feintur er ie li Stoomververij Soomkwetkerij "DE TOEKOMST" Coffre-Forts en Broeimachienen LEPERCQ - VERSTRAETE Esmest HOET W® DE PLANCKE en Zoons Electricité Téléphonie saus fil 2e Bijvoegsel es N° 5® cZe Bruges van Brugge DEPOT Madame CORNILLIE L'AVENIR Mekanieke Steenzagerij Steenhouwerij ÏPER, Bickebuschsteemveg Chaiissée de Dickebuscb, l'PRES Georges ROELENS GROOTE KEUS 'W m. LENT E 19 2 7 .a, Jriégio. Bijzondere KweeK van ROZEN Culture spéciale de E0SIE1S BIJ EB. STEVENS ZONEN Alle slag van LANDBOUWMACflIENEN, groots en Kleine i-•-■====! Fruitboomkweekerij Pépinière d'Arbres fruitiers roze is Handel in Brdsajetten, Brei waren GemaaKt goed H Mercerie Sue de Lille - WA8NÊT0M JUWEELEN, HORLOGKI Regulateurs en Wekkers Benoni Y ermeux a, Si-Jari.' lij $zr 2 ci' jp£" Lavage a neuf Nettoyage a sec Blanchitsage a neuf de Chemises, Cols, Marchettes Noir fin pour Deuil en 24 heures TRAVAIL SOIGNÉ - LIVRAISON RAP IDE. Droog- en Ni euwwasscherij Nieuw wasscherij van Hemden Cols Manchetten' Fijn zwart voor Rouw in 24 uren VERZORGD WERK - SPOEDIGE BEDIENING. MO OSS Stue au Beurre, 2@ "3fPR E s. 25, Boterstrasafi M O O E N Komensche steenweg TC S» IS R. Alwie eene belangrijke beplanting te doen heeft, wende zich tot onze kweekerijen, de grootste en best ingerichte der streek. FRUITBOOMEN - IN ALLE VORM EN SOORTEN Sieraadboomen Heesters Coniferen Haagplanten, enz., enz. Voor hoveniers en voortverkoopers staan onze prijzen gelijk met deze van het binnenland. Kosteloos vervoer voor de omstreken. - PRIJZEN OP AANVRAAG - Pour vqs plantations importantes adressez vous a nos Pépinières, les plus éteniues et les mieux organisées de la region. AfiBiES FRUITISRS dans touUs les variétés et de toute forme Arbres d'Ornement Arbustes Conifères Plantes pour haies. etc. Pour les jardiniers et revendears nos prix peuvent rivaliser avec ceux de l'intérieur. Transport gratuit pour la contrée. PRIX SUR DEMANDE GROOTE KEUS VAN Y p e r Telefoon 249 )T Telefoon 94 EP®p@r1rsgjEft@ Poulies Riemen Oliën en Vet Staken en Stekkerdraad Alle herstellingen en vervangstukken Trouwe bediening Zorirt©beK@sf@enwug, 2, Te@. a?3 Blauw en Watersteenen Wit Steen Marmer Zuilen r u Schouwen en Grafzerken in alle stijlen in alle keus in alle prijzen Verzorgd werk Concurrentie onmogelijk spoedige bediening Altijd te bekomen afkappeling van steen kosteloos voor het weghalen. ui mi ini1-— Vooraleer uw plantingen te doen BEZOEKT DE KWEEKERIJEN Arant de faire vos plantations - VISITEZ LES PÉPINIÈRES waar ge zult vinden een Stoute keus van hoog- laagstamniige FRUITBOOMEN in de beste soorten Sieraad-, Haag- en Boschplanten Echtheid der soorten gewaarborgd Aanleg van Tuinen en Parken Oude Firma HOET - QRIPFRCY GROOXe MARKT D 1 X m U D E -ENKEL IN 'T GROOT.— Chauffage central Système G A V R E L Breveté Tous travaux garantis Devis gratuit sur demande Nombreuses références enBelgique et a l'étrangtr @=it07)^^-,©==»==^ ALLE SLACH VAN BRILLEN i Graveur Goudsmid, Diamantzetter liiis^lsfiras&f (bij de Markt) Inkoop ven goud en zilver. Herstellingen. Voordeelige prijzen. Rechtstreeksche Invoer sedert 1907-van veredelde Daitsche Flartaardapgaefen -aJ INDUSTRIE Oü vous trouverez un grand chcix d'ARBRES FRUITIERS. hautes basses tiges dans toutes les meiSleures variétés R O S I E R S Arbustes, Plantes pour haies et bois L'authenticité des variétés est garantie Creation de Pares et Jarditxs In geen enkel land wordt de teelt -der Industrie zoo verzorgd ais in Duitschland. Alléén, met de veredelde Industrie uit -dit land kan men de HOOGSTE opbren§Bten bekomen. Ieder jaar, in Juli-Augustus, ga ik zelf-om er de aardappelen te velde te bezichtigen, ten einde ziektevrij en soortenrein plantgoed te kunnen koopen. Ik koop i - „>eks hij de boeren en ga zelf de leveririe nazien bij de verzending. Ik voer alléénlijk Duitsche 'ndusirie in. Geen enkel ander invoerder van Industrie kan zulke waarboig geven. Telelo Yper - 24 u i >arr/tc3t?v .-f VO-iiW' 'ViWSSBJWWCt» 1> ria s it Chaussée cte Comir es s==aa Y F ït E S OOGSLAG OPVOLGER VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 17