bekteniershuis Schoonen beplanten HOF Boomen WOONHUIS WOO N HUIS WOONHUIS Hp baandag 28 Maart 1927 Openbare Verkooping Op laandag it April 1927 Openbare Verkooping Openbare Verkooping Vande Lanoitte's koffies zijn de beste. Openbare Verkooping Openbare Verkooping 8 a. 63 ca. 72 ma. Moeshof EEN BA.FtA.KKE InstelMaandag 11 April 1927 Instel met Premie ip Maandag 18 April 1927 Merkweerdige Venditie te HOOGLEDE, Sint-Joseph A. - Gemeente Wytschaete B. - Gemeente Dranoutre C. - Gemeente West-Nieuw&erKe D. - Gemeente Westonter E.» Gemeenten Locre Westouter F. - Gemeente Westoutre G. - Gemeente Locre H. - Gemeente Kemmel YPES Instel Zaterdag 2 April 1927 Gemeente OostnieuwKerKe, Most die van den Notaris BOUCQUEY te Poperiaghe. I. in ééne zitting gtn 3 uur namiddag, in het hotel Den Katho den Kring Bertenplaats te Poperinghe Stad POPERINGHE, Yperstraat Koop één Schoon en welgeschikt met schoonen beplanten hof iroot volgens meting 6 aren 25 centiaren. Koop twee 4 aren 45 ca. palende aan voorgaanden koop. Gebruikt door M. Urbain Simoens. Onmiddellijke ingenottreding. Het woonhuis is zichtbaar den Vrijdag van iedere week II. in ééne zitting ■am 2 uur namiddag, in het Hotel-Restaurant .Delobt 1 te KEMMEL Koop i Woonhuis ten dienste van her berg Nieuw Amerika met 3 aren 20 ca. grond en hof. Bewoond door M. Edouard Lefever. Koop 2Schoone en groote nieuwgebouwde herberg met verdiep Au Moulin de Messines met stallingen en afhangen en 5 aren grond. Onbewoond. Onmiddel lijke ingenottreding. Koop 3 49 aren 70 ca. Zaailand, langs den steenweg van 't Hooghofnaar Dranoutre, palende Zuid en West M. Duvillier te Tour- coing. Gebruikt door M. Hector Sieuw. Koop 4 Sch«on Renteniershuis met verdiep (Groote Markt), en 2 a. 20 ca. grond en hof. - Gebruikt door het beheer der Pos- terijen tot 1 April 1934. Koop 5: Handelshuis herberg Hotel de la Régence (Groote Markt), met stal lingen en koetspoort en 5 aren 3o ca. koer en hof. Bewoond door M. Camille Toulouse. Koop 6 Woonhuis en afhangen, dienstig voor herberg Au Romarin met 20 aren 66 ca. grond en hof. Bewoond door M. •Charles Dochy. Koop 7 Woonhuis en afhangen ten dien ste van herberg In Sebastopol met 3 a. 45 ca. grond en hof. Koop 8 21 aren 49 ca. Zaailand, wijk Roodenberg palende aan de hh. Dekeu wer en Cortijl. Koopen 7 en 8 gebruikt door M. C. Raeke. Koop 9 Nieuwgebouwde herberg Het Hoekje met schuur en stallingen en 17 aren 16 ca. grond en weide. Koop 10 Circa 60 aren 33 ca. Weide met uitweg op den steenweg, palende aan Jw Six, ■MM. Six en de erven Van Eecke-Crabbe. Koop Ti Circa 47 aren 40 ca. Zaailand, palende aan M. Dekeuwer, stw. Yper-Belle en den gravier. Koopen 9, 10 en 11 gebruikt door heer Jerome Baes. Koop 12 Woonhuis met afhangen, ten dienste van herberg De Bruylooze met 28 aren 3o ca. grond en land. Koop i3 32 aren Zaailand, wijk De Bruylooze palende aan MM. Leynaert, Gesquiere, Danneel en Six. Koopen 12 en i3 gebruikt door M. Alois Danneel. Koop 14 Woonhuis en afhangen dienstig voor peerdesmis met 4 aren 3o ca. grond en hof. Gebruikt door M. Jules Pauwels. Koop i5 98 aren 40 ca. Vette Weide, wijk «De Bruylooze», palende aan M. Jerome Vandewaele en aan den gravier. Koop 16 67 aren 90 ca. Vette Weide,wijk De Bruylooze palende aan MM. Brouck- son, Goudeseune en Vandemaele. Koopen i5 en 16 gebruikt