OENTISTE IBIS Stad fpsr - Gemeenteraad jrjtting van Maandag 28-3-27, om 13 h. DAGORDE j Proces-verbaal der zitting van 28 februari X927. 2_ Wegenis Aankoop van grond. Aankoop door de stad van een per ceel bouwgrond. Financiën Aanvullend krediet. 5. Openbare Onderstand Begrooting ^oor het jaar 1927. g, Muziekschool Rekening voor het dienstjaar 1926. 7. - Gemeentelijke huishoudschool Be grootingen voor 1926 1927. 8. Brandweer Rekeningen voor het dienstjaar 1926. g. Rooiïngsplan voor den uitbatingsweg de Basculestraat met de Lange Thourout- straat verbindende. 10. a) Koninklijke Hofbouwmaatschappij Vraag om toelage voor het helpen inrich ten eener internationale tentoonstelling. b) Handelswijk en Kruisstraat Kermis Viaag om toelage. 11. Veemarkt Herstel der ijzeren ba lies en voetpaden Inschrijving der noodige kredieten. 12. Ontwerp voor een overdekte boter markt. 13. MinnepleinAanleggen der rioolee ring onder buitenwandeling. 14. Mededeelingen. Allerhande Nieuws BINNENLAND. Yper. - Beware of piek-pockets Maandag -namiddag kreeg de heer Georges Werquin- Berat, juwelier en wapenhandelaar, Boterst-, het bezoek van drie Engelschen die hun auto voor de deur lieten staan. Toen ze vertrokken stelde de heer Werquin vast dat hij bestolen werd. Hij verwittigde on middellijk de politie en samen vonden zij den auto op het Statieplein terug. Na lang zoeken vonden zij een doos brillen in de neerliggende kap van het rijtuig in een deken gerold, een revolver werd echter niet terug gevonden. Proces-verbaal werd tegen de verzamelaars van Souvenir of Ypres opgemaakt. Zuydschoote. Dinsdag namiddag ont- riggelde de buurttram Yper-Dixmude bij de brug van Steenstraete. Er zijn geen persoon lijke ongelukken te betreuren. Woensdag morgen te 4 u. was het verkeer reeds hersteld. Vlamertinghe. De genaamde G. H., wonende alhier, werd Zsndagnacht bloots hoofds en zonder vest in de straten van Roeselare aangetroffen. Op het politiebureel verklaarde de man, die wat bedronken scheen, zich niet meer te herinneren hoe hij te Roese- kre geraakt was. Hij betreurde ten zeerste de verdwijning van zijn vest en van zijn brieven- tesch met i5oo fr. 's Anderendaags kwam G. H. weer tot be zinning. Hij vertelde dat hij te Yper bij ver gissing op den trein naar Roeselare was ge stapt. Intusschen bra«ht een kleermaker der Noordstraat op het politiebureel de verdwenen vest terug met de portefeuille en de i5oo fr. die hij op zijn vensterbank had vinden liggen. Einde goed, alles goed. Maar G. H, mag loch van geluk spreken. Gheluvelt. - Vliegtuig uitgegraven. - Op <c Het Hooghe heeft een werkman, bij het graven van een put, een vliegtuig blootge- kgd dat verscheidene meters diep lag. De ^otorwas, om zeggens, onbeschadigd. ^ytschaete. Poging tot diefstal. - Zondagnacht poogden dieven in te breken ©p de hofstede Henri Forrest. Ze werden ver- Bagd. HolSebeke. Verijdelde inbraak. -- In den nacht van Zondag op Maandag heeft de hofstede Jules Dumortier het bezoek gehad van twee dieven die zich om 't geweldig blaf fen van den hond in 't geheel niet bekreunden. Dan schoot de landbouwerszoon een paar keeren in de richting der booswichten die aldus op de vlucht gedreven werden. MBe VANDENDRlESSeHE de la Faculté de Médecine de Lille et de l'École Dentaire de Bruxelles 57, Rue de Bixmude, 57 a YPRES. CONSULTATIONS tous les jours de 8 h. a 12 h. et de 2 h. a 6 h. Le Dimanche de 9 h a 12 heures. Te Moeskroen werd een 46 jarige voer- ma» doodgepletterd. Te Auvelais werd uit de Samber het lijk van een 38 jarige vrouw van Chatelineau opge- visckt. Te Brussel werd uit de vaart van Charle roi het lijk van een onbekenden man opge haald., Te Zuid-Baelegem werd een 27 jarige man door een trein verrast en in stukken gereden. Te Meirelbeke heeft een. 62 jarige dag- looner zich opgehangen. Te Verviers reed een motocyclist tegen een kamion. Het slachtoffer werd met gebro ken schedel naar een kliniek overgebracht. Zijn toestand is hopeloos. Te Saint-Sauveur (Henegouw), een ge-' meente van a5oo zielen, zullen 7 gouden en 1 diamanten bruiloften gevierd worden. Te Brussel werd een 45 jarige bediende door een tram in stukken gereden. Te Hoei werd een 40 jarige voerman door een wagon verpletterd. Te Montignies sur-Sambre werd een 60 jarige voddenkoopman door de ontploffing van een houwitser gedood. Te Flémalle-Grandp is een werkman van een dak gevallen. De toestand van het slacht offer is hopeloos. Te Doornik hebben twee mannen zich gezelfmeord een ouderling van 71 jaar en een mijnwerker van 49 jaar. Te Ryckevorsel werd een 6 jarige knaap door een