Dr A.ndré DOCHY Kleine Aankondigingen VERLOREN de 111e «Ypres-Aviron» Eiland Ypres-Aviron Ben kooper Oorlogsschade W oonstverandering Changement de domiciie Werkzamen tn treffelijken Man Toekomst verzekerd Gevraagd r den omtrek van Ypsr On demand© o« m* ir„ Ypersche SportKronieK pëtites annoncp. Serveur ou serveuse demanded Miner of Kellnerin gevraagd weg ingehuldigd worden yan 35 kilometer lengte. Die luchtspoorweg, die 4 statiën telt, kan een last van 400 ton dragen. Te Parijs reed een autopomp op een voorland. Er zijn elf gekwetsten. Te Kerbussou en-Plemet 8retagne-Fr.) heeft een 34 jarige zieke vrouw zich met een harer kinderen verdronken. Te Rio de Janeiro (Brazilië) is een boot, met gazoline geladen, ontploft. Er zijn tien dooden, waaronder de kapitein, zijn vrouw en hun zes kinderen. Te Conflans Sainte-Honorine (Seine-et- Oise) heeft een 25 jarige Rus zijn 22 jarige minnares vei moord. In Januari 1.1. was het aantal oorlogsver minkten in Frankrijk onderverdeeld als volgt: 404,6('6 verminkten aan ledematen. 235,884 aan de longe*. 27,281 aan de oogen, waarvan 2,535 blinden. 17,730 aan de ooren, waarvan 4,338 dooven. 8,588 aan het gezicht. I4,5o2 zenuwziekten. Een gruwel is de oorlog Onder den oorlog 1914-18 telde het Duitsche leger i3.5oo.ooo gemobiliseerden. Op dit aantal werden er 2.25o.ooo gedood. Ze lieten i.5g7.35o weduwen en weezen Het Duitsche Reich betaalt jaarlijks ongeveer 40 millioen goudmarken voor genees kundige zorgen aan zieke en verwonde oud strijders. Wat denken daarvan de partijgangers van een frisschen en vroolijken oorlog Zondag 27 Maart, om 8 uur 's morgens Oefei ing voor al de spelers die niet aange duid zijn in 2e en 4e elftal- Niemand zal per kaart verwittigd worden. Dimassclie 27 Mars, a 8 heures du matin Entrainement pour tous les jeueurs qui ne sont pas désignés pour les équipes de IIe et IVe division. Aucune convocation personnelle ne sera envoyée. RRONOSTIEK WEDSTRIJ D Hotel Continental Uitslag van Zondag 20 Maart 1927 7 p. Callens Ars. 6 p. Delodder Ch., Murray H., Brou wers W., Gisquiere Em., Indervuyst G., Bertheloot G., Decheiver Fl.,Vermote Guill., Simoens Marcel, Pauwels Lucien, Huyghe- baert G., Dekeerle Eug., Huyghebaert O., Desodt Fr., Hollebeke Fl., Blootacker Alb., Despeghel Luc., Vandendriessche M., Cou- lembier Oscar. Verders 29 pronostiekers met 5 punten >>29 4 29 3 9 2 Totaal 116 pronostiekers. Aïgenaeetie rangschikking na de matchen van Zondag 20 Maart 123 p. Notebaert Leon. 119 p. Iadervuyst Georges. 117 p. Hoornaert M. Ii5 p. Deplancke Me, Deplancke Amédée. 114 p. Decheiver Florent. Ii3 p. Coulembier Oscar, Surantyn Mad., Blootacker Albert. 112 p. Despeghel Lucien. lil p. Poels, Huyghebaert Odile. nop. Notebaert Aadré, Gillioen Julien, Hauspie Otto, Gisquiere Emile', Vanden driessche M., Delodder Charles, Ver- meersch Maurice. 109 p. Coppin Joseph, Molein Georges, Hollebeke Charles. OOGZIEKTEN MALADIES DES YEUX rase Ciariöïvsiiraaf» 1*2, PER. Het zonnig weertje heeft vele toeschouwers naar het voetbalplein gelokt om ons rood wit elftal in 't gedrang te zien tegen het rood groene van Waereghem. Kapitein Deleu, den opgooi gewonnen hebbende, verkiest met de zon in den rug te spelen. De Zuid-Oosterlingen trappen af maar geven out». Cerclepaktop en komt de verdediging der bezoekers besto ken. Op een gegeven oogenblik schiet Van- nieuwenhuyze naar 't doel, de doelbewaarder ontzet onvoldoende, en eerstgenoemde kogelt nummer één binnen na 5 minuten spel. Nauwe lijks aan gang of, op gemeten pas van Olie- vier, weet Debuyser de Waereghemsche ke«per voor de tweede maal te verschalken. Geenszins ontmoedigd, trekt het bezoekend elftal dapper ten aanval en Deloddere heeft de gelegenheid zijne kunde te laten zien. Corner voor Yper, goed door Vannieuwen- huyze ingegeven, wordt op kopstoot van De buyser door den vjjandelijken keeper gered. Waereghem neemt nu lichtjes de bovenhand en onze backs worden op de proef gesteld. Deleu klaart menig gevaarlijk standje op. Bij eene tusschenkomst van denzelfden speler kent de scheidsrechter penalty toe die in doel omgezet wordt, stand 2-1. Cercle op zijne beurt nestelt zich in het rood-groeae kamp. Hun keeper heeft de handen en... voeten vol, Ollevier geeft op de lat, Deplancke schiet juist boven maar de scoor zal niet raeer ver anderen tot aan de rust alhoewel Waereghem van twee toegestaane hoekschoppen geen ge bruik kan maken. Bij de herneming moet Deloddere reeds een bijna zeker doel in corner redden die evenwel ontzet wordt. Vannieuwenhuyze in 't bezit van 't leder geeft wederom een rakelings shot op den doelbewaarder die zich nogmaals moeilijk van den bal kan ontmaken en onze center-voor heeft geen moeite om onzen voorsprong te vermeerderen. 