door M. V. Louf. Koop 17: Een Woonhuis en afhangen ten dienste van herberg Het Neerhof met 3g aren 10 ca. grond en land. Koop 18 41 aren 60 ca. Weide, palende aan M. Dekeuwer, de erfgenamen Désiré Plaetevoet en aan den gravier. Koop 19 64 aren 75 ca. Weide en Zaai land, gelegen Locrebergstraat, palende aan de gerechtigden Octavie Crabbe, Désiré Plae tevoet, Benoit Dekeuwer en M. E; Froidure. Koopen 17, 18 en 19 gebruikt door heer Richard Hennin. Koop 20 Lettenberg 1 Ha. 3g aren 55 ca. Bosch, palende aan MM. Deconinck en Lauwers. Koop 21 63 a. 40 ca. Zaailand, Weide, Molenwal en Grond, palende aan Jufvrouw Felicie Thevelin en aan koop 22. Koop 22 Eene Vette Weide, genaamd «De Meuleweide», groot 1 Ha. 54 a. 20 ca., palende aan M. Paul Lauwers en Juf. Felicie Thevelin. Gebruikt deor M. Rich. Hennin voornoemd. De koopers zijn verzocht zich te willen voorzien van hun trouwboekje of uittreksel uit hun geboorteakt. Openbare Onderstand Yper Wrïjjdae 1H April om 3 uur namiddag, ter zittingzaal der Commissie van Openbaren Onderstand te YPER, Rijselstraat, Nr 38, zal er door het ambt van dea Heer Notaris Lauwers te Yper overgegaan worden tot de van 341- koopen STAANDE Te Westvleteren, in het bosch genaamd De twee gemete van den Droogen Tap langs de Krayestraat 10 koopen. In de Belle vijf gemete 6 koopen. Te Oostvle ter en, op de hofstede van Julien Vanryckeghem-Verfaillie 9 koopen. Te Woesten, op het land gebruikt door Cam. Dewilde, langs de baan Yper-Veurne 9 koopen. De bo&men in de bosschen te Westvleteren zullen aangeduid worden daor sieu<r Bamelis Richard. Het cahier van lasten en voorwaarden ligt ter inzage in het Secretariaat, Rijselstraat,38, en bij den werkenden Notaris. Studie van den Notaris Ernest DE COCK Korte Thouroutstraat, 4, te Yper. 1. Een nieuwgebouwd Korte Thouroutstraat, Nr 25. groot j3 vm. Gebruikt door Louis Mion mits 75 frank te maande. 2. Een nieuwgebouwd Lombaardstraat, groot 1 are Vrij van gebruik. ZITDAGEN s Overslag Zaterdag 16 April daarna telkens om 3 uur zeer stipt namiddag, in de Café de la Lune Groote Markt, te YPER. 1/2 p. h. Instelpremie. gelegen te VPiBaseulestraat Volgens plakbrief verdeeld in drie koopen. in hout, gedekt met platen Overslag Maandag 25 April daarna telkens om 3 ure zeer stipt namiddag, in het Hotel Continental Statieplaats te YPER. o,5o p. h. Instelpremie. Studiën van de Notarissen VAN ISSACKER te Hooglede en GüEKlERE te Meenen. Op Vrijdag 8 April 1927 om 4 uur namiddag, ter herberg De Sultan» bij Cam. Parmentier te Oostnieuwkerke, Most EEN KLOEK met afhankelijkheden vroeger dienende voor herberg «'t Gildhof met ongeveer 6 aren erve. Gebruikt zonder pachtrecht door René Vandeputte mits 400 fr. 's jaars en de lasten. Studie van den Notaris VAN ISSACKER te Hooglede. (zijnde Tweede Paaschdag) om 12 uur stipt middag Wijk Lokkedijse ten verzoeke en ten huize van heer Henri Declerck, timmermansbaas te Hooglede- Eokkedijse, van 1) Ai ie mskanïekers «era ma- chieraeri, zooals Moteur 12 PK. met naphte, ook kunnende geplaatst worden op gas Schaafmachien met verdiktafel van 40 centimeters Toupie 41/2 centimeters zaagmachien van 80 centimeters. 2) Alierlei Timmepmartsaiaam en Houtwaren. 3) Sffie&sbels en Corpptant en gewone voorwaarden. VAN O VAN VAN VAN VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 15