F1 GROOTE HANDELSFOOR Grande FoireGommerciale k I jf Jaar, N° 52 - 9 April 1927 7e Année, N° 52 - 9 Avril 19t7 STAD YPER VÏLLE D'YPRES 43 Oe Werkhuizen firmteie -Van Ryckeghsm Abonnement voor dsn Vreemde Federatie der Geteisterde» van bet Arrondissement Yper Federation des Sinistrés de 1'Arrondissement d'Ypres Vierde Handelsfoor te Yper - Weekblad - voor het Arrondissement Yper éar Vereemging der Geteisterden. der Ypersche Clubs, enz. Beheer, Opstel en Aankondigingen 15, Boter straat, 15, Yper Aboanement 15 fr. OD per jaar Buitenland 22 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren 25 ct. het nummer Naamlaote artikels geweigerd Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres Organe de ['Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Rédaction, Administration et Pnblicité 15, rue au Beurre, Ypifes Abonnement 15 fr. (10 par an Etranger 22 fr. On peat s'abonner dans tous les bureaux de posle Beiges 25 ct. Ie numéro Les articles non signés sont refmés Het-abonnement voor Frankrijk, Hol land en Amerika van nu tot 31 December is 3 y2 Belga op te sturen per post. De aanstaande maandelijksche verga dering van de Afgevaardigden der Bonden zal plaats hebben den Zondag 10 April 1927 om 14 1/2 uur zeer stipt, in het Hotel Continental Statieplaats, YPER. DAGORDE 1. Klacht over de ontoereikendheid der betalingen. 2. De vergoedingen verschuldigd aan de pioniers 3. Verslag over het onderhoud oneer afge vaardigden met den Heer Voorzitter der Natio nale Maatschappij voor Krediet aan de Nijver heid. De Gemeentebesturen der plaatsen waar geen bond bestaat alsook al de Coöperatieven worden verzocht afgevaardigden naar deze vergadering te zenden. Al de geteisterden hebben vrijen ingang. De Voorzitter Arth. BUTAYE, Adv., Yper. La prochaine réunion mensuelle des Délégués des clubs de sinistrés aura lieu le dimanche 10 avril 1927, a 14 1/2 heu- res trés précises, k 1' Hótel Continental Place de la Gare, YPRES. ORDRE DU JOUR 1. Reclamation au sujet de V insuffsanee des paiements. 2. Les indemnitee dues aux pionniers. 3. Compte-rendu de l'entrevue de nos délé gués avec M. le Président de la Société Nationale du Crédit d l'Industrie. Les Administrations communales des leca- lités oü il n'y a pas de Clubs de sinistrés, ainsi que toutes les Coopératives, sont invi tees a envoyer des délégués a cette réunion. Tous les sinistrés sont ad mis. Le Président, Arth. BUTAYE, Av., Ypres DAMEN, probeert D. W. Corsets en Ceinturen, de beste sedert dertig jaar, de weest verkocht. Van Witten Donderdag, 14 April tot 2e Paaschdag, 18 April Du Jeudi Saint14 Avril au Lundi de Plaques, 18 Avril De werkzaamheden van het Komiteit zijn geeiadigd en de bijval der Tentoonstelling is verzekerd. De zalen der beroepschool zullen ten dienste der tentoonstellers gesteld worden op Dinsdag 12 April om 9 ure. Zij zullen hunne stands moeten geëindigd hebben op Donderdag 14 April om 12 ure. De inhuldiging der foor zal plaats grijpen om 14 ure stipt door al de overheden van het arrondissement. De vergadering zal begin nen in de zalen der school om 1 1/2 u. De zalen der Tentoonstelling zullen zicht baar zijn voor het publiek den Donderdag 14 April van 3 tot 8 uur 's avonds. De volgende dagen van 9 u. 's morgens tot 8 u. 's avonds. De ingangsprijs blijft bepaald op o,5o fr.;de kinderen beneden de i5 jaar, vergezeld van hunne ouders, genieten vrijen ingang. De scholen zullen vrijen toegang hebben op Vrijdag i5 April en op 2e Paaschdag. Concerten op Paasch Zondag door de Harmonie Ypriana en de Socialistische Harmonie op 2C Paaschdag door de muzie- ken van Komen en Oostvleteren. De tentoonstelling zal eindigen op Maan dag 18 April om 8 ure 's avonds. Het Bestuur dankt alle medewerkers en vraagt aan de Ypersche bevolking gedurende deze dagen hunne huizen te willen bevlaggen ten einde de stad een feestelijk aanzien te geven en de talrijke bezoekers welkom te heeten. Namens het Komiteit, Julien TAHON. De Ypersche Kleinnijverheid Kerkgewaden en Maatschappijviaggen Meenenstraat Dezer dagen hadden wij het genoegen een bezoek te brengen aan de Werkhuizen van M. A. Demeere-Van Ryckeghern, in de Meenen straat Wij werden er ontvangen door den Heer A. Demeere die ons leidde in de eerste groote plaats waar ons de verschillende wer ken voor oogen gelegd werden. Wij bemerk* ten eerst eer.e reeks ontwerpen van gekleurde kunstteekeningen voor maatschappijviaggen en allerhande kerkgewaden en volgden met de meeste belangstelling de zeer nauwkeurige uitleggingen over de wijze waarop al de wer ken aangelegd en uitgevoerd worden. De Heer A. Demeere wordt in zijn kunst opvattingen bijgestaan door zijn zoon Roger, eerste prijs van de teeken- en schilderklas der Academie van Brugge. Er werden ons een aantal mooi gekleurde voor-ontwerpen getoond die daarna op volle grootte worden geteekend en vervolgens uit gevoerd in de verschiltonen van zijde en bor duurwerk. Wij vestigden bijzonder onze aandacht op de kunstige teekeningen en kleuren welke voor ieder plan en voor ieder uitvoering opgevat worden. Een tweede reeks borduurwerk werd óns dan voorgelegd, namelijk het goudborduren op kerkgewaden en-vanen waarvan nogmaals ai de werken eerst dienen geteekend te wor den en kunstig bereid. Eenige prachtige figuren werden ons voorgesteld wij stonden in bewondering over de wijze waarop al die kunstwerken alzoo met de naald kunnen uit gevoerd worden. Ineen volgende plaats werd ons aangetoond hoe het kuise hen en het hersteilen van oude broderiën geschiedt het is ongelooflijk hoe die oud-e kunstborduurwerken der XVP en XVIP eeuwen, door den tijd bijna heel zwart uitgeslegen, zoo goed als nieuw kunnen ge reinigd en opgeknapt worden. Eenige oogenblikken nog in den atelier en in de teekenkamer en wij verlieten het huis,, uiterst voldaan over ons bezoek en ten zeerste onder den indruk van al het schoone dat wij er te bewonderen kregen. Onzen warm sten dank aan den heer A. Demeere om zijn vriendelijk onthaal en om-de leerrijke stonden die wij door hem mochten beleven. C.D.R.B. C.C V.C. S C H E

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 1