3-i voor Yper. De rood-witten blijven den baas maar kunnen van een hoek schop geen nut trekken. Waereghem voelt het gevaar en geeft goed door. Ook nestelen zij eenigen tijd in het Ypersch gevaarlijk gebied en Deloddere moet verschillende welgerichte shotten afweeren maar kan niet beletten dat de bezoekers hun achterstel verminderen na een half uur spel. Scoor 3-2. Doch het ant woord laat zich niet wachten en Deplancke Albert verhoogt de cijfeis op 4-2 met een schoon schuinsch shot De bal reist nu van het eene kamp naar het andere in eenige oogenblikken tijd en beide heiligdommen worden aangevallen. Deloddere zich een weinig te ver gewaagd hebbende, zoo kunnen de bezoekers hun derde doel aanteekenen. Maar het stond geschreven dat Cercle moest overwinnen en op ontsnappen van Ollevier neemt Deplancke van zijn overzetten gebruik om voor de vijfde maal de Waereghemsehe portier te doen visschen. Loffelijke pogingen worden nog aangewend door de bezoekers om het verlies in te halen maar niets baat en Cercle mag zijne zevende overwinning boeken. Hoe heeft ons elftal gepresteerd Deloddere heelt al gehouden wat te houden viel behalve de keer dat hij zich te ver gewaagd had. Deleu steekt nog immer in form terwijl Claeys in geen goeden dag scheen. In de halflijn was Decadt de flauwste maar ja waarom moest het ook St Joseph zijn eh HenriIn de voor lijn is de middentrio klaarblijkend aan 't ver beteren maar Albert moet nog wat leniger worden. Mijn inziens is Ollevier beter op den rechten vleugel terwijl Debuyzer voor een eerste maal als buiten links een goeden eersten time gespeeld heeft. Indien wij Zen dag met hetzelfde elftal kunnen optreden zoo zal Veurne het onder de markt niet hebben en 't zou mij niet verwonderen dat onze kranige spelers eene verrassing daarstellen en het seizoen in schoonheid willen eindigen met de twee punten naar huis mede te brengen en dit op hun voorlaatste verplaatsing. Jinsgram Les personnes demandant des adresses priées de joindre un timbre pour la répons^ Be personen die het volledig adres van kle' ,ankondigingen vragen worden verzocht z 5,-wr antwoord bijhun brief te voegen. Maandag 14 dezer maand in Cinema 0,-n of in omliggende BRACELET in zwarte» draad met gouden sluiting. 100 fr. beloonin aan wie deze terug brengt aan M. De Cock violenist van bovengenaamd huis. Le 3 Avril OUVERTURE Majoor gr acht derrière la Caserne d 2 minutes de la Gare Canotage Consommations Jeux diver* Casse-croüte a toute heure On peut apporter son manger. Op 3 April OPENING van het - Majoorgracht achter de Caserne op 2 minuten der statie. Roeien Allerhande dranken en spelen. Ontbijt ten allen tijde Men mag zijn eten medebrengen. Obligatiën 1925 5 p. h. KOMPTANT SJBTBEYJfcALD Schrijven en hoeveelheid aanduiden aan: VERMEERSCH,'wisselagent, 12, Margare- taplaats, te LEUVEN. M. Emiel COFFYN, 1 vasscherij en strij- kerij, vroeger Hondstraat, maakt zijne acht bare klienten en het publiek kenbaar dat zijne woonst overgebracht is naar Sint- Jacob- straat, 32, 1 S. M. Emile COFFYN, blanchisserie et repassage, précédemment rue des Chiens, a l'honneur de porter a la connaissrnce de ses nombreux clients qu'il vient de transférer son domicile a la rue St Jacques, 32, Ypres. beide talen kennende, wordt gevraagd als chef de dépot te Roeselaere. Onnoodig den artikel te kennen. Schrijven Maat schappij SINGER, 47, Doornijkstraat, 47>- KORTRIJK. EERLIJK persoon, goed kunnende spreken, wordt gevraagd voor 't arrondissement pott in WETTIGE en ERKENDE Samenwerken de Maatschappij in VOLLE WERKING. 800 fr. maandloon, hoog kommissieloon, reis- abonnement en kontrakt van tien jaar, 5ocofr- te storten als aandeelhouder.— Schrijven met inlichtingen aan Onderlinge Rente Nieuw- brugstraat, 47, te Brussel. voortverkoopers van bieren en limottaden- Zich w. J. Coulembier, Bukkerstraat, Yper- a l'Ile Ypres-Aviron, Majoorgracht. op het eiland Majoorgracht. Cuisinière et bonne serveuse conna^ sant franqais, flamand et anglais, bonnes re rences exigées. Prendre adresse bureau journal.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 6