemt gij ons de middelen die consolidatie leening uit te keeren. Die opcentiemen wer den gestemd op zeggen van den heer Gouver neur. En wij hebben nu reeds een uitzonder lijken maatregel getroffen ten voordeele van den werkman met het afschaffen der belasting van 2 frank. M. Missiaen. Ik vraag de algeheele ont lasting. M. Sobry. Maar gij zult de begrooting heel en al in de war brengen. Ik wil slechts de stad in staat stellen de gestemde uitgaven te betalen. M. Missiaen. Hiervoor moet men andere middelen zoeken. Ik houd mij bij mijne vraag van afschaffing. M. Sobry. Dit is iets buiten de dagorde, waarover wij nu niet kunnen stemmen, gezien de dagorde vermeldt heffing van opcentiemen en niet afschaffing. M. Vandamme. Ik vraag de verdaging en dit voorstel voor de commissie van finan ciën te brengen. M. Sobry. Ik vraag de onmiddellijke stemming, want die twee punten moeten te samen gaan. M. D'Huvettere. Maar er is reeds ge stemd geweest, die punten waren te gader. M. Missiaen. Mij goed, maar ik zal een voorstel van algeheele afschaffing indienen en zorgen dat dit op de dagorde eener aanstaan de zitting vermeld worde. Oef 't En is geen bastaardwoord dat volgt, neen, maar eindelijk 't einde van die zitting, 't Is iets wat vóór g uur 3o. Pé @31 d@ Conseiller Ouf 1 patron 'nen grooten demi, 'k ben vergaan van den dorst en mijn kop doet zeer Ha, mijnheer de conseiller, 't is kwart voor den elven. Wat is er .gebeurd Pé, zwijgt ervan, w' hen daar gezeten van te zessen tot nu om de zeevering te hoo- ren van die nieuwe moodsche conseillers, 'k ben af en tenden Ja, 't is zoo, mijnheer de conseiller, 't zijn nieuwe tijden. De gemeenteraad die niet wil dat er gemaskerd worde op den Maandag van Karnaval, heeft eene vertooning gegeven om het publiek te amuseeren. En comedie spelen is zoo gemakkelijk nietEn het moet een beetje duren opdat de menschen voor huider geld zoün hen. Jamaar Pé, ge wilt daarmêe lachen. In het geheel niet, mijnheer de conseil ler, en moest ik aan het bestuur zijn ik zou met alle feestelijkheden eene vertooning van den gemeenteraad geven. Bijvoorbeeld, met Tuindag, op de kiosk van de Markt. Het ware een concert gespaard en zooveel gewonnen voor de stadskas. En met Kattefeest, op Kattedag... Ja, Pé, 'k versta je al, omdat de katten dan veel schreeuwen, we zouden het ook moeten doen. Ja maar, mijnheer de conseiller, als dat thans het beste middel is dat de gemeenteraad, vindt om de stad te besturen. Of zoudt gij misschien willen hén dat men een van ons dien dag van de torre smijt lijk dat ze het overtijd deden met de katte Bah! Mijnheer de conseiller, de toestand is nog zoo erg niet. Maar als de gemeente raad alzoo voortdoet, de goesting zou wel kunnen komen. Z'hên dat hier nog gedaan, in Yper Spectator. AlSer&iancSe Nieuws BINNENLAND Yper. Een schurkenstreek. Verleden week hebben wij de ontploffing ver meld waarvan René Vandenberghe, op het Pauwtjeshoekje, het slachtoffer werd. De ongelukkige werd in het huis zijner moeder gedragen waar een onbekende schurk van de begrijpelijke beroering misbruik maakte om van de arme vrouw al haar spaarpenningen te ontfutselen, zijnde rond de 5oo fr. Wij hopen dat de gemeene dief weldra gevat en voorbeeldig zal gestraft worden. Dood van den heer Leon Vander ghote. De heer Leon Vanderghote, arrondissementsingenieur bij den provincialen Technischen dienst, is Zondag morgend, rond 11 u., in zijn woning schielijk overleden. Westoutre. De landbouwer Leon Leeuwerck werd door het steigeren van zijn paard uit zijn kar geslingerd. Bij den val ontwrichtte hij den linkerschouder. Zuydschote. Een schouwbrand was oorzaak dat de barak van Camille Six met gansch den inboedel in asch werd gelegd. Gelukkig werd er niemand gekwetst. De schade is gedeeltelijk door verzekering ge dekt. Langemarck. De landbouwer Henri Delanghe die onlangs van zijn paard een ge weldigen hoefslag in den buik kreeg is aan de gevolgen zijner verwondingen bezweken. Het slachtoffer, dat slechts 55 jaar oud was, laat een weduwe met verscheidene kinderen. Gheluwe De 3i jarige hoeveknecht Arsène Decroix is met een zak kolen zoo ongelukkig uitgegleden dat hij zich bij het vallen een kniegewricht heeft verwrongen. Statiestraat, IS YPER Specialiteit voor HlSond- er» Tandziekfen Gebitten en Misgroeide Tanden. Te St Gillis (Brussel) heeft een Italiaan- sche matroos zich door gasverstikking gezelf- moord. Te Fays-les-Veneursbij Bertrix, heeft een jonge hoeveknecht zich een kogel door het höofd gejaagd. De wanhopige bezweek kort nadien. Te Lessen is een 19 jarige werkman in een kuil gevallen van 20 meters diepte. De dood was oogenblikkelijk. Te Eekloo heeft een man zijn schoon-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 5