auto doodgereden. Te Zele werd een 18 jarige dienstmeid door eleetriciteit doodgebliksemd. Te Haine St Pierre werd een 42 jarige vrouw vermoord. Te Boussu zijn twee Italiaansche mijn werkers van 3o meters hoogte in een koolput gestort. De ongelukkigen waren op den slag dood. Te Waterschei, bij Genck, werd op de baan het lijk van een mijnwerker ontdekt. Men weet niet of er ongeval of moord in 't spel is. Te Gilly werd een 25 jarige mijnwerker onder een instorting gedood. Bij Werchter werd uit de rivier het lijk van 'een 60 jarigen man van Ransel opgevischt. Te Grivegnée viel een 2 jarig knaapje in een ketel kokend water. De arme kleine werd erg verbrand. Er is toch hoop op redding. Zondag werd te Brussel het gedenkteeken onthuld aan de gesneuvelden van het ge Linie regiment. Te Luik reed een auto in een groep per sonen die hetSt Jozefsfeest vierden. Er zijn zes gekwetsten waarvan drie zeer erg. Te Gilly werd een 2 jarig meisje door kokende melk afgrijselijk verbrand. De arme kleine bezweek kort nadien. Te Hoei is een 53 jarige schipperin in de Maas gevallen en verdronken. Te Hombeek werd uit de Zenne het lijk van een man van Koekelberg opgevischt. Te Gent heeft een 48 jarige blinde zich opgehangen. Te Tilleur is een 62 jarige werkman doodgevallen. Te Couillet werd uit de vaart het lijk van een 18 jarigen man van Gilly opgehaald. Te Ath heeft een 60 jarige weduwe zich opgehangen. Te Vodécée bij Philippeville heeft een 44 jarige man zich opgehangen. Te Houdeng- Goegnies werd uit de Cen trumvaart het lijk van een l3 jarig jongetje opgevischt. Te Holteau-Chaineux is een 62 jarige vrouw uit een venster gevallen. De ongeluk kige bezweek aan schedelbreuk. Te Fouron-le-Comte heeft een gevangene zich in zijn cel opgehangen. Te Auderghem heeft een 62 jarige vrouw zich door gasverstikking gezelfmoord. bericht het publiek dat zijn personeel, binnen enkele weken, zijne werkzaamheden zal her vatten. De uitvoering der werken zal geschieden vol gens de volgorde der bestellingen. De kalanten, die verlangen gediend te zijn vóór het einde van het zomerseizoen, zullen heel voorzichtig handelen met van nu af reeds prijs te vragen. Terloops weze gezegd dat het produkt IBIS met bijval heeft gebezigd geweest door het Ministerie van Spoorwegen, hetgeen alle verdere beschouwingen over de waarde en de hoedanigheden ervan zal overbodig maken. Niettegenstaande den opslag der grond stoffen werden de prijzen niet verhoogd. Voor alle inlichtingen gelieve men zich te wenden of te schrijven aan G. BASTIL, Dixmudesteenweg, YPER. BUITENLAND. In de omstreken van Elham (Kent-Enge- land) is een militair vliegtuig neergeploft. De twee inzittenden werden verkoold. In de streek van Benton (Arkansas) heeft een wervelstorm veel schade aangericht. Er zijn 8 dooden en i5 gewonden. Te Anzin (Fransch-Noorden) werd een 27 jarige werkman door den zwengel van een stoomkraan doodgeslagen. Te Compiègne (Frankrijk) zijn tweeper sonen in de Aisne verdronken. Geweldige overstroomingen hebben de vallei van Shire, in Nyassaland, fel geteisterd. Het aantal slachtoffers is groot en de schade zeer aanzienlijk. Te Parijs zijn 3 kinderen omgekomen bij den brand eener barak. Het Chineesch kwartier van Santiago de Guayaquil (Ecuador) werd door een feilen brand totaal vernield. Er zijn talrijke dooden en gekwetsten. In de statie van Aubange (Frankrijk) werd een 25 jarige paswerker doodgepletterd. Op het gewezen slagveld van Douaument (Frankrijk) werd een 28 jarige Pool door de ontploffing van een houwitser gedood. Te St Médard-en-Jalles fGironde-Fr.) heeft een 68 jarige landbouwer zijn 33 jarigen schoonzoon doodgeschoten en zich daarna gezelfmoord. Te Bordeaux (Frankrijk) heeft een 53 jarige vrouw petrol op haar kleeren gegoten en die daarna in brand gestoken. De ongeluk kige bezweek in de vreeselijkste pijnen. Te La Spezzia (Italië) ontstond een ont ploffing aan boord van een duikboot. Een werktuigkundige werd gedood. Er zijn 19 ge kwetsten. Te Millonfosse bij Valenciennes (Frank rijk) werd een 73 jarige landbouwer door zijn 26 jarigen zoon met klompslagen afgemaakt. Te Parijs sprong een 45 jarige vrouw uit een venster van het 6e verdiep. De wanhopige was op den slag dood. Te Wittelsheim (Haut-Rhin-Frankrijk) viel een mijnwerker in een put van 100 m. diepte. De ongelukkige laat een weduwe en zes kinderen. Te Mulhouse heeft een onbekende vrouw haar kleeren in brand gestoken. Men vend slechts een-lijk dat gansch verkoold was. Bij Grenada (Spanje) zal een luchtspoor- jji1 m

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 5