Partij Zaailand HOFSTEDE RentenlersiiuizeD VETTE WEIDE ZAAILAND EEII WOONHUIS Eene goede DRIJFWEIDE met Weide te Alveringhem Bestgelegen Zaailand Op Zaterdag 14 Mei 1927, ten 2 uur stipt nanoen OVERSLAG van Op Dinsdag SO Mei 1027 Defïnitieven Overslag Zaailand, Weide Meersch te EEYSELE InstelDonderdag 12 Mei 1$27 Zaailanden en Weiden Uit ter hand ie verkoopen Op Woensdag II Mei 1027 ©p Dinsdag 17 Mei 1027 Instel met Premie Dp Donderdag 19 Mei 11)27 Instel met Premie Dp Maandag 30 Mei 11)21 Instel met Premie Uit ter band te koop Kantoor der Notarissen PIETERS te Reninghe en L A 3LS 'W E SE» te Yper. te YPER, in het HOTEL SKINDLES, Siaiieplaats I. - Gemeenten ZUYDSCIïOTE (Dorp), Boes.nghe Noordschoto gelegen tegen de kerk en pastorij van Zuydschote en palende ten allen kante aan steen- en keiwegen Inhoudende IS Ha. 34 aren 90 ca. Gebruikt door de echtgeneoten Alois Callens-Develter tot l" October 1928. Verdeeld in i5 koopen. Afzonderlijk ingesteld 485.600 fr II. - Gemeente NOORDSCfïÖTE gelegen langs de Brouckstraat, inhoudende 1 Ka. 55 aren 99 ca. Gebruikt door Achille Quaghebeur te Westvleteren tot n November 1930. (Zie plakbrieven met plan). Slechts ingesteld 36 OOG fr. Voor inlichtingen en plakbrieven, zich te wenden bij den Notaris LAUWERS voornoemd. Studiën van Meesters Alfred REYNAERT, Notaris te Yper en Maurice REYINAERT Notaris te Middelkerke. om 3 uur namiddag, jQ het Hotel de la Gare Statieplaats te YPER VAN EENE ALLERBESTE Samen groot 18 Ha. 29 a. 26 ca. De hofstede is verdeeld in 3 loten met recht van samenvoeging Lot i. De hofstede met zaailanden, weide en meersch te Leysele, groot 14 Ha. 49 aren 60 ca. Ingesteld 425.000 fr. Lot 2. Eene partij zaailand te Leysele, groot 1 Ha. g6 aren 10 ca. Ingesteld 56.000 fr. Lot 3. Eene weide, gelegen te Alverin ghem, groot 1 Ha. 83 aren 5o ca. Ingesteld 78.009 fr. Bewoond en gebruilt door Jer. Patfoort Butaye tot 3o September ig3o. Zie plakbrieven met plan. STAD YPER Langs den steenweg van Yper naar W aast en Groot 34 aren 48 ca. In pacht gehouden door Cyrille Struye tot 3o September 1929. Ingesteld 14.0G0 fr. Verdere inlichtingen te bekomen bij gezeg de Notarissen REYNAERT. Studie van den Notaris N. D'HUVETTERE te Yper, Cartonstraat. Overslag Donderdag iq Mei daarna telkens om 3 uur stipt namiddag, in het Hotel Continental bij Ev. Baete, Statie plaats te YPER, van Gemeente Pollmchove - Loostraat EENIGE KOOP EENE ALLERBESTE met 7 Ha. a. ©S «sa. Gebruikt door Julien Dequidt-Sampers, mits 4^00 fr. 's jaars, tot 1 October 1927. Ingenottreding met 1 Oct. aanstaande. y« °/o Instelpremie te winnen. Kantoor van den Notaris Ernest DE COCK te Yper, Korte Thouroutstraat, 4. Drie schoone nieuwgebouwde te YPER, Lange Thouroutstraat rechtover de Cartonstraat. Voorwaarden ten kantore van den Notaiis Ernest DE COCK te Yper. Kantoor van den Notaris LAUWERS t'Yper ofn 2 uur zeer stipt nanoen, te YPER, in het Hotel du Nord Statie straat, bij d'heer H. Vermeulen OTSRSLAO van Stad Ypor» Kalfvaart Langs de Pilkemstraat 32 Ha. 34 aren 04 ca. Slechts ingesteld 78.000 fr. en 4 Ha. 34 aren 44 ca. dit ol prachtig gelegen en uitmakende HENEN BLOK. In massa ingesteld 120.000 fr. De vette weide gebruikt door Jules Sedeyn, zonder geschreven pacht. Het zaailand ge bruikt door Camille Deketelaere, zonder ge schreven pacht. De weide in één koop. Het zaailand ver deeld in 7 koopen. (Zie plakbrieven met plan). Kantoor van den Notaris LAUWERS t'Yper om 2 uur stipt nanoen, te Langemarck, ter herberg De Zwaan Marktplaats, bij V. Noliet Gemeente LangemarcK-St Juli aan Brugsche steenweg - Wijk De Barriere Koop 1. Een nieuwgebouwd WOON HUIS met stalling en 609 vlcm. land. Gebruikt door Cyr. Ct.uninck zonder pacht. Koop 2. Een nieuwgebouwd WOON HUIS met stalling en 429 vkm. land, nevens voorgaande. Gebruikt door Henri Dereyne zonder pacht. Koop 3. Een nieuwgebouwd WOON HUIS met stalling en 635 vkm. land, nevens voorgaande. Gebruikt door Gaston De- bruyne zonder pacht. Koop 4. Een nieuwgebouwd WOON- HUIS met stalling en 812 vkm. land, nevens voorgaande, zijnde de H e v b e g Sint- Gcrardus Thans ongebruikt. N. B. De kooper van koop 4 zal de gele genheid hebben land bij te pachten. Kantoor van den Notaris LAUWERS t'Yper om 2 uur stipt nanoen, te OOSTVLETEREN, ter afspanning Sint Sebastiaan van Benige koop Gemeente Costvleteren - Bo;rp bij a'Oude Pastoorij 1 Htecïcr-e C© arera ©O eai. bijzonder geschikt voor hovenierland ofkie- kenkweekerij. Gebruikt door M. Rerni Riem zonder geschreven pacht. Kantoor van den Notaris LAUWERS t'Yper om 2 uur stipt nanoen, te YPER, in het Hotel de France Statie plaats, bij M. Cornette STAD YPER - Hondstraat met afhankelijkheden, cour en hoving, gelegen ter Oostzijde der Kondslraat, Nr 9, dicht de Groote Maikt, bekend bij kadaster sectie H, Nr 3goa, voor eene grootte van 200 vkm. VRIJ VAN GEBRUIK. N. B. Voor het bezoeken zich wenden bij d'heer Antoine De Cooman, O. L. Vrouwstraat, 5, t'Yper. Kantoor van den Notaris LAUWERS t'Yper STAD YPER 1) Een schoon RENTENIERSHUIS met hoving, Cartonstraat, 37. Vrij van gebruik. 2) Twee aanpalende WOONHUIZEN met 449 vkm. erve, buiten de Rijsselpoort. Gebruikt zonder pacht door J. Leire en J. Elslander. 3) Twee schoone HANDELSHUIZEN, begin der Rijsselstraat. 4) Drie gerievige RENTENIERSHUI- ZEN met hoving, in de A. B. C. straat. Inlichtingen en toelating van bezoek te ver krijgen bij voormelden Notaris LAUWERS. ■<j8MgSSjgg!!gg=g==Lig™™ HOFSTEDE VAN VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 11