|hbt ypersche - CADEAU LARÉGION D'YPREi: loadagrust - Repos dominical Bijvoegsel -= eltBlij kscü. Overzicht Supplément f ZIE'LHISSEN aargang, N' 48 12 Maart 1927 7e ^nnée, N° 48 12 Mars 19f^ [onderste Aantrekkelijkheden der foor gezegd |Kattefeest van 13 Maart 1927 en volgende dagen Carrousel salon L. Bandelet 2. The lp (Le Fouei) 3. Tunnel Railway lemyns 4. Luna Pare, Aug. Vandekerck- 5.Hippodrome, v* Maho; 6.Velodrome, ton frères 7. Balanpoire Dagrad larrousels Lauwers, Dejonckheere ver [idene schiet- en suikerkramen, buitenge re verschijnsels, enz. Ihina. - Altijd even onstuimig in 't gele Men denkt dat de Cantoneezen weldra inen aanval zullen beginnen op Shanghai en l verwacht de hevigste drukking langs den g-Tsé. De Cantoneezen werken intusschen ner verder vooruit om de stad te omsin en. )e beheerders der internationale bezetting ben te Shanghai alles in 't werk gesteld om mogelijke verdedigingsmiddelen in ge- dheid te brengen en alle onlusten te voor- nen. det leger van Tchang- Pso-Lin heelt deze ek een schip gekaapt der Bolsjevikken. Op schip, genaamd Pamiat Lenina heett eene groote hoeveelheid brieiwisseling vonden uit Moskou aan de Cantonlegers ge- ;ht meteen wierden talrijke bolsjevistische zanten erop aangehouden, waaronder de ouw van den zoogezegden Borodme, dien ij verleden weck noemden onder zijn waren tam Grusenbcrg. Al de aangehoudenen, liten vrouw borodine, werden ter dood ;roordeeld. I Rusland Volgens een briefwisselaar uit loskou, zou er geen stad ter wereld zijn mar men meer van vergaderingen en congres- ;n houdt dan daar. Alle hebben voor doel en algemeenen toestand te verhelpen doch ïeestal blijven zij zonder gevolg. Een dezer vergaderingen was nochtans op- lerkenswaardig. De Commissaris voor den Lrbeid moest er bekennen dat er in Rusland edurig vermeerdering is van t getal werke lozen. Op een jaar is dit getal met 100.000 estegen. Op einde 1926 gaven de oificieele iifers een millioen 23 duizend werkeloozen an.Daar dit getal slechts kan gegeven worden p ingeschreven werklieden der syndikaten, .ie slechts 5o °/o uitmaken der werkers, mag len thans meer dan 2 millioen werkeloozen ekenen. Niettegenstaande dit groot getal burgers onder werk nemen de werkongevallen nog mmer toe. Onder de vorige regeering telde nen in igi3 slechts 47 ongevallen per 1000 werklieden, terwijl er verleden jaar 70 op 1000 oorkwamen. Dit is niet te verwonderen, want al de afge vaardigden brachten klachten uit tegen onge- ;onde lokalen, slechte werktuigen en gebrek kige leiding en toezicht. Japan. Eene ongehoorde aardbei ing ïeeft een gedeelte van Japan in opschudding ;ebracht. Volgens de eerste otftcieele cijfers iouden er niet minder dan 3ooo dooden zijn iaarbij werden 3529 huizen Vt;rnleld en 342b jebouwen werden in asch gelegd. Een buitengewoon hevig onweder heelt iaarbij nog al zijne gruwelijkheid over de :onddoolende vluchtelingen geworpen. De Natiënbond. Te Geneva bevinden rich thans de voornaamste vertegenwoor 1 jers van den Volkerenbond, ir re en gedurig onderhandelingen plaats tusschen de heeren Briand, Stresemann, Vandervelde en Chamberlain. Volgens hetgene men te weten krijgt zouden de gesprekken meestal voor doel hebben de betrekkingen der betrokken landen te regel n met de Soviets. Maar als men de duitsche dagbladen leest, vindt men spoedig dat men daar andeie do einden betracht. Vooreerst ziet men dat het Reich er zeer veel aan houdt e on 'L 1 7 van 'c bezette gebied door te drijven. Van een anderen kant echter is men bevreesd dat men een Locarno van 't Oosten tegen Duitschland zo» samenbrengen t.t.z. het Reich meent in te zien dat Engeland rond Rusland een kring wil vormen die hem verbonden is en zoodoende zou Duitschland de grenzen moeten aanvaar den die men hem langs die zijde toegewezen heeft. Het Reit h wil daar niet van weten en is sterk in zijne betrachtingen om de schikkingen van het Versaillesverdrag. daar nog eens te kunnen verkrachten. Frankrijk. Te Parijs heeft men het druk in de kamers met eene nieuwe wijze van lands verdediging. Men wil ertoe komen dat in geval van een nieuw oorlogsgevaar gansch de natie ten strijd geroepen worde. Zelis de socialisten zijn met dit voorstel akkoord alleen de communisten maken tegenstelling. Frankrijk bereidt zich om over eene vol doende macht te beschikken in geval van oorlogsgevaar ©m alleen te kunnen weerstand bieden. RIK. ites Routes La Libre Belgique du 7 mars Sait-on que la remise d neuf d'une route coütf actuMement 200.000 fr. le kilometre pour les asphnltts et macadams et f.00.000 lorsqu'il s'agit du pavage Eens te meer stellen wij de vraag Zal de stad haar laten eenen macadam op-iringen in vervanging van eene kalsijde aan 't Komensch roetje Voor de derde maal ligt het in eenen onge- bruikbaren staat in min dan drij jaar. Onvermijdelijk zullen wij daar eene kalsijde moeten terug hebben. Wie zal die 600.000 fr. instaan Aan de stadsoverheid d,e belangen der stad en der lastenbetalers te verdedigen Een Yper ling. N. S. B. - Yper F. N. C. Dinsdag 1.1. trad alhier de tooneelmaat- schappij De Gretrykring van Iseghem op en vergastte ons met een derpuikste opvoeringen welke wij tot hiertoe te zien kregen. Het Kind drama door Herm. Heyermans en Lente van Frans Delbeke en G. Walschap werden op meesterlijke en onovertrefbare wijze weergegeven. Geen wonder dat het publiek, nochtans aan veel goeds gewoon, er luidruchtig zijne bewondering over uitte. In bijzonderheden treden ware hier over bodig. Wij bekennen rechtuit gansch het spel tot in zijne geringste bijzonderheden was prachtig en perfekt. Ook heeft het den besten indruk bij alle toeschouwers nagelaten. Aan allen speelsters en spelers onze hulde en dank en tot wederziens. Onze Zwemkom Erratum In den Yperschen Gemeenteraad werd er, tijdens de besprekingen over de wijzigingen aan het reglement der zwemkom, op een zeker oogenblik gestemd met 7 tegen 7. In een nota, die wij in 't verslag er op lieten volgen.stelden wij ons de vraag of,in geval van gelijkheid van stemmen,de stem van den Heer Burgemeester dan niet meer overwegend is. Uit goede bron echter vernemen wij dat dit een verkeerde meening is die door tal van burgers als echt wordt voorgehouden. Immers een wetsartikel bepaalt dat alle beslissingen van den gemeenteraad moeten genomen wor den met de volstrekte meerderheid van stemmen en dat in geval van gelijkheid, het voorstel verworpen is. Terugkeerende op het geval dat ons hier bezig houdt, werd er dus beslist de zwemkom niet te sluiten van 10 tot 14 uur op de Zon dagen. De ingang wordt dus op deze dagen, kosteloos verleend van af 6 uur 's morgens tot 12 uur (in plaats van tot 10 uur), en van dan voort tot 6 uur 's avonds mits den vastge- stelden inkomprijs van 1 Jr. per persoon. BLANC et NOIR (facultatif) C'est a dire une toilette blanche pour les dames et costume noir, ou du moins le plus foncé de préférence, pour les messieurs, tel sera le prochain bal que le Rowing Chan Yprois organise pour ses membres d'h#n- neur et effectifs, le 16 courant en la salle An Vieil Ypres Les portes s'onvriront a 8 h. precises-et seulement les membres porteurs de leur carte seront autorisés a assister a cette brillaate soirée, qui sera suivie d'une grande tombola gratuite. Inutile de dire que le comité mettra tamt en oeuvre pour que la. fête soit une des plus réussies. Pour tous renseignements s'adresser an secrétaire M. Maurice au local d'liiver -a l'Hötel Excelsior Le Comité. Le nouveau Banc de Communimn de VEglise St-Joseph On vient de placer en l'église des Rév. Pères Carmes, rue de la Bouche, le nouvsau banc de communion formé de quatre balus trades séparées formant cloture du choeur. Cette ceuvre d'art en fer forgé de facture sobre est ornée de figurines et d'attrihuts symboliques en cuivre doré, avec draperies raides formant fond. L'ensemble s'harmonisant avec le style néo byzantin de l'édifice est d'nn efïet trés réussi. Vrienden cn kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 13 Maart, om 8 uur, in het Belle Godshuis, tot zielelafenis van Weduwe 13 ol I aev*t-Va n eSam ra Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 13 Maart, om 8 1/2 u., in St Jacobskerk, tot zielelafenis van MaHe - LquIss sproot Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 13 Maart, om 8 1/211., in St Pieterskerk, tot zielelafenis van SÈSvüa Osgpaeve Echtgenoote van August JONCKHEERE overleden den 23 Februari 1.1. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op'Zondag ISMaart. om 11 1/211., in St Maartenskerk, tot ziek lafenis van ltfIar>su;ai»Jtc3» TegetEhaoff Vrouw Emii. GHISQUIERF, postbediende .Boomgaardstraat, 35 De Apotheek van La Pharmacie de M1' Meenenstraat o— Rue de Menïn is ALLEEN OPEN op Zond. 13 Maart reste seule ou verte le Dimanche 13 Mars VOULEZ-VOUS UN WILT GIJ EEN tO ca S© ft*. Vous Irüüvcrsz grand ciioix Au CariBS-usy» Gij zuit c-roete kea: vT.öen z*:cz Van K tste 91fc;:

